Woorden in categorie: VOF

Home » Woorden in categorie
8.4

Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam is een ander woord voor handelsnaam. In het algemeen is dat dezelfde naam waaronder de onderneming in het handelsregister staat opgenomen. De bedrijfsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Deze naam moet aan een aantal regels voldoen. Die staan in de Handelsnaamwet.
Lees meer

Desinvesteringsbijtelling

De desinvesteringsbijtelling is een verhoging op de winst uit onderneming. Deze bijtelling vindt plaats als je bedrijfsmiddelen hebt vervreemd waarvoor je in vorige jaren investeringsaftrek hebt toegepast. Het kan zijn dat je een deel van die aftrek moet terugbetalen. Je bent verplicht om een deel van de aftrek terug te betalen als je aan 2 […]
Lees meer

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming bestaat uit één persoon. Die ene persoon, een natuurlijk persoon, is volledig verantwoordelijk voor de onderneming. De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Dat houdt in dat de oprichter ook persoonlijk aansprakelijk is voor eventuele schulden. Je noemt het ook wel een zelfstandige ondernemer. Voor het oprichten van de […]
Lees meer

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek moet aan de rechtbank zijn gedaan, die spreekt het faillissement uit. De rechtbank benoemt dan een curator (beheerder). De curator werkt ten dienste van de schuldeisers. Hij zal proberen zoveel mogelijk goederen en andere zaken te verkopen. Met de opbrengst daarvan […]
Lees meer

Handelsnaamwet

De Handelsnaamwet bevat regels over het gebruik van handelsnamen. Je kan niet zomaar elke naam gebruiken, hier zijn regels aan verbonden. Dit geldt voor de naam van de rechtspersoon en voor de handelsnamen die je kan toevoegen. De Handelsnaamwet heeft regels over handelsnaaminbreuk, verwarringsgevaar en misleiding. De wet is in werking getreden op 5 juli […]
Lees meer

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve is een deel van de winst die de ondernemer apart heeft gezet. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een boekhoudkundige reservering van een deel van de winst. Dit uitstel zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Dit levert op de […]
Lees meer

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Je onderscheidt een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in het recht. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan […]
Lees meer

Rechtsvorm

De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma de VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen.Die bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of organisatie. Al die rechtsvormen […]
Lees meer

Stakingsvrijstelling

De stakingsvrijstelling is …
Lees meer

Startersaftrek

Startersaftrek is een fiscale stimulering om een eigen bedrijf te beginnen. Het is een extra aftrek die komt bovenop de zelfstandigenaftrek. Je moet dus eerst voldoen aan de eisen van de zelfstandigenaftrek. Je kan de startersaftrek alleen gebruiken in de eerste vijf jaar van je onderneming. Het is een bedrag dat je af kan trekken […]
Lees meer

Vennoot

Een vennoot is de eigenaar van een onderneming. Bij een BV zijn de vennoten de aandeelhouders. Je noemt vennoten ook wel compagnons. Een vennootschap onder firma (VOF) wordt opgericht door vennoten. De vennoten zijn degene die de onderneming oprichten en deze besturen. In de meeste gevallen zijn de vennoten natuurlijke personen. Maar een vennoot kan […]
Lees meer

Vennootschap

Een vennootschap is een ander woord voor een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Deze rechtspersonen heten ook wel kapitaalvennootschappen. Je moet een kapitaalvennootschap bij de notaris oprichten. Deze vennootschappen betalen vennootschapsbelasting. Daarnaast kan een vennootschap ook een Vennootschap Onder Firma (VOF) zijn. Het verschil is dat een VOF geen rechtspersoon is en je dus niet […]
Lees meer

Vennootschap Onder Firma

Een vennootschap onder firma is een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is de mogelijkheid voor verschillende personen om samen deel te nemen aan het economisch verkeer. De leden van een VOF noem je vennoten.Denk aan twee loodgieters die samen een bedrijfje willen hebben.Omdat de VOF geen rechtspersoon is zijn de deelnemers gewoon privé aansprakelijk voor de […]
Lees meer

Vennootschapsovereenkomst

De vennootschapsovereenkomst is de overeenkomst waarmee je samen met anderen een Vennootschap Onder Firma (VOF) opricht. Je legt hier in ieder geval vast dat je samen een VOF opricht en dus gaat samenwerken voor een bepaald doel. Ook leg je hierin vast wat iedere vennoot inbrengt aan goederen, geld of andere zaken. Belangrijke zaken die […]
Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een door de overheid afgegeven verklaring over een strafbaar verleden. Specifiek toegespitst op bepaalde functies geeft de VOG aan of je daarvoor mogelijk niet in aanmerking kan komen. Zo kan je niet in het onderwijs werken als je eerder een veroordeling voor seksueel misbruik van minderjarigen hebt. Maar je krijgt […]
Lees meer

Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een officiële en schriftelijke verklaring. Hierin staat dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Die verklaring kan iemand tonen aan zakenpartners, andere bedrijven en overheidsinstanties. Een VOG RP is soms nodig om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties. Of bijvoorbeeld bij het […]
Lees meer

Voortzettingsbeding

Het voortzettingsbeding is een afspraak in een vennootschapsovereenkomst. De bepaling regelt dat de Vennootschap Onder Firma (VOF) blijft bestaan als een vennoot uittreedt of komt te overlijden. Bij opzegging door een van de vennoten zetten de andere vennoten de VOF dan voort. Door voortzetting blijft dezelfde VOF bestaan. De VOF is dus niet ontbonden door […]
Lees meer

Winstuitkering

Winstuitkering is het door de onderneming uitbetalen van het winstaandeel aan de aandeelhouders. Als het een vergoeding is aan de aandeelhouders spreekt men van dividend. Werknemers kunnen ook recht hebben op een jaarlijkse winstuitkering. Dit geldt ook voor vennoten bij een VOF of commanditaire vennootschap, of maten bij een maatschap. De winst is bepaald door […]
Lees meer

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een fiscale stimulering van het ondernemerschap. De regeling is alleen van toepassing voor zelfstandigen. Dat zijn mensen die als ZZP-er werken, in een Vennootschap onder Firma (VOF) en soms in een Commanditaire Vennootschap (CV). Om aan de zelfstandigenaftrek te voldoen moet je voldoen aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat je jaarlijks […]
Lees meer