Notarieel Woordenboek

Notarissen gebruiken erg veel woorden die voor niet-juristen soms lastig te begrijpen zijn. Daarom leggen we die hier uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden. Kom je er dan nog niet uit, stel je vraag dan aan onze juristen.

 • 30-dagenclausule
  De 30-dagenclausule is een bepaling die gaat over erven en erfbelasting. Ook wel overlevingsclausule. Met de 30-dagenclausule wordt geregeld dat in het geval dat jouw partner binnen 30 dagen na jouw overlijden ook komt te overlijden, de erfenis meteen doorgaat naar de erfgenaam van jouw partner. Jouw partner wordt dan wel erfgenaam, maar hoeft geen […]
 • Aandeel
  Een aandeel in een rechtspersoon is een deel van de eigendom van die rechtspersoon. In Nederland kan je aandelen bezitten in een BV of een NV. De aandeelhouders nemen samen besluiten op een aandeelhoudersvergadering. Een aandeel geeft recht op een deel van de winst, het zogenaamde dividend. De bezitter van een aandeel noemen we aandeelhouder. […]
 • Aandeelhouder
  De aandeelhouder bezit een deel van een bedrijf. Dat kan van een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV) zijn. Het gaat hier om de economische eigendom van een onderneming. Het aandeelhouderschap geeft recht op een dividend, indien er winst gemaakt wordt. Het bezit van een aandeel geeft ook recht om de Algemene Aandeelhouders […]
 • Aandeelhoudersbesluit
  Een geldig aandeelhoudersbesluit is een besluit van de aandeelhouders dat is genomen in overeenstemming met de wet en de statuten van de vennootschap. Een dergelijk besluit neemt men in de aandeelhoudersvergadering. Aandeelhoudersbesluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen als de statuten daarin voorzien. Er is minimaal eens per jaar een aandeelhoudersbesluit nodig om de jaarstukken vast […]
 • Aandeelhoudersovereenkomst
  De aandeelhoudersovereenkomst kan naast de statuten van een BV of NV een manier zijn om afspraken tussen aandeelhouders vast te leggen. Zo kan je afspraken hoe er moet worden gehandeld bij patstellingen en conflicten tussen aandeelhouders en het beleid bij winstuitkering (dividend). Ook kan je afspreken dat minderheidsaandeelhouders een vetorecht hebben bij bepaalde belangrijke besluiten. […]
 • Aandeelhoudersregister
  Het aandeelhoudersregister bevat de bij een BV en een niet aan de beurs genoteerde NV de namen en andere gegevens van de aandeelhouders. In het register staat genoteerd, door wie, hoeveel aandelen, op welk moment aandelen werden verkregen of verkocht. Eventuele bijzonder maatregelen zoals pandrecht op de aandelen staat ook genoteerd. Het register wordt bewaard […]
 • Aandeelhoudersvergadering
  Aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering, waarop de jaarstukken moeten worden vastgesteld. De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te vinden. Er kan ook schriftelijk een besluit worden […]
 • Aanverwant
  Wat is aanverwant, of wie zijn je aanverwanten? De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van jouw partner zijn je aanverwanten. Ben je getrouwd dan noem je ze ook wel aangetrouwd. We noemen ze  ook wel “de koude kant”. Ze worden onderscheiden van de bloedverwanten. Het onderscheid is vooral belangrijk bij de vraag wie de […]
 • Aanwas
  Aanwas is de situatie dat er erfgenamen of legatarissen geen aanspraak maken op hun erfdeel, waardoor dat erfdeel wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. Dat kan bijvoorbeeld doordat een erfgenaam de erfenis verwerpt of al eerder dan de erflater overlijdt. In dat geval krijgen de andere erfgenamen in evenredigheid dat deel van […]
 • Acte
  Acte is de verouderde spelwijze van akte. Omdat het Nederlandse woord acte geleend is uit de Franse taal schreef men vroeger acte met een c.
 • Adoptie
  Adoptie is het aannemen van een minderjarig kind. Hierdoor ontstaan er juridische banden tussen de geadopteerde, de adoptieouder(s) en zijn bloedverwanten. De familieband met de biologische ouders wordt dan verbroken. Door adoptie heeft het geadopteerde kind bij het overlijden van de ouder(s) wettelijk recht op de legitieme portie. Zie ook kindsdeel. Voor adoptie moet een […]
 • Afkoop erfpacht
  Het is mogelijk om de canon (het geldbedrag) van een erfpacht af te kopen (afkoop erfpacht). De gemeente kan je in sommige gevallen de mogelijkheid bieden om de canon eenmalig af te kopen. Als dat mogelijk is, vraag je een aanbieding of indicatie aan bij de gemeente. Door het afkopen van de erfpacht krijg je […]
 • Afschrift
  Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut). Een afschrift kan je herkennen doordat er ‘’uitgegeven voor afschrift’’ op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte. Het is eigenlijk een gewaarmerkte kopie. […]
 • Afwikkelingsbewind
  Afwikkelingsbewind bij erfenissen. De executeur heeft de bevoegdheid gekregen om de erfenis helemaal af te ronden. De beslissingen kan de executeur nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit, zoals hij oordeelt dat juist is. Een executeur met afwikkelingsbewind heet een drie sterren executeur.
 • Agioreserve
  De agioreserve is het bedrag dat ontstaat als aandelen tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde worden uitgegeven. Deze reserve ontstaat ook als je aandelen afwaardeert. Dit is een vrije of uitkeerbare reserve die je dus (als dividend of winst) kunt uitkeren aan de aandeelhouders van de vennootschap. Met andere woorden wordt de agio […]
 • Akte
  Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte meot zijn voorzien van ondertekening en zijn gedagtekend. In het document worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de authentieke akte. […]
 • Akte van verdeling
  De akte van verdeling is de notariële akte die je na de echtscheiding moet maken om de echtelijke of gezamenlijke woning en hypotheek tussen jullie te verdelen. Het regelt daarmee de eigendomsoverdracht van de gezamenlijke woning en onder welke voorwaarden dat gebeurt. In het echtscheidingsconvenant kan je namelijk al afspreken dat de woning wordt toegedeeld […]
 • Akte van verjaring
 • Algemene Vergadering (voorheen algemene ledenvergadering)
  De algemene vergadering is het hoogste orgaan van een vereniging. De vergadering komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar. Alle belangrijke besluiten moeten door deze vergadering genomen worden. Alle leden hebben toegang tot de vergadering en alle leden kunnen daar hun stem uitbrengen. Daarom noemde men voorheen deze vergadering de Algemene Ledenvergadering of ook wel […]
 • Ambtsgeheim
  Het ambtsgeheim is de wettelijke verplichting van de notaris om alle vertrouwelijke informatie over klanten geheim te houden. Ook wel beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor alle informatie die de notaris bij notariële werkzaamheden te weten komt. Ook als er uiteindelijk geen akte wordt gemaakt, dan geldt voor alle verkregen informatie over de klanten alsnog […]
 • ANBI
  ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat er minimaal 3 bestuurders moeten zijn. Een stichting of […]
 • Apostille
  De apostille is de verklaring dat de handtekening van de notaris op echtheid en geldigheid is gecontroleerd door de rechtbank. Dit is soms vereist om een notariële akte geldig te laten zijn in het buitenland. De rechtbank brengt voor de aanvraag van een apostille griffierecht in rekening. Lees meer over de apostille op Wikipedia.
 • Appartementseigenaar
  De appartementseigenaar heeft het eigendomsrecht van een appartementsrecht. Hij of zij mag dan exclusief gebruik maken van een appartement (privégedeelte van een gebouw). Daarbij is de eigenaar gebonden aan de afspraken uit de splitsingsakte en het splitsingsreglement naleven. Juridisch gezien ben je dus geen eigenaar van het appartement, maar slechts van het appartementsrecht. Een appartementseigenaar […]
 • Appartementsrecht
  Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte van de notaris vereist. Het eigendomsrecht van het gebouw wordt dan opgesplitst in appartementsrechten. Door splitsing kunnen appartementseigenaren exclusief gebruik maken van hun appartement in het gebouw. Bij het vestigen van een appartementsrecht moet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. […]
 • Arrondissement
  Het arrondissement is het gebied waarin een rechtbank bevoegd is om over zaken te beslissen. De rechtbank is gevestigd in de hoofdplaats van het arrondissement. In het algemeen is de rechtbank bevoegd om (als eerste) over een zaak te oordelen als die zaak zich afspeelt binnen het arrondissement van die rechtbank. Zo moet een verzoek […]
 • Ascendent
  De ascendent is een bloedverwant in de opgaande rechte lijn of opklimmende lijn. Jouw ascendenten zijn dus jouw ouders, grootouders en overgrootouders enzovoorts. Het is voor het erfrecht van belang of iemand ascendent is. Op grond van de wettelijke verdeling kunnen bloedverwanten tot de zesde graad van jou erven. Daarvan kan je in een testament […]
 • Authentieke akte
  Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Je […]
 • Bankgarantie
  De bankgarantie bij de koop van een huis, is een garantie dat de bank de waarborgsom zal voldoen aan de verkoper. Bij de koop van een woning moet je namelijk een waarborgsom (aanbetaling) betalen, meestal ter hoogte van 10% van de koopprijs. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. De afspraken over […]
 • Basisregistratie Personen
  In de Basisregistratie personen (BRP) worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. In deze registratie staan de belangrijkste gegevens van iedereen die in Nederland woont. Zo staat erin genoteerd hoe je heet, wanneer je geboren bent, je adres, je BSN en nog een aantal gegevens. De notaris moet vaak een uittreksel opvragen […]
 • Beding
  Het beding is een ander woord voor een bepaling of afspraak in een overeenkomst of akte. Die documenten bestaan uit verschillende bedingen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding, verblijvingsbeding en geheimhoudingsbeding. Daarnaast zijn clausules, zoals een uitsluitingsclausule, ook bedingen. Door het opnemen van een beding ontstaan er rechten en plichten tussen de betrokken partijen. Je kan […]
 • Begrafenisexecuteur
  Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. De gebruikelijke is de afhandeling en beheer van der erfenis. Er is ook een zeer beperkte bevoegdheid voor een executeur mogelijk. De executeur kan dan alleen de uitvaart regelen. Men noemt dat een begrafenisexecuteur. Ook wel een een executeur met 1 ster.
 • Begunstigde
  De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt. Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking. Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt. Bij een bankoverschrijving vul je een rekeningnummer en een naam in, de naam is […]
 • Beheersexecuteur
  Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen via onze website. De executeur met de meest vergaande bevoegdheden is de executeur met afwikkelingsbewind.
 • Belehrungsplicht of zorgplicht
  De belehrungsplicht is de wettelijke plicht van de notaris om zijn cliënten (zo nodig) te wijzen op de gevolgen (en mogelijke risico’s) van de notariële akte. De moderne term is zorgplicht. De notaris moet ook controleren jij de gevolgen begrijpt van wat je gaat tekenen. Deze plicht moet hij uitvoeren voordat de akte wordt ondertekend. […]
 • Beneficiair aanvaarden
  Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen, maar ook de schulden. De rechtbank zal een notaris aanwijzen om de erfenis helemaal te beschrijven. Je krijgt dan een overzicht van alle bezittingen en schulden. Dit vindt plaats als niet is te […]
 • Beperking van Aansprakelijkheid B.A.
  De Beperking van Aansprakelijkheid (afgekort B.A.) is een van de mogelijke aansprakelijkheidsregelingen die je bij de oprichting (of daarna) kunt kiezen voor een coöperatie. Dit houdt in dat de leden bij ontbinding van de coöperatie slechts beperkt aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden […]
 • Beperkt recht
  Een beperkt recht is een recht dat rust op een ander recht. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een woning of een recht van erfdienstbaarheid (overpad) op een erf. Het heet een beperkt recht, omdat de eigenaar van het recht waarop het beperkt recht rust is beperkt door dat recht. De eigenaar moet het beperkt […]
 • Berusten in onterving
  Berusten in onterving. Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaard dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie. Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam.
 • Beschikking
  De beschikking is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Tegen een beschikking kan je normaal gesproken in hoger beroep gaan. Je hebt meestal een beschikking nodig als je iets wilt verzoeken aan de rechter, […]
 • Beschikkingsbevoegdheid
  Beschikkingsbevoegdheid is het recht om een goed over te dragen of te bezwaren met andere rechten (zoals een hypotheek op een woning). De eigenaar van een goed is meestal ook beschikkingsbevoegd. Dat kan anders zijn als hij failliet is verklaard. Een huurder of lener is niet beschikkingsbevoegd om het goed over te dragen. Als een […]
 • Besloten Vennootschap
  Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon. Voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is besloten omdat de aandelen niet vrij verhandeld mogen worden. De aandeelhouders bieden deze eerst aan elkaar aan. Een BV kan ook maar één aandeelhouder hebben een zogeheten holding. Dat kan ook een andere rechtspersoon zijn. De bestuurders (directie) van een […]
 • Bestuursverslag
  Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar, die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers. Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn […]
 • Bewaarder
  De bewaarder is de persoon die de relevante documenten en andere gegevens van een ontbonden rechtspersoon moet bewaren. De wet verplicht dat bij ontbinding of opheffing van een rechtspersoon de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar na opheffing moeten worden bewaard. Hiervan kan je niet bij de statuten afwijken. De naam van de bewaarder […]
 • Bewind
  Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Als je meent dat jouw kinderen niet zelf als ze 18 jaar worden geld uit hun erfenis mogen opnemen, kan je bepalen dat een vertrouwenspersoon (Bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De kinderen moeten dan eerst aan de […]
 • Bewindvoerder
  Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn bewind gesteld is. Een bewindvoerder kan je zelf aanstellen of door de rechter worden aangesteld. De curator heeft (tijdelijk) het bewind over bijvoorbeeld een erfenis. Hij beheert die dan tot een vastgesteld moment. De vertrouwenspersoon […]
 • Bezit
  Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Ook wel de feitelijke machtsuitoefening. De bezitter is ook meestal de eigenaar van het goed, maar dit hoeft niet altijd. Lees meer over bezit op Wikipedia.
 • Bloedverwant
  Bloedverwant zijn naar beneden je kinderen of kleinkinderen. Omhoog zijn het je ouders en grootouders. Opzij zijn het je broers en zussen. Dat zijn allemaal mensen die een gezamenlijke “stamvader en/of stammoeder” hebben. Zij zijn door geboorte aan elkaar verwant. Diezelfde mensen zijn dan de aanverwanten van jouw partner, de aangetrouwden. Lees meer over bloedverwantschap […]
 • Bloot eigendom
  Het bloot eigendom is het eigendomsrecht dat is bezwaard met een beperkt recht. Denk hierbij aan het bezwaren van een goed (bijvoorbeeld een woning) met een recht van vruchtgebruik. Door het vruchtgebruik wordt de (bloot) eigenaar beperkt in zijn eigendom, omdat hij dat recht van gebruik (door een ander) moet respecteren. De eigenaar van dat […]
 • Boedelbeschrijving
  Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven wat er aanwezig is in een erfenis. Een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden. Meestal is een boedelbeschrijving niet nodig. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als minderjarige kinderen rechten hebben of als een erfgenaam de boedelbeschrijving uitdrukkelijk verlangt. Als er een executeur is benoemd dat […]
 • Boedeldossier
  Het boedeldossier is het dossier dat door de boedelnotaris wordt bijgehouden bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ook wel notarieel dossier. De notaris is bij het uitvoeren van opdrachten wettelijk verplicht om relevante gegevens te bewaren in een (boedel)dossier. Zie ook Notariswet. In het boedeldossier zitten bijvoorbeeld vertrouwelijke brieven en e-mails, boedelvolmachten en erfbelastingaangiftes. Daarom […]
 • Boedelkosten
  Boedelkosten zijn de kosten die uit de erfenis worden betaald vóór de erfenis wordt verdeeld. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die worden gemaakt om de boedel te verdelen. Bijvoorbeeld de kosten van een executeur horen bij de boedelkosten. Ook kosten voor […]
 • Boedelnotaris
  De notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken worden bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de afwikkeling de boedelnotaris […]
 • Boedelregister
  Het openbare register van de rechtbank waarin feiten worden ingeschreven die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Bijvoorbeeld de inschrijving van een boedelnotaris, beneficiaire aanvaarding of verwerping van een nalatenschap en de benoeming van een vereffenaar. Het boedelregister kan kosteloos worden geraadpleegd bij de rechtbank (van het arrondissement) […]
 • Boedelverdeling
  De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De boedelverdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Ook vindt er een boedelverdeling  plaats bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat betekent niets meer dan dat de nalatenschap (de […]
 • Boedelvolmacht
  Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij een erfenis geven alle erfgenamen een volmacht aan iemand. Die persoon handelt dan de erfenis af. Meestal is de gevolmachtigde één van de erfgenamen, maar dat hoeft niet. De volmacht kan ruim zijn of bepaalde beperkingen bevatten. Bijvoorbeeld dat bij besluiten met een […]
 • Boekjaar
  Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar wordt gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon. Het is de periode waarover de financiële verantwoording in een boekhouding loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Een boekjaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. […]
 • Box 3
  Box 3 is een fiscale term. Box 3 wordt ook wel de vermogensbox genoemd. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. In box 1 is het inkomen uit arbeid, Box 2 uit onderneming en Box 3 is inkomen uit vermogen. De belasting in box 3 noemen we vermogensrendementsheffing. Om de omvang van […]
 • BTW nummer
  Het BTW nummer is een uniek nummer dat je ontvangt zodra je bij de Belastingdienst wordt geregistreerd als ondernemer. Ook wel omzetbelastingnummer of BTW-identificatienummer. Je krijgt dit nummer mee als je jezelf inschrijft in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Met het BTW nummer kan je worden geïdentificeerd als belastingplichtige ondernemer. Op de brieven […]
 • Bureau Financieel Toezicht BFT
  Het BFT (Bureau Financieel Toezicht) is de instantie die in het kader van de notariële wetgeving en WWFT toezicht houdt op notarissen. Het BFT Bureau Financieel Toezicht is een onafhankelijke financieel toezichthouder. Zij controleert of er geen geld van de derdengeldrekening verdwijnt. De instantie moet ervoor zorgen dat deze beroepsbeoefenaren hun financiën op orde hebben en […]
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek is een verzamelingen van wetboeken die regels bevatten over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het bestaat uit negen boeken. Zo wordt in Boek 1 het Personen- en familierecht geregeld. In Boek 4 wordt het Erfrecht geregeld. Lees meer over het Burgerlijk Wetboek op Wikipedia.
 • BV i.o.
  De BV in oprichting (BV i.o.) is de Besloten Vennootschap die nog niet is opgericht bij de notaris. In dat geval bestaat de BV nog niet. De oprichter (meestal de toekomstige bestuurder) kan al wel namens de toekomstige BV handelingen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van overeenkomsten, zoals het kopen van een bedrijfspand of winkelvoorraad. Na […]
 • Canon
  De canon is het geldbedrag dat iemand moet betalen (aan de erfpachter) voor het gebruiken van een stuk grond dat niet van hem is, de erfpacht. Dit wordt opgenomen in de notariële (erfpacht)akte. De canon kan jaarlijks verschuldigd zijn of ook in één keer worden afgekocht. Lees meer over de canon op Wikipedia.
 • Centraal Bureau Fondsenwerving CBF
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de Goede Doelen die geld inzamelen. Het doel van het CBF is het bevorderen dat fondsenwerving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvindt. Een fonds, zoals een stichting, kan een CBF erkenning aanvragen. De erkenning is een toets op diverse onderdelen van het goed […]
 • Centraal Levenstestamentenregister CLTR
  Het Centraal Levenstestamentenregister is een door de KNB bijgehouden register van levenstestamenten. In het register staat geregistreerd wie een levenstestament heeft opgesteld, op welke datum en bij welke notaris. De inhoud van het levenstestament wordt niet opgeslagen. De notaris die het levenstestament maakte bewaart de akte. Het register kan alleen worden geraadpleegd door een (kandidaat) […]
 • Centraal Testamentenregister
  In het Centraal Testamentenregister (CTR) staan alle in Nederland opgemaakte testamenten en samenlevingsovereenkomsten met een zogeheten verblijvensbeding vermeld. Alle basisgegevens over testamenten worden opgeslagen in een centraal register. Er staat dus niet de inhoud van het testament. Toegang tot dat register hebben alleen notarissen. De notaris bij wie je het testament maakt bewaart zelf een […]
 • Certificaat van een aandeel
  Een certificaat van een aandeel is vergelijkbaar met een aandeel. Het certificaat heeft in afwijking van het aandeel geen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Het certificaat geeft wel recht op winstdeling in de vorm van dividend. De economische eigendom is dus afgezonderd van de juridische eigendom van de BV of NV. Certificaten worden uitgegeven door een […]
 • Clausule
  De clausule is een ander woord voor bepaling of artikel in een overeenkomst of akte. Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitingsclausule of een rampenclausule in een testament. Ook bekend is de AWBZ of WLZ clausule, die voorkomt dat geld op gaat aan een eigen bijdrage. Zie ook beding. Lees meer over de clausule op Wikipedia.
 • Codicil
  In een codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang van een schriftelijk stuk is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je kan in een codicil ook bepaalde goederen aan mensen nalaten. […]
 • Commerciële stichting
  Een commerciële stichting is een stichting die commerciële activiteiten verricht, dus een onderneming of bedrijf heeft. Lees hier meer over de commerciële stichting.
 • Comparant
  Een persoon die verschijnt bij de notaris om een akte te maken en als partij wordt genoemde in de notariële akte.
 • Compos Mentis
  Met compos mentis wordt bedoeld: ‘’bij zijn of haar verstand of volle bewustzijn’’. Het is een Latijnse term. Ook wel wilsbekwaamheid. De erflater moet compos mentis zijn bij maken van het testament, omdat de daadwerkelijke wil in de akte moet zijn vastgelegd. De erflater moet dus ook begrijpen wat de gevolgen van het testament zijn. […]
 • Conceptakte
  De conceptakte is het ontwerp van de akte die de notaris naar je toestuurt na een gesprek op het notariskantoor. Ook wel ontwerpakte. Als je een rechtspersoon opricht via onze site, dan zie je de conceptakte als pdf bestand. Voordat de akte wordt getekend, dus vóór het passeren, zal de notaris een conceptakte naar je […]
 • Concern
  Een concern is een groep ondernemingen, meestal bestaande uit één onderneming bovenaan. Deze noemen we de holding. Onder de holding hangen vervolgens een of meer werkmaatschappijen. Een concern is een samenhangend geheel van ondernemingen. De onderlinge verhoudingen tussen de werkmaatschappijen lopen via overeenkomsten. Een concern kan makkelijker binnen de groep van ondernemingen kosten en opbrengsten […]
 • Contributie
  De financiële bijdrage die een lid van een vereniging betaalt. Met de opbrengst van de contributie worden doelstellingen van de vereniging uitgevoerd. De vereniging stelt de hoogte van het bedrag vast. Het bedrag kan per jaar, maand of week worden geïncasseerd. Het lidmaatschapsgeld kan verschillen voor verschillende leden. Bijvoorbeeld een lagere contributie voor jeugdleden of […]
 • Coöperatie
  Een coöperatie is een rechtspersoon. De coöperatie voert een onderneming voor haar leden. Het is een onderneming en dus gericht op het maken van winst. Die winst keert ze uit aan haar leden. De coöperatie wordt van oorsprong veel gebruikt in de landbouw. Tegenwoordig zie je deze rechtsvorm ook op veel andere terreinen. Zo zijn […]
 • Coöperatiebestuur
  Het coöperatiebestuur bestuur vormt de dagelijks leiding van de coöperatie. Zij vertegenwoordigt de coöperatie in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. De rol van het bestuur is sterk verschillend bij een kleine of een grote coöperatie. Bij een grote coöperatie is er naast het bestuur meestal ook een […]
 • Coöptatie
  Met coöptatie wordt bedoeld de regeling waarbij de leden van een bestuur zelf nieuwe leden kiezen. Het bestuur kiest dus zichzelf, in plaats van dat een ander orgaan van de rechtspersoon dat doet. Dit speelt vooral bij het stichtingsbestuur van een stichting in tegenstelling tot een vereniging waarbij het verenigingsbestuur wordt gekozen door en uit de […]
 • Curandus
  Meerderjarige persoon die door de rechtbank onder curatele is gesteld. Deze persoon wordt niet in staat geacht zijn eigen belangen behoorlijk (zelfstandig) te kunnen behartigen. In zijn plaats doet de curator dat.
 • Curatele
  Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt), dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet regelen en zijn […]
 • Curator
  Een curator is iemand die door de rechter aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of omdat deze persoon onder bewind staat, ook wel curatele genoemd. Een curator is ook een persoon in het faillissementsrecht. Als een bedrijf failliet gaat dan wordt er […]
 • Dagelijks bestuur
  Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen. Het is ook gebruikelijk in organisaties waar het besturen een intensieve tijdsbesteding vraagt. […]
 • Decharge
  De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de bestuurders worden ontslagen van aansprakelijkheid. Hiermee wordt het financieel beleid (het jaarverslag) van het bestuur goedgekeurd. Het besluit wordt genomen door de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging. Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de aandeelhouders […]
 • Deelgenoot
  De deelgenoot is de persoon die een aandeel heeft in in of recht heeft op een gemeenschappelijk goed, zoals een gezamenlijke caravan, vakantiehuis of een legaat aan meerdere personen. Erfgenamen van een nalatenschap en rechthebbenden op een ontbonden gemeenschap van goederen zijn voorbeelden van deelgenoten. Denk daarnaast aan het geval dat twee broers de woning […]
 • Dementieverklaring
  Als je wordt getroffen door dementie kan het wenselijk zijn om van tevoren al jouw wensen in die situatie vast te hebben gelegd. Dat kan je doen door het opnemen van een dementieverklaring in een levenstestament. Hiermee verklaar je wat jouw wensen zijn als je door dementie wordt getroffen. Je regelt hierdoor wat je zou […]
 • Depotakte
  De depotakte is een notariële akte waarin wordt verklaard dat een klant aan de notaris heeft gevraagd om een akte (een schriftelijk stuk) in zijn of haar protocol op te nemen. Aan de opgenomen akte wordt dan als bijlage de depotakte geniet. Een depotakte levert bewijs op dat iets op een bepaald tijdstip en bepaalde […]
 • Derdengeld
  Derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen en staat het veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Zo blijft dat geld buiten een eventueel faillissement of beslag. Sommige beroepsgroepen hebben […]
 • Derdengeldenrekening
  Een derdengeldenrekening is een bankrekening waarop geld staat dat niet van de notaris is, maar van iemand anders. Dat geld heet derdengeld.Hierop staat het geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met zijn werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een koper van een woning wordt de koopsom op de derdengeldenrekening van de notaris gestort. Als […]
 • Directeur Grootaandeelhouder
  Een DGA is iemand die naast een leidinggevende functie in een BV of NV een substantieel deel van de aandelen bezit. Voor een directeur grootaandeelhouder gelden een aantal bijzondere fiscale regels. Zo moet een DGA een bepaald norminkomen uit zijn bedrijf halen, het gebruikelijk loon, om te voorkomen dat de belasting wordt uitgesteld. Hiervan is […]
 • Dividend
  Dividend is een winstuitkering. Als een onderneming met aandeelhouders (zoals een BV of NV) winst maakt kan zij die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet dividendbelasting worden betaald. Jaarlijks stellen de aandeelhouders op de jaarvergadering vast bij de vaststelling van de jaarrekening welk deel van de winst zij uitkeren […]
 • Dividendbelasting
  De dividendbelasting is de belasting die wordt ingehouden (voorheffing) op dividenduitkeringen aan aandeelhouders van een Besloten of Naamloze Vennootschap. Deze belasting is verschuldigd als een rechtspersoon winst maakt en die winst (dividend) uitkeert aan de aandeelhouders. De tarieven voor dividenbelasting worden jaarlijks vastgesteld. Zie ook vennootschapsbelasting. Lees meer over dividendbelasting op Wikipedia.
 • Dochteronderneming
  Een dochteronderneming is een onderneming waarvan de aandelen worden gehouden door een moedermaatschappij of door verschillende moederondernemingen. Het is hetzelfde als een werkmaatschappij. Terminologie is moederonderneming en dochteronderneming en eventueel ook zusteronderneming. De vergelijkbare termen zijn holding en werkmaatschappij.
 • Domicilie
  De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp). In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
 • Donateur
  Een donateur is iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie met het doel dat die organisatie beter haar doel kan bereiken. De donateur kan een persoon, instelling of bedrijf zijn. Een donatie kan in de vorm van geld, goederen of in nature zijn. Een donatie kan heel klein zijn (€ 3,– voor een sms […]
 • Donatie
  Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Een donatie is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kan een doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je […]
 • Donorcodicil
  Het donorcodicil is een document waarmee je toestemming geeft aan artsen en anderen dat na jouw overlijden jouw organen beschikbaar zijn voor donortransplantatie. Als je bij de notaris een donorcodicil maakt, dan maakt het (meestal als bijlage) deel uit van een levenstestament. Bij het opstellen het donorcodicil en van een levenstestament bij de notaris, zal […]
 • Echtscheidingsbeschikking
  De echtscheidingsbeschikking is het schriftelijk document waarin staat dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken. De echtscheiding komt echter pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je getrouwd was. Inschrijving is pas mogelijk na drie maanden of nadat beide echtgenoten hebben verklaard dat […]
 • Economische eigendom
  Het economische eigendom is een vorm van eigendom waarbij de zaak niet juridisch in eigendom overgedragen aan de koper. Zo blijft bij onroerende zaken de zaak dus op naam van de verkoper staan (in het kadaster). Een koper heeft het economische eigendom als hij of zij de zaak heeft gekocht, maar wanneer de verkoper de […]
 • Eigendom
  De eigendom is het meest uitstrekkende recht wat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag zijn zaak (zonder toestemming) gebruiken, overdragen, vernietigen en nalaten aan erfgenamen. Zowel een natuurlijke persoon (mensen) als rechtspersonen (organisaties) kunnen een zaak in eigendom hebben. Zie ook bezit en gemeenschap. Het eigendomsrecht kan door de wet worden beperkt. […]
 • Energiecoöperatie
  De energiecoöperatie is een coöperatie met het doel om samen energie te besparen en ook meestal samen op te wekken. Je richt het samen met lokale bewoners op om minder afhankelijk te zijn van grote energieleveranciers. Je kunt het vergelijken met een vereniging. De leden hebben dus de zeggenschap en zijn niet aansprakelijk. Zie ook […]
 • Erf
  Het erf is een stuk grond of perceel waarop eventueel gebouwen en bouwwerken (zoals een huis) staan. De grond rondom een gebouw wordt dus aangemerkt als een erf. De omvang van een erf kan je vinden door bij het kadaster een kadastrale kaart op te vragen. In het kadaster staat de erfgrens. Daarop staat echter […]
 • Erfafscheiding
  De erfafscheiding is een bouwwerk of beplanting waarmee de grens tussen twee erven wordt aangegeven. Dit staat op de erfgrens. Bijvoorbeeld een schutting, heg of scheidsmuur. De erfafscheiding is eigendom van beide buren en dus mandelig. De wet bepaalt dat het maximaal 2 meter hoog mag zijn. Je mag altijd zonder toestemming van jouw buur […]
 • Erfbelasting
  Dit is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om geen belasting te hoeven betalen. Dat is […]
 • Erfdeel
  Een erfdeel is heel eenvoudig een deel van de erfenis. Je deelt de erfenis is evenveel delen als er erfgenamen zijn. Hoe groot jouw erfdeel is wordt bepaald door het wettelijk erfrecht of indien dat aanwezig is door een testament. Het woord erfdeel wordt veel gebruikt in de combinatie wettelijk erfdeel, een ander woord daarvoor […]
 • Erfdeel onthouding
  Erfdeel onthouding wil zeggen dat je het erfdeel niet ontvangt. Erfdeel onthouding vindt plaats als je onwaardig bent om te erven. Je hebt bijvoorbeeld de erflater vermoord.
 • Erfdienstbaarheid
  Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt. Voor het vestigen van een […]
 • Erfenis
  De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater)aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook de schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een […]
 • Erfenis aanvaarden
  Een erfenis aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis aanneemt. Juridisch noemen we dit zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Je accepteert de erfenis met alle bezittingen en schulden. De erfgenamen komen in de positie van de overledene. Je kunt een erfenis zelf aanvaarden bij de rechtbank, of via de notaris. Als er een Verklaring van […]
 • Erfenis verwerpen
  Een erfenis verwerpen wil zeggen dat je de erfenis afwijst. Als je de erfenis niet wilt kun je deze verwerpen. Dat kan omdat er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen. Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen en de schulden. Het kan ook om persoonlijke redenen zijn, dat je niet […]
 • Erfgenaam
  Iemand die iets erft heet erfgenaam. In de wet staan wie je erfgenamen zijn. Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven. mv: erfgenamen
 • Erfgenamenonderzoek
  Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. Doel is om te achterhalen wie de erfgenamen zijn van een overledene. Om te beginnen vindt dit onderzoek plaats in het elektronische systeem van de overheid: de basisregistratie personen. Maar dat register is de omzetting van een ouderwets papieren systeem. Bij die omzetting zijn soms fouten […]
 • Erfgrens
  De erfgrens is de grens waar het erf eindigt, juridisch ook wel kavel of perceel. De eigendom van de grond strekt zich dus uit tot de erfgrens. Bij de eigendomsoverdracht van een stuk grond zal de notaris een beschrijving van deze grens opnemen in de notariële akte. Door verjaring kan de werkelijke erfgrens anders zijn […]
 • Erflater
  Als iemand overlijdt waardoor hij iets nalaat heet diegene erflater. Wij spreken dan over de erfenis. De erfenis gaat naar de erfgenamen.
 • Erfpacht
  Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet zijn eigendom is. De gebruiker van de grond wordt erfpachter genoemd. De grond blijft eigendom van de erfverpachter. Een recht van erfpacht moet via de notaris worden gevestigd. Dat heet dan een erfpachtakte. […]
 • Erfrecht
  Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees meer over het erfrecht op Wikipedia.
 • Erfstelling
  Een erfstelling is een bepaling in een testament. Hiermee benoem je iemand tot erfgenaam. Soms hoeft dat niet in een testament omdat iemand volgens de wet al erfgenaam is. Als je iemand die niet als erfgenaam in de wet genoemd is wilt laten erven, moet dat in een testament. Meestal zijn de niet wettelijk erfgenamen […]
 • Estate Planning
  Estate Planning is het verzamelbegrip voor notariële dienstverlening met betrekking tot het beheren van persoonlijk en/of zakelijk vermogen en nalatenschap. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Het gaat dan om bijvoorbeeld het fiscaal en juridisch adviseren bij testamenten, schenkingen, bedrijfsopvolging en het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Estate Planning wordt gedaan door specialisten bij banken, financieel […]
 • Euthanasieverklaring
  Een euthanasieverklaring is een verklaring waarin jij bepaalt in welke gevallen je een arts verzoekt over te gaan tot levensbeëindiging. Een arts is niet verplicht om hier naar te handelen. Je kan een euthanasieverklaring opnemen in een levenstestament. Het is echter verstandig om ook een aparte euthanasieverklaring op te stellen. Deze kan je dan doornemen […]
 • Executeur
  De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst hem aan in je testament of in een aparte akte (akte benoeming executeur). Het is meestal iemand waar je bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. Taken executeur De executeur zorgt dat […]
 • Executeur Testamentair
  De oude benaming voor een executeur. Je komt de term nog wel eens tegen in oude artikelen.
 • Executeursloon
  Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden, dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is dus alleen in het geval als er in het testament een executeur is benoemd. De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op […]
 • Executoriale titel
  De executoriale titel is een document waarmee een recht kan worden afgedwongen. Dat doe je door de executoriale titel te laten betekenen door een deurwaarder aan de wederpartij. De wederpartij is dan de persoon die iets moet doen op basis van de executoriale titel. Voorbeelden van executoriale titels zijn grossen van vonnissen, beschikkingen (zoals een […]
 • Executoriale verkoop
  De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop waarbij een onroerende zaak waarop een hypotheek rust wordt verkocht. Deze verkoop (van bijvoorbeeld een woning) kan (op internet) plaatsvinden via een openbare veiling door de notaris. In het voorbeeld van een woning met hypotheek zal de bank de woning executoriaal willen verkopen als de kredietnemer de […]
 • F Biljet
  F biljet (finale aangifte na overlijden info zo te vinden bij de belastingdienst). Als je nabestaande bent en er moet nog aangifte over de inkomstenbelasting van de overledene worden gedaan, ontvang je een F-biljet (of F-formulier). Je moet dit formulier ingevuld opgestuurd hebben voor de datum die op het biljet staat, maar je kan ook […]
 • Faillissement
  Je kan persoonlijk failliet zijn of als organisatie. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt terecht komen in een situatie van faillissement. Bij een zakelijk faillissement is het een bedrijf of organisatie die zijn schulden niet meer kan voldoen. Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek […]
 • Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister)
  Het faillissementsregister is het openbare en online register waarin informatie staat over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Het register bevat alleen gegevens over faillissementen die na 1 januari 2005 zijn gepubliceerd. De officiële benaming is het Centraal Insolventieregister (CIR). Als je zaken doet met anderen, kan je dit register dus gebruiken ter controle. Daarnaast […]
 • Familiestichting
  Een familiestichting is een stichting met een vermogen dat wordt ingebracht door een familie. Er zijn familiestichtingen die uitkeringen doen aan bepaalde doelen. Er zijn ook familiestichtingen die alleen uitkeringen doen aan familieleden. De eerste groep stichtingen zijn soms onafhankelijke stichtingen of soms zijn ze binnen een groter fonds een “fonds op naam”. Bijvoorbeeld bij […]
 • Financieringsvoorbehoud
  Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopakte bij de koop van een woning. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Als de koper de financiering van de woning niet rond krijgt op een bepaalde datum, dan wordt de koopakte ontbonden en gaat de koop niet door. Het gaat dan meestal om het krijgen […]
 • Flex BV
  Een term gebruikt voor de Besloten vennootschappen die zijn opgericht na 1 oktober 2012. Op die datum werd een nieuw BV recht ingevoerd. De eisen om een BV te kunnen oprichten zijn toen versoepeld, vandaar de term flex BV. mv: Flex BV’s
 • Foundation
  Foundation is het Engelse woord voor stichting dat ook door sommige Nederlandse stichtingen wordt gebruikt. Lees meer over de stichting op Wikipedia.
 • Gebruikelijk loon
  Gebruikelijk loon is het loon dat jaarlijks wordt vastgesteld door De Belastingdienst. Het is het bedrag dat een directeur grootaandeelhouder geacht wordt te verdienen uit zijn BV (of groep van BV’s). De tarieven vind je in deze tabel van gebruikelijk loon.
 • Gebruiksovereenkomst
  De gebruiksovereenkomst is de overeenkomst tussen een grondgebruiker en de grondeigenaar waarin staat dat de gebruiker het recht heeft om de grond van de grondeigenaar te gebruiken. Ook wel bruikleenovereenkomst. Gemeenten spreken dat meestal af bij snippergroen. In de gebruiksovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeentegrond mag worden gebruikt. Overtreding van die afspraken levert meestal […]
 • Geldvordering
  De geldvordering is het recht om van iemand geld te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn  voor het bestaan van een geldvordering. Bijvoorbeeld wegens een koopovereenkomst, lening, schadevergoeding of een legitieme portie. Als een erfgenaam recht heeft op een erfdeel, kan dat recht bestaan uit het hebben van een vordering. Ook bij een hypotheek is […]
 • Gelijkluidend testament
  Twee testamenten of levenstestamenten die op hoofdlijnen hetzelfde zijn. In beide wijzen partners of echtgenoten elkaar aan. Zie spiegeltestament
 • Gemeenschap
  Met de gemeenschap wordt bedoeld het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). De deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed en mogen zelfstandig over hun aandeel in het goed beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto kopen of een maatschap. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is medewerking […]
 • Gemeenschap van goederen
  Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijks recht (dat weer onderdeel is van het personen- en familierecht). Er zijn twee mogelijkheden voor jouw huwelijk. Is het huwelijk gesloten vóór 1 januari 2018 dan ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie […]
 • Gemeentelijke Basisadministratie
  Gemeentelijke Basisadministratie. Tot 6 januari 2014 was dit de oude naam van wat daarna BRP Basisregistratie Personen is gaan heten. Het door de overheid bijgehouden register waar uw persoonsgegevens in staan opgeslagen.
 • Genotsrecht
  Het genotsrecht is het recht op genot van een zaak, het recht om gebruik te maken van iets. Ook wel gebruiksrecht. Voorbeelden van genotsrechten zijn: Erfdienstbaarheid Erfpacht Opstal Vruchtgebruik Appartementsrecht Veel beperkte rechten zijn dus genotsrechten die op onroerende zaken (zoals een stuk grond of gebouw) rusten. Deze rechten moeten worden gevestigd via een notariële […]
 • Geplaatst kapitaal
  Het geplaatst kapitaal is het totaal bedrag van de nominale waarde van de aandelen die bij de oprichting zijn genomen door aandeelhouders. Ook wel geplaatst aandelenkapitaal. Dit bereken je door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde van elk aandeel. Het geplaatst kapitaal moet op de balans van de vennootschap staan, omdat […]
 • Geregistreerd partnerschap
  Een geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm waarbij de partners een akte laten registreren bij de gemeente. Die akte kunnen de partners zelf maken of laten maken door een notaris. Voor de wet staat het partnerschap gelijk aan een huwelijk. Het is iets anders dan een samenlevingscontract. In een samenlevingscontract regel je zelf wat je wenst, […]
 • Geschillencommissie Notariaat
  De Geschillencommissie Notariaat is een onafhankelijke organisatie die uitspraken doet over een geschil tussen de notaris en de cliënt. Notarissen en kandidaat-notarissen zijn verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie. Het moet gaan over klachten over de rekening of declaraties van de notaris of de (kwaliteit van de) werkzaamheden. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor […]
 • Gevolmachtigde
  De gevolmachtigde is degene die de volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon rechtshandelingen uitvoeren.
 • Gezagsregister
  Het gezagsregister is een openbaar register waarin wordt bijgehouden wie het gezag over een minderjarig kind uitoefent. Het gaat om het gezag als dat door beide ouders niet meer wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld als er sprake is van een voogd. Een uittreksel uit het gezagsregister kan je schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Hiervoor moet […]
 • Gift
  Als je iets krijgt heet dat ‘gift’ ook wel een schenking. Je kan niet zomaar aan iedereen een gift doen. De belasting heft ook over giften belasting, schenkbelasting. Schenkbelasting kent vrijstellingen, die verschillen per categorie.  Een bijzonder groep van giften is die aan een goed doel. Aan bepaalde goede doelen met een zogeheten ANBI of […]
 • Gift op papier
  Gift op papier of ook wel Schenking op papier. Soms is er wel vermogen maar geen contant geld. Bijvoorbeeld een huis dat vrij is van hypotheek of aandelen. Tegelijk wil de eigenaar van dat vermogen het overdragen aan een volgende generatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een lagere eigen bijdrage te betalen in een zorginstelling […]
 • Goederen
  Goederen zijn zaken (tastbare objecten) en vermogensrechten (zoals geldvorderingen). Het vermogen van een persoon bestaat uit zijn goederen. Meestal zijn de goederen die hebt ook jouw eigendom. Jouw goederen kan je daarom nalaten en schenken. Je kan in het enkelvoud spreken over “een goed”, maar dat doen allen juristen. Lees meer over goederen op Wikipedia.
 • Grafrecht
  Het grafrecht is het recht om voor een bepaalde periode een plek op een begraafplaats te hebben. De vergoeding voor dit grafrecht wordt (meestal) door de nabestaanden betaald aan de gemeente of de kerk die de begraafplaats onderhoudt. Het verschilt per plaats welke regelingen gelden voor kosten en verlenging van het grafrecht. Er wordt een onderscheid […]
 • Griffierecht
  Griffierecht is de bijdrage die je moet betalen aan de rechterlijke macht. Het griffierecht is dus het tarief voor het product of dienst die je afneemt. Je moet griffierecht betalen als je een procedure start. Je betaalt het ook als je bijvoorbeeld iets wilt deponeren of registreren. Bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden die worden geregistreerd in het […]
 • Grondwet
  De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels voor de regering, het parlement en de rechtspraak. Zo waarborgt de Grondwet de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen zich mag verenigen en een geloof mag aanhangen en uitbeelden. Bijvoorbeeld door […]
 • Grosse
  Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van de authentieke akte. Dit afschrift heeft dezelfde bewijskracht als een door de rechter uitgesproken vonnis of een door de notaris gemaakte akte. Je hebt een gewaarmerkt afschrift nodig omdat het origineel bij de notaris ligt.
 • Haags Erfrechtverdrag
  Het Haags Erfrechtverdrag bevat regels voor grensoverschrijdende erfenissen. Het regelt welk recht van toepassing is op een erfenis als een erflater in het buitenland woonde en is overleden. Het verdrag is opgezegd, maar dit verdrag geldt nog wel als de erflater op of na 1 oktober 1996 en vóór 17 augustus 2015 is overleden. Dan […]
 • Haags testamentenvormenverdrag
  Het Haags testamentenvormenverdrag is een internationaal verdrag dat regelt wanneer testamenten worden erkend als testamenten. Ook bepaalt het verdrag volgens welk recht de geldigheid moet worden beoordeeld. Het verdrag heeft dus alleen betrekking op erkenning van testamenten, niet op de geldigheid van de inhoud van het buitenlandse testament. Dat laatste wordt bepaald door het Haags […]
 • Handelingsbekwaam
  Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht kan die handeling worden vernietigd. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van […]
 • Handelsnaam
  De naam waarmee een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of vereniging deelneemt aan het handelsverkeer. Dat kunnen ook verschillende handelsnamen zijn. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam, maar is dat meestal wel. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet de handelsnaam ook […]
 • Handelsregister
  Het handelsregister is een door de overheid ingesteld register van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen. In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden zoals adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. Het register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Die rekent een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle […]
 • Handlichting
  Het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen. Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechterechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het (op verzoek […]
 • Herroeping
  Met een herroeping trek je een testament in. Je kan dat doen door een nieuw testament te maken. In het nieuwe testament kan je bepalen dat het oude testament wordt herroepen. Je kan ook een testament herroepen en geen nieuw testament maken. In dat laatste geval gelden dan de wettelijke regels van het erfrecht. Een […]
 • Hertrouwen van de langstlevende
  Hertrouwen van de langstlevende. Dat wil zeggen dat na jouw overlijden jouw partner opnieuw trouwt. Je kunt in een testament bepalen dat de de erfenis die de kinderen van jou krijgen in bepaalde gevallen opeisbaar wordt.  De langstlevende partner moet die erfenis dan aan de kinderen uitbetalen. Als jouw partner opnieuw trouwt, zou je kunnen […]
 • Holding
  Een holding is de hoogste rechtspersoon in een verzameling van organisaties. Onder de holding hangen dan andere rechtspersonen. De holding kan alle aandelen (100%) of een deel van de aandelen van onderliggende werkmaatschappijen bezitten. Er zijn vele verschillende vormen van holdings en ook veel verschillende motieven om een holding op te richten. Meestal hebben deze […]
 • Holografisch testament
  Een holografisch testament is een door de erflater zelf geschreven testament. Dat testament heeft alleen rechtskracht in Nederland als het daarna bij de notaris is gedeponeerd. Een echt Doehetzelf testament dus. De notaris moet dit testament vervolgens inschrijven in het Centraal Testamentenregister. Omdat de notaris voor het deponeren kosten in rekening brengt is het in […]
 • Honorarium
  De financiële vergoeding die onder andere door notarissen, advocaten en accountants in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Het komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent dan ereloon. Op de factuur zie je een onderscheid tussen honorarium en verschotten. Lees meer over het honorarium op Wikipedia.
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldenaar is en drie schuldenaren, dan kan de schuldeiser van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld betaalt. Zo zijn alle erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater bij een […]
 • Houdstermaatschappij
  Een houdstermaatschappij is een ander woord voor Holding. Met dien verstande dat je houdstermaatschappij alleen gebruikt voor een holding die geen andere activiteiten ontplooit dan het houden van aandelen in andere vennootschappen.
 • Huishoudelijk reglement
  Een huishoudelijk reglement regelt de organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen zijn dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend. In het huishoudelijk reglement kun je allerhande aanvullingen geven op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, vergaderschema […]
 • Huwelijk
  Een huwelijk is het wettelijk geregeld samenleven van 2 personen. Juridisch zijn aan het huwelijk in de wet verschillende rechten en plichten gekoppeld. Het huwelijk voor de wet noemt men het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen voor de belasting, schenken en het erfrecht. Je kan veel meer lezen over het huwelijk in Wikipedia. […]
 • Huwelijksakte
  De huwelijksakte is het bewijs dat je met elkaar (wettelijk) bent getrouwd ten overstaan van een trouwambtenaar. Dit wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Bij het tekenen van de huwelijksakte op het gemeentehuis krijg je een afschrift van de huwelijksakte mee. Zie ook trouwboekje. Mocht je de huwelijksakte kwijt zijn, dan kan je die (meestal […]
 • Huwelijksgoederenregister
  Huwelijksgoederenregister een openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijksvoorwaarden zijn vermeld. Het is niet verplicht om huwelijkse voorwaarden van een huwelijk te registreren. Het is wel een voorwaarde om de huwelijkse voorwaarden tegen derden in te kunnen roepen. Er is een online register dat je kunt raadplegen. Je kan daar niet de akte inzien, […]
 • Huwelijksvoorwaarden
  Huwelijksvoorwaarden is een overeenkomst met afspraken over het huwelijk. Zoals het woord al zegt: hierin leg je voorwaarden vast waaronder jullie gaan trouwen. In deze overeenkomst kan je van alles vastleggen. Je kunt met huwelijkse voorwaarden afwijken van de normale wettelijke regels voor een huwelijk. Je kan ook op voorhand afspraken maken over alimentatie. Je […]
 • Hypothecaire schuldeiser
  De hypothecaire schuldeiser is degene die een hypothecaire lening heeft verstrekt en recht heeft op terugbetaling van die lening. Ook wel geldverstrekker. Meestal is de hypothecaire schuldeiser een bank. Die hypotheek is verstrekt ter financiering van de koopprijs van de woning van de hypothecaire schuldenaar. In ruil voor die lening heeft de schuldenaar ten gunste […]
 • Hypothecaire schuldenaar
  De hypothecaire schuldenaar is degene die de hypothecaire lening ontvangt en moet aflossen. Ook wel hypotheekgever. Dit is de eigenaar van de woning waarop een hypotheekrecht als beperkt recht rust. Normaal gesproken staat in de hypotheekakte ook de hypothecaire lening vermeld. Dat staat dan ook geregistreerd in het kadaster. De lening die de hypothecaire schuldenaar […]
 • Hypotheek
  De hypotheek is de lening die wordt verstrekt voor de financiering van een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Als je de hypotheek niet betaalt (aflost) dan kan de bank het onderpand verkopen. Juridisch: Het recht van de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) om de zaak waarop de hypotheek rust te verkopen. Het recht ontstaat als de eigenaar van de […]
 • Hypotheekakte
  De hypotheekakte is de akte waarmee een hypotheek wordt gevestigd op een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Ook wel akte van vestiging. De hypotheekakte moet een notariële akte zijn en worden ingeschreven in het Kadaster. Je kan de hypotheek aflossen en dan de akte laten doorhalen (royementsakte). Lees meer over de hypotheekakte op Wikipedia.
 • Ik-opa-testament
  Het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat en de rest van vermogen nalaat aan de kinderen. In het testament is daarnaast bepaald dat het legaat pas na het overlijden van de kinderen opeisbaar is. De […]
 • Ik-vader-testament
  Het ik-vader-testament is een testament waarbij de langstlevende echtgenoot of partner en kinderen allen een gelijk deel van de nalatenschap krijgen, zodat voor alle erfgenamen hetzelfde belastingtarief zou gelden en optimaal gebruik werd gemaakt van vrijstellingen. Dit werd vroeger gebruikt om belastingtechnische redenen, maar het fiscaal voordeel is inmiddels teniet gedaan. De notaris kan op […]
 • Inboedel
  De inboedel is de verzameling van goederen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan stoelen, gordijnen, kasten en bankstellen. Een ander woord voor inboedel is huisraad. Als jullie gaan scheiden beschrijven jullie samen in het echtscheidingsconvenant op hoe de boedel wordt verdeeld, dus wie wat krijgt. Je hoeft voor de […]
 • Inferieure erfstelling
  De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last, bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen. Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of overdracht van […]
 • Jaarrekening
  De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag niet. Als de jaarrekening wordt goedgekeurd […]
 • Jaarvergadering
  De jaarvergadering is een bijzonder vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere algemene vergadering (ALV). Alle leden moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Bij een BV of NV is het een bijzondere aandeelhoudersvergadering. In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.
 • Jaarverslag
  Jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staat de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Het kadaster is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen gegevens inzien. Alleen notaris […]
 • Kadastraal perceel
  Het kadastraal perceel is het perceel dat is weergegeven op een kadastrale kaart. In het kadaster staan de grenzen van een perceel vastgelegd. Om een kadastraal perceel te kunnen (ver)kopen moet een notaris worden ingeschakeld. In de notariële akte wordt het kadastraal perceelnummer genoemd, zodat er geen onduidelijk bestaat over welk perceel het gaat.
 • Kadastrale grens
  De kadastrale grens is de erfgrens van een kadastraal perceel dat in het kadaster staat geregistreerd. Die grens is vastgelegd door inschrijving van de notariële akte waarmee de eigendomsoverdracht van het perceel plaatsvond. In die akte staat namelijk beschreven welk kadastraal perceel (met welk kadastraal perceelnummer) wordt overgedragen. Door verjaring kan de kadastrale grens die op […]
 • Kadastrale kaart
  De kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel. Het geeft dus aan hoe een stuk grond staat geregistreerd in het kadaster. Op de kaart staan niet de afmetingen van het perceel. Wel staan er de kadastrale grenzen, perceelnummers, straatnamen en huisnummers op. Let wel op dat door verjaring de werkelijke eigendomssituatie anders kan […]
 • Kamer van Koophandel
  De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie met verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister. Met natuurlijk het verschaffen van een uittreksel handelsregister. De tweede taak is het behartigen van de belangen van ondernemers in de regio. Daarnaast geeft de KvK advies aan ondernemers en startende ondernemers. Er zijn bijeenkomsten […]
 • Kandidaat-notaris
  Na een opleiding notarieel recht kan iemand op een notariskantoor gaan werken als kandidaat-notaris. In de eerste periode van drie jaar werkt de kandidaat-notaris onder verantwoordelijkheid van de notaris. De kandidaat volgt dan een beroepsopleiding. Na zes jaar ervaring in het notariaat kan de kandidaat benoemd worden tot notaris. Dat vereist wel dat er een […]
 • Kantoorklachtenregeling
  De kantoorklachtenregeling is de interne regeling die de notaris hanteert bij de behandeling van klachten. Die regeling is te vinden op de website van jouw notaris. Hierin staat beschreven hoe je jouw probleem kunt voorleggen aan de notaris en hoe geprobeerd zal worden om een oplossing te vinden. Probeer altijd eerst om met je notaris […]
 • Kavel
  De kavel is een stuk grond dat voor een bepaald doeleinde wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kan een kavel meestal herkennen doordat het stuk grond is omheind, bebouwd of afgerasterd. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de […]
 • Kerkgenootschap
  Het kerkgenootschap is een rechtspersoon waarin een religieuze gemeenschap is georganiseerd. De leden houden zich bezig met godsdienstige activiteiten. Een kerkgenootschap moet uit meer dan één persoon bestaan. Hierdoor lijkt het kerkgenootschap veel op een vereniging, maar een verschil is dat verenigingen meer wettelijke regels heeft. Een kerkgenootschap kan overeenkomsten sluiten en eigenaar van goederen […]
 • Kettingbeding
  Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je een kettingbeding niet doorgeeft aan jouw opvolger dan kan je worden verplicht om een boete te betalen aan degene die jou het beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat […]
 • Kind
  Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of een dochter. Onder omstandigheden kan een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie soms wordt gelijkgesteld met biologische afstamming. Juridisch en fiscaal gezien kunnen ook stiefkinderen en pleegkinderen gelijk worden gesteld met eigen kinderen. Je kunt meer lezen in Wikipedia.
 • Kindsdeel
  Een kindsdeel is een deel uit de erfenis of nalatenschap. Kinderen en langstlevende partner hebben allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis. Zonder testament  hebben zij allemaal recht op een even groot deel uit de boedel. Dus zijn er 2 kinderen en 1 echtgenoot dan heeft ieder recht op 1/3. Via een testament […]
 • Kleinkind
  Een kleinkind is het kind van jouw kind. Een kleinkind is een bloedverwant. Ook de geadopteerde kinderen van jouw kind zijn je kleinkind. Voor het erfrecht hebben de kleinkinderen een gelijke belastingvrijstelling als de kinderen.
 • Kleinkindlegaat
  Een kleinkindlegaat is een legaat dat rechtstreeks aan je kleinkinderen wordt nagelaten. Je kan dat doen omdat je iets voor jouw kleinkinderen wilt doen. Je kan het ook doen omdat je op die manier fors op de erfbelasting kan besparen. Je kan een kleinkindlegaat maken via onze website. Je kan een dergelijke constructie ook opzetten […]
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  De KNB is de organisatie waarbij alle notarissen in Nederland verplicht zijn aangesloten. De KNB houdt toezicht op het notariaat. De organisatie stelt eigen regels op waar notarissen aan moeten voldoen. Ook is de KNB een belangenbehartiger van notarissen. Zij beheert een online register waar alle notarissen van Nederland in staan vermeld, het Register Notariaat. […]
 • Koopakte
  De koopakte is een notariële akte waarmee de koop van een onroerende zaak wordt geregeld. De meest voorkomende koopakte is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken zoals vliegtuigen, boten en dergelijke. De koopakte is de definitieve overeenkomst waarmee de eigendom overgaat, ook de prijs en […]
 • Koopsom
  De koopsom is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de koopsom voor een huis. De verkoper en koper hebben dan afgesproken wat de totale prijs is voor het huis. Let wel op dat door het betalen aan de verkoper je nog niet eigenaar bent geworden. Je wordt pas […]
 • Kosten koper
  Het begrip kosten koper houdt in dat de koper bij de aankoop van een woning bepaalde kosten voor zijn rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en kadastrale kosten. De notariskosten worden ook wel transportkosten genoemd. Achter de vraagprijs van de woning staat vaak kosten koper (k.k.) vermeld. Als er geen kosten koper […]
 • Koude uitsluiting
  Bepaling in een testament of bij een schenking waarbij de ouders bepalen dat wat hun kinderen erven niet naar de aangetrouwde kinderen mag gaan. De erfenis mag en kan dus geen onderdeel gaan uitmaken van een gemeenschappelijke boedel. mv: koude uitsluitingen
 • Krijgsmantestament
  Het krijgsmantestament is een tijdelijk testament dat door militairen kan worden gemaakt tijdens een (burger)oorlog. In dat geval is een officier van de krijgsmacht bevoegd om het testament voor de militair te maken. De officier mag slechts meewerken als de militair het testament niet via de notaris kan laten maken. Het testament is een bijzondere […]
 • Langstlevende
  Degene van een stel die het langst blijft leven. Als jouw man of vrouw overlijdt, blijf jij achter en word je de langstlevende genoemd. De langstlevende heeft meestal bepaalde rechten in een testament gekregen. mv: langstlevenden
 • LB nummer
  Het LB nummer (Loonbelastingsnummer) is de oude benaming voor het loonheffingennummer. Dit nummer heb je nodig voor het doen van de loonaangifte van personeel dat je in dienst hebt als werkgever. Een loonheffingennummer krijg je door een aanvraagformulier te sturen naar de Belastingdienst. Als je jouw onderneming inschrijft bij de Kamer van Koophandel kan je […]
 • Legaat
  Legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De Erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. Dit heet een legaat. De erfgenamen moeten […]
 • Legalisatie
  Dit is een verklaring van de notaris dat de handtekening onder een document door jou gezet is en dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig ID bewijs. Op deze manier kun je een document ondertekenen, of volmacht geven om een document namens jou te ondertekenen zonder dat je in persoon bij de notaris […]
 • Legaliseren
  Legaliseren is letterlijk het “wettelijk maken”. In de praktijk van de notaris is dit de legalisatie van een handtekening.
 • Legataris
  Als je nu iets krijgt uit de erfenis, zoals geld of een kast, en je bent geen erfgenaam, heet je legataris. Je krijgt dit via een legaat. Je kan ook iets erven via een codicil. mv: Legatarissen
 • Legitieme portie
  Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een geldvordering (dus niet op goederen […]
 • Legitimaris
  Een legitimaris is de persoon die recht heeft op de legitieme portie. Bij een erfenis kunnen één of meer kinderen zijn onterfd. Deze kinderen hebben recht op een wettelijk erfdeel. Je noemt kinderen die recht hebben op een legitieme portie: legitimaris.
 • Legitimatie
  Een legitimatiebewijs (eigenlijk formeel een identiteitesbewijs) is een schriftelijk document waarmee kan worden vastgesteld wat de identiteit van de houder is. Op een legitimatie staat een foto en andere gegevens. Geldige legitimaties in Nederland zijn een paspoort rijbewijs Europees Idenditeitsbewisj (Identiteitskaart, of ID kaart) Nederlands vreemdelingendocument Een legitimatiebewijs is eigenlijk een breder begrip. Een OV […]
 • Levensexecuteur
  De levensexecuteur is de persoon die is aangewezen als bewindvoerder of gevolmachtigde in een levenstestament. De persoon of organisatie die namens jou zaken afhandelt en beslissingen kan nemen. Een levensexecuteur is geen beschermd beroep. Veel professionele executeurs zijn ook levensexecuteur.
 • Levenstestament
  Een Levenstestament is een calamiteitenvolmacht. Het is een document waarin je de mensen aanwijst die jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan. Het is er om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met jouw wensen ook op het moment dat je die wensen niet meer zelf kenbaar kunt maken. Bijvoorbeeld als je ziek […]
 • Levering
  De levering is een handeling die is vereist voor eigendomsoverdracht van bepaalde goederen. Zo is voor de levering van een woning een notariële akte vereist. Die akte moet worden ingeschreven in het Kadaster. De koper van de woning wordt pas eigenaar als de akte is ingeschreven. Bij roerende goederen is de levering meestal gewoon het […]
 • Lijst van welbevinden
  Een lijst van welbevinden is een onderdeel van het Levenstestament. De bepaling is opgenomen in 2017. Met deze ijst geef je hoe je het einde van jouw leven op een prettige manier wilt invullen. Je kan er wensen in opnemen over persoonlijke verzorging, wandelingen, muziek, kranten. Kortom alles wat je belangrijk vindt in je dagelijkse […]
 • Lossing
  De lossing is het voorkomen van een executoriale verkoop van het registergoed waarop een hypotheek rust. Dat kan door de hypothecaire schuld en (veiling)verkoopkosten te betalen.
 • Maatschappelijk kapitaal
  Het maatschappelijk kapitaal is het maximumbedrag waarvoor de Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap  aandelen kan uitgeven (en zo dus kapitaal kan krijgen). Bij de NV is het maatschappelijk kapitaal (van minimaal € 225.000) verplicht en moet het in de statuten staan. Dit is niet verplicht voor de BV. Verwar het maatschappelijk kapitaal niet met het […]
 • Mandeligheid
  Mandeligheid is mede-eigendom van een stuk grond, gebouw of werk. Bijvoorbeeld een schutting, pad, sloot of scheidsmuur tussen twee buren. Een vrijstaande scheidsmuur, hek of heg is op grond van de wet mandelig. Dat betekent dat beide buren samen de mandelige zaken moeten onderhouden en, indien nodig, vernieuwen. Een buur mag niet zelfstandig (dus zonder […]
 • Mediation
  Mediation is een vorm van geschillenbemiddeling waarbij partijen een conflict met behulp van een onafhankelijke derde partij (een mediator) zelf proberen op te lossen. Ze leggen de zaak dan niet voor aan de rechter. De mediator zorgt niet zelf voor de oplossing, maar begeleidt de partijen tot een oplossing van het conflict. Vaak is de […]
 • Medische volmacht
  Een medische volmacht is de verklaring waarbij je iemand de bevoegdheid geeft om namens jou te beslissen over medische zaken. Ook wel zorgvolmacht of medische behandelingsvolmacht. Deze volmacht kan uitkomst bieden als je door dementie, bewusteloosheid of ziekenhuisopname niet meer zelf in staat bent om belangrijke besluiten te nemen. Voor medische behandelingen heeft jouw arts […]
 • Meerderjarig
  Meerderjarig. In Nederland bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Je hebt de leeftijd bereikt waarop de wet zegt dat je volwassen bent. Alleen een meerderjarige kan een rechtshandeling uitvoeren. Tot die tijd heb je toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger. Voor die leeftijd noemen we je minderjarig. Je kan meer over dit […]
 • Minderjarig
  Als een kind nog geen 18 jaar is, is het minderjarig. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren, dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam. De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek dat heet handlichting. Je kunt […]
 • Minderjarigenbewind
  Minderjarigenbewind een bewind dat uitgeoefend wordt over meestal een erfenis die door een minderjarige is ontvangen. Een bewind wordt ingesteld voor het geval beide ouders komen te overlijden of als je bijvoorbeeld gescheiden bent. Je kunt in je testament een minderjarigenbewind opnemen als je gescheiden bent, en je niet wilt dat je ex na je […]
 • Minimum startkapitaal
  Het minimum startkapitaal is het kapitaal dat wettelijk is vereist voor het oprichten van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het bedrag moet worden gestort in de NV of BV. Het minimum startkapitaal van een NV moet minstens € 45.000 zijn. Uit de statuten moet blijken dat aan de minimumeisen is voldaan. Als hier niet aan […]
 • Ministerieplicht
  De ministerieplicht is de wettelijke plicht van de notaris om aan iedere klant juridische dienstverlening te bieden. De notaris moet dus, als dat wordt verzocht, altijd meewerken aan het maken van een akte. Dat geldt bijvoorbeeld dus ook voor klanten met een strafblad. Deze plicht gaat niet zo ver dat de notaris ook moet meewerken […]
 • Minuut
  Juridische term, voor het getekende exemplaar van de authentieke akte. De minuut wordt altijd door de notaris bewaard. De minuut is onderdeel van het protocol van de notaris.
 • Moedermaatschappij
  Een ander woord voor een Holding zie aldaar. meervoud: moedermaatschappijen
 • Naamloze Vennootschap
  Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon. De aandelen van de NV staan niet genoteerd op naam, vandaar de Naamloze Vennootschap. De aandelen in een NV zijn vrij verhandelbaar. De NV kan ook een beursnotering hebben. Bij een NV is altijd meer dan 1 aandeelhouder. De NV moet worden opgericht door een notaris, dat kan niet […]
 • Nabestaandenpensioen
  Nabestaandenpensioen is hetzelfde als een partnerpensioen.
 • Nalatenschap
  Een ander woord voor erfenis. mv: nalatenschappen
 • Natrekking
  Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond dat die door […]
 • Nederlands recht
  Het Nederlands recht is het geheel van wettelijke regels die gelden in Nederland. Deze regels vind je vooral in wetten, verdragen en rechtspraak. Het Nederlands recht is van toepassing op Nederlanders en iedereen die zich in het Koninkrijk bevindt. Als je in Nederland bijvoorbeeld door een Nederlandse notaris een testament of huwelijks voorwaarden laat maken, […]
 • Niet opeisbaarheid
  Niet opeisbaarheid is een bepaling in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. Als de door jou verkregen erfenis niet opeisbaar is, betekent dat dat je niet meteen geld […]
 • Niet-behandelverklaring
  Een niet-behandelverklaring is een bepaling in een levenstestament. Soms kan je onder omstandigheden de wens hebben om bepaalde medische behandelingen niet te ondergaan. Ook wel behandelverbod. Daarmee verklaar je dat je voor bepaalde medische behandelingen geen toestemming geeft. Bijvoorbeeld de verklaring dat je niet gereanimeerd wilt worden onder bepaalde omstandigheden. In jouw levenstestament kan je […]
 • Niet-opeisbaarheidsclausule
  De niet-opeisbaarheidsclausule is een bepaling in een testament. De clausule houdt in dat een kind zijn of haar erfdeel pas kan opeisen na het overlijden van de (langstlevende) echtgenoot van de erflater. Hiermee kan de langstlevende echtgenoot verzorgd worden achtergelaten. Zeker in het geval dat je ongehuwd samenwoont en kinderen hebt, is het verstandig om […]
 • Nominale waarde
  De nominale waarde is het bedrag waarvoor een aandeel is uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt namelijk een bepaald bedrag. Het totaal van de nominale waarde van de aandelen die bij de oprichting zijn genomen, vormt het geplaatst kapitaal en dus het kapitaal van de vennootschap. Om te voldoen aan de stortingsplicht moet in ieder geval de […]
 • Notariaat
  Het notariaat is een ander woord voor de notarispraktijk of het ambt van de notaris. Notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en notarisklerken behoren tot het notariaat en moeten zich houden aan de Notariswet. Sommige notariskantoren noemen zichzelf notariaat. De overkoepelende organisatie van het notariaat is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Lees meer over het notariaat op Wikipedia.
 • Notaris
  Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke […]
 • Notariswet
  De Notariswet (de Wet op het notarisambt) bevat regels over de notaris, zijn bevoegdheden, zijn wettelijke plichten en de eisen waaraan de notariële akte moet voldoen. Zo bepaalt de Notariswet dat de notaris een zorgplicht en een onderzoeksplicht (rechercheplicht) heeft. De Wet op het notarisambt is gratis te vinden op wetten.nl
 • Notulen
  De notulen zijn de aantekeningen of een verslag van een vergadering van een orgaan van een rechtspersoon, bijvoorbeeld van een aandeelhoudersvergadering, algemene vergadering of bestuursvergadering. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is meestal geen letterlijk of gedetailleerd verslag. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij […]
 • Onbehoorlijke taakvervulling
  Onbehoorlijke taakvervulling is een begrip dat van belang is voor aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. De bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taak (het besturen van de rechtspersoon) behoorlijk te vervullen. Als hij of zij dat niet doet en er ontstaat daardoor schade, dan kan de bestuurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Dat […]
 • Onderhandse akte
  Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan […]
 • Onderneming
  De onderneming is een ander woord voor bedrijf. Hiermee worden commerciële activiteiten verricht die zijn gericht op winst. Dat wordt behaald door het verkopen en leveren van goederen of diensten. Rechtspersonen die een onderneming hebben zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook stichtingen en verenigingen kunnen ondernemingen hebben. Zie hiervoor: kan ik een onderneming in een […]
 • Ondernemingsraad
  De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere: overlegrecht instemmingsrecht informatierecht adviesrecht Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om […]
 • Ondernemingsrecht
  Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld hoe een rechtspersoon moet worden opgericht, de organisatiestructuur en de aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) die bij de onderneming of organisatie zijn betrokken. Daarnaast regelt het ook de taken en bevoegdheden van het […]
 • Oneigenlijk gebruik
  Het oneigenlijk gebruik is het gebruiken van (gemeente)grond zonder dat je daarvoor toestemming of een recht voor hebt. Ook wel illegaal grondgebruik. Daarmee handel je onrechtmatig (en illegaal), waardoor de grondeigenaar kan eisen dat je schadevergoeding betaalt en de grond teruggeeft aan de eigenaar (meestal een gemeente of andere overheidsinstelling). Dat laatste betekent dat je […]
 • Onroerende zaak
  Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende zaken. Voor de verkoop van onroerende zaken is namelijk altijd een notariële koopakte verplicht. Die notariële akte […]
 • Ontbindende voorwaarde
  De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst of akte wordt ontbonden (beëindigd). Afhankelijk van de overeenkomst of akte, ontstaat er dan een verplichting tot ongedaanmaking. Dat betekent dat de situatie moet worden hersteld zoals die was voordat de overeenkomst of akte was ondertekend. De situatie […]
 • Ontbindingsbesluit
  Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden. Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit, tenzij de statuten daarover een andere regeling bevat. Om de rechtspersoon te kunnen opheffen is een ontbindingsbesluit vereist. Het eenmaal genomen besluit is onherroepelijk. […]
 • Onterven
  Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Je kunt je kind onterven. Als je in je testament je kind onterft, kan je kind het er bij laten zitten en de erfenis niet opeisen. Maar je kind heeft altijd het recht om het deel op te eisen dat in […]
 • Onwaardige erfgenaam
  Je kan als erfgenaam onwaardig zijn om te erven van de erflater. Je moet daar wel wat voor doen. je bent veroordeeld omdat je de erflater hebt omgebracht of een poging daartoe hebt gedaan; je bent veroordeeld voor een ander ernstig misdrijf tegen de erflater; je bent veroordeeld omdat je de erflater ten onrechte hebt […]
 • Opengevallen nalatenschap
  De opengevallen nalatenschap is de nalatenschap die voor afwikkeling vatbaar is geworden. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden. Een erfgenaam kan de opengevallen nalatenschap beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden of de erfenis verwerpen. Informatie over de opengevallen nalatenschap kan worden opgevraagd bij het boedelregister. Lees meer over de opengevallen nalatenschap op Wikipedia.
 • Oprichtingsakte
  De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moeten bij notariële akte worden opgericht. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. Die statuten […]
 • Opstalrecht
  Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal wordt de opstaller genoemd. […]
 • Opvolgende making
  De opvolgende making is de bepaling in een testament waarbij de eerste ontvanger een dwingende bepaling krijgt opgelegd die bij overlijden aktief wordt. Deze bepaling noem je ook een tweetrapsmaking, een testament met deze bepaling een tweetrapstestament.
 • Opvolgersarchief
  Het opvolgersarchief is het online archief waarin je kunt vinden wie de opvolger is van de notaris die jouw akte heeft gemaakt. De opvolger neemt de dossiers en aktes van de vorige notaris over. Ook wel opvolgersregister. Je kunt in het opvolgersarchief zoeken op plaatsnaam of achternaam (van de notaris). Notarissen die actief zijn staan […]
 • Ouderlijk gezag
  Het ouderlijk gezag is het gezag dat wordt uitoefenen over het minderjarige kind. Meestal oefenen beide ouders het gezag uit. Als het gezag door iemand anders wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld als beide ouders zijn overleden, dan is er sprake van voogdij. Dan wordt het gezag uitgeoefend door een voogd. Na een echtscheiding kan het ouderlijk gezag […]
 • Ouderlijk vruchtgenot
  Ouderlijk vruchtgenot is het recht van ouders van minderjarige kinderen op de opbrengsten van hun bezit. Als een minderjarig kind erft en het geld staat op een bankrekening, dan mogen de ouders de opbrengst, de rente, daarvan hebben. Dat geldt dus ook voor als de ene ouder overlijdt en de andere ouder blijft leven. Als […]
 • Ouderlijk vruchtgenot
  Het ouderlijk vruchtgenot is het recht van de ouder(s) op de opbrengsten van het vermogen van het minderjarig kind. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit de rente over de spaarrekening, nalatenschap of schenking. In een testament kan het ouderlijk vruchtgenot voor de echtgenoot van de erflater worden uitgesloten. Hierdoor kan worden voorkomen dat die (ex-)echtgenoot […]
 • Ouderlijke boedelverdeling
  De ouderlijke boedelverdeling is een andere benaming voor het langstlevende testament. Dit was bedoeld om de langstlevende partner verzorgd achter te laten, waarbij de kinderen nog geen aanspraak konden maken op de erfenis. Sinds 2003 is de ouderlijke boedelverdeling standaard in de wet opgenomen. Dat betekent dat als een persoon overlijdt (zonder een testament) dat […]
 • Overdracht
  De overdracht is het eigendom van een goed geven aan een ander. Voor een geldige overdracht is vereist: Een geldige titel (rechtvaardiging voor de overdracht, bijvoorbeeld een koopovereenkomst) Een geldige levering (bijvoorbeeld een notariële akte en inschrijving daarvan in het Kadaster) Een beschikkingsbevoegde verkoper (meestal de eigenaar van het goed) Voor bepaalde goederen is voor […]
 • Overdrachtsbelasting
  De overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een onroerende zaak moet betalen aan de belastingdienst. Die belasting betaal je bij de koop bijvoorbeeld een huis, bedrijfspand of stuk grond. Zie ook kosten koper. Bij de koop van een huis bedraagt het 2% van de waarde van het huis en voor andere onroerende zaken […]
 • Overlijdensakte
  Een overlijdensakte is een document dat wordt afgegeven door de gemeente. In de overlijdensakte staat de naam van de overledene, de datum van overlijden en de geboortedatum. Het is het officiële document waarmee je kan aantonen dan iemand overleden is. Je vraagt een afschrift aan bij de Gemeente. Dat is de gemeente waar de persoon […]
 • Overlijdensverklaring
  Een door een arts opgestelde verklaring dat een persoon een natuurlijke dood is gestorven. De overlijdensverklaring heb je nodig om een overlijdensakte te kunnen opvragen. De arts kan de verklaring niet opstellen als de overledene bijvoorbeeld is overleden door euthanasie, een ongeval of moord. De arts kan de verklaring uitsluitend opstellen als hij persoonlijk de […]
 • Parafering
  De parafering is het voorzien van een bladzijde met een paraaf. Een paraaf is een verkorte handtekening. De Notariswet verplicht dat bij het passeren (ondertekenen) van de akte de bladzijdes die niet zijn ondertekend door de comparant worden voorzien van een paraaf door de notaris. Parafering is ook verplicht als er wijzigingen worden gemaakt in […]
 • Parentele stelsel
  Het parentele stelsel is het wettelijke stelsel dat geldt als de erflater geen testament heeft gemaakt. De wet verdeelt in dat geval de versterferfgenamen in vier categorieën van verwanten die ieder achtereenvolgens recht hebben op de erfenis. Zie hiervoor de wettelijke verdeling erfenis. Door het opstellen van een testament kan worden afgeweken van het parentele […]
 • Partijnotaris
  De partijnotaris is een notaris die optreedt als adviseur voor een bepaalde partij. Ook wel partijadviseur. Hiermee verschilt de partijnotaris van de gewone notaris die onpartijdig en onafhankelijk moet zijn. Het is belangrijk dat de partijnotaris tijdig aan de betrokken partijen kenbaar maakt dat de notaris een partijnotaris is. De andere partij kan dan zelf […]
 • Partnerpensioen
  Bij een pensioen is er vaak de mogelijkheid dat de partner van de pensioengerechtigde een uitkering kan ontvangen. Die uitkering wordt uitbetaald als de pensioengerechtigde komt te overlijden. Eis voor een dergelijk partnerpensioen is dat aangetoond kan worden dat er ook daadwerkelijk een partnerschap is. Dat kan door een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en een […]
 • Passeren
  Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. Soms teken je de akte persoonlijk op het moment van passeren. Dat is bijvoorbeeld verplicht bij het passeren van een testament. In andere gevallen […]
 • Perceel
  Het perceel is een stuk grond met een (door het bestemmingsplan) bepaalde bestemming. Bijvoorbeeld een bouwperceel. Zie ook kadastraal perceel. Lees meer over het perceel op Wikipedia.
 • Personeelsfonds
  Het personeelsfonds is een ander woord voor personeelsvereniging. Soms wordt er met personeelsfonds iets anders bedoeld. Er zijn bedrijven die een aparte pot hebben voor personeelsleden in problemen. Vanuit dat personeelsfonds geven ze leningen of schenkingen aan die personeelsleden. Soms zijn er ook bijdragen voor de studie van kinderen van personeelsleden.
 • Personeelsvereniging
  Een personeelsvereniging is een bijzonder soort van vereniging. De vereniging heeft tot doel (oud) personeel van een organisatie te verenigen. Zij bevordert het gezamenlijke gevoel (saamhorigheid) van de werknemers, onder andere door personeelsfeestjes, cadeaus bij bijzondere gebeurtenissen en dergelijke.
 • Personen- en familierecht
  Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied. Lees meer over het Personen- en […]
 • Plaatsvervulling
  Plaatsvervulling is een begrip in het erfrecht. Als een erfgenaam niet kan erven, bijvoorbeeld omdat die erfgenaam eerder is overleden (vooroverlijden), dan komen er anderen in zijn plaats. Er zijn ook andere redenen voor plaatsvervulling. De erfgenaam kan bijvoorbeeld de erfenis verwerpen, ook in dat geval komen zijn erfgenamen voor hem in de plaats. De […]
 • Pleegkind
  Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is, wel tot het gezin behoort en dat men opvoedt en onderhoudt als een eigen kind. Juridisch is er een onderscheid met adoptie. Een pleegkind houdt de band met de biologische ouders. Je kunt meer lezen in Wikpedia over pleegzorg
 • Preferentsaandeel
  Het preferentsaandeel is een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap dat recht geeft op voorrang op de winst of dividend. Ook wel preferente aandelen of ‘’prefs’’. De statuten moeten wel bepalen dat er preferentsaandelen kunnen worden uitgegeven. Een voordeel van preferentsaandelen is dat de andere aandeelhouders geen voorkeursrecht hebben bij de uitgifte van preferentsaandelen. […]
 • Prioriteitsaandeel
  Het prioriteitsaandeel is een aandeel waaraan speciale rechten zijn toegekend. In de statuten moet dan worden opgenomen over welke aandeelhoudersbesluiten prioriteitsaandeelhouders dat recht hebben. Zo kan in de statuten worden bepaald dat de prioriteitsaandeelhouder het recht heeft om een voordracht te doen tot benoeming van een bestuurder of commissaris. Die voordracht is dan bindend, waardoor die bestuurder […]
 • Protocol
  Het protocol is het archief van de notaris waarin de notariële documenten worden bewaard. Zo bewaart de notaris originele exemplaren van akten (minuten) en documenten die aan akten zijn gehecht. Deze gegevens worden door de notaris bewaard in een veilige plek op het notariskantoor. Aan die plek zijn veel eisen gesteld, zoals brandveiligheid. Of vochtigheid […]
 • Quasi-legaat
  Het quasi-legaat is een schenking of andere gift die volgens de omschrijving niet een legaat is, maar door de wet wel wordt gezien als legaat. In dat geval valt de schenking of gift in de nalatenschap en moet daarom meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de legitieme portie van de legitimaris. Bijvoorbeeld verblijvingsbedingen, […]
 • Quorum
  Het quorum is een voorwaarde die wordt gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt dan in dat een besluit pas kan worden genomen, dus geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig zijn. De quorumeis kan je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom […]
 • Raad van Commissarissen (RvC)
  De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan van een rechtspersoon bij een coöperatie, Naamloze of Besloten Vennootschap. Een lid van de RvC heet een commissaris. Soms is een RvC verplicht. De RvC houdt toezicht op en adviseert van het bestuur. In de statuten kan worden opgenomen dat er een RvC is. Bij verengingen en […]
 • Raad van Toezicht
  De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht. Een RvT kan je via de statuten instellen. De bevoegdheden van de RvT worden in […]
 • Raad voor de Kinderbescherming
  De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van minderjarige kinderen. De wet geeft aan de Raad enkele taken die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld advisering over omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Zo beoordeelt de Raad of het verstandig is dat een gezin een […]
 • Rampenclausule
  Een rampenclausule is een clausule in een testament van gehuwden of samenwonenden. Je regelt wat er gaat gebeuren als beide partners tegelijk komen te overlijden. Bijvoorbeeld bij een vliegramp of auto-ongeluk. Als je geen kinderen hebt dan zou de situatie als volgt zijn. Partner A gaat dood en vijf minuten daarna Partner B. Bij het […]
 • Recherche
  De recherche is het onderzoek dat de notaris doet in de openbare registers van het Kadaster voordat de notariële akte wordt gemaakt. De notaris is wettelijk verplicht om deze recherche (ook wel: onderzoeksplicht of rechercheplicht) uit te voeren. Bij de verkoop van een woning (of ander registergoed) moet de notaris bijvoorbeeld onderzoeken of de verkoper […]
 • Rechtbank
  De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een nieuwe zaak meestal eerst hier terecht zal komen. Met andere woorden de rechtbank is de rechter in eerste aanleg. Voor veel verschillende juridische zaken moet je verplicht naar de rechtbank gaan. Zo moet je […]
 • Rechter-commissaris
  Bij de afwikkeling (vereffening) van een nalatenschap die beneficiair is aanvaard, kan de rechtbank een rechter-commissaris benoemen. Dat gebeurt dan bij de benoeming van de vereffenaar. De rechter-commissaris controleert of de vereffenaar op een goede manier de nalatenschap afwikkelt. Ook kan de vereffenaar aan de rechter-commissaris vragen hoe er moet worden gehandeld. Buiten het erfrecht […]
 • Rechtshandeling
  Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen. Belangrijk voor de rechtshandeling is dat je echt de bedoeling […]
 • Rechtskeuze
  De rechtskeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin wordt verklaard welk recht van toepassing is op de overeenkomst of akte. Ook wel rechtskeuzebeding genoemd. Een rechtskeuzebeding herken je door de standaardformulering: ‘’op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’’. Een rechtskeuze is vooral van belang bij situaties met internationale aspecten, bijvoorbeeld wanneer […]
 • Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN
  Een RSIN, dat is aan de onbegrijpelijke naam wel te zien, is door De Belastingdienst bedacht. Het is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN. Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het RSIN wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De Belastingdienst […]
 • Rechtspersoon
  Een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen aansprakelijk voor het doen en laten van de rechtspersoon. De rechtspersonen […]
 • Rechtssysteem
  Het rechtssysteem is de verzameling van regels (afkomstig van de overheid) die samen het recht in een land bepalen. Zie ook Nederlands recht. De rechtspraak speelt een belangrijke rol in het rechtssysteem. De rechtspraak in Nederland is verdeeld in drie overheidsinstanties, waaronder de rechtbank. De notaris behoort ook het rechtssysteem, omdat hij aktes kan opstellen […]
 • Rechtsvorm
  De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen. Die rechtsvorm bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of organisatie. Al die rechtsvormen hebben ieder […]
 • Register Notariaat
  Het Register Notariaat is het online register van de KNB. In dit register staan gegevens over alle notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Gegevens Het is de officiële lijst van notarissen in Nederland. Je kan hier alle gegevens over een notaris vinden zoals datum van benoeming en nevenwerkzaamheden. Maar je kan er ook eventuele tuchtmaatregelen in […]
 • Rente
  Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. Rente speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol, omdat de fiscus wil dat die […]
 • Repertorium
  Het repertorium van de notaris is een register dat hoort bij de notariële administratie (het protocol). Hierin zijn de belangrijkste gegevens van gepasseerde aktes opgenomen.  Denk bijvoorbeeld aan de datum, de soort akte en een samenvatting van de inhoud. In 2014 is het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) ingevoerd. Hierdoor hoeft de notaris de aktes niet […]
 • Reststrook
  De reststrook is een stuk grond van de gemeente (of ander overheidsorgaan) dat naast jouw eigen grond ligt. De gemeente biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om de reststrook van de gemeente te kopen of te huren. Voor de eigendomsoverdracht van een reststrook heb je een notariële akte nodig (een transportakte). Daar komen ook overdrachtsbelasting […]
 • Roerende zaak
  De roerende zaak is een zaak die niet vastzit in de grond of met een onroerende zaak (zoals een woning of ander bouwwerk) is verbonden. Bijvoorbeeld een auto, fiets en meubels. Het tegenovergestelde van een roerende zaak is een onroerende zaak. Het is voor de onroerendezaakbelasting en overdrachtsbelasting van belang om vast te stellen of […]
 • Royement
  Met royement wordt bedoeld het uitschrijven van een hypotheekrecht uit het kadaster. Ook wel het doorhalen van een hypotheek. Met hypotheek wordt hier bedoeld het hypotheekrecht dat als beperkt recht rust op bijvoorbeeld een huis of andere onroerende zaak. Royement is mogelijk en verstandig als je jouw hypotheek (lening) volledig hebt afgelost, als je jouw […]
 • Royementsakte
  De royementsakte is de notariële akte waarmee de aantekening in het kadaster van een hypotheek wordt uitgeschreven. Bij de koop van een woning wordt de hypotheek ingeschreven in het kadaster. Na het volledig aflossen van een hypotheek verdwijnt die hypotheek echter niet automatisch uit het kadaster. Door het laten opstellen en inschrijven van een royementsakte wordt de […]
 • Samengesteld gezin
  Het samengesteld gezin is een gezin dat bestaat uit twee partners die kinderen hebben uit een vorige relatie. Ook wel een stiefgezin of patchwork gezin genoemd. Een samengesteld gezin kan ontstaan door echtscheiding of overlijden van een van de ouders. De toename van het aantal echtscheidingen heeft geleid tot een forse toename van het aantal […]
 • Samenlevingscontract
  Een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst is een akte tussen twee mensen waarin zij hun afspraken over het samenwonen vastleggen. In de meeste gevallen is het een notariële akte, maar dat is niet noodzakelijk.  De samenwonende partners leggen hun afspraken vast. Daardoor komen zij voor bepaalde wettelijke regelingen in aanmerking. Zij kunnen bijvoorbeeld recht maken op een partnerpensioen […]
 • SBBI
  Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Het is net als de ANBI een status die door De Belastingdienst wordt toegekend. Een stichting of vereniging met deze status is vrijgesteld van schenkbelasting op giften van donateurs en ook van erfbelasting. Belangrijkste eis aan een dergelijke vereniging of stichting is dat ze een sociaal doel […]
 • Schenkbelasting
  Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de belasting wordt betaald door de schenker of door de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht. Schenkbelasting kent vrijstellingen . Dat zijn bedragen die je […]
 • Schenking
  Schenking is een ander woord voor gift.
 • Schenking aanvaarden
  Een schenking aanvaarden. Dat wil zeggen dat je de schenking aan wilt nemen. Bovendien moet je de eventuele voorwaarden accepteren die aan de schenking verbonden zijn. Een schenking kan afkomstig zijn van iemand waar je geen band mee wilt hebben. Er kunnen fiscale redenen zijn waarom je de schenking niet wilt ontvangen. De voorwaarden verbonden […]
 • Schuldeiser
  De schuldeiser is de persoon die recht heeft op een prestatie (meestal betaling van geld) door een schuldenaar. Het recht op de prestatie (geldsom) is meestal vanwege een overeenkomst met de schuldenaar. De schuldeiser kan de schuldenaar (via de rechter) dwingen tot nakoming. Zie ook faillissement. Lees meer over de schuldeiser op Wikipedia.
 • Schuldenaar
  De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door […]
 • Schuldigerkenning uit vrijgevigheid
  De schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een andere benaming voor een schenking op papier. Ook wel papieren schenking. Zie gift op papier.
 • Som ineens
  De som ineens is het recht van een kind van een erflater op een geldsom voor de kosten van zijn verzorging en opvoeding totdat dat kind 18 jaar wordt. Een kind kan ook aanspraak maken op de som ineens voor de kosten voor zijn levensonderhoud of studie totdat dat kind 21 jaar wordt. De som […]
 • Spiegeltestament
  Een spiegeltestament zijn twee testamenten die bijna gelijk zijn (ook wel gelijkluidend testament of wederzijds testament). Twee partners sluiten samen een spiegeltestament af. Zij benoemen in hun testament de ander tot erfgenaam en meestal ook tot uitvoerder van het testament. Voor het overige zijn deze testamenten dus inhoudelijk gelijk. Jouw testament is je laatste wil, die […]
 • Splitsingsakte
  De splitsingsakte is de notariële akte waarmee eigendom van een gebouw en bijbehorende grond wordt gesplitst in aparte appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw wordt gesplitst en in welke delen het wordt gesplitst. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Daarnaast kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar ook bevoegd is om zijn appartementsrecht […]
 • Splitsingsreglement
  Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte waarin afspraken staan die gelden tussen eigenaren van appartementsrechten. Op basis van het splitsingsreglement hebben de gezamenlijke appartementseigenaren bepaalde rechten en plichten. Bijvoorbeeld over (de kostenverdeling van) onderhoud en afspraken over de ruimtes van het gebouw (die appartementseigenaren samen mogen gebruiken). In het splitsingsreglement kan […]
 • Spoedtestament
  Een spoedtestament is een testament dat wordt gemaakt in noodgevallen. Bijvoorbeeld wegens een ernstig zieke erflater die binnen korte tijd zal overlijden. Het spoedtestament heeft net zoveel waarde als een ‘gewoon’ testament en moet dan ook voldoen aan alle eisen waaraan ‘gewone’ testamenten moeten voldoen. Zo moet de testateur wilsbekwaam zijn en moet de notaris zijn […]
 • Startersaftrek
  Startersaftrek is een fiscale stimulering om een eigen bedrijf te beginnen. Het is een extra aftrek die komt bovenop de zelfstandigenaftrek. Je moet dus eerst voldoen aan de eisen van de zelfstandigenaftrek. Je kan de startersaftrek alleen gebruiken in de eerste vijf jaar van je onderneming. Het is een bedrag dat je af kan trekken […]
 • Statutaire doelstelling
  De statutaire doelstelling is de doelstelling die in de statuten van de rechtspersoon is vermeld. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet je verplicht een doelstelling formuleren en opnemen in de statuten. Het doel bepaalt het werkterrein van de rechtspersoon. Met de doelstelling geef je aan waar de rechtspersoon voor staat en wat de rechtspersoon […]
 • Statutaire naam
  De statutaire naam is de naam die je bij de oprichting van een rechtspersoon verplicht moet opnemen in de statuten bij de oprichtingsakte. De naam moet uniek zijn en mag niet verwarrend zijn. Voor verschillende rechtspersonen gelden de volgende regels voor de statutaire naam: De coöperatie moet verplicht het woord coöperatie in de naam hebben. […]
 • Statuten
  Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. Statuten bevatten de regels  en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels. Statuten worden door de notaris opgesteld als je de rechtspersoon opricht. Je kan ze later wijzigen, je moet dat dan ook […]
 • Statutenwijziging
  De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan. De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister. Belangrijke wijzigingen in de (organisatie)structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo […]
 • Stemrecht
  Het stemrecht is het recht om te stemmen over voorgenomen besluiten in een vergadering. Een aandeel of lidmaatschap geeft een stemrecht. Bij de BV en NV oefenen aandeelhouders hun stemrechten uit in de aandeelhoudersvergadering. Bij de vereniging heeft ieder lid dit recht in de algemene vergadering. Door dit recht kan je stemmen over de vraag […]
 • Stichting
  Een stichting is een rechtspersoon die door middel van een akte bij de notaris wordt opgericht. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de stichting ter beschikking wordt gesteld een doel te bereiken. Dat doel is in de statuten vermeld. Je kunt alleen of samen met anderen een […]
 • Stichting Administratiekantoor STAK
  Een STAK is een rechtspersoon die aandelen houdt in een andere rechtspersoon zoals een BV of NV. Een BV of NV kan aandelen certificeren. Dat certificeren kan de BV of NV niet zelf, dat gebeurt door de stichting. De certificaten van aandelen komen dan in handen van een stichting. Die stichting geeft de certificaten uit. […]
 • Stichting Certificering Executeurs
  Stichting Certificering Executeurs is een organisatie die het beroep van executeur regelt. Het is geen overheidsinstantie. Executeurs kunnen een SCE Certificaat krijgen. Daarvoor moeten zijn een redelijk zware opleiding volgen. Bovendien hebben zij minimaal drie jaar werkervaring en verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De leden voeren het specifieke logo van de SCE.
 • Stichting preferente aandelen
  De Stichting preferente aandelen is een stichting die door een Naamloze of Besloten Vennootschap wordt gebruikt als beschermingsconstructie tegen een ongewenste overname. Om ongewenste invloed van een aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering van de NV of BV (en dus een overname) te voorkomen, krijgt de stichting het recht om preferente aandelen kopen. De statuten van de […]
 • Stichting prioriteitsaandelen
  De Stichting prioriteitsaandelen is een beschermingsconstructie tegen ongewenste invloed van aandeelhouders van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Dat de stichting een beschermingsconstructie is, moet worden bepaald in de statutaire doelstelling. Deze soort stichting wordt ook een beheersstichting of ‘bevriende’ stichting genoemd. De stichting heeft namelijk prioriteitsaandelen met bijzondere zeggenschapsrechten, zoals het recht om een bindende […]
 • Stichtingsbestuur
  Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke […]
 • Stichtingsplan
  Het stichtingsplan is het document waarin staat wat de doelstelling, activiteiten en doelgroep van de stichting zijn. Je beschrijft daarin wat je de komende drie jaar (na de oprichting) wil bereiken. Daarmee maak je jouw plannen dus concreet. Het is het beleidsplan van de stichting. Dit plan maak je meestal voordat je een stichting opricht […]
 • Stiefkind
  Een stiefkind is het kind van je partner uit een eerdere relatie.  Het kunnen kinderen zijn, die jij en eventueel jouw partner hebben opgevoed. Je kan deze kinderen juridisch en fiscaal behandelen alsof het je eigen kinderen zijn. Een  stiefkind, kan je als eigen kind in je testament beschrijven. Zij krijgen in dat geval ook een […]
 • Storting
  De storting is het volstorten van het aandelenkapitaal door de aandeelhouder. Dat kan door betaling in contanten van de nominale waarde van de aandelen. Het bedrag wordt dan overgemaakt naar de bankrekening van de BV of NV. Je kunt ook aandelen volstorten door inbreng van een onderneming of goederen (dus in natura). Hetgeen is gestort […]
 • Studieschenking
  De studieschenking is de schenking die een kind tussen de 18 en 40 jaar ontvangt van zijn of haar ouders voor de bekostiging van een studie of opleiding. Welk bedrag er mag worden geschonken wordt jaarlijks vastgesteld. Het ligt rond de € 50.000 eenmalig. Daarboven wordt er schenkbelasting geheven. Dat bedrag geldt voor de ouders […]
 • Successiebelasting
  Successiebelasting is de oude term voor wat tegenwoordig erfbelasting heet. Successie betekent opvolging. De term wordt nog wel eens gebruikt door oudere mensen.
 • Successiewet
  De successiewet is de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting wordt geheven. De Successiewet is van toepassing op de in Nederland wonende erflaters of schenkers. Lees meer over de Successiewet op Wikipedia.
 • Surseance van betaling
  Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers. In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open […]
 • Tegenstrijdig belang
  Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die […]
 • Testament
  Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling dan wel deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. […]
 • Testamentair erfrecht
  Het testamentair erfrecht is het erfrecht dat geldt als de overledene een testament heeft gemaakt. Het is belangrijk om na te gaan of het wettelijk of het testamentair erfrecht geldt voor de nalatenschap van de overledene. In het testament kan namelijk (op belangrijke punten) zijn afgeweken van het wettelijk erfrecht. Om na te gaan of […]
 • Testamentaire stichting
  De testamentaire stichting is de stichting die wordt opgericht op basis van een testament. Deze stichting kan bijvoorbeeld als doel hebben het afwikkelen van de nalatenschap of het zijn van erfgenaam of legataris. Een testamentaire stichting kan worden opgericht ter voorkoming van problemen bij ingewikkelde (of moeilijk vindbare) erfgenamen. Een andere reden is om een […]
 • Testateur
  De testateur is de persoon waarvoor de notaris een testament maakt. Ook wel erflater genoemd. Een testateur moet minstens 16 jaar oud en handelingsbekwaam en wilsbekwaam zijn. Lees meer over de testateur op Wikipedia.
 • Testeervrijheid
  De testeervrijheid is de vrijheid om de inhoud van jouw testament zelf te bepalen. Op grond van die testeervrijheid mag je dus kiezen wat en aan wie jij nalaat. De testeervrijheid is echter niet onbeperkt. Zie daarover de vraag: Is de testeervrijheid onbeperkt?
 • Toegevoegd notaris
  De toegevoegd notaris is de kandidaat-notaris die onder verantwoordelijkheid en toezicht van een andere notaris notariële werkzaamheden uitvoert. Zo is de toegevoegd notaris bevoegd om notariële aktes te maken. Als de notaris een akte niet kan passeren wegens afwezigheid, verhindering of ziekte dan is de toegevoegd notaris bevoegd om namens de notaris de akte te ondertekenen. […]
 • Toerekening van schuld
  De toerekening van schuld is de bepaling dat de schuld die een erfgenaam heeft aan de erflater in mindering wordt gebracht op zijn erfdeel. In dat geval is de erfgenaam dus tegelijk schuldenaar en schuldeiser. Hierdoor wordt voorkomen dat de erfgenaam zijn erfdeel ontvangt terwijl hij eigenlijk ook moest betalen aan de erflater. Er vindt […]
 • Transportakte
  De transportakte of leveringsakte is de notariële authentieke akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken en registergoederen. Bijvoorbeeld een woning of stuk grond. Ook wel akte van levering. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd. Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. De leveringsakte wordt, na ondertekening […]
 • Trouwboekje
  Het trouwboekje is een document wat je (tegen betaling) van de gemeente krijgt als je de huwelijksakte tekent op het gemeentehuis. Ook wel familie-boekje of huwelijksboekje. Inhoud trouwboekje In het trouwboekje staan de gegevens en handtekeningen van het echtpaar en de trouwambtenaar (en eventueel andere informatie over het huwelijk). Daarnaast is een uittreksel van de […]
 • Tuchtrecht
  Het tuchtrecht is de regeling voor het notariaat dat gaat over tuchtprocedures bij de notariële tuchtrechter. Ook wel tuchtrechtspraak. Alle notarissen moeten zich houden aan de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels van de KNB. Als een klant vindt dat de notaris een regel heeft overtreden (bijvoorbeeld de belehrungsplicht of zorgplicht), dan kan de klant […]
 • Tweetrapsmaking
  Tweetrapsmaking is een bepaling in een testament. Een testament dat deze bepaling(en) bevat noem je een tweetrapstestament, hier ook een uitgebreide uitleg. De ontvanger van de erfenis krijgt een dwingende bepaling opgelegd door het testament. Die bepaling zal bij het overlijden van de ontvanger in werking treden.
 • Tweetrapstestament
  Tweetrapstestament, of ook een tweetrapsmaking genoemd. Hierbij ontvangt de eerste erfgenaam de erfenis onder een last of verplichting. Die verplichting is dat hetgeen in de erfenis zit, na de dood van de eerste erfgenaam moet worden uitgekeerd aan een tweede erfgenaam. Een tweetrapsmaking kan je maken om: de betaling van erfbelasting uit te stellen. je […]
 • Uitdelingslijst
  De uitdelingslijst is de lijst of het overzicht van de baten en schulden bij een nalatenschap. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen. De rechter kan bepalen dat de vereffenaar een uitdelingslijst moet maken als de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Een uitdelingslijst wordt […]
 • Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking
  Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking zijn geen “echte”juridische begrippen. In het dagelijkse taalgebruik wordt er vrijwel hetzelfde mee bedoeld als een testament, legaat of codicil.
 • Uitsluiting van Aansprakelijkheid U.A.
  De Uitsluiting van Aansprakelijkheid (afgekort: U.A.) is een aansprakelijkheidsregelingen die je kunt kiezen bij de oprichting van een coöperatie. Daarmee zijn de leden bij ontbinding van de coöperatie niet aansprakelijk voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden en bij ontbinding. De letters […]
 • Uitsluitingsclausule
  Uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. Stel dat je bent overleden en je kind heeft van jou geërfd, dan is het geen prettig idee dat als je kind […]
 • Uittreksel handelsregister
  Een uittreksel handelsregister wordt of ook wel uittreksel Kamer van Koophandel genoemd. Op een uittreksel staat een samenvatting van de gegevens zoals die zijn opgenomen in het handelsregister. Denk daarbij aan het adres van de organisatie, de bestuurders, het handelsregisternummer en het RSIN. Naast het uittreksel kan je ook andere gegevens opvragen die bij de […]
 • Uitvaart
  De uitvaart is de begrafenis of crematie, of een andere manier van definitief afscheid nemen van het lichaam van een overledene. Het is verstandig om er voor te zorgen dat jouw gezin, familie of anderen weten hoe jouw uitvaart geregeld moet worden. Wat jouw bijzondere wensen zijn. Leg dit eventueel vast in een codicil of ander […]
 • Uitvaartwens
  Met het vastleggen van jouw uitvaartwensen komen jouw nabestaanden te weten hoe je jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Bijvoorbeeld de muziek, bloemen bij de ceremonie en de soort uitvaart. Dit geeft jouw nabestaanden houvast, waardoor ze niet met onduidelijkheden achterblijven. Zie ook begrafenisexecuteur. Uitvaartwensen hoeven niet in een testament te worden vastgelegd. Dat is ook […]
 • Vacatiegeld
  Vacatiegeld is de vergoeding die bestuurders van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en raden van commissarissen ontvangen voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen. Bestuurders van een instelling met een ANBI status mogen geen “bovenmatige” vacatiegelden ontvangen. Vacatiegelden zijn som belast met BTW.
 • Vennootschap Onder Firma
  Een vennootschap onder firma is een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is de mogelijkheid voor verschillende personen om samen deel te nemen aan het economisch verkeer. De leden van een VOF noem je vennoten. Denk aan twee loodgieters die samen een bedrijfje willen hebben. Omdat de VOF geen rechtspersoon is zijn de deelnemers gewoon privé aansprakelijk […]
 • Vennootschapsbelasting
  De vennootschapsbelasting is de belasting die in een boekjaar moet worden betaald over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte vennootschapsbelasting doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting. Vennootschapsbelastingplichtig Coöperaties, […]
 • Verblijvingsbeding
  Een verblijvingsbeding is een bepaling in een samenlevingsovereenkomst. Woon je samen zonder kinderen dan wordt doorgaans een verblijvingsbeding overeengekomen. Een verblijvingsbeding is een – meestal in een notarieel samenlevingscontract – vastgelegde overeenkomst tussen jou en je partner. In die overeenkomst leg je vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke goederen krijgt. Al […]
 • Vereffenaar
  De vereffenaar is de door de rechtbank benoemde persoon die de erfenis (waarbij meerdere erfgenamen zijn) beheert en vereffent. Dit moet als er beneficiair is aanvaard of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen, de schuldeisers van […]
 • Vereffenaar bij een rechtspersoon
  Dit gaat over de vereffenaar bij een rechtspersoon. De vereffenaar is de persoon die het vermogen van een rechtspersoon na ontbinding of opheffing moet verdelen. Als de rechtbank of statuten geen vereffenaar heeft aangewezen, dan is het bestuur automatisch vereffenaar. De taak van de vereffenaar is het betalen van schulden van de rechtspersoon en het […]
 • Vereniging
  Een vereniging is een rechtspersoon die leden heeft en is opgericht met een bepaald doel dat in de statuten is vermeld. Als de vereniging winst maakt mag deze winst niet onder de leden worden verdeeld. Er zijn twee soorten verenigingen, namelijk eentje die bij notariële akte kan worden opgericht. De andere die niet is opgericht […]
 • Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging die niet bij notariële akte is opgericht. Ook wel een informele vereniging genoemd. De informele vereniging kan geen registergoederen (zoals een verenigingshuis) kopen en kan geen erfgenaam zijn. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (die bij notariële akte is opgericht) kan dat wel. Het grootste verschil tussen beide […]
 • Vereniging van Eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een blok. Samen vormen zij een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zoals het onderhoud en de schoonmaak. Ook kan de vereniging regels opstellen. Lidmaatschap van een dergelijke vereniging is vaak verplicht en er is een maandelijkse […]
 • Verenigingsbestuur
  Het verenigingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de vereniging vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de vereniging in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke […]
 • Verjaring
  Verjaring is het geval waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (een aanspraak of recht) af te dwingen via de rechter, omdat er een bepaalde tijd is verstreken. Zo vervalt het recht op de legitieme portie vijf jaar na het overlijden van de erflater. Het recht op de som ineens vervalt na verloop […]
 • Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen
  De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) een officiële en schriftelijke verklaring dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Die verklaring kan dan worden getoond aan zakenpartners, andere bedrijven en overheidsinstanties. Een VOG RP is soms nodig om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties of bij het sluiten van zakelijke […]
 • Verklaring van Erfrecht
  Een verklaring van erfrecht is een onderzoeksverslag waarin de notaris vaststelt wie de erfgenamen zijn in een bepaalde erfenis. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn volgens de wet of testament. Ook staat erin wie bevoegd is om betalingen en andere handelingen voor de afhandeling van de erfenis te doen. Op grond van de verklaring […]
 • Verklaring van Executele
  Een Verklaring van Executele is een schriftelijke verklaring waarin de notaris vaststelt wie de executeur is van een bepaalde erfenis. De notaris zoekt uit wie er in een testament benoemt is tot executeur. Hiervoor onderzoekt hij de geldigheid en aanwezigheid van een testament.
 • Verklaring voor recht
  De verklaring voor recht is de uitspraak waarbij de rechter verklaart dat je een bepaald recht hebt. Ook wel een declaratoir vonnis. Met andere woorden stelt de rechter hiermee de (rechts)verhouding of rechten en plichten tussen partijen vast. Bijvoorbeeld een uitspraak waarin de rechter vaststelt dat je eigenaar bent van een zaak. Of als de […]
 • Verkrijgende verjaring
  Verkrijgende verjaring is het eigenaar worden van een zaak door die zaak voor een bepaalde tijd te bezitten of te gebruiken (terwijl je eigenlijk geen eigenaar was). Roerende zaken (zoals een fiets of auto) verkrijg je na drie jaar bezit. Andere zaken, zoals registergoederen (zoals aan een stuk grond) verkrijg je na tien jaar bezit. […]
 • Verkrijging door de Staat
  Als je geen wettelijke erfgenamen (meer) hebt en ook geen testament hebt gemaakt, dan krijgt de Nederlandse Staat op het moment van jouw overlijden jouw nalatenschap. De Staat is dan echter niet een erfgenaam, zodat hij niet voor schulden uit de nalatenschap aansprakelijk kan worden gesteld door schuldeisers. De Staat verkrijgt bijvoorbeeld de nalatenschap van […]
 • Verlijden
  Het verlijden van een akte is het opstellen van een akte door de notaris. Het ondertekenen van de akte door de partijen en de notaris heet het passeren. Lees meer over het verlijden op Wikipedia.
 • Vermogen
  Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament worden nagelaten aan nabestaanden. Daarbij kan beneficiair aanvaarden soms nuttig zijn. Geldbedragen (geldvorderingen) kunnen via een schenkingsakte worden geschonken. Het soort huwelijk kan jouw vermogen beïnvloeden. Zie […]
 • Vermogensrendementsheffing
  De vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over je eigen vermogen in Box 3 (inkomen uit vermogen). Bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen of een tweede woning. Er wordt alleen vermogensrendementsheffing geheven over het deel van je eigen vermogen dat meer is dan de heffingsvrije grens van rond de € 25.000. Voor fiscale partners is die grens […]
 • Verrekening
  Verrekening is het in mindering brengen van kosten of schulden op een vordering. Je kan bijvoorbeeld verrekenen met een nalatenschap. Hierdoor wordt de nalatenschap kleiner en zijn erfgenamen minder erfbelasting verschuldigd. Bijvoorbeeld uitvaartkosten. Ook kan je schenkingen op papier die tijdens het leven van de erflater zijn gedaan verrekenen met de erfenis. Zie ook toerekening […]
 • Verschot
  Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris namens jou moeten worden betaald aan anderen. Hij moet die betalen vanwege de werkzaamheden die de notaris voor je verricht. De notaris is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken. Voorbeeld verschotten Het betreft bijvoorbeeld inschrijfkosten in het Centraal Testament Register […]
 • Versterferfdeel
  Het versterferfdeel is een ander woord voor het wettelijk erfdeel. Dit is het erfdeel waar een erfgenaam recht op heeft als de erflater geen testament heeft. Zo krijgt de echtgenoot van de erflater, als er geen kinderen zijn, op basis van de wet de gehele nalatenschap. Hiervan kan worden afgeweken door het opstellen van een […]
 • Versterferfrecht
  De regels van het versterferfrecht zijn de regels die gelden als iemand zonder testament overlijdt. Ook wel het wettelijk erfrecht genoemd. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees ook Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet? Met een testament kan worden afgeweken van het versterferfrecht. Zo kan in […]
 • Verzoekschrift
  Het verzoekschrift is een schriftelijk stuk waarmee een verzoek wordt gedaan aan de rechter. Met een verzoekschrift wordt een verzoekschriftprocedure gestart. De wet bepaalt wanneer een verzoekschrift moet worden indienen. Dat moet bijvoorbeeld voor een echtscheiding, adoptie en handlichting. Lees meer over het verzoekschrift op Wikipedia.
 • VIS Verificatie Identificatie Systeem
  Het VIS Verificatie Identificatie Systeem is het systeem waarin een notaris het identiteitsbewijs van de klant controleert als hij of zij werkzaamheden voor jou gaat verrichten (ook bij legalisatie). Met dit systeem kan worden gecontroleerd of het identiteitsbewijs waarmee de klant zich bij de notaris identificeert geldig, gestolen of vermist is. De notaris brengt kosten […]
 • VOF
  Afkorting voor Vennootschap Onder Firma.
 • Volmacht
  Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Verschillende Volmachten Er zijn verschillende vormen van een volmacht. Een algemene […]
 • Vonnis
  Het vonnis is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Een vonnis heb je (meestal) nodig als je iets wilt afdwingen. Bijvoorbeeld schadevergoeding als de gekochte woning achteraf gebreken vertoont of het vernietigen (ongedaan maken) […]
 • Voogd
  Voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren) heeft als beide ouders zijn overleden.  Deze persoon heeft dan het gezag over de minderjarigen. De voogd komt pas in beeld als beide ouders zijn overleden. Je kan de voogdij in een testament of in een aparte akte. Je kan via onze site ook een voogd […]
 • Voogdij
  Voogdij is het geval waarin een voogd voor jouw minderjarige kind(eren) zorgt als beide ouders zijn overleden. Een voogd kan je benoemen in een testament, bij de rechtbank, of in een aparte akte. Voogdij kan ook worden opgelegd door een rechter, bijvoorbeeld bij ontzetting uit de ouderlijke macht. Zie ook bewind. Lees meer over voogdij […]
 • Vooroverlijden
  Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon is eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Daarvoor is het leerstuk van plaatsvervulling van belang. Bij een Verklaring van Erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen […]
 • Vormerkung
  De vormerkung (uit het Duits) is de inschrijving van de koopovereenkomst van een woning in het Kadaster. Hierdoor wordt de koper beschermd tegen een beslag of faillissement van de verkoper dat na de verkoop ontstaat. In dat geval kan de koop van de woning alsnog doorgaan (zonder nadelige gevolgen voor de koper).
 • Vrij op naam
  Vrij op naam betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster. De kosten voor een hypotheek ter financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de woning vrij op naam […]
 • Vrij van recht
  Vrij van recht wil zeggen dat er geen belasting hoeft te worden betaald door de ontvanger. Vrij van recht laten erven betekent dat in het testament is opgenomen dat 1 of meer erfgenamen geen erfbelasting over hetgeen zij erven hoeven te betalen.  De erfbelasting moet dan worden voldaan uit de rest van de erfenis. Vrij van […]
 • Vrijheid van godsdienst
  De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6 Grondwet). Iedereen mag (samen of alleen) een godsdienst of levensovertuiging kiezen en dat laten zien. Bijvoorbeeld door het oprichten van een kerkgenootschap, vereniging of stichting voor jouw religieuze gemeenschap of activiteiten. Je mag dan zelf bepalen wat het […]
 • Vrijheid van vereniging
  De vrijheid van vereniging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 8 Grondwet). Op grond daarvan mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren, ook door het oprichten van een vereniging (met twee of meer mensen). Wat de vereniging doet en wat het doel is, mag je zelf bepalen. Zoals een politieke partij, sportvereniging […]
 • Vrijstelling
  Vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen worden […]
 • Vruchtgebruik
  Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende ouder het vruchtgebruik heeft over de […]
 • Waarborgsom
  De waarborgsom is het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris heeft plaatsgevonden. Dat staat in de koopakte en bedraagt meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan. Als je de koop niet door […]
 • Wederzijds testament
  Wederzijds testament zijn de twee testamenten van partners die precies hetzelfde zijn en voor elkaar zijn gemaakt. Alleen de namen verschillen. De twee personen benoemen elkaar als erfgenaam in hun testamenten. Het is niet mogelijk samen één testament te maken. Een testament is namelijk jouw persoonlijke laatste wil. Een andere term is ook wel een […]
 • Werkkostenregeling
  De werkkostenregeling is de verplichte belastingregeling die inhoudt dat werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon mogen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Die 1,2% heet de vrije ruimte en daarover wordt geen loonbelasting betaald. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte wordt loonbelasting geheven als eindheffing van 80%. Lees meer […]
 • Werkmaatschappij
  Een BV of NV waarbinnen de echte werkzaamheden zich afspelen. De term werkmaatschappij gebruik je ter onderscheiding van de Holding. Onder een Holding kunnen verschillende werkmaatschappijen zijn opgehangen. De werkmaatschappijen onderling kunnen dan met elkaar contracteren. De groep van ondernemingen die gevormd wordt door de Holding en de werkmaatschappijen noemen we een concern. mv: werkmaatschappijen
 • Wet op de Lijkbezorging
  De Wet op de Lijkbezorging regelt alle belangrijke zaken rondom overlijden, lijkschouwing, begrafenis en crematie. Bijvoorbeeld wanneer en onder welke voorwaarden iemand mag worden begraven of gecremeerd (en wie daar toestemming voor moet geven). Dit is ook in het belang van de nabestaanden van de overledene, omdat de wet duidelijke regels geeft over deze gevoelige […]
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWFT
  De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De notaris is gebonden aan de WWFT. Op basis daarvan moet de notaris melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van ondernemingen. Deze meldplicht geldt niet voor werkzaamheden […]
 • Wettelijk erfdeel
  Wettelijk erfdeel is het deel van een erfenis waar je als kind altijd minimaal recht op hebt. We noemen het ook legitieme portie, de complete uitleg vind je daar.
 • Wettelijke Aansprakelijkheid W.A.
  De Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) is een van de mogelijke aansprakelijkheidsregelingen die je bij de oprichting (of daarna) kunt kiezen voor een coöperatie. Dit houdt in dat de leden bij ontbinding van de coöperatie aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden en bij ontbinding. W.A. […]
 • Wettelijke verdeling erfenis
  Wettelijke verdeling van een erfenis. De erfgenamen in het geval de overleden persoon geen testament heeft gemaakt. Deze erfgenamen worden in vier groepen verdeeld. Als in de eerste groep (langstlevende echtgenoot en afstammelingen) niemand meer in leven is, komt de tweede groep (ouders, (half) broers en (half) zusters of afstammelingen van broers en/of zusters) in aanmerking. […]
 • Wilsbekwaam
  Iemand is wilsbekwaam als hij kan overzien wat de gevolgen van een bepaalde handeling zijn. Strikt genomen is wilsbekwaamheid geen juridische term, anders dan handelingsbekwaam. De notaris moet in het kader van zijn zorgplicht wel controleren of iemand wilsbekwaam is. Zoals misschien duidelijk is, dat is een medische vraag en geen juridische. Bij twijfel zal […]
 • Wilsbeschikking
  De wilsbeschikking is een document waarin je beschrijft hoe je wil dat jouw uitvaart moet gaan verlopen. Denk daarbij aan praktische zaken rondom de uitvaart. Het is belangrijk om de wilsbeschikking te ondertekenen en te voorzien van een datum. Dit moet niet worden verward met de uiterste wilsbeschikking. Dat is een ander woord voor testament. […]
 • Wilsrechten
  Wilsrechten zijn de rechten die de kinderen volgens de wet hebben. Dat is het recht om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit de nalatenschap op te eisen. Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder gaat hertrouwen. Als de kinderen een wilsrecht inroepen, krijgen zij goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op […]
 • Winstoogmerk
  Winstoogmerk dat wil zeggen dat de organisatie als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf zoals een BV of coöperatie heeft per definitie een winstoogmerk. Het is een begrip dat meestal wordt gebruikt als het over stichtingen gaat. Die mogen namelijk geen winstoogmerk hebben. Ook de overheid wil geen winst maken. Een organisatie […]
 • Zaak
  Een zaak is een tastbaar objecten waarop men een recht kan hebben. Dat recht kan bijvoorbeeld een eigendomsrecht of een beperkt recht zijn. Zaak in de juridische betekenis heeft dus niets te maken met de zaak in het spraakgebruik, daar kan het een bedrijf zijn, of een rechtzaak. Zaken kunnen via een testament worden nagelaten […]
 • Zelfstandigenaftrek
  De zelfstandigenaftrek is een fiscale stimulering van het ondernemerschap. De regeling is alleen van toepassing voor zelfstandigen. Dat zijn mensen die als ZZP-er werken, in een VOF en soms in een CV. Om aan de zelfstandigenaftrek te voldoen moet je voldoen aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat je jaarlijks minimaal 1125 aan je zaak […]
 • Zetel
  Zetel is een typisch woord waar de juridische betekenis heel anders is dan die in het gewone spraakgebruik waar het “stoel” betekent. De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte. Deze […]
 • Zuiver aanvaarden
  Juridische term voor het aanvaarden van een erfenis zie aldaar.