Woordenboek

Home » Woordenboek
8.3

Notarieel Woordenboek

Notarissen gebruiken erg veel woorden die voor niet-juristen soms lastig te begrijpen zijn. Daarom leggen we die hier in het gratis Notarieel Woordenboek uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden. Kom je er dan nog niet uit, stel je vraag aan de notaris.

 • Aandeel
  Een aandeel in een rechtspersoon is een deel van de eigendom van die rechtspersoon. In Nederland kan je aandelen bezitten in een BV of een NV. De aandeelhouders nemen samen besluiten op een aandeelhoudersvergadering. Een aandeel geeft recht op een deel van de winst, het zogenaamde dividend. De bezitter van een aandeel noemen we aandeelhouder. […]
  Lees meer
 • Aandeelhouder
  De aandeelhouder bezit een deel van een bedrijf. Dat kan van een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV) zijn. Het gaat hier om de economische eigendom van een onderneming. Het aandeelhouderschap geeft recht op een dividend, indien er winst gemaakt wordt. Het bezit van een aandeel geeft ook recht om de Algemene Aandeelhouders […]
  Lees meer
 • Aandeelhoudersbesluit
  Een geldig aandeelhoudersbesluit is een besluit van de aandeelhouders dat is genomen in overeenstemming met de wet en de statuten van de vennootschap. Een dergelijk besluit neemt men in de aandeelhoudersvergadering. Aandeelhoudersbesluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen als de statuten daarin voorzien. Er is minimaal eens per jaar een aandeelhoudersbesluit nodig om de jaarstukken vast […]
  Lees meer
 • Aandeelhoudersovereenkomst
  De aandeelhoudersovereenkomst kan naast de statuten van een BV of NV een manier zijn om afspraken vast te leggentussen aandeelhouders. Zo kan je afspreken hoe er moet worden gehandeld bij patstellingen en conflicten tussen aandeelhouders en het beleid bij winstuitkering (dividend). Ook kan je afspreken dat minderheidsaandeelhouders een vetorecht hebben bij bepaalde belangrijke besluiten. Denk […]
  Lees meer
 • Aandeelhoudersregister
  Het aandeelhoudersregister bevat de bij een BV (en een niet aan de beurs genoteerde NV) de namen en andere gegevens van de aandeelhouders. In het register staat genoteerd, door wie, hoeveel aandelen, op welk moment aandelen werden verkregen of verkocht. Eventuele bijzonder maatregelen zoals pandrecht op de aandelen staat ook genoteerd. Het register wordt bewaard […]
  Lees meer
 • Aandeelhoudersvergadering
  Een aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering, waarop de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te vinden. Er kan ook schriftelijk een besluit […]
  Lees meer
 • Aandelen afstempelen
  Aandelen afstempelen is het verminderen van de nominale waarde van aandelen. Hiermee wordt het geplaatst kapitaal van de vennootschap (naamloze of besloten vennootschap) verkleind. Dit mag niet zomaar. Zo moet dat altijd via een statutenwijziging. Ook is goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur moet dan toetsen of de rechtspersoon na het afstempelen de schuldeisers nog […]
  Lees meer
 • Aandelenemissie (uitgifte)
  De aandelenemissie of uitgifte is het uitgeven van aandelen van een BV of NV. Door een emissie kan de BV of NV meer kapitaal (eigen vermogen) verkrijgen voor de financiering van de onderneming of verbetering van de liquiditeit. Voor een emissie moet nog wel ruimte zijn binnen het maatschappelijk kapitaal. Als het maatschappelijk kapitaal geen […]
  Lees meer
 • Aandelenoverdracht
  De aandelenoverdracht is een rechtshandeling waarmee een aandeelhouder zijn of haar aandelen in eigendom overdraagt aan iemand anders. Een aandelenoverdracht moet altijd via de notaris, omdat voor de levering van een aandeel een notariële leveringsakte nodig is. Bij de aandelenoverdracht moet je een eventuele een blokkeringsregeling naleven, anders is de overdracht niet geldig. Raadpleeg eerst […]
  Lees meer
 • Aanmerkelijk belang
  Het aanmerkelijk belang is het hebben van minimaal 5% van de aandelen in een vennootschap, dat kan zijn een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of buitenlandse vennootschap.Daarnaast kan je ook een aanmerkelijk belang hebben als je 5% van het stemrecht hebt in een coöperatie. De aandelen of stemrechten van jouw fiscale partner tellen daarbij mee. Een […]
  Lees meer
 • Aanverwant
  Wat is aanverwant, of wie zijn je aanverwanten? De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van jouw partner zijn je aanverwanten. Ben je getrouwd dan noem je ze ook wel aangetrouwd. We noemen ze  ook wel “de koude kant”. Ze worden onderscheiden van de bloedverwanten. Het onderscheid is vooral belangrijk bij de vraag wie de […]
  Lees meer
 • Aanvullend legaat
  Het aanvullend legaat is een legaat dat is niet is opgenomen in een testament. Ook wel mini-testament. Het is een aparte notariële akte die je opstelt als aanvulling op een al bestaand testament of als aanvulling op het wettelijk erfrecht. Het aanvullend legaat is juridische wel een testament. De notaris zal het dus ook registeren.
  Lees meer
 • Aanwas
  Aanwas is de situatie dat er erfgenamen of legatarissen geen aanspraak maken op hun erfdeel, waardoor dat erfdeel wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. Dat kan bijvoorbeeld doordat een erfgenaam de erfenis verwerpt of al eerder dan de erflater overlijdt. In dat geval krijgen de andere erfgenamen in evenredigheid dat deel van […]
  Lees meer
 • Acte
  Acte is de verouderde spelwijze van akte. Omdat het Nederlandse woord acte geleend is uit de Franse taal schreef men vroeger acte met een c.
  Lees meer
 • Activa
  De activa zijn de bezittingen van een rechtspersoon. De activa zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Voorbeelden van deze bezittingen zijn kasgeld, voorraden, machines en andere bedrijfsmiddelen. Tegenover de activa staat de passiva. Op de balans zijn de activa en passiva gelijk aan elkaar, met elkaar in evenwicht. Activa is een boekhoudkundig […]
  Lees meer
 • Administratievoorwaarden (STAK)
  De administratievoorwaarden zijn de regels die gaan over de verhouding tussen een Stichting Administratiekantoor (STAK) en de certificaathouder. Het is dus eigenlijk niet meer dan een overeenkomst tussen de STAK en de certificaathouders. Inhoud administratievoorwaarden Het belangrijkste wat hierin staat geregeld is de verplichting van de STAK om de winst door te geven aan de […]
  Lees meer
 • Adoptie
  Adoptie is het aannemen van een minderjarig kind. Hierdoor ontstaan er juridische banden tussen de geadopteerde, de adoptieouder(s) en zijn bloedverwanten. De familieband met de biologische ouders wordt dan verbroken. De adoptieouders hebben het ouderlijk gezag over het kind. Door adoptie heeft het geadopteerde kind bij het overlijden van de ouder(s) wettelijk recht op de […]
  Lees meer
 • Afschrift
  Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut). Een afschrift kan je herkennen doordat er ‘’uitgegeven voor afschrift’’ op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte. Het is eigenlijk een gewaarmerkte kopie. […]
  Lees meer
 • Afstammeling
  Een afstammeling is een bloedverwant in neerdalende lijn. Kinderen en kleinkinderen zijn dus afstammelingen. Afstammelingen zegt iets over de familieverhouding, niet per definitie over de vraag of iemand erfgenaam is.
  Lees meer
 • Afwezigheidsbewind
  Het afwezigheidsbewind is een bewind of onderbewindstelling voor een vermist of afwezig persoon. Dat houdt in dat een bewindvoerder de financiële zaken van de vermiste persoon beheert. Daarmee kan een bewindvoerder de belangen van een vermiste erfgenaam of erflater behartigen bij de verdeling van de nalatenschap. Let wel op: voor het maken van een aanspraak […]
  Lees meer
 • Afwikkelingsbewind
  Afwikkelingsbewind bij erfenissen. De executeur heeft de bevoegdheid gekregen om de erfenis helemaal af te ronden. De beslissingen kan de executeur nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit, zoals hij oordeelt dat juist is. Een executeur met afwikkelingsbewind heet een drie sterren executeur.
  Lees meer
 • Agio
  De agio is het meerdere (ook wel premie) boven de nominale waarde van een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het is dus het verschil tussen de nominale waarde en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel. Het tegenovergestelde is disagio. Agio ontstaat door aandelen uit te geven voor een hogere waarde […]
  Lees meer
 • Agioreserve
  De agioreserve is het bedrag dat ontstaat als aandelen tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde worden uitgegeven. Deze reserve ontstaat ook als je aandelen afwaardeert. Dit is een vrije of uitkeerbare reserve die je dus (als dividend of winst) kunt uitkeren aan de aandeelhouders van de vennootschap. Met andere woorden wordt de agio […]
  Lees meer
 • Akte
  Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte moet zijn voorzien van ondertekening en zijn gedagtekend. In het document worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de authentieke akte. […]
  Lees meer
 • Akte benoeming executeur
  De akte tot benoeming van een executeur is een notariële akte waarin je een executeur aanwijst die jouw nalatenschap afhandelt nadat je bent overleden. Een executeur moet je altijd in een notariële akte benoemen en dat kan dus niet bij onderhandse akte. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in aanvulling op een bestaand testament of als […]
  Lees meer
 • Akte herroepen huwelijkse voorwaarden
  De akte herroepen van huwelijkse voorwaarden is een akte waarin jullie samen verklaren dat jullie jouw eerder bij de notaris gemaakte huwelijkse voorwaarden intrekt. De notaris schrijft deze akte vervolgens in bij het huwelijksgoederenregister. Je ondertekent samen bij de notaris de akte. Wettelijk huwelijksvermogensrecht Na het voltooien van de herroeping zijn de op dat moment […]
  Lees meer
 • Akte tot herroeping testament
  De akte tot herroeping van een testament is een akte waarin je verklaart dat je jouw eerder gemaakte testament intrekt. Deze akte wordt ingeschreven in het Centraal Testamenten Register. Nieuw testament opstellen In plaats van het opstellen van herroepingsakte kan je ook een nieuw testament opstellen, omdat dan het nieuwe testament automatisch in de plaats […]
  Lees meer
 • Akte van verdeling
  De akte van verdeling is de notariële akte die je na de echtscheiding moet maken om de echtelijke of gezamenlijke woning en hypotheek tussen jullie te verdelen. Het regelt daarmee de eigendomsoverdracht van de gezamenlijke woning en onder welke voorwaarden dat gebeurt. In het echtscheidingsconvenant kan je namelijk al afspreken dat de woning wordt toegedeeld […]
  Lees meer
 • Akte van verjaring
  De akte van verjaring is de notariële akte waarin de notaris verklaart dat je van mening bent dat je door verjaring eigenaar bent geworden van een registergoed. Ook wel verklaring van verjaring. In de akte van verjaring staat: Welk registergoed door verjaring is verkregen (bijvoorbeeld een stukje grond dat eerst van de gemeente was) Tegen […]
  Lees meer
 • Algemene Vergadering (voorheen algemene ledenvergadering)
  De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van een vereniging. De vergadering komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar. Alle belangrijke besluiten moeten door deze vergadering genomen worden. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de vergadering en alle leden kunnen daar hun stem uitbrengen. Daarom noemde men voorheen deze vergadering de Algemene Ledenvergadering […]
  Lees meer
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)
  De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is een van de verplichte organen van een naamloze en besloten vennootschap. De AvA heeft belangrijke rechten en plichten. Dat zijn namelijk alle bevoegdheden die het bestuur niet heeft. Zo mag de AvA: Het bestuur benoemen en ontslaan De bestemming van het dividend (winst) bepalen Overgaan tot statutenwijziging De rechtspersoon […]
  Lees meer
 • Algemene vrijstelling (bij schenken)
  De algemene vrijstelling is een vrijstelling die je kunt gebruiken om belastingvrij te schenken aan jouw kinderen. Ook voor andere groepen mensen aan wie je kan schenken zijn er vrijstellingen. Het voordeel daarbij is dat aan de schenking geen verplichte besteding vastzit. Naast de algemene vrijstelling zijn er ook verruimde vrijstellingen, waardoor je meer kan […]
  Lees meer
 • Alleenstaande testament
  Het alleenstaande testament is een testament dat je maakt als je een alleenstaande. Er zijn twee varianten: met kinderen of zonder kinderen. Heb je kinderen dan regel je dat iemand jouw minderjarige kinderen na jouw overlijden goed verzorgt. Ook kan je hiermee iemand aanwijzen die jouw erfenis gaat beheren voor jouw kinderen. Heb je geen kinderen, […]
  Lees meer
 • Ambtsgeheim
  Het ambtsgeheim is de wettelijke verplichting van de notaris om alle vertrouwelijke informatie over klanten geheim te houden. Ook wel beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor alle informatie die de notaris bij notariële werkzaamheden te weten komt. Ook als er uiteindelijk geen akte wordt gemaakt, dan geldt voor alle verkregen informatie over de klanten alsnog […]
  Lees meer
 • ANBI
  ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat er minimaal 3 bestuurders moeten zijn. Een stichting of […]
  Lees meer
 • ANBI-register
  Het ANBI-register is een register dat de Belastingdienst bijhoudt. Hiermee kan je controleren of een instelling daadwerkelijk een ANBI-status heeft. In het register houdt de Belastingdienst bij aan welke instellingen een ANBI-status of Culturele ANBI-status is toegekend. Het register laat zien op welke datum de ANBI-status is toegekend, ingetrokken of beëindigd. Ook staat in het […]
  Lees meer
 • Apostille
  De apostille is de verklaring dat de handtekening van de notaris op echtheid en geldigheid is gecontroleerd door de rechtbank. Dit is soms vereist om een notariële akte geldig te laten zijn in het buitenland. De rechtbank brengt voor de aanvraag van een apostille griffierecht in rekening.
  Lees meer
 • Appartementseigenaar
  De appartementseigenaar heeft het eigendomsrecht van een appartementsrecht. Hij of zij mag dan exclusief gebruik maken van een appartement (privégedeelte van een gebouw). Daarbij is de eigenaar gebonden aan de afspraken uit de splitsingsakte en het splitsingsreglement naleven. Juridisch gezien ben je dus geen eigenaar van het appartement, maar slechts van het appartementsrecht. Een appartementseigenaar […]
  Lees meer
 • Appartementsrecht
  Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte van de notaris vereist. Het eigendomsrecht van het gebouw wordt dan opgesplitst in appartementsrechten. Door splitsing kunnen appartementseigenaren exclusief gebruik maken van hun appartement in het gebouw. Bij het vestigen van een appartementsrecht moet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. […]
  Lees meer
 • Arrondissement
  Het arrondissement is het gebied waarin een rechtbank bevoegd is om over zaken te beslissen. De rechtbank is gevestigd in de hoofdplaats van het arrondissement. In het algemeen is de rechtbank bevoegd om (als eerste) over een zaak te oordelen als die zaak zich afspeelt binnen het arrondissement van die rechtbank. Zo moet een verzoek […]
  Lees meer
 • Ascendent
  De ascendent is een bloedverwant in de opgaande rechte lijn of opklimmende lijn. Jouw ascendenten zijn dus jouw ouders, grootouders en overgrootouders enzovoorts. Het is voor het erfrecht van belang of iemand ascendent is. Op grond van de wettelijke verdeling kunnen bloedverwanten tot de zesde graad van jou erven. Daarvan kan je in een testament […]
  Lees meer
 • Assumptie (executeur)
  Assumptie betekent dat je een executeur de bevoegdheid hebt gegeven om zelf een of meer executeurs toe te voegen. De door jou aangewezen executeur heeft die bevoegdheid alleen als jij dat in jouw testament zo hebt bepaald en als die persoon de executeurstaak heeft aanvaard. In plaats van assumptie, kan je ook zelf rechtstreeks in […]
  Lees meer
 • Authentieke akte
  Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Je […]
  Lees meer
 • AWBZ clausule of WLZ clausule
  De AWBZ clausule is een clausule die delen van een erfenis of schenking direct opeisbaar maakt. De schuld of het erfdeel is opeisbaar op het moment dat degene die het bedrag onder zich heeft wordt opgenomen in een zorginstelling met een eigen bijdrage. Vroeger vielen die instellingen onder de AWBZ, tegenwoordig heet die wet Wet […]
  Lees meer
 • Bankgarantie
  De bankgarantie bij de koop van een huis, is een garantie dat de bank de waarborgsom zal voldoen aan de verkoper. Bij de koop van een woning moet je namelijk een waarborgsom (aanbetaling) betalen, meestal ter hoogte van 10% van de koopprijs. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. De afspraken over […]
  Lees meer
 • Basisregistratie Personen
  In de Basisregistratie personen (BRP) worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. In deze registratie staan de belangrijkste gegevens van iedereen die in Nederland woont, je personalia. Zo staat erin genoteerd hoe je heet, wanneer je geboren bent, je adres, je BSN en nog een aantal gegevens. De notaris moet vaak een […]
  Lees meer
 • Basisregistratie Personen BRP uittreksel
  Het BRP uittreksel is een officiële verklaring waarop jouw gegevens uit de Basisregistratie Personen BRP staan. Hierop staat jouw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, burgerservicenummer (BSN) en woonplaats. Ook wel een BRP afschrift. Dit was vroeger een GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) uittreksel. De notaris moet vaak een uittreksel opvragen uit het BRP, bijvoorbeeld voor het kunnen afgeven van een Verklaring van […]
  Lees meer
 • Beding
  Het beding is een ander woord voor een bepaling of afspraak in een overeenkomst of akte. Die documenten bestaan uit verschillende bedingen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding, verblijvingsbeding en geheimhoudingsbeding. Daarnaast zijn clausules, zoals een uitsluitingsclausule, ook bedingen. Door het opnemen van een beding ontstaan er rechten en plichten tussen de betrokken partijen. Je kan […]
  Lees meer
 • Begiftigde
  De begiftigde is de ontvanger van een schenking. Hij of zij is niet verplicht om de schenking te aanvaarden. De begiftigde kan een natuurlijke persoon (een mens van vlees en bloed) of een rechtspersoon zijn. Denk bijvoorbeeld aan een stichting of ander goed doel waaraan wordt geschonken.
  Lees meer
 • Begrafenisexecuteur
  Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. De gebruikelijke is de afhandeling en beheer van der erfenis. Er is ook een zeer beperkte bevoegdheid voor een executeur mogelijk. De executeur kan dan alleen de uitvaart regelen. Men noemt dat een begrafenisexecuteur. Ook wel een een executeur met 1 ster.
  Lees meer
 • Begunstigde
  De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt. Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking. Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt. Bij een bankoverschrijving vul je een rekeningnummer en een naam in, de naam is […]
  Lees meer
 • Beheersexecuteur
  Een beheersexecuteur is de meest voorkomende executeur. Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen in een testament. De executeur met de meest vergaande bevoegdheden is de executeur met afwikkelingsbewind.
  Lees meer
 • Beklemd vermogen
  Het beklemd vermogen is het vermogen van een omgezette rechtspersoon dat niet zonder toestemming van de rechter voor een ander doel dan het oude doel mag worden gebruikt. Ook wel vermogensklem. Dit geldt voor rechtspersonen die vóór omzetting de rechtsvorm van de stichting hadden. Het is een uitvloeisel van het uitkeringsverbod. Bij omzetting van een […]
  Lees meer
 • Belehrungsplicht of zorgplicht
  De belehrungsplicht is de wettelijke plicht van de notaris om zijn cliënten (zo nodig) te wijzen op de gevolgen (en mogelijke risico’s) van de notariële akte. De moderne term is zorgplicht. De notaris moet ook controleren of jij de gevolgen begrijpt van wat je gaat tekenen. Deze plicht moet hij uitvoeren voordat de akte wordt […]
  Lees meer
 • Beneficiair aanvaarden
  Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Als je normaal een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen, maar ook de schulden. De rechtbank zal een notaris, deskundige of een familielid aanwijzen om de erfenis helemaal te beschrijven. Je krijgt dan een overzicht van alle bezittingen en schulden. Dit […]
  Lees meer
 • Beperking van Aansprakelijkheid B.A.
  De Beperking van Aansprakelijkheid (afgekort B.A.) is een van de mogelijke aansprakelijkheidsregelingen die je bij de oprichting (of daarna) kunt kiezen voor een coöperatie. Dit houdt in dat de leden bij ontbinding van de coöperatie slechts beperkt aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden […]
  Lees meer
 • Beperkt recht
  Een beperkt recht is een recht dat rust op een ander recht. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een woning of een recht van erfdienstbaarheid (overpad) op een erf. Het heet een beperkt recht, omdat de eigenaar van het recht waarop het rust is beperkt door dat recht. De eigenaar moet het beperkende recht namelijk […]
  Lees meer
 • Beroepsfout
  Een beroepsfout is het als notaris handelen in strijd met een wettelijke regel of norm die gelden voor notarissen. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid (en dus recht op schadevergoeding voor de benadeelde). Alle notarissen zijn verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Geschillen die ontstaan over een beroepsfout tussen de notaris en de klant kunnen op verschillende manieren […]
  Lees meer
 • Berusten in onterving
  Berusten in onterving, wil zeggen dat de onterfde persoon zich niet verzet tegen die onterving. Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaart dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie. Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam.
  Lees meer
 • Beschikking
  De beschikking is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Tegen een beschikking kan je normaal gesproken in hoger beroep gaan. Je hebt meestal een beschikking nodig als je iets wilt verzoeken aan de rechter, […]
  Lees meer
 • Beschikkingsbevoegdheid
  Beschikkingsbevoegdheid is het recht om een goed over te dragen of te bezwaren met andere rechten (zoals een hypotheek op een woning). De eigenaar van een goed is meestal ook beschikkingsbevoegd. Dat kan anders zijn als hij failliet is verklaard. Een huurder of lener is niet beschikkingsbevoegd om het goed over te dragen. Als een […]
  Lees meer
 • Beslag
  De juridische term beslag komt uit het privaatrecht. Schuldeisers kunnen beslag leggen op vermogensbestanddelen van hun schuldenaren. Dat wil zeggen dat ze goederen vastleggen. De schuldenaar kan daar niet meer zelf over beschikken. Uiteindelijk kan de schuldeiser deze goederen verkopen om op die manier zijn schuld voldaan te krijgen. Er zijn verschillende vormen van beslag. […]
  Lees meer
 • Besloten Vennootschap
  Een Besloten Vennootschap is een rechtspersoon. Voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is besloten omdat de aandelen niet vrij verhandeld mogen worden. De aandeelhouders bieden deze eerst aan elkaar aan. Een BV kan ook maar één aandeelhouder hebben een zogeheten holding. Dat kan ook een andere rechtspersoon zijn. De bestuurders (directie) van een […]
  Lees meer
 • Bestuur (BV en NV)
  Het bestuur van een NV of BV heeft de taak om de rechtspersoon te besturen. Dat houdt onder andere in het voeren van de dagelijkse leiding en het bepalen van de strategie, dus eigenlijk ook de onderneming draaiende houden. Iedere rechtsvorm heeft een organisatiebestuur, zie bijvoorbeeld ook verenigingsbestuur, stichtingsbestuur en coöperatiebestuur. Taken bestuur en vertegenwoordiging […]
  Lees meer
 • Bestuurder
  De bestuurder is de persoon die een rechtspersoon bestuurt en deel uitmaakt van het bestuur. Ook wel statutair bestuurder. Zij vertegenwoordigen de rechtspersoon, stellen het beleid vast en verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Elke rechtspersoon heeft (verplicht) een bestuur. Bestuurders zitten in een bestuur De eerste bestuurders worden bij de oprichting benoemd. Natuurlijke personen […]
  Lees meer
 • Bestuursverslag
  Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar, die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers. Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn […]
  Lees meer
 • Bewaarder
  De bewaarder is de persoon die de relevante documenten en andere gegevens van een ontbonden rechtspersoon moet bewaren. De wet verplicht dat bij ontbinding of opheffing van een rechtspersoon de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar na opheffing moeten worden bewaard. Hiervan kan je niet bij de statuten afwijken. De naam van de bewaarder […]
  Lees meer
 • Bewijskracht
  De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt wat de bewijskracht van een bewijsmiddel is, tenzij sprake is van dwingend bewijs. In een procedure kan eigenlijk alles als bewijs worden aangevoerd. Bewijsmiddelen die dwingend bewijs zijn, hebben de meeste bewijskracht. In dat geval […]
  Lees meer
 • Bewind
  Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Als je meent dat jouw kinderen niet zelf als ze 18 jaar worden geld uit hun erfenis mogen opnemen, kan je bepalen dat een vertrouwenspersoon (Bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De kinderen moeten dan eerst aan de […]
  Lees meer
 • Bewindvoerder
  Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn bewind gesteld is. Je kan zo iemand zelf aanstellen of de rechter stelt deze aan. Bewindvoering kan door een persoon of door een organisatie uitgeoefend. De curator heeft (tijdelijk) het bewind over bijvoorbeeld een erfenis. […]
  Lees meer
 • Bezit
  Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Ook wel de feitelijke machtsuitoefening. De bezitter is ook meestal de eigenaar van het goed, maar dit hoeft niet altijd.
  Lees meer
 • Bloedverwant
  Bloedverwant zijn naar beneden je kinderen of kleinkinderen. Omhoog zijn het je ouders en grootouders. Opzij zijn het je broers en zussen. Dat zijn allemaal mensen die een gezamenlijke “stamvader en/of stammoeder” hebben. Zij zijn door geboorte aan elkaar verwant. Diezelfde mensen zijn dan de aanverwanten van jouw partner, de aangetrouwden. Lees meer over bloedverwantschap […]
  Lees meer
 • Blokkeringsregeling
  De blokkeringsregeling is een regeling die de mogelijkheid van eigendomsoverdracht van aandelen van een besloten vennootschap beperkt. Deze regeling beperkt, dus blokkeert de aandeelhouders in hun vrijheid om hun aandelen zomaar te kunnen overdragen aan iemand anders. Dit is om te voorkomen dat de medeaandeelhouders in de BV een vreemde aandeelhouder erbij krijgen. De blokkeringsregeling […]
  Lees meer
 • Bloot eigendom
  Het bloot eigendom is het eigendomsrecht dat is bezwaard met een beperkt recht. Denk hierbij aan het bezwaren van een goed (bijvoorbeeld een woning) met een recht van vruchtgebruik. Door het vruchtgebruik is de (bloot) eigenaar beperkt in zijn eigendom, omdat hij dat recht van gebruik (door een ander) moet respecteren. De eigenaar van dat […]
  Lees meer
 • Boedelbeschrijving
  Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven wat er aanwezig is in een erfenis. Een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden. Meestal is een boedelbeschrijving niet nodig. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als minderjarige kinderen rechten hebben of als een erfgenaam de boedelbeschrijving uitdrukkelijk verlangt. Als er een executeur is benoemd dat […]
  Lees meer
 • Boedeldossier
  Het boedeldossier is het dossier dat door de boedelnotaris wordt bijgehouden bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ook wel notarieel dossier. De notaris is bij het uitvoeren van opdrachten wettelijk verplicht om relevante gegevens te bewaren in een (boedel)dossier. Zie ook Notariswet. In het boedeldossier zitten bijvoorbeeld vertrouwelijke brieven en e-mails, boedelvolmachten en erfbelastingaangiftes. Daarom […]
  Lees meer
 • Boedelgevolmachtigde
  De boedelgevolmachtigde is de persoon die is aangewezen om beslissingen te nemen over de boedel. Deze persoon kan delen van de nalatenschap verkopen. De erfgenamen geven deze persoon een boedelvolmacht waarin de bevoegdheden en reikwijdte van de volmacht zijn opgenomen.
  Lees meer
 • Boedelkosten
  Boedelkosten zijn de kosten die uit de erfenis worden betaald vóór de erfenis wordt verdeeld. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die worden gemaakt om de boedel te verdelen. Bijvoorbeeld de kosten van een executeur horen bij de boedelkosten. Ook kosten voor […]
  Lees meer
 • Boedelnotaris
  De boedelnotaris is de notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken zijn bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de […]
  Lees meer
 • Boedelregister
  Het boedelregister is het openbare register van de rechtbank waarin feiten worden ingeschreven die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Het boedelregister kan kosteloos worden geraadpleegd bij de rechtbank (van het arrondissement) van de laatste woonplaats van de erflater in Nederland. Als er geen (bekende) woonplaats is dan […]
  Lees meer
 • Boedelverdeling
  De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De boedelverdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Wordt er ook onroerend goed verdeeld dan is een Akte van verdeling noodzakelijk Boedelverdeling bij nalatenschap Ook vindt er een boedelverdeling […]
  Lees meer
 • Boedelvolmacht
  Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij een erfenis geven alle erfgenamen een volmacht aan iemand. Die persoon, de boedelgevolmachtigde, handelt dan de erfenis af. Meestal is de gevolmachtigde één van de erfgenamen, maar dat hoeft niet. De volmacht kan ruim zijn of bepaalde beperkingen bevatten. Bijvoorbeeld dat bij besluiten […]
  Lees meer
 • Boekhoudplicht
  De boekhoudplicht is de verplichting voor bestuurders van rechtspersonen om een (financiële) administratie bij te houden. Ook wel administratieplicht. De administratie moet op een manier worden bijgehouden die inzicht geeft in de financiële stand van zaken en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. Die administratie bewaar je (digitaal of schriftelijk) minimaal zeven jaar. Omdat […]
  Lees meer
 • Boekjaar
  Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar wordt gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon. Het is de periode waarover de financiële verantwoording in een boekhouding loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Een boekjaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. […]
  Lees meer
 • Boetebeding
  Een boetebeding is een beding in een contract of akte. De boete is verschuldigd als de andere partij zich niet aan de afspraak houdt. Hiermee staat er op voorhand een straf op het niet nakomen van een bepaald deel van de overeenkomst. Vaak is de boete ook direct opeisbaar en hoeft de eiser niet eerst […]
  Lees meer
 • Box 3
  Box 3 is een fiscale term. Box 3 wordt ook wel de vermogensbox genoemd. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 is het inkomen uit arbeid Box 2 uit onderneming Box 3 is inkomen uit vermogen De belasting in box 3 noemen we vermogensrendementsheffing. Om de omvang van je vermogen […]
  Lees meer
 • BTW (omzetbelasting)
  De BTW staat voor Belasting Toegevoegde Waarde. Het is een zogeheten directe belasting. Men noemt het ook wel omzetbelasting. Dit begrip is van belang voor ondernemers. Alle ondernemers die een besloten vennootschap (BV) hebben zijn BTW-plichtig. Ook eenmanszaken en een VOF hebben te maken met omzetbelasting. In sommige gevallen kan ook een stichting of vereniging, […]
  Lees meer
 • BTW nummer
  Het BTW-nummer is een uniek nummer dat je ontvangt zodra je bij de Belastingdienst wordt geregistreerd als ondernemer. Ook wel omzetbelastingnummer of BTW-identificatienummer. Je krijgt dit nummer mee als je jezelf inschrijft in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Met het BTW nummer kan je worden geïdentificeerd als belastingplichtige ondernemer. Op de brieven en […]
  Lees meer
 • Buitenlandse rechtspersoon
  De buitenlandse rechtspersoon of vennootschap is een rechtspersoon die is opgericht via buitenlands recht en waarop buitenlands recht van toepassing is. Daarbij maakt het niet uit dat de ondernemingsactiviteiten (eigenlijk alleen maar) in Nederland plaatsvinden. De wetten en regels van het land waarop de statuten zijn gebaseerd zijn dan van toepassing op die rechtspersoon. Wel […]
  Lees meer
 • Bureau Financieel Toezicht BFT
  Het BFT (Bureau Financieel Toezicht) is de instantie die in het kader van de notariële wetgeving en WWFT toezicht houdt op notarissen. Het BFT Bureau Financieel Toezicht is een onafhankelijke financieel toezichthouder. Zij controleert of er geen geld van de derdengeldrekening verdwijnt. De instantie moet ervoor zorgen dat deze beroepsbeoefenaren hun financiën op orde hebben en […]
  Lees meer
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek is een verzamelingen van wetboeken die regels bevatten over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het bestaat uit negen boeken. Boek 1 BW bevat het Personen- en familierecht geregeld. In Boek 4 BW vind je de regels voor het Erfrecht.
  Lees meer
 • Burgerservicenummer
  Het burgerservicenummer een uniek nummer dat iedere Nederlander heeft. Het is het nummer waarmee je bent opgeslagen in de Basisregistratie Personen, het BRP. Het is ook het nummer dat wordt gebruikt door de fiscus voor je aanslagen. Vroeger had je een fiscaal nummer, dat is daarna omgezet in het burgerservicenummer. Het nummer staat op alle […]
  Lees meer
 • BV i.o.
  De BV in oprichting (BV i.o.) is de Besloten Vennootschap die nog niet is opgericht bij de notaris. In dat geval bestaat de BV nog niet. De oprichter (meestal de toekomstige bestuurder) kan al wel namens de toekomstige BV handelingen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van overeenkomsten, zoals het kopen van een bedrijfspand of winkelvoorraad. Na […]
  Lees meer
 • Canon
  De canon is het geldbedrag dat iemand (de erfpachter) moet betalen voor het gebruiken van een stuk grond dat niet van hem is, de erfpacht. Dit recht en de betaling zij  opgenomen in de notariële (erfpacht)akte. De canon kan jaarlijks verschuldigd zijn of ook in één keer zijn afgekocht.
  Lees meer
 • Centraal Aandeelhoudersregister
  Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is een niet openbaar register waarin specifieke informatie over aandeelhouders van besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s) zal worden geregistreerd. Het CAHR zal onderdeel uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Informatie over aandeelhouders is nu maar beperkt via het handelsregister te zien. Wetsvoorstel De ingangsdatum van het […]
  Lees meer
 • Centraal Bureau Fondsenwerving CBF
  Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de Goede Doelen die geld inzamelen. Het doel van het CBF is het bevorderen dat fondsenwerving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvindt. Een fonds, zoals een stichting, kan een CBF-erkenning aanvragen. De erkenning is een toets op diverse onderdelen van het goed doel. […]
  Lees meer
 • Centraal Levenstestamentenregister CLTR
  Het Centraal Levenstestamentenregister is een door de KNB bijgehouden register van levenstestamenten. In het register staat geregistreerd wie een levenstestament heeft opgesteld, op welke datum en bij welke notaris. De inhoud van het levenstestament wordt niet opgeslagen. De notaris die het levenstestament maakte bewaart de akte. Het register kan alleen worden geraadpleegd door een (kandidaat) […]
  Lees meer
 • Centraal Testamentenregister
  In het Centraal Testamentenregister (CTR) staan alle in Nederland opgemaakte testamenten en samenlevingsovereenkomsten met een zogeheten verblijvensbeding vermeld. Alle basisgegevens over testamenten worden opgeslagen in een centraal register. Er staat dus niet de inhoud van het testament. Toegang tot dat register hebben alleen notarissen. De notaris bij wie je het testament maakt bewaart zelf een […]
  Lees meer
 • Certificaat van een aandeel
  Een certificaat van een aandeel is vergelijkbaar met een aandeel. Het certificaat heeft in afwijking van het aandeel geen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Het certificaat geeft wel recht op winstdeling in de vorm van dividend. De economische eigendom is afgezonderd van de juridische eigendom van de BV of NV. Certificaten zijn uitgegeven door een andere […]
  Lees meer
 • Certificaathouder
  De certificaathouder is iemand die certificaten van aandelen van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap heeft. Zowel natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen certificaathouder zijn. Zo kan iemand via zijn of haar persoonlijke holding certificaathouder zijn. Zie ook Stichting Administratiekantoor STAK.
  Lees meer
 • Clausule
  De clausule is een ander woord voor bepaling of artikel in een overeenkomst of akte. Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitingsclausule of een rampenclausule in een testament. Ook bekend is de AWBZ of WLZ clausule, die voorkomt dat geld op gaat aan een eigen bijdrage. Zie ook beding. Lees meer over de clausule op Wikipedia.
  Lees meer
 • Codicil
  In een codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang van een schriftelijk stuk is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je kan in een codicil ook bepaalde goederen aan mensen nalaten. […]
  Lees meer
 • Commerciële stichting
  Een commerciële stichting is een stichting die commerciële activiteiten verricht, dus een onderneming of bedrijf heeft. Dat wil niet zeggen dat het doel van de stichting gericht kan zijn op het maken van winst. Lees hier meer over de commerciële stichting.
  Lees meer
 • Comparant
  De comparant is een persoon die verschijnt bij de notaris om een akte te maken en als partij is opgenomen in de notariële akte.
  Lees meer
 • Compos Mentis
  Met compos mentis wordt bedoeld: ‘’bij zijn of haar verstand of volle bewustzijn’’. Het is een Latijnse term. Ook wel wilsbekwaamheid. De erflater moet compos mentis zijn bij maken van het testament of levenstestament, omdat de daadwerkelijke wil in de akte moet zijn vastgelegd. De erflater moet dus ook begrijpen wat de gevolgen van het […]
  Lees meer
 • Conceptakte
  De conceptakte is het ontwerp van de akte die de notaris naar je toestuurt na een gesprek op het notariskantoor. Ook wel ontwerpakte. Als je een akte maakt via onze site, dan zie je de conceptakte als pdf bestand. Voordat de akte wordt getekend, dus vóór het passeren, zal de notaris een conceptakte naar je […]
  Lees meer
 • Concern
  Een concern is een groep ondernemingen, meestal bestaande uit één onderneming bovenaan. Deze noemen we de holding. Onder de holding hangen vervolgens een of meer werkmaatschappijen. Een concern is een samenhangend geheel van ondernemingen. De onderlinge verhoudingen tussen de werkmaatschappijen lopen via overeenkomsten. Een concern kan makkelijker binnen de groep van ondernemingen kosten en opbrengsten […]
  Lees meer
 • Contributie
  Contributie is de financiële bijdrage die een lid van een vereniging betaalt. Met de opbrengst van de contributie worden doelstellingen van de vereniging uitgevoerd. De vereniging stelt de hoogte van het bedrag vast. Het bedrag kan per jaar, maand of week worden geïncasseerd. Het lidmaatschapsgeld kan verschillen voor verschillende leden. Bijvoorbeeld een lager bedrag voor […]
  Lees meer
 • Coöperatie
  Een coöperatie is een rechtspersoon. De coöperatie voert een onderneming voor haar leden. Het is een onderneming en dus gericht op het maken van winst. Die winst keert ze uit aan haar leden. De coöperatie wordt van oorsprong veel gebruikt in de landbouw. Tegenwoordig zie je deze rechtsvorm ook op veel andere terreinen. Zo zijn […]
  Lees meer
 • Coöperatiebestuur
  Het coöperatiebestuur vormt de dagelijks leiding van de coöperatie. Zij vertegenwoordigt de coöperatie in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. De rol van het bestuur is sterk verschillend bij een kleine of een grote coöperatie. Bij een grote coöperatie is er naast het bestuur meestal ook een directie. […]
  Lees meer
 • Coöptatie
  Coöptatie is de regeling waarbij de leden van een bestuur zelf nieuwe leden kiezen. Het bestuur kiest dus zichzelf, in plaats van dat een ander orgaan van de rechtspersoon dat doet. Dit speelt vooral bij het stichtingsbestuur van een stichting in tegenstelling tot een vereniging waarbij het verenigingsbestuur wordt gekozen door en uit de leden (algemene […]
  Lees meer
 • Culturele ANBI
  De Culturele ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich voor minstens 90% inzet op cultureel gebied. Bijvoorbeeld muziek, musea, theatergroepen en monumentenzorg. Kerken en kerkelijke instellingen zijn geen culturele ANBI’s. Extra belastingvoordeel voor donateurs Het zijn van een Culturele ANBI heeft voordelen. Bijvoorbeeld dat donateurs belastingvoordeel genieten als zij schenken aan de Culturele […]
  Lees meer
 • Curandus
  De curandus is de persoon die onder curatele is gesteld. Het is een meerderjarige persoon waar de rechtbank dit besluit over heeft genomen. Deze persoon wordt niet in staat geacht zijn eigen belangen behoorlijk (zelfstandig) te kunnen behartigen. In zijn of haar plaats doet de curator dat.
  Lees meer
 • Curatele
  Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt), dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet regelen en zijn […]
  Lees meer
 • Curator
  Een curator is iemand die door de rechtbank aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of omdat deze persoon onder bewind staat, ook wel curatele genoemd. Een curator is ook een persoon in het faillissementsrecht. Als een bedrijf failliet gaat dan wordt er […]
  Lees meer
 • Dagelijks bestuur
  Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen. Het is ook gebruikelijk in organisaties waar het besturen een intensieve tijdsbesteding vraagt. […]
  Lees meer
 • Dagtekening
  De dagtekening is de datum die op een document staat. Bijvoorbeeld op een onderhandse akte of authentieke notariële akte . Die datum geeft aan op welke dag de akte is ondertekend door de persoon voor wie de akte is gemaakt. Dit is voor de bruikbaarheid van een akte heel belangrijk. Door de dagtekening van de notaris staat […]
  Lees meer
 • De erven van (aanhef)
  Met de erven van of ‘de ervan van wijlen’ worden de gezamenlijke of alle erfgenamen van de overleden persoon bedoeld. Bij correspondentie over de afwikkeling van een nalatenschap is het gebruikelijk dat de afzender die aanhef of adressering gebruikt. Bij het afwikkelen van gelden op de bankrekening kan de bank de tenaamstelling van de bankrekening […]
  Lees meer
 • Decharge
  De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de bestuurders worden ontslagen van aansprakelijkheid. Hiermee wordt het financieel beleid (de jaarrekening) van het bestuur goedgekeurd. Het besluit wordt genomen door de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging. Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de aandeelhouders […]
  Lees meer
 • Deelgenoot
  De deelgenoot is de persoon die een aandeel heeft in in of recht heeft op een gemeenschappelijk goed, zoals een gezamenlijke caravan, vakantiehuis of een legaat aan meerdere personen. Erfgenamen van een nalatenschap en rechthebbenden op een ontbonden gemeenschap van goederen zijn voorbeelden van deelgenoten. Denk daarnaast aan het geval dat twee broers de woning […]
  Lees meer
 • Deelneming
  De deelneming is het hebben van een belang of aandelen in een BV of besloten vennootschap. Er is sprake van een deelneming als een rechtspersoon op een duurzame manier kapitaal verschaft aan een andere rechtspersoon. Financiële informatie Zo heeft een moedermaatschappij een deelneming in een dochtermaatschappij, omdat de moedermaatschappij aandelen van de dochtermaatschappij heeft. Het […]
  Lees meer
 • Deelnemingsvrijstelling
  De deelnemingsvrijstelling is een fiscale regeling voor de besloten vennootschap en naamloze vennootschap. Je kunt die als ondernemer gebruiken om in groepsverband te besparen op vennootschapsbelasting (VPB). Je voorkomt met de deelnemingsvrijstelling dat resultaat of winst (zoals dividend of winst uit verkoop van een deelneming) die eerder al is belast bij een dochtermaatschappij (de deelneming) […]
  Lees meer
 • Dementieverklaring
  Een dementieverklaring kan een onderdeel zijn van een levenstestament. Als je wordt getroffen door dementie kan het wenselijk zijn om van tevoren al jouw wensen in die situatie vast te hebben gelegd. Dat kan je doen door het opnemen van een dementieverklaring in een levenstestament. Hiermee verklaar je wat jouw wensen zijn als je door […]
  Lees meer
 • Depotakte
  De depotakte is een notariële akte waarin wordt verklaard dat een klant aan de notaris heeft gevraagd om een akte (een schriftelijk stuk) in zijn of haar protocol op te nemen. Aan de opgenomen akte wordt dan als bijlage de depotakte geniet. Een depotakte levert bewijs op dat iets op een bepaald tijdstip en bepaalde […]
  Lees meer
 • Derdengeld
  Derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen en staat het veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Zo blijft dat geld buiten […]
  Lees meer
 • Derdengeldenrekening
  Een derdengeldenrekening is een bankrekening waarop geld staat dat niet van de notaris is, maar van iemand anders. Dat geld heet derdengeld. Op deze bankrekening staat het geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met zijn werkzaamheden. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Bijvoorbeeld door een koper van een woning […]
  Lees meer
 • Dertig dagenclausule
  De 30-dagenclausule is een bepaling (clausule) die gaat over erven en erfbelasting. Ook wel overlevingsclausule. Met de 30-dagenclausule wordt geregeld dat in het geval dat jouw partner binnen 30 dagen na jouw overlijden ook komt te overlijden, de erfenis meteen doorgaat naar de erfgenaam van jouw partner. Jouw partner wordt dan wel erfgenaam, maar hoeft […]
  Lees meer
 • Directeur Grootaandeelhouder
  Een DGA is iemand die naast een leidinggevende functie in een BV of NV een substantieel deel van de aandelen bezit. Voor een directeur grootaandeelhouder gelden een aantal bijzondere fiscale regels. Zo moet een DGA een bepaald norminkomen uit zijn bedrijf halen, het gebruikelijk loon, om te voorkomen dat de belasting wordt uitgesteld. Hiervan is […]
  Lees meer
 • Disagio
  De disagio is het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel van een NV of BV. Het is dus het tegenovergestelde van agio. Disagio ontstaat door aandelen uit te geven voor een lagere waarde dan de nominale waarde. In principe is dat niet toegestaan. […]
  Lees meer
 • Dividend
  Dividend is een winstuitkering. Als een onderneming met aandeelhouders (zoals een BV of NV) winst maakt kan zij die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet je dividendbelasting betalen. Jaarlijks stellen de aandeelhouders op de jaarvergadering de dividenduitkering vast. Zij doen dat bij de vaststelling van de jaarrekening op de […]
  Lees meer
 • Dividendbelasting
  De dividendbelasting is de belasting die wordt ingehouden (voorheffing) op dividenduitkeringen aan aandeelhouders van een Besloten of Naamloze Vennootschap. Deze belasting is verschuldigd als een rechtspersoon winst maakt en die winst (dividend) uitkeert aan de aandeelhouders. De tarieven voor dividenbelasting worden jaarlijks vastgesteld. Zie ook vennootschapsbelasting. Lees meer over dividendbelasting op Wikipedia.
  Lees meer
 • Dochtermaatschappij
  Een dochtermaatschappij is een ander woord voor dochteronderneming. Te gebruiken in combinatie met de moedermaatschappij of moederonderneming.
  Lees meer
 • Dochteronderneming
  Een dochteronderneming is een onderneming waarvan de aandelen worden gehouden door een moedermaatschappij of door verschillende moederondernemingen. Het is hetzelfde als een werkmaatschappij. Terminologie is moederonderneming en dochteronderneming en eventueel ook zusteronderneming. Soms ook moedermaatschappij en dochtermaatschappij. De vergelijkbare termen zijn holding en werkmaatschappij.
  Lees meer
 • Domicilie
  De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp).> In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
  Lees meer
 • Donateur
  Een donateur is iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie met het doel dat die organisatie beter haar doel kan bereiken. De donateur kan een persoon, instelling of bedrijf zijn. Een donatie kan in de vorm van geld, goederen of in nature zijn. Een donatie kan heel klein zijn (€ 3,– voor een sms […]
  Lees meer
 • Donatie
  Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Een donatie is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kan een doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je […]
  Lees meer
 • Donorcodicil
  Het donorcodicil is een document waarmee je toestemming geeft aan artsen en anderen dat na jouw overlijden jouw organen beschikbaar zijn voor donortransplantatie. Als je bij de notaris een donorcodicil maakt, dan maakt het (meestal als bijlage) deel uit van een levenstestament. Bij het opstellen het donorcodicil en van een levenstestament bij de notaris, zal […]
  Lees meer
 • Dwingend recht
  Dwingend recht zijn regels opgenomen in de wet waar je niet vanaf kan wijken. Als je een contract sluit of een rechtspersoon opricht, dan mag je niet afwijken van regels van dwingend recht. Dwingend recht heeft meestal tot doel de zwakke partij te beschermen, zoals de consument, de huurder of de werknemer. Naast dwingend recht […]
  Lees meer
 • Echtgenoot
  De echtgenoot is iemand waarmee een ander wettelijk is getrouwd. Zij kunnen in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden trouwen. De regels voor echtgenoten gelden ook voor een geregistreerd partnerschap. Tussen echtgenoten zijn er verschillende rechten en plichten, zoals getrouwheid en het verlenen van hulp en bijstand. Als een echtgenoot geen testament heeft laten maken […]
  Lees meer
 • Echtscheidingsbeschikking
  De echtscheidingsbeschikking is het schriftelijk document waarin staat dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken. De echtscheiding komt echter pas tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar je getrouwd was. Inschrijving is pas mogelijk na drie maanden of nadat beide echtgenoten hebben verklaard dat […]
  Lees meer
 • Economische eigendom
  Het economische eigendom is een vorm van eigendom waarbij de zaak niet juridisch in eigendom overgedragen aan de koper. Zo blijft bij onroerende zaken de zaak dus op naam van de verkoper staan (in het kadaster). Een koper heeft het economische eigendom als hij of zij de zaak heeft gekocht, maar wanneer de verkoper de […]
  Lees meer
 • Eigen vermogen
  Het eigen vermogen is wat overblijft als de bezittingen (activa) worden verminderd met de schulden van een rechtspersoon. De wet bepaalt dat het eigen vermogen van een rechtspersoon grofweg opgebouwd uit: 1. het geplaatste kapitaal 2. wettelijke reserves, zoals de agioreserve, en andere statutaire reserves 3. niet verdeelde winsten (dividend) Dat is dus eigenlijk een […]
  Lees meer
 • Eigendom
  De eigendom is het meest uitstrekkende recht wat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag zijn zaak (zonder toestemming) gebruiken, overdragen, vernietigen en nalaten aan erfgenamen. Zowel een natuurlijke persoon (mensen) als rechtspersonen (organisaties) kunnen een zaak in eigendom hebben. Zie ook bezit en gemeenschap. Het eigendomsrecht kan door de wet worden beperkt. […]
  Lees meer
 • Eigendomsbewijs
  Het eigendomsbewijs van een woning of pand is een door het kadaster gewaarmerkt bewijsstuk dat je eigenaar bent. Je ontvangt dit van de notaris. Meestal een paar weken na de formele overdracht. Dit document is openbaar en hoort bij het object en is dus niet persoonlijk. Het is een beetje verwarrend, want het is de […]
  Lees meer
 • Energiecoöperatie
  De energiecoöperatie is een coöperatie met het doel om samen energie te besparen en ook meestal samen op te wekken. Je richt het samen met lokale bewoners op om minder afhankelijk te zijn van grote energieleveranciers. Je kunt het vergelijken met een vereniging. De leden hebben dus de zeggenschap en zijn niet aansprakelijk. Zie ook […]
  Lees meer
 • Erelid (vereniging)
  Een erelid is een lid van een vereniging met een (door de vereniging toegekende) speciale status. De wet kent aan ereleden geen andere rechten of plichten toe dan aan ‘’gewone’’ verenigingsleden. Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan een benoemingsregeling bevatten. Bijvoorbeeld met de voorwaarden voor het erelidmaatschap. Daarnaast kan het reglement bepalen dat ereleden […]
  Lees meer
 • Erf
  Het erf is een stuk grond of perceel waarop eventueel gebouwen en bouwwerken (zoals een huis) staan. De grond rondom een gebouw wordt dus aangemerkt als een erf. De omvang van een erf kan je vinden door bij het kadaster een kadastrale kaart op te vragen. In het kadaster staat de erfgrens. Daarop staat echter […]
  Lees meer
 • Erfafscheiding
  De erfafscheiding is een bouwwerk of beplanting waarmee de grens tussen twee erven wordt aangegeven. Dit staat op de erfgrens. Bijvoorbeeld een schutting, heg of scheidsmuur. De erfafscheiding is eigendom van beide buren en dus mandelig. De wet bepaalt dat het maximaal 2 meter hoog mag zijn. Je mag altijd zonder toestemming van jouw buur […]
  Lees meer
 • Erfbelasting
  Erfbelasting is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over de waarde van de erfenis, dus over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om […]
  Lees meer
 • Erfdeel
  Een erfdeel is heel eenvoudig een deel van de erfenis. Je deelt de erfenis is evenveel delen als er erfgenamen zijn. Hoe groot jouw erfdeel is wordt bepaald door het wettelijk erfrecht of indien dat aanwezig is door een testament. Het woord erfdeel wordt veel gebruikt in de combinatie wettelijk erfdeel, een ander woord daarvoor […]
  Lees meer
 • Erfdeel onthouding
  Erfdeel onthouding wil zeggen dat je het erfdeel niet ontvangt. Erfdeel onthouding vindt plaats als je onwaardig bent om te erven. Je hebt bijvoorbeeld de erflater vermoord.
  Lees meer
 • Erfdienstbaarheid
  Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt. Voor het vestigen van een […]
  Lees meer
 • Erfenis
  De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater)aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook de schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een […]
  Lees meer
 • Erfenis aanvaarden
  Een erfenis aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis aanneemt. Juridisch noemen we dit zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Je accepteert de erfenis met alle bezittingen en schulden. De erfgenamen komen in de positie van de overledene. Je kunt een erfenis zelf aanvaarden bij de rechtbank, of via de notaris. Als er een Verklaring van […]
  Lees meer
 • Erfenis verwerpen
  Een erfenis verwerpen wil zeggen dat je de erfenis afwijst. Als je de erfenis niet wilt kun je deze verwerpen. Dat kan omdat er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen. Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen en de schulden. Het kan ook om persoonlijke redenen zijn, dat je niet […]
  Lees meer
 • Erfgenaam
  De erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn (wettelijke erfgenamen). Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven.
  Lees meer
 • Erfgenamenonderzoek
  Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. Doel is om te achterhalen wie de erfgenamen zijn van een overledene. Om te beginnen vindt dit onderzoek plaats in het elektronische systeem van de overheid: de basisregistratie personen. Maar dat register is de omzetting van een ouderwets papieren systeem. Bij die omzetting zijn soms fouten […]
  Lees meer
 • Erfgrens
  De erfgrens is de grens waar het erf eindigt, juridisch ook wel kavel of perceel. De eigendom van de grond strekt zich dus uit tot de erfgrens. Bij de eigendomsoverdracht van een stuk grond zal de notaris een beschrijving van deze grens opnemen in de notariële akte. Door verjaring kan de werkelijke erfgrens anders zijn […]
  Lees meer
 • Erflater
  De erflater is de persoon die een erfenis nalaat. Als iemand overlijdt waardoor hij iets nalaat heet diegene erflater. Wij spreken dan over de erfenis. De erfenis gaat naar de erfgenamen.
  Lees meer
 • Erfpacht
  Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet zijn eigendom is. De gebruiker van de grond wordt erfpachter genoemd. De vergoeding die de erfpachter betaalt noem je canon. De grond blijft eigendom van de erfverpachter. Een recht van erfpacht moet via […]
  Lees meer
 • Erfrecht
  Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
  Lees meer
 • Erfstelling
  Een erfstelling is een bepaling in een testament. Hiermee benoem je iemand tot erfgenaam. Soms hoeft dat niet in een testament omdat iemand volgens de wet al erfgenaam is. Als je iemand die niet als erfgenaam in de wet genoemd is wilt laten erven, moet dat in een testament. Meestal zijn de niet wettelijk erfgenamen […]
  Lees meer
 • Estate Planning
  Estate Planning is het verzamelbegrip voor notariële dienstverlening met betrekking tot het beheren van persoonlijk en/of zakelijk vermogen en nalatenschap. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Het gaat dan om bijvoorbeeld het fiscaal en juridisch adviseren bij testamenten, schenkingen, bedrijfsopvolging en het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Estate Planning wordt gedaan door specialisten bij banken, financieel […]
  Lees meer
 • Europese Erfrechtverordening
  De Europese Erfrechtverordening is een regeling die geldt voor personen die op of na 17 augustus 2015 zijn overleden in een EU-lidstaat, ook als er niks over is bepaald in het testament van de overledene. De officiële tekst van de Europese Erfrechtverordening kan je vinden op de website van de Europese Unie. De verordening geeft […]
  Lees meer
 • Euthanasieverklaring
  Een euthanasieverklaring is een verklaring waarin jij bepaalt in welke gevallen je een arts verzoekt over te gaan tot levensbeëindiging. Een arts is niet verplicht om hier naar te handelen. Je kan een bepaling over euthanasie opnemen in een levenstestament. Het is echter verstandig om een aparte euthanasieverklaring op te stellen. Je kan een model […]
  Lees meer
 • Executeur
  De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in een testament of in een aparte akte. Het is meestal iemand waar je bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. Taken executeur De executeur zorgt dat zaken worden […]
  Lees meer
 • Executeur Testamentair
  Executeur testamentair is de oude benaming voor een executeur. Je komt de term nog wel eens tegen in oude artikelen. Ook in het spraakgebruik hoor je dit nog vaak.
  Lees meer
 • Executeursloon
  Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden, dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is dus alleen in het geval als er in het testament een executeur is benoemd. De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van het vermogen van de erflater op […]
  Lees meer
 • Executoriale titel
  De executoriale titel is een document waarmee een recht kan worden afgedwongen. Dat doe je door de executoriale titel te laten betekenen door een deurwaarder aan de wederpartij. De wederpartij is dan de persoon die iets moet doen op basis van de executoriale titel. Voorbeelden van executoriale titels zijn grossen van vonnissen, beschikkingen (zoals een […]
  Lees meer
 • Executoriale verkoop
  De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop op grond van een executoriale titel van goederen van de schuldenaar. Zijn het roerende goederen dan kan dit door een deurwaarder. Betreft het een onroerende zaak waarop een hypotheek rust dan gaat de verkoop via een notaris.  Deze verkoop (van bijvoorbeeld een woning) kan (op internet) plaatsvinden […]
  Lees meer
 • F Biljet
  F biljet (finale aangifte na overlijden info zo te vinden bij de belastingdienst). Als je nabestaande bent en er moet nog aangifte over de inkomstenbelasting van de overledene worden gedaan, ontvang je een F-biljet (of F-formulier). Je moet dit formulier ingevuld opgestuurd hebben voor de datum die op het biljet staat, maar je kan ook […]
  Lees meer
 • Faillissement
  Je kan persoonlijk failliet zijn of als organisatie. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt terecht komen in een situatie van faillissement. Bij een zakelijk faillissement is het een bedrijf of organisatie die zijn schulden niet meer kan voldoen. Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek […]
  Lees meer
 • Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister)
  Het faillissementsregister is het openbare en online register waarin informatie staat over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Het register bevat alleen gegevens over faillissementen die na 1 januari 2005 zijn gepubliceerd. De officiële benaming is het Centraal Insolventieregister (CIR). Als je zaken doet met anderen, kan je dit register dus gebruiken ter controle. Daarnaast […]
  Lees meer
 • Familiestichting
  Een familiestichting is een stichting met een vermogen dat wordt ingebracht door een familie. Er zijn familiestichtingen die uitkeringen doen aan bepaalde doelen. Er zijn ook familiestichtingen die alleen uitkeringen doen aan familieleden. De eerste groep stichtingen zijn soms onafhankelijke stichtingen of soms zijn ze binnen een groter fonds een “fonds op naam“. Bijvoorbeeld bij […]
  Lees meer
 • Finaal verrekenbeding
  Het finaal verrekenbeding is een beding dat je kunt opnemen in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Die afspraak bepaalt dat jullie bij het uit elkaar gaan het gemeenschappelijk vermogen verdelen alsof er een gemeenschap van goederen was. Het finaal verrekenbeding werkt ook bij overlijden. Iedere ex-echtgenoot krijgt dus, normaal gesproken, de helft van de bezittingen (qua […]
  Lees meer
 • Financieringsvoorbehoud
  Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopakte bij de koop van een woning. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Als de koper de financiering van de woning niet rond krijgt op een bepaalde datum, dan wordt de koopakte ontbonden en gaat de koop niet door. Het gaat dan meestal om het krijgen […]
  Lees meer
 • Fiscaal partnerschap
  Het fiscaal partnerschap is het geval waarin de Belastingdienst personen als fiscale partners ziet. De fiscale partners hebben als voordeel dat ze een gezamenlijke aangifte voor de inkomstenbelasting kunnen doen en inkomsten en aftrekposten onderling kunnen verdelen. Dat levert meestal een fiscaal voordeel op zoals met hypotheekrente. Wie zijn (automatisch) fiscaal partners? Gehuwden en geregistreerd partners die samenwonen zijn […]
  Lees meer
 • Fiscale eenheid
  De fiscale eenheid is het geval waarin meerdere belastingplichtige ondernemers of ondernemingen worden gezien als een eenheid voor de vennootschapsbelasting en de BTW of omzetbelasting. Waarom fiscale eenheid Met een fiscale eenheid hoeft er maar één keer belastingaangifte worden gedaan voor de gehele onderneming. Dit is mogelijk voor alle rechtsvormen en zie je met name bij […]
  Lees meer
 • Flex BV
  Flex BV is een term gebruikt voor de Besloten vennootschappen die zijn opgericht na 1 oktober 2012. Op die datum werd een nieuw BV recht ingevoerd. De eisen om een BV te kunnen oprichten zijn toen versoepeld, vandaar de term flex BV.
  Lees meer
 • Forumkeuze
  De forumkeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin partijen vastleggen bij welke rechter zij geschillen laten behandelen die mogelijk tussen hen kunnen ontstaan. Deze afspraak kan bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden, statuten of een aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen. Het voordeel van een forumkeuze is dat hierdoor partijen weten bij welke rechter zij een gerechtelijke […]
  Lees meer
 • Foundation
  Foundation is het Engelse woord voor stichting dat ook door sommige Nederlandse stichtingen wordt gebruikt. Lees meer over de stichting op Wikipedia.
  Lees meer
 • Gebruikelijk loon
  Gebruikelijk loon is het loon dat De Belastingdienst jaarlijks vasstelt. Het is het bedrag dat een directeur grootaandeelhouder geacht wordt te verdienen uit zijn BV (of groep van BV’s). De tarieven vind je in deze tabel van gebruikelijk loon.
  Lees meer
 • Gebruiksovereenkomst
  De gebruiksovereenkomst is de overeenkomst tussen een grondgebruiker en de grondeigenaar waarin staat dat de gebruiker het recht heeft om de grond van de grondeigenaar te gebruiken. Ook wel bruikleenovereenkomst. Gemeenten spreken dat meestal af bij snippergroen. In de gebruiksovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeentegrond mag worden gebruikt. Overtreding van die afspraken levert meestal […]
  Lees meer
 • Geldlegaat
  Het geldlegaat is een legaat waarin de erflater in zijn testament een vast geldbedrag nalaat aan iemand (de legataris). De legataris kan pas zes maanden na het overlijden van de erflater het legaat opeisen van de erfgenamen. De erflater kan echter een kortere of langere opeisbaarheidstermijn hebben gesteld. In plaats van een geldbedrag, kan de erflater ook […]
  Lees meer
 • Geldvordering
  De geldvordering is het recht om van iemand geld te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn  voor het bestaan van een vordering. Bijvoorbeeld wegens een koopovereenkomst, lening, schadevergoeding of een legitieme portie. Als een erfgenaam recht heeft op een erfdeel, kan dat recht bestaan uit het hebben van een vordering. Ook bij een hypotheek is […]
  Lees meer
 • Gelijkluidend testament
  Een gelijkluidend testament dat zijn twee testamenten of levenstestamenten die op hoofdlijnen hetzelfde zijn. In beide wijzen partners of echtgenoten elkaar aan. Zie spiegeltestament
  Lees meer
 • Gemeenschap
  Met de gemeenschap wordt bedoeld het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). De deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed en mogen zelfstandig over hun aandeel in het goed beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto kopen of een maatschap. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is medewerking […]
  Lees meer
 • Gemeenschap van goederen
  Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijks recht (dat weer onderdeel is van het personen- en familierecht). Er zijn twee mogelijkheden voor jouw huwelijk. Is het huwelijk gesloten vóór 1 januari 2018 dan ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie […]
  Lees meer
 • Gemeentelijke Basisadministratie
  Gemeentelijke Basisadministratie. Tot 6 januari 2014 was dit de oude naam van wat daarna BRP Basisregistratie Personen is gaan heten. Het door de overheid bijgehouden register waar uw persoonsgegevens in staan opgeslagen.
  Lees meer
 • Genotsrecht
  Het genotsrecht is het recht op genot van een zaak, het recht om gebruik te maken van iets. Ook wel gebruiksrecht. Voorbeelden van genotsrechten zijn: Erfdienstbaarheid Erfpacht Opstal Vruchtgebruik Appartementsrecht Veel beperkte rechten zijn dus genotsrechten die op onroerende zaken (zoals een stuk grond of gebouw) rusten. Deze rechten moeten worden gevestigd via een notariële […]
  Lees meer
 • Geplaatst kapitaal
  Het geplaatst kapitaal is het totaal bedrag van de nominale waarde van de aandelen die bij de oprichting zijn genomen door aandeelhouders. Ook wel geplaatst aandelenkapitaal. Dit bereken je door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde van elk aandeel. Het geplaatst kapitaal moet op de balans van de vennootschap staan, omdat […]
  Lees meer
 • Geregistreerd partnerschap
  Een geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm waarbij de partners een akte laten registreren bij de gemeente. Die akte kunnen de partners zelf maken of laten maken door een notaris. Voor de wet staat het partnerschap gelijk aan een huwelijk. Het is iets anders dan een samenlevingscontract. In een samenlevingscontract regel je zelf wat je wenst, […]
  Lees meer
 • Geschillencommissie Notariaat
  De Geschillencommissie Notariaat is een onafhankelijke organisatie die uitspraken doet over een geschil tussen de notaris en de cliënt. Notarissen en kandidaat-notarissen zijn verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie. Het moet gaan over klachten over de rekening of declaraties van de notaris of de (kwaliteit van de) werkzaamheden, bijvoorbeeld een beroepsfout. De uitspraak van de Geschillencommissie […]
  Lees meer
 • Gestort kapitaal
  Het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders voor hun aandelen hebben betaald aan de BV of NV. Dit bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de vennootschap. Het gestort kapitaal is dus eigenlijk het vermogen dat daadwerkelijk in de BV aanwezig is en tot haar beschikking heeft. Als je aandelen van een BV […]
  Lees meer
 • Gevolmachtigde
  De gevolmachtigde is degene die de volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon rechtshandelingen uitvoeren. De volmacht kan alle rechtshandelingen omvatten of slechts een beperkt  omschreven deel.
  Lees meer
 • Gezagsregister
  Het gezagsregister is een openbaar register waarin wordt bijgehouden wie het gezag over een minderjarig kind uitoefent. Het gaat om het gezag als dat door beide ouders niet meer wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld als er sprake is van een voogd. Een uittreksel uit het register kan je schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Hiervoor moet […]
  Lees meer
 • Gift
  Als je iets krijgt heet dat ‘gift’ ook wel een schenking. Je kan niet zomaar aan iedereen een gift doen. De belasting heft ook over giften belasting, schenkbelasting. Schenkbelasting kent vrijstellingen, die verschillen per categorie.  Een bijzonder groep van giften is die aan een goed doel. Aan bepaalde goede doelen met een zogeheten ANBI of […]
  Lees meer
 • Gift op papier
  Gift op papier of ook wel Schenking op papier. Soms is er wel vermogen maar geen contant geld. Bijvoorbeeld een huis dat vrij is van hypotheek of aandelen. Tegelijk wil de eigenaar van dat vermogen het overdragen aan een volgende generatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een lagere eigen bijdrage te betalen in een zorginstelling […]
  Lees meer
 • Goede Doelen Testament
  Een goededoelentestament is een term die tegenwoordig wordt gebruikt voor een testament van (meestal een alleenstaande) waarin uitsluitend goede doelen worden aangewezen als erfgenamen. Omdat de goede doelen in Nederland vaak de ANBI status hebben hoeft er bij een dergelijke nalatenschap geen erfbelasting betaald te worden. Een bijzonder vorm is die waarbij de erflater een […]
  Lees meer
 • Goederen
  Goederen zijn zaken (tastbare objecten) en vermogensrechten (zoals geldvorderingen). Het vermogen van een persoon bestaat uit zijn goederen. Meestal zijn de goederen die hebt ook jouw eigendom. Jouw goederen kan je daarom nalaten en schenken. Je kan in het enkelvoud spreken over “een goed”, maar dat doen allen juristen. Lees meer over goederen op Wikipedia.
  Lees meer
 • Grafrecht
  Het grafrecht is het recht om voor een bepaalde periode een plek op een begraafplaats te hebben. De vergoeding voor dit grafrecht wordt (meestal) door de nabestaanden betaald aan de gemeente of de kerk die de begraafplaats onderhoudt. Het verschilt per plaats welke regelingen gelden voor kosten en verlenging van het grafrecht. Er wordt een onderscheid […]
  Lees meer
 • Griffierecht
  Griffierecht is de bijdrage die je moet betalen aan de rechterlijke macht. Het griffierecht is dus het tarief voor het product of dienst die je afneemt. Je moet griffierecht betalen als je een procedure start. Je betaalt het ook als je bijvoorbeeld iets wilt deponeren of registreren. Voorbeeld griffierecht Bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden die worden geregistreerd […]
  Lees meer
 • Grondwet
  De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels voor de regering, het parlement en de rechtspraak. Zo waarborgt de Grondwet de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen zich mag verenigen en een geloof mag aanhangen en uitbeelden. Bijvoorbeeld door […]
  Lees meer
 • Grosse
  Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van de authentieke akte. Dit afschrift heeft dezelfde bewijskracht als een door de rechter uitgesproken vonnis of een door de notaris gemaakte akte. Je hebt een gewaarmerkt afschrift nodig omdat het origineel bij de notaris ligt.
  Lees meer
 • Haags Erfrechtverdrag
  Het Haags Erfrechtverdrag bevat regels voor grensoverschrijdende erfenissen. Het regelt welk recht van toepassing is op een erfenis als een erflater in het buitenland woonde en is overleden. Het verdrag is opgezegd, maar dit verdrag geldt nog wel als de erflater op of na 1 oktober 1996 en vóór 17 augustus 2015 is overleden. Dan […]
  Lees meer
 • Haags testamentenvormenverdrag
  Het Haags testamentenvormenverdrag is een internationaal verdrag dat regelt wanneer testamenten worden erkend als testamenten. Ook bepaalt het verdrag volgens welk recht de geldigheid moet worden beoordeeld. Het verdrag heeft dus alleen betrekking op erkenning van testamenten, niet op de geldigheid van de inhoud van het buitenlandse testament. Dat laatste wordt bepaald door het Haags […]
  Lees meer
 • Handelingsbekwaam
  Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een […]
  Lees meer
 • Handelingsonbekwaam
  Iemand is handelingsonbekwaam als hij of zij minderjarig is of onder curatele is gesteld. Een rechtshandeling van een handelingsonbekwame is vernietigbaar en soms nietig. Het tegenovergestelde van handelingsonbekwaam is handelingsbekwaam. Zie ook handlichting en het  model verzoekschrift handlichting op onze zustersite overeenkomsten.nl. Lees ook: Kan ik een BV/Vereniging /Stichting oprichten als ik minderjarig ben?
  Lees meer
 • Handelsnaam
  De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Het kan ook de naam zijn waarmee een stichting of vereniging deelneemt aan het handelsverkeer. Je kan per bedrijf ook verschillende handelsnamen voeren. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam. Vaak valt het samen en is in ieder geval de […]
  Lees meer
 • Handelsregister
  Het handelsregister is een door de overheid ingesteld register van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen. In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden zoals adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. Het register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Die rekent een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle […]
  Lees meer
 • Handlichting
  Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen. Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het […]
  Lees meer
 • Herroeping
  Met een herroeping trek je een eerder gemaakte akte in. Juridisch doe je dat met een vergelijkbare akte, met uitsluitend als inhoud dat je de vorige akte intrekt. Zo trek je een testament in, met een Akte tot herroeping testament. Je kan dat doen door een nieuw testament te maken. In het nieuwe testament kan […]
  Lees meer
 • Hertrouwen van de langstlevende
  Hertrouwen van de langstlevende. Dat wil zeggen dat na jouw overlijden jouw partner opnieuw gaat trouwen. Je kunt in een testament bepalen dat de de erfenis die de kinderen van jou krijgen in bepaalde gevallen opeisbaar wordt.   De langstlevende partner moet die erfenis in dat geval aan de kinderen uitbetalen. Als jouw partner opnieuw […]
  Lees meer
 • Holding
  Een holding is de hoogste rechtspersoon in een verzameling van organisaties. Onder de holding hangen dan andere rechtspersonen. De holding kan alle aandelen (100%) of een deel van de aandelen van onderliggende werkmaatschappijen bezitten. Er zijn vele verschillende vormen van holdings en ook veel verschillende motieven om een holding op te richten. Meestal hebben deze […]
  Lees meer
 • Holografisch testament
  Een holografisch testament is een door de erflater zelf geschreven testament. In Nederland heeft dat testament alleen rechtskracht als het daarna bij de notaris is gedeponeerd. Een echt Doehetzelf testament dus. De notaris moet dit testament vervolgens inschrijven in het Centraal Testamentenregister. Omdat de notaris voor het deponeren kosten in rekening brengt is het in […]
  Lees meer
 • Homo geregistreerd partnerschap
  Het homo geregistreerd partnerschap is een geregistreerd partnerschap dat wettig is aangegaan tussen twee personen van hetzelfde geslacht. De wet maakt ook geen onderscheid tussen een homo geregistreerd partnerschap en een hetero geregistreerd partnerschap. Er zijn dus wettelijk geen verschillen, omdat alle geregistreerd partnerschappen gelijkwaardig zijn. Het is de geregistreerd partnerschap variant van het homohuwelijk.
  Lees meer
 • Homohuwelijk
  Het homohuwelijk is een huwelijk dat is wettig gesloten tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Vanaf 2001 wordt in Nederland het homohuwelijk wettelijk erkend. De wet ziet een homohuwelijk gelijkwaardig en op dezelfde manier als een heterohuwelijk. Er zit dus voor de wet geen verschil in. Homo’s kunnen ook kiezen voor een homo geregistreerd partnerschap, […]
  Lees meer
 • Honorarium
  Het honorarium is de financiële vergoeding die onder andere door notarissen, advocaten en accountants in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Het komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent dan ereloon. Op de factuur zie je een onderscheid tussen honorarium en verschotten.
  Lees meer
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldenaar is en drie schuldenaren, dan kan de schuldeiser van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld betaalt. Zo zijn alle erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater bij een […]
  Lees meer
 • Houdstermaatschappij
  Een houdstermaatschappij is een ander woord voor Holding. Met dien verstande dat je houdstermaatschappij alleen gebruikt voor een holding die geen andere activiteiten ontplooit dan het houden van aandelen in andere vennootschappen.
  Lees meer
 • Huisdiertestament
  Een huisdiertestament is een regeling die jij opstelt voor de verzorging van jouw huisdier na jouw overlijden. Je kan een huisdiertestament met de hand schrijven in de vorm van een codicil. Je kan ook een huisdierclausule opnemen in een testament. Wij bieden die mogelijkheid in testamenten zonder kinderen.
  Lees meer
 • Huishoudelijk reglement
  Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen zijn dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend. In het huishoudelijk reglement kun je allerhande aanvullingen maken op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, […]
  Lees meer
 • Huwelijk
  Een huwelijk is het wettelijk geregeld samenleven van 2 personen. Juridisch zijn aan het huwelijk in de wet verschillende rechten en plichten gekoppeld. Het huwelijk voor de wet noemt men het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen voor de belasting, schenken en het erfrecht. Het huwelijk is geregeld in het personen en familierecht. Je […]
  Lees meer
 • Huwelijksakte
  De huwelijksakte is het bewijs dat je met elkaar (wettelijk) bent getrouwd ten overstaan van een trouwambtenaar. Dit wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Bij het tekenen van de huwelijksakte op het gemeentehuis krijg je een afschrift van de huwelijksakte mee. Zie ook trouwboekje. Mocht je de huwelijksakte kwijt zijn, dan kan je die (meestal […]
  Lees meer
 • Huwelijksgoederenregister
  Het huwelijksgoederenregister is een openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijksvoorwaarden zijn vermeld. Het is niet verplicht om huwelijkse voorwaarden van een huwelijk te registreren. Het is wel een voorwaarde om de huwelijkse voorwaarden tegen derden in te kunnen roepen. Er is een online register dat je kunt raadplegen. Je kan daar niet de […]
  Lees meer
 • Huwelijksvoorwaarden
  Huwelijksvoorwaarden is een overeenkomst met afspraken over het huwelijk. Zoals het woord al zegt: hierin leg je voorwaarden vast waaronder jullie gaan trouwen. In deze overeenkomst kan je van alles vastleggen. Je kunt met huwelijkse voorwaarden afwijken van de normale wettelijke regels voor een huwelijk. Je kan ook op voorhand afspraken maken over alimentatie. Je […]
  Lees meer
 • Hypothecaire schuldeiser
  De hypothecaire schuldeiser is degene die een hypothecaire lening heeft verstrekt en recht heeft op terugbetaling van die lening. Ook wel geldverstrekker. Meestal is de hypothecaire schuldeiser een bank. Die hypotheek is verstrekt ter financiering van de koopprijs van de woning van de hypothecaire schuldenaar. In ruil voor die lening heeft de schuldenaar ten gunste […]
  Lees meer
 • Hypothecaire schuldenaar
  De hypothecaire schuldenaar is degene die de hypothecaire lening ontvangt en moet aflossen. Ook wel de hypotheekgever. Dit is de eigenaar van de woning waarop een hypotheekrecht als beperkt recht rust. Normaal gesproken staat in de hypotheekakte ook de hypothecaire lening vermeld. Dat staat dan ook geregistreerd in het kadaster. De lening die de hypothecaire […]
  Lees meer
 • Hypotheek
  De hypotheek is de lening voor de financiering van een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Als je de hypotheek niet betaalt (aflost) dan kan de bank het onderpand verkopen. Juridisch: Het recht van de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) om de zaak waarop de hypotheek rust te verkopen. Het recht ontstaat als de eigenaar van de zaak (hypotheeknemer) niet […]
  Lees meer
 • Hypotheekakte
  De hypotheekakte is de akte waarmee een hypotheek wordt gevestigd op een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Ook wel akte van vestiging. De hypotheekakte moet een notariële akte zijn en worden ingeschreven in het Kadaster. Je kan de hypotheek aflossen en dan de akte laten doorhalen (royementsakte). Lees meer over de hypotheekakte op Wikipedia.
  Lees meer
 • Hypotheekgever
  De hypotheekgever is de hypothecaire schuldenaar. Hij of zij heeft in ruil voor een hypotheekrecht een hypothecaire lening (hypotheek) van de hypothecaire schuldeiser of hypotheekhouder ontvangen. De hypotheekgever is verplicht om de rente en/of aflossing van die lening op tijd te betalen, anders mag de hypotheekhouder het onderpand waarop het hypotheek rust executoriaal verkopen. Dat […]
  Lees meer
 • Hypotheekhouder
  De hypotheekhouder is degene die een hypotheekrecht heeft. Hij is de hypothecaire schuldeiser van zijn hypothecaire schuldenaar. Die hypotheekhouder, meestal een bank, is de verstrekker van de hypothecaire lening en heeft recht op terugbetaling van die lening. Als je de rente en/of aflossing van die lening niet (op tijd) betaalt, dan mag de hypotheekhouder het onderpand executoriaal verkopen.
  Lees meer
 • Hypotheekrecht
  Het hypotheekrecht is een recht dat je met een hypotheekakte vestigt op een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Het juridische begrip is recht van hypotheek. Het is een recht van de hypotheekhouder of hypotheekverstrekker om het onderpand waarop het hypotheek rust te verkopen als de hypothecaire schuldenaar de rente en/of aflossing van de hypothecaire lening niet betaalt. Hypotheekrecht en […]
  Lees meer
 • Hypotheekrente
  De hypotheekrente is de rente die je betaalt voor de hypothecaire lening (waarmee je bijvoorbeeld de koop van een woning hebt gefinancierd). De hoogte van de rente en andere informatie over de hypotheek staat in de hypotheekakte. Samenwoners kunnen door maken van een samenlevingscontract aftrekposten (zoals hypotheekrente) onderling verdelen. Lees meer over de hypotheekrente op […]
  Lees meer
 • Identiteitsbewijs
  Een identiteitsbewijs (ID bewijs) is een door de overheid afgegeven officieel identiteitsbewijs, zoals een origineel en geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit heb je nodig als je voor het eerst bij de notaris komt voor het opmaken van stukken (legalisatie). Er is een reeks documenten die we in Nederland een geldig identiteitsbewijs noemen.
  Lees meer
 • Ik-opa-testament
  Het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat en de rest van vermogen nalaat aan de kinderen. In het testament is daarnaast bepaald dat het legaat pas na het overlijden van de kinderen opeisbaar is. De […]
  Lees meer
 • Ik-vader-testament
  Het ik-vader-testament is een testament waarbij de langstlevende echtgenoot of partner en kinderen allen een gelijk deel van de nalatenschap krijgen, zodat voor alle erfgenamen hetzelfde belastingtarief zou gelden en optimaal gebruik werd gemaakt van vrijstellingen. Dit werd vroeger gebruikt om belastingtechnische redenen, maar het fiscaal voordeel is inmiddels teniet gedaan. De notaris kan op […]
  Lees meer
 • Inboedel
  De inboedel is de verzameling van goederen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan stoelen, gordijnen, kasten en bankstellen. Een ander woord voor inboedel is huisraad. Als jullie gaan scheiden beschrijven jullie samen in het echtscheidingsconvenant hoe de boedel wordt verdeeld, dus wie wat krijgt. Je hoeft voor de verdeling […]
  Lees meer
 • Inferieure erfstelling
  De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last, bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen. Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of overdracht van […]
  Lees meer
 • Insluitingsclausule
  De insluitingsclausule is een bepaling in een testament of schenking. Met die clausule verklaart de erflater of schenker dat de schenking in de gemeenschap van goederen van de erfgenaam of begunstige valt. Het tegenovergestelde is de uitsluitingsclausule. Beperkte gemeenschap van goederen Door de inwerkingtreding van de Wet beperkte gemeenschap van goederen, geldt dat je (als […]
  Lees meer
 • Investeringsaftrek
  De investeringsaftrek is een voordelige fiscale regeling voor ondernemers met een besloten vennootschap. Deze regeling houdt in dat je investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen van de BV kunt aftrekken van jouw winst als ondernemer. Je hoeft dan minder belasting te betalen. Verwar dit niet met de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen af te schrijven. Bedrijfsmiddelen Voor sommige investeringen […]
  Lees meer
 • Jaarrekening
  De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag niet. Als de jaarrekening wordt goedgekeurd […]
  Lees meer
 • Jaarvergadering
  De jaarvergadering is een bijzondere vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere algemene vergadering (ALV). Alle leden moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Bij een BV of NV is het een bijzondere aandeelhoudersvergadering.In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.
  Lees meer
 • Jaarverslag
  Een jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
  Lees meer
 • Jubelton
  De jubelton, een populaire benaming voor de maximale belastingvrije schenking die je kan doen voor de aankoop van een eigen woning.  Het bedrag begon op € 100.000 (een ton) en is jaarlijks geïndexeerd.In het eerste experimentele jaar was de schenking alleen voor ouders aan hun kinderen. Sinds de latere definitieve versie kan je het geld […]
  Lees meer
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staat de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Het kadaster is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen gegevens inzien. Alleen notaris […]
  Lees meer
 • Kadastraal perceel
  Het kadastraal perceel is het perceel dat is weergegeven op een kadastrale kaart. In het kadaster staan de grenzen van een perceel vastgelegd. Om een kadastraal perceel te kunnen (ver)kopen moet een notaris worden ingeschakeld. In de notariële akte wordt het kadastraal perceelnummer genoemd, zodat er geen onduidelijk bestaat over welk perceel het gaat.
  Lees meer
 • Kadastrale grens
  De kadastrale grens is de erfgrens van een kadastraal perceel dat in het kadaster staat geregistreerd. Die grens is vastgelegd door inschrijving van de notariële akte waarmee de eigendomsoverdracht van het perceel plaatsvond. In die akte staat namelijk beschreven welk kadastraal perceel (met welk kadastraal perceelnummer) wordt overgedragen. Door verjaring kan de kadastrale grens die op […]
  Lees meer
 • Kadastrale kaart
  De kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel. Het geeft dus aan hoe een stuk grond staat geregistreerd in het kadaster. Op de kaart staan niet de afmetingen van het perceel. Wel staan er de kadastrale grenzen, perceelnummers, straatnamen en huisnummers op. Let wel op dat door verjaring de werkelijke eigendomssituatie anders kan […]
  Lees meer
 • Kamer van Koophandel
  De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie met verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister. Met natuurlijk het verschaffen van een uittreksel handelsregister.De tweede taak is het behartigen van de belangen van ondernemers in de regio. Daarnaast geeft de KvK advies aan ondernemers en startende ondernemers. Er zijn bijeenkomsten cursussen.De […]
  Lees meer
 • Kamer voor het notariaat
  De Kamer voor het notariaat is de organisatie die zich in eerste instantie bezighoudt met de tuchtrechtspraak over de notarissen. In ieder ressort is een kamer voor het notariaat. Hoger beroep kan je instellen bij notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam. Juridische basis: Artikel 93 Wna Wet op het Notarisambt.
  Lees meer
 • Kandidaat-notaris
  Een kandidaat-notaris, is iemand die na een opleiding notarieel recht, op een notariskantoor kan gaan werken als kandidaat-notaris. In de eerste periode van drie jaar werkt de kandidaat-notaris onder verantwoordelijkheid van de notaris. De kandidaat volgt dan een beroepsopleiding. Na zes jaar ervaring in het notariaat kan de kandidaat benoemd worden tot notaris. Dat vereist […]
  Lees meer
 • Kantonrechter
  De kantonrechter is één van de rechters van een rechtbank. De wet maakt een verdeling tussen bevoegdheden van verschillende soorten rechters. Zo is het kanton bevoegd om te oordelen over zaken waarin het belang maximaal € 25.000 of minder bedraagt. Daarnaast heeft de kantonrechter specifieke bevoegdheden. Zo moet een executeur zijn ontslagverzoek bij de kantonrechter […]
  Lees meer
 • Kantoorklachtenregeling
  De kantoorklachtenregeling is de interne regeling die de notaris hanteert bij de behandeling van klachten. Die regeling is te vinden op de website van jouw notaris. Hierin staat beschreven hoe je jouw probleem kunt voorleggen aan de notaris en hoe geprobeerd zal worden om een oplossing te vinden. Probeer altijd eerst om met je notaris […]
  Lees meer
 • Kapitaalvennootschap
  De kapitaalvennootschap is een ander woord voor een Naamloze Vennootschap en Besloten Vennootschap. Kapitaalvennootschappen zijn dus altijd rechtspersonen. Alle NV’s en BV’s zijn kapitaalvennootschappen. Een kapitaalvennootschap is dus niet een aparte soort NV of BV met andere regels. Het woord kapitaal geeft namelijk aan dat het bijeenbrengen en bijeenhouden van kapitaal (vermogen of geld) centraal staat […]
  Lees meer
 • Kavel
  De kavel is een stuk grond dat voor een bepaald doeleinde wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kan een kavel meestal herkennen doordat het stuk grond is omheind, bebouwd of afgerasterd. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de […]
  Lees meer
 • Kerkgenootschap
  Het kerkgenootschap is een bijzondere rechtspersoon waarin een religieuze gemeenschap is georganiseerd. De leden houden zich bezig met godsdienstige activiteiten. Een kerkgenootschap moet uit meer dan één persoon bestaan. Hierdoor lijkt het kerkgenootschap veel op een vereniging, maar een verschil is dat verenigingen meer wettelijke regels heeft. Een kerkgenootschap kan overeenkomsten sluiten en eigenaar van […]
  Lees meer
 • Kettingbeding
  Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je een kettingbeding niet doorgeeft aan jouw opvolger dan kan je worden verplicht om een boete te betalen aan degene die jou het beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat […]
  Lees meer
 • Kind
  Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of een dochter. Er zijn enkele mogelijkheden die gelijk gesteld zijn met een biologisch kind. een erkenning; een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (voor een natuurlijk kind met een vaderschapstest); een adoptie Juridisch en fiscaal gezien zijn ook stiefkinderen en pleegkinderen soms gelijk aan […]
  Lees meer
 • Kindsdeel
  Een kindsdeel is een deel uit de erfenis of nalatenschap. Kinderen en langstlevende partner hebben allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis. Zonder testament  hebben zij allemaal recht op een even groot deel uit de boedel. Dus zijn er 2 kinderen en 1 echtgenoot dan heeft ieder recht op 1/3. Via een testament […]
  Lees meer
 • Kleinkind
  Een kleinkind is het kind van jouw kind. Een kleinkind is een bloedverwant. Ook de geadopteerde kinderen van jouw kind zijn je kleinkind. Voor het erfrecht hebben de kleinkinderen een gelijke belastingvrijstelling als de kinderen.
  Lees meer
 • Kleinkindlegaat
  Een kleinkindlegaat is een legaat dat rechtstreeks aan je kleinkinderen wordt nagelaten. Je kan dat doen omdat je iets voor jouw kleinkinderen wilt doen. Je kan het ook doen omdat je op die manier fors op de erfbelasting kan besparen. Je kan een kleinkindlegaat maken via onze website. Je kan een dergelijke constructie ook opzetten […]
  Lees meer
 • Kleinschaligheidsaftrek
  De kleinschaligheidsaftrek is een voordelige fiscale stimuleringsregeling.Ondernemers met een besloten vennootschap of zelfstandige onderneming kunnen die gebruiken voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. De formele naam is kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bijdrage is percentage van de investeringen in een boekjaar. Je kan daarmee een korting krijgen op de afdracht van jouw ondernemingswinst. Hierdoor hoef je minder vennootschapsbelasting of […]
  Lees meer
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  De KNB is de organisatie waarbij alle notarissen in Nederland verplicht zijn aangesloten. De organisatie stelt eigen regels op waar notarissen aan moeten voldoen. Ook is de KNB een belangenbehartiger van notarissen. Zij beheert een online register waar alle notarissen van Nederland in staan vermeld, het Register Notariaat. In een apart register, het opvolgersarchief kun […]
  Lees meer
 • Koopakte
  De koopakte is een overeenkomst waarmee de koop van een onroerende zaak wordt geregeld. De meest voorkomende koopakte is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken zoals vliegtuigen, boten en dergelijke. In Amsterdam wordt een koopakte altijd door een notaris opgesteld, in de rest van Nederland […]
  Lees meer
 • Koopsom
  De koopsom is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de koopsom voor een huis. De verkoper en koper hebben dan afgesproken wat de totale prijs is voor het huis. Let wel op dat door het betalen aan de verkoper je nog niet eigenaar bent geworden. Je wordt pas […]
  Lees meer
 • Kosten koper
  Het begrip kosten koper houdt in dat de koper bij de aankoop van een woning bepaalde kosten voor zijn rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en kadastrale kosten. De notariskosten worden ook wel transportkosten genoemd. Achter de vraagprijs van de woning staat vaak kosten koper (k.k.) vermeld. Als er geen kosten koper […]
  Lees meer
 • Koude uitsluiting
  Koude uitsluiting is een bepaling om de schoonfamilie uit te sluiten. Koude uitsluiting staat in een testament of bij een schenking. De ouders bepalen dat wat hun kinderen erven of krijgen niet naar de aangetrouwde kinderen mag gaan. De erfenis mag en kan dus geen onderdeel gaan uitmaken van een gemeenschappelijke boedel.
  Lees meer
 • Krijgsmantestament
  Het krijgsmantestament is een tijdelijk testament dat militairen kunnen maken tijdens een (burger)oorlog. In dat geval is een officier van de krijgsmacht bevoegd om het testament voor de militair te maken. De officier mag slechts meewerken als de militair het testament niet via de notaris kan laten maken. Het testament is een bijzondere vorm van […]
  Lees meer
 • Kwaliteitsfonds Notariaat
  Het Kwaliteitsfonds Notariaat is een fonds waarmee de kosten van de KNB voor toezicht op notarissen en tuchtrecht worden betaald. Hiermee kan de kwaliteit van het notariaat worden bewaakt. Daarnaast worden met dit fonds de kosten van maatregelen na ontzetting of schorsing van notarissen gefinancierd. Aktes blijven dan toegankelijk en de dienstverlening aan de klant […]
  Lees meer
 • Kwaliteitsrekening
  De kwaliteitsrekening is een andere naam voor de derdengeldenrekening. Het is een aparte veilige bankrekening van de notaris voor geld van klanten.
  Lees meer
 • Langstlevende
  De langstlevende is degene van een stel die het langst blijft leven. Als jouw man of vrouw overlijdt, blijf jij achter en word je de langstlevende genoemd. De langstlevende heeft meestal bepaalde rechten in een testament gekregen. De langstlevende heeft op grond van de wet bijvoorbeeld het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen.
  Lees meer
 • Langstlevendebeding
  Het langstlevendebeding is een bepaling die inhoudt dat bij overlijden van de ene partner de langstlevende partner zijn of haar erfgenaam wordt. De wet bevat een langstlevendebeding voor gehuwden en geregistreerd partners. De langstlevende partner is namelijk automatisch de directe erfgenaam van de overleden erflater. Om daarvan af te wijken, moet je een testament maken. […]
  Lees meer
 • LB nummer
  Het LB nummer (Loonbelastingsnummer) is de oude benaming voor het loonheffingennummer. Dit nummer heb je nodig voor het doen van de loonaangifte van personeel dat je in dienst hebt als werkgever. Een loonheffingennummer krijg je door een aanvraagformulier te sturen naar de Belastingdienst. Als je jouw onderneming inschrijft bij de Kamer van Koophandel kan je […]
  Lees meer
 • Legaat
  Een legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. De erfgenamen moeten dat aan jou […]
  Lees meer
 • Legalisatie
  Legalisatie is een verklaring van de notaris, of een andere functionaris dat de handtekening onder een document door jou gezet is. Tegelijk is vastgesteld dat jij je daarbij hebt gelegitimeerd met een geldig ID bewijs. Op deze manier kun je een document ondertekenen, of volmacht geven om een document namens jou te ondertekenen zonder dat […]
  Lees meer
 • Legaliseren
  Legaliseren is letterlijk het “wettelijk maken”. In de praktijk van de notaris is dit de legalisatie van een handtekening. Afhankelijk van het doel waarvoor de legalisatie moet plaatsvinden kan dit bij verschillende organisaties. Je kan altijd legaliseren bij een notaris. Zwaardere legalisaties kunnen alleen bij een notaris. De legalisatie in het kader van de WWFT […]
  Lees meer
 • Legataris
  Een legataris ontvangt een specifiek object uit een erfenis. Als je nu iets krijgt uit de erfenis, zoals geld of een kast, en je bent geen erfgenaam, dan heet je legataris. Je krijgt dit via een legaat, opgenomen in een testament. Je kan ook iets erven via een codicil.  
  Lees meer
 • Leges
  Leges zijn de kosten die officiële overheidsinstanties in rekening brengt voor een dienst, bijvoorbeeld voor het verstrekken van bepaalde officiële documenten. Het betalen van deze leges is dan een voorwaarde om gebruik te mogen maken van de diensten. Zo moet je voor het opvragen en ontvangen van bepaalde documenten bij de gemeente en het Kadaster […]
  Lees meer
 • Legitieme portie
  Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een geldvordering (dus niet op goederen […]
  Lees meer
 • Legitimaire massa
  De legitimaire massa, ook wel legitieme massa genoemd, is het bedrag waarover je de legitieme portie berekent. Het is de waarde van een erfenis, vermeerderd met de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Van dit bedrag gaan de kosten van de nalatenschap af, zoals de uitvaart, een executeur of vereffenaar. […]
  Lees meer
 • Legitimaris
  Een legitimaris is de persoon die recht heeft op de legitieme portie. Bij een erfenis kunnen één of meer kinderen zijn onterfd. Deze kinderen hebben recht op een wettelijk erfdeel. Je noemt kinderen die recht hebben op een legitieme portie: legitimaris.
  Lees meer
 • Legitimatie
  Een legitimatiebewijs (eigenlijk formeel een identiteitsbewijs) is een schriftelijk document waarmee kan worden vastgesteld wat de identiteit van de houder is. Op een legitimatie staat een foto en andere gegevens. Geldige legitimaties in Nederland zijn een paspoort rijbewijs Europees Idenditeitsbewijs (Identiteitskaart, of ID kaart) Nederlands vreemdelingendocument Een legitimatiebewijs is eigenlijk een breder begrip. Een OV […]
  Lees meer
 • Levensexecuteur
  De levensexecuteur is de persoon die is aangewezen als bewindvoerder of gevolmachtigde in een levenstestament. De persoon of organisatie die namens jou zaken afhandelt en beslissingen kan nemen. Een levensexecuteur is geen beschermd beroep. Veel professionele executeurs zijn ook levensexecuteur.
  Lees meer
 • Levenstestament
  Een Levenstestament is een volmacht. Het is een document waarin je de mensen aanwijst die jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan. Het is er om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met jouw wensen ook op het moment dat je die wensen niet meer zelf kenbaar kunt maken. Bijvoorbeeld als je ziek […]
  Lees meer
 • Levenswensverklaring
  Een levenswensverklaring is een specifieke paragraaf in een levenstestament. Deze tekst is afkomstig van de NPV. Je laat zien dat je afwijzend staat tegenover euthanasie en dat levensbeëindigende handelingen voor jou geen optie zijn. Tegelijkertijd geef je aan dat je overbehandeling wilt voorkomen.
  Lees meer
 • Levering
  De levering is een handeling die is vereist voor eigendomsoverdracht van bepaalde goederen. Zo is voor de levering van een woning een notariële akte vereist. Die akte moet worden ingeschreven in het Kadaster. De koper van de woning wordt pas eigenaar als de akte is ingeschreven. Bij roerende goederen is de levering meestal gewoon het […]
  Lees meer
 • Leveringsakte
  De leveringsakte is een andere benaming voor de transportakte. Deze notariële akte heb je nodig voor de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Bijvoorbeeld bij de koop van een woning is een leveringsakte nodig. Daarnaast heb je ook een koopakte nodig.
  Lees meer
 • Lijst van welbevinden
  Een lijst van welbevinden kan een onderdeel zijn van het Levenstestament. De bepaling is opgenomen in 2017. Je kan ook een dergelijke lijst zelf opstellen en bespreken met de gevolmachtigde. Dan heb je ook niet dat je bij wijzigingen een notaris nodig. Met deze lijst geef je aan hoe je het einde van jouw leven […]
  Lees meer
 • Lossing
  De lossing is het voorkomen van een executoriale verkoop van het registergoed waarop een hypotheek rust. Dat kan door de hypothecaire schuld en (veiling)verkoopkosten te betalen.
  Lees meer
 • Maatschappelijk kapitaal
  Het maatschappelijk kapitaal is het maximumbedrag waarvoor de Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap  aandelen kan uitgeven (en zo dus kapitaal kan krijgen). Bij de NV is het maatschappelijk kapitaal (van minimaal € 225.000) verplicht en moet het in de statuten staan. Dit is niet verplicht voor de BV. Verwar het maatschappelijk kapitaal niet met het […]
  Lees meer
 • Mandeligheid
  Mandeligheid is mede-eigendom van een stuk grond, gebouw of werk. Bijvoorbeeld een schutting, pad, sloot of scheidsmuur tussen twee buren. Een vrijstaande scheidsmuur, hek of heg is op grond van de wet mandelig. Dat betekent dat beide buren samen de mandelige zaken moeten onderhouden en, indien nodig, vernieuwen. Een buur mag niet zelfstandig (dus zonder […]
  Lees meer
 • Mediation
  Mediation is een vorm van geschillenbemiddeling waarbij partijen een conflict met behulp van een onafhankelijke derde partij (een mediator) zelf proberen op te lossen. Ze leggen de zaak dan niet voor aan de rechter. De mediator zorgt niet zelf voor de oplossing, maar begeleidt de partijen tot een oplossing van het conflict. Vaak is de […]
  Lees meer
 • Medische volmacht
  Een medische volmacht is de verklaring waarbij je iemand de bevoegdheid geeft om namens jou te beslissen over medische zaken. Ook wel zorgvolmacht of medische behandelingsvolmacht. Deze volmacht kan uitkomst bieden als je door dementie, bewusteloosheid of ziekenhuisopname niet meer zelf in staat bent om belangrijke besluiten te nemen. Voor medische behandelingen heeft jouw arts […]
  Lees meer
 • Meerderjarig
  Meerderjarig ben je in Nederland bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Je hebt de leeftijd bereikt waarop de wet zegt dat je volwassen bent. Alleen een meerderjarige kan een rechtshandeling uitvoeren. Tot die tijd heb je toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger. Voor die leeftijd noemen we je minderjarig. Minderjarigen kunnen een […]
  Lees meer
 • Meerjarige schenking
  De meerjarige schenking is een schenking die je voor meerdere jaren doet. Ook wel een periodieke gift. Hiervoor heb je geen notariële akte nodig. Een onderhandse overeenkomst is voldoende. Die overeenkomt sluit je met degene die schenking ontvangt, bijvoorbeeld een ANBI. Belastingvoordeel bij meerjarige schenking Voor belastingvoordeel moet je minimaal 5 jaar achter elkaar schenken. […]
  Lees meer
 • Meldingsplicht
  De notaris heeft verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Een van die verplichtingen is de meldingsplicht. Notarissen moet op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (WWFT) van terrorisme namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding maakt de notaris bij FIU-Nederland en wordt niet meegedeeld aan de klant. […]
  Lees meer
 • Minderjarig
  Als een kind nog geen 18 jaar is, is het minderjarig. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren, dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam. De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek dat heet handlichting. Je kunt […]
  Lees meer
 • Minderjarigenbewind
  Minderjarigenbewind is een bewind dat uitgeoefend wordt over meestal een erfenis die door een minderjarige is ontvangen. Een bewind kan jij instellen voor je kinderen, voor het geval beide ouders komen te overlijden of als je bijvoorbeeld gescheiden bent. Je kunt in je testament een minderjarigenbewind opnemen als je gescheiden bent, en je niet wilt […]
  Lees meer
 • Minimum startkapitaal
  Het minimum startkapitaal is het kapitaal dat wettelijk is vereist voor het oprichten van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het bedrag moet worden gestort in de NV of BV (gestort kapitaal). Het minimum startkapitaal van een NV moet minstens € 45.000 zijn. Uit de statuten moet blijken dat aan de minimumeisen is voldaan. Als hier […]
  Lees meer
 • Ministerieplicht
  De ministerieplicht is de wettelijke plicht van de notaris om aan iedere klant juridische dienstverlening te bieden. De notaris moet dus, als dat wordt verzocht, altijd meewerken aan het maken van een akte. Dat geldt bijvoorbeeld dus ook voor klanten met een strafblad. Deze plicht gaat niet zo ver dat de notaris ook moet meewerken […]
  Lees meer
 • Minuut
  De minuut als juridische term, voor het getekende exemplaar van de authentieke akte. De minuut wordt altijd door de notaris bewaard. De minuut is onderdeel van het protocol van de notaris.
  Lees meer
 • Moedermaatschappij
  Een moedermaatschappij is een ander woord voor een Holding zie aldaar. De juiste terminologie is moedermaatschappij en dan dochteronderneming of je zegt Holding en werkmaatschappij.
  Lees meer
 • Naamloze Vennootschap
  Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon. De aandelen van de NV staan niet genoteerd op naam, vandaar de Naamloze Vennootschap. De aandelen in deze vennootschap, de NV zijn vrij verhandelbaar. De NV kan ook een beursnotering hebben. Bij een NV is altijd meer dan één aandeelhouder. De NV moet worden opgericht door een notaris, dat […]
  Lees meer
 • Nabestaande
  De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid. In de beperkte zin is het alleen de partner of echtgenoot van de overledene. Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op partner of echtgenoot. Ook een uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet […]
  Lees meer
 • Nabestaandenpensioen
  Een nabestaandenpensioen is hetzelfde als een partnerpensioen.
  Lees meer
 • Nalatenschap
  Nalatenschap is een ander woord voor erfenis.
  Lees meer
 • Natrekking
  Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond dat die door […]
  Lees meer
 • Natuurlijk kind
  Het natuurlijk kind is een persoon die niet door zijn of haar vader is erkend en buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. De vaststelling dat iemand een natuurlijk kind is, is van belang voor het erfrecht. Erfrecht Als natuurlijk kind heb je niet automatisch recht op de erfenis, dat hebben alleen ‘’wettige kinderen’’ […]
  Lees meer
 • Natuurlijk persoon
  Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Je kunt als natuurlijk persoon rechten en plichten hebben en rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld een schenking doen, ontvangen van een erfenis, een overeenkomst sluiten, een rechtspersoon vertegenwoordigen, aandelen kopen of een rechtspersoon oprichten. Rechtspersonen, zoals stichtingen en Besloten Vennootschappen, kunnen dat ook allemaal doen. Die worden […]
  Lees meer
 • Nederlands recht
  Het Nederlands recht is het geheel van wettelijke regels die gelden in Nederland. Deze regels vind je vooral in wetten, verdragen en rechtspraak. Het Nederlands recht is van toepassing op Nederlanders en iedereen die zich in het Koninkrijk bevindt. Als je in Nederland bijvoorbeeld door een Nederlandse notaris een testament of huwelijks voorwaarden laat maken, […]
  Lees meer
 • Nederlandse Patiënten Vereniging
  De NPV, voluit Nederlandse Patiënten Vereniging is een vereniging die opkomt voor het leven. De organisatie richt zich daarbij op de bijbel. Zij heeft een eigen model voor het medische gedeelte van het Levenstestament ontworpen. De NPV-Levenswensverklaring kan integraal worden opgenomen in het Levenstestament. De verklaring is gebaseerd op het feit dat het leven waardevol […]
  Lees meer
 • Niet opeisbaarheid
  Niet opeisbaarheid is een bepaling in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. De bepaling in een contract of testament waarin dit geregeld is, noem je een niet-opeisbaarheidsclausule. Als […]
  Lees meer
 • Niet-behandelverklaring
  Een niet-behandelverklaring is een bepaling in een levenstestament. Soms kan je onder omstandigheden de wens hebben om bepaalde medische behandelingen niet te ondergaan. Ook wel behandelverbod. Daarmee verklaar je dat je voor bepaalde medische behandelingen geen toestemming geeft. Bijvoorbeeld de verklaring dat je niet gereanimeerd wilt worden onder bepaalde omstandigheden. Deze verklaring is dus iets […]
  Lees meer
 • Niet-opeisbaarheidsclausule
  De niet-opeisbaarheidsclausule is een bepaling in een testament. De clausule houdt in dat een kind zijn of haar erfdeel pas kan opeisen na het overlijden van de (langstlevende) echtgenoot of partner van de erflater. Hiermee kan de langstlevende echtgenoot verzorgd worden achtergelaten. Zeker in het geval dat je ongehuwd samenwoont en kinderen hebt, is het […]
  Lees meer
 • Nominale waarde
  De nominale waarde is het bedrag waarvoor een aandeel is uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt namelijk een bepaald bedrag. Het totaal van de nominale waarde van de aandelen die bij de oprichting zijn genomen, vormt het geplaatst kapitaal. Dat is dus het kapitaal van de vennootschap. Om te voldoen aan de stortingsplicht moet in ieder geval […]
  Lees meer
 • Notariaat
  Het notariaat is een ander woord voor de notarispraktijk of het ambt van de notaris. Notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en notarisklerken behoren tot het notariaat en moeten zich houden aan de Notariswet. Sommige notariskantoren noemen zichzelf notariaat. De overkoepelende organisatie van het notariaat is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
  Lees meer
 • Notaris
  Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke […]
  Lees meer
 • Notariskamer Gerechtshof Amsterdam
  De Notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam is de instantie voor hoger beroep bij uitspraken van de kamers voor het notariaat. Tegen een uitspraak van deze kamers staat hoger beroep open bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit beroep moet binnen zes weken na de uitspraak in eerste instantie ingediend. Het tuchtrecht voor het notariaat kent twee […]
  Lees meer
 • Notariswet
  De Notariswet (de Wet op het notarisambt) bevat regels over de notaris, zijn bevoegdheden, zijn wettelijke plichten en de eisen waaraan de notariële akte moet voldoen. Zo bepaalt de Notariswet dat de notaris een zorgplicht en een onderzoeksplicht (rechercheplicht) heeft.
  Lees meer
 • Notulen
  De notulen zijn de aantekeningen of een verslag van een vergadering van een orgaan van een rechtspersoon, bijvoorbeeld van een aandeelhoudersvergadering, algemene vergadering of bestuursvergadering. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is meestal geen letterlijk of gedetailleerd verslag. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij […]
  Lees meer
 • Onbeheerde nalatenschap
  De onbeheerde nalatenschap is een nalatenschap of erfenis van iemand die geen erfgenamen heeft, onbekende erfgenamen heeft of waarvan niemand bereid is de nalatenschap op zich te nemen. Het is dus een erfloze nalatenschap. Het is niet zo dat de notaris die een eventueel testament heeft opgesteld dan automatisch de onbeheerde nalatenschap gaat afwikkelen. Om […]
  Lees meer
 • Onbehoorlijke taakvervulling
  Onbehoorlijke taakvervulling is een begrip dat van belang is voor aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. De bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taak (het besturen van de rechtspersoon) behoorlijk te vervullen. Als hij of zij dat niet doet en er ontstaat daardoor schade, dan kan de bestuurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Dat […]
  Lees meer
 • Onderhandse akte
  Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan […]
  Lees meer
 • Ondernemersvereniging
  De ondernemersvereniging is een vereniging van ondernemers. Zijn dit vooral winkeliers, dan spreek je van een winkeliersvereniging. De ondernemersvereniging behartigt de belangen van de leden. Vaak is het zo geformuleerd dat de vereniging opkomt voor alle ondernemers in een bepaalde regio of branche. Daarbij geeft ze dan specifiek aandacht aan de belangen van de leden. […]
  Lees meer
 • Onderneming
  De onderneming is een ander woord voor bedrijf. Hiermee worden commerciële activiteiten verricht die zijn gericht op winst. Dat wordt behaald door het verkopen en leveren van goederen of diensten. Rechtspersonen die een onderneming hebben zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Ook stichtingen en verenigingen kunnen ondernemingen hebben. Zie hiervoor: kan ik een onderneming in een […]
  Lees meer
 • Ondernemingsraad
  De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere: overlegrecht instemmingsrecht informatierecht adviesrecht Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om […]
  Lees meer
 • Ondernemingsrecht
  Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld hoe een rechtspersoon moet worden opgericht, de organisatiestructuur en de aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) die bij de onderneming of organisatie zijn betrokken. Daarnaast regelt het ook de taken en bevoegdheden van het […]
  Lees meer
 • Oneigenlijk gebruik
  Het oneigenlijk gebruik is het gebruiken van (gemeente)grond zonder dat je daarvoor toestemming of een recht voor hebt. Ook wel illegaal grondgebruik. Daarmee handel je onrechtmatig (en illegaal), waardoor de grondeigenaar kan eisen dat je schadevergoeding betaalt en de grond teruggeeft aan de eigenaar (meestal een gemeente of andere overheidsinstelling). Dat laatste betekent dat je […]
  Lees meer
 • Onroerende zaak
  Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Niet juristen hebben het over een onroerend goed, dat is de oude term voor een onroerende zaak. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende […]
  Lees meer
 • Ontbindende voorwaarde
  De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst of akte wordt ontbonden (beëindigd). Afhankelijk van de overeenkomst of akte, ontstaat er dan een verplichting tot ongedaanmaking. Dat betekent dat de situatie moet worden hersteld zoals die was voordat de overeenkomst of akte was ondertekend. De situatie […]
  Lees meer
 • Ontbinding (rechtspersoon)
  De ontbinding is de gebeurtenis waarbij een rechtspersoon ophoudt te bestaan. Ook wel liquidatie van de rechtspersoon. Dit is een gebeurtenis met zeer verstrekkende gevolgen, waardoor een rechtspersoon niet zomaar kan worden ontbonden. Er moet namelijk een geldig ontbindingsbesluit worden genomen. Je hoeft niet naar de notaris om een rechtspersoon te kunnen ontbinden.
  Lees meer
 • Ontbindingsbesluit
  Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden. Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit. Tenzij de statuten daarover een andere regeling bevatten. Om de rechtspersoon te kunnen opheffen is een ontbindingsbesluit vereist. Het eenmaal genomen besluit is onherroepelijk. […]
  Lees meer
 • Onterven
  Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Je kunt je kind onterven. Als je in je testament je kind onterft, kan je kind het er bij laten zitten en de erfenis niet opeisen. Maar je kind heeft altijd het recht om het deel op te eisen dat in […]
  Lees meer
 • Onwaardige erfgenaam
  Je kan als erfgenaam onwaardig zijn om te erven van de erflater. Een onwaardige erfgenaam is formeel erfgenaam maar heeft geen recht op de erfenis. Je moet daar wel wat voor doen. je bent veroordeeld omdat je de erflater hebt omgebracht of een poging daartoe hebt gedaan; je bent veroordeeld voor een ander ernstig misdrijf […]
  Lees meer
 • Opeisbaarheid
  Opeisbaarheid betekent dat een recht kan worden opgeëist. Niet elk recht is namelijk direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een erfenis of schenking kan worden opgeëist door de erfgenaam of de begiftigde. Je hebt niet meteen recht op ontvangst van een erfenis of schenking. Ook niet als je een erfgenaam bent of als begiftigde bent aangewezen in […]
  Lees meer
 • Openbaar Ministerie
  Het Openbaar Ministerie (OM) is de overheidsinstantie die beoordeelt of een verdachte van een strafbaar feit wordt vervolgd. Het OM is belast met de vervolging. De medewerkers van het OM zijn de Officieren van Justitie (OvJ). Het OM vormt samen met de rechters de rechterlijke macht. Zo kan het OM aan de rechter verzoeken om […]
  Lees meer
 • Opengevallen nalatenschap
  De opengevallen nalatenschap is de nalatenschap die voor afwikkeling vatbaar is geworden. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden. Een erfgenaam kan de opengevallen nalatenschap beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden of de erfenis verwerpen. Informatie over de opengevallen nalatenschap kan worden opgevraagd bij het boedelregister.
  Lees meer
 • Oprichtingsakte
  De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moet je bij notariële akte  oprichten. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. Die statuten […]
  Lees meer
 • Opstalrecht
  Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal wordt de opstaller genoemd. […]
  Lees meer
 • Opvolgende making
  De opvolgende making is de bepaling in een testament waarbij de eerste ontvanger een dwingende bepaling krijgt opgelegd. Die bepaling geldt bij overlijden van de ontvanger van de erfenis. Deze bepaling noem je ook een tweetrapsmaking, een testament met deze bepaling een tweetrapstestament.
  Lees meer
 • Opvolgersarchief
  Het opvolgersarchief is het online archief waarin je kunt vinden wie de opvolger is van de notaris die jouw akte heeft gemaakt. De opvolger neemt de dossiers en aktes van de vorige notaris over. Ook wel opvolgersregister. Je kunt in het opvolgersarchief zoeken op plaatsnaam of achternaam (van de notaris). Notarissen die actief zijn staan […]
  Lees meer
 • Orgaan (rechtspersonen)
  Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben. Verplichte organen Het verschilt per soort rechtspersoon welke organen verplicht zijn: […]
  Lees meer
 • Ouderlijk gezag
  Het ouderlijk gezag is het gezag dat wordt uitoefenen over het minderjarige kind. Meestal oefenen beide ouders het gezag uit. Als het gezag door iemand anders wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld als beide ouders zijn overleden, dan is er sprake van voogdij. Dan wordt het gezag uitgeoefend door een voogd. Na een echtscheiding kan het ouderlijk gezag […]
  Lees meer
 • Ouderlijk vruchtgenot
  Het ouderlijk vruchtgenot is het recht van de ouder(s) op de opbrengsten van het vermogen van het minderjarig kind. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit de rente over de spaarrekening, nalatenschap of schenking. In een testament kan het ouderlijk vruchtgenot voor de echtgenoot van de erflater worden uitgesloten. Hierdoor kan worden voorkomen dat die (ex-)echtgenoot […]
  Lees meer
 • Ouderlijke boedelverdeling
  De ouderlijke boedelverdeling (OBV) is een andere benaming voor het langstlevende testament. Dit was bedoeld om de langstlevende partner verzorgd achter te laten, waarbij de kinderen nog geen aanspraak konden maken op de erfenis. Sinds 2003 is de ouderlijke boedelverdeling standaard in de wet opgenomen. Dat betekent dat als een persoon overlijdt (zonder een testament) […]
  Lees meer
 • Overdracht
  De overdracht is het in eigendom van een goed geven aan een ander. Voor een geldige overdracht is vereist: Een geldige titel (rechtvaardiging voor de overdracht, bijvoorbeeld een koopovereenkomst) Een geldige levering (bijvoorbeeld een notariële akte en inschrijving daarvan in het Kadaster) Een beschikkingsbevoegde verkoper (meestal de eigenaar van het goed) Voor bepaalde goederen is […]
  Lees meer
 • Overdrachtsbelasting
  De overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een onroerende zaak moet betalen aan de belastingdienst. Die belasting betaal je bij de koop bijvoorbeeld een huis, bedrijfspand of stuk grond. Zie ook kosten koper. Bij de koop van een huis bedraagt het 2% van de waarde van het huis en voor andere onroerende zaken […]
  Lees meer
 • Overeenkomst tot schenking van geld
  De overeenkomst tot schenking van geld is een schriftelijke overeenkomst die je sluit met de begunstigde, de ontvanger van jouw schenking. Hiervoor heb je geen notariële akte nodig. Een onderhandse overeenkomst is voldoende.
  Lees meer
 • Overlijdensakte
  Een overlijdensakte is een document dat wordt afgegeven door de gemeente. Het is een uittreksel uit het overlijdensregister. In de overlijdensakte staat de naam van de overledene, de datum van overlijden en de geboortedatum. Het is het officiële document waarmee je kan aantonen dan iemand overleden is. Je vraagt een afschrift aan bij de Gemeente. […]
  Lees meer
 • Overlijdensregister
  Het overlijdensregister is een register waarin gemeenten het overlijden van personen registreren. Een belanghebbende kan een uittreksel uit het overlijdensregister opvragen bij de gemeente waar de persoon is komen te overlijden. Dat document noem je een overlijdensakte.  De  gemeente waar je dit moet opvragen, is meestal de woonplaats van de overledene. Is iemand in  het ziekenhuis […]
  Lees meer
 • Overlijdensverklaring
  Een overlijdensverklaring is een door een arts opgestelde verklaring dat een persoon een natuurlijke dood is gestorven. De overlijdensverklaring heb je nodig om een overlijdensakte te kunnen opvragen. De arts kan de verklaring niet opstellen als de overledene bijvoorbeeld is overleden door euthanasie, een ongeval of moord. De arts kan de verklaring uitsluitend opstellen als […]
  Lees meer
 • Oversluiten (hypotheek)
  Het oversluiten van een hypotheek is simpel gezegd het overstappen op een nieuwe hypotheek. Je krijgt dan een nieuwe geldverstrekker (bank) of hypotheekhouder, onder nieuwe leningvoorwaarden en rente. Dit doe je als een hypothecaire lening bij een andere bank voordeliger is. Je moet een nieuwe hypotheekakte maken bij een notaris.
  Lees meer
 • Parafering
  De parafering is het voorzien van een bladzijde met een paraaf. Een paraaf is een verkorte handtekening. De Notariswet verplicht dat bij het passeren (ondertekenen) van de akte de bladzijdes die niet zijn ondertekend door de comparant worden voorzien van een paraaf door de notaris. Parafering is ook verplicht als er wijzigingen worden gemaakt in […]
  Lees meer
 • Parentele stelsel
  Het parentele stelsel is het wettelijke stelsel  om te bepalen wie erfgenaam is. Het is het systeem dat geldt indien de erflater geen testament heeft gemaakt. De wet verdeelt in dat geval de erfgenamen in vier categorieën van verwanten.  Deze hebben ieder achtereenvolgens recht op de erfenis. Zie hiervoor de wettelijke verdeling erfenis. Door het […]
  Lees meer
 • Partijnotaris
  De partijnotaris is een notaris die optreedt als adviseur voor een bepaalde partij. Ook wel partijadviseur. Hiermee verschilt de partijnotaris van de gewone notaris die onpartijdig en onafhankelijk moet zijn. Het is belangrijk dat de partijnotaris tijdig aan de betrokken partijen kenbaar maakt dat de adviezen partijd zijn en niet onafhankelijk. De andere partij kan […]
  Lees meer
 • Partnerpensioen
  Het partnerpensioen is een uitkering aan de partner of echtgenoot. Bij een pensioen is er vaak de mogelijkheid dat de partner van de pensioengerechtigde een uitkering kan ontvangen. Die uitkering wordt uitbetaald als de pensioengerechtigde komt te overlijden. Eis voor een dergelijk partnerpensioen is dat aangetoond kan worden dat er ook daadwerkelijk een partnerschap is. […]
  Lees meer
 • Partnerschapsvoorwaarden
  Partnerschapsvoorwaarden zijn afspraken die je met elkaar kunt maken als je een geregistreerd partnerschap aangaat. Hierin kunnen jullie samen afspraken vastleggen die afwijken van de wettelijke regels voor het geregistreerd partnerschap. De overeengekomen voorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Voorbeeld partnerschapsvoorwaarden Zo kunnen jullie samen bijvoorbeeld een algehele gemeenschap van goederen uitsluiten. Jullie bepalen dan […]
  Lees meer
 • Passeren
  Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. Soms teken je de akte persoonlijk op het moment van passeren. Dat is bijvoorbeeld verplicht bij het passeren van een testament. In andere gevallen […]
  Lees meer
 • Penningmeester
  De penningmeester is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de penningmeester om de financiën van de organisatie te regelen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: Een functie in de statuten zegt niets over de taak […]
  Lees meer
 • Perceel
  Het perceel is een stuk grond met een (door het bestemmingsplan) bepaalde bestemming. Bijvoorbeeld een bouwperceel. Zie ook kadastraal perceel. Lees meer over het perceel op Wikipedia.
  Lees meer
 • Personal Holding
  De personal holding of persoonlijke holding (PH) is een Besloten Vennootschap waarin jij de enige eigenaar bent. Dat betekent dat je meestal de enige bestuurder en 100% aandeelhouder van die vennootschap bent. We noemen dat directeur grootaandeelhouder, DGA. De personal of privé holding is dus eigenlijk een rechtspersoon om jou heen. Je handelt dan via […]
  Lees meer
 • Personalia
  Personalia zijn al jouw persoonlijke gegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, burgerlijke staat, geboortedatum en geboorteplaats en nationaliteit. Sommige personalia zijn privacygevoelig, zoals je geloof, je seksuele geaardheid en je BSN. Je moet dergelijke gegevens niet met iedereen delen. Notarissen zijn gebonden aan wettelijke geheimhouding. Hun systemen zijn daar ook op ingericht.
  Lees meer
 • Personeelsfonds
  Het personeelsfonds is een ander woord voor personeelsvereniging. Soms wordt er met personeelsfonds iets anders bedoeld. Er zijn bedrijven die een aparte pot hebben voor personeelsleden in problemen. Vanuit dat personeelsfonds geven ze leningen of schenkingen aan die personeelsleden. Soms zijn er ook bijdragen voor de studie van kinderen van personeelsleden.
  Lees meer
 • Personeelsvereniging
  Een personeelsvereniging is een bijzonder soort van vereniging. De vereniging heeft tot doel (oud) personeel van een organisatie te verenigen. Zij bevordert het gezamenlijke gevoel (saamhorigheid) van de werknemers, onder andere door personeelsfeestjes, cadeaus bij bijzondere gebeurtenissen en dergelijke.
  Lees meer
 • Personeelsvertegenwoordiging
  De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit minstens drie werknemers van de onderneming. De PVT komt op voor de belangen van de werknemers. Via de PVT hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Het is vergelijkbaar met een Ondernemingsraad, maar dan voor kleinere ondernemingen. Leden van de PVT worden rechtstreeks […]
  Lees meer
 • Personen- en familierecht
  Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied. Lees meer over het Personen- en […]
  Lees meer
 • Plaatsvervulling
  Plaatsvervulling is een begrip in het erfrecht. Als een erfgenaam niet kan erven, bijvoorbeeld omdat die erfgenaam eerder is overleden (vooroverlijden), dan komen er anderen in zijn plaats. Er zijn ook andere redenen voor plaatsvervulling. De erfgenaam kan bijvoorbeeld de erfenis verwerpen, ook in dat geval komen zijn erfgenamen voor hem in de plaats. De […]
  Lees meer
 • Pleegkind
  Een pleegkind is een kind dat geen eigen kind is, wel tot het gezin behoort en dat men opvoedt en onderhoudt als een eigen kind. Juridisch is er een onderscheid met adoptie. Een pleegkind houdt de band met de biologische ouders.
  Lees meer
 • Postcoderoos-regeling
  De postcoderoosregeling is een belastingregel van de overheid voor het lokaal opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld een energiecoöperatie. De regeling houdt in dat in dat leden van een energiecoöperatie in een bepaalde regio (de postcoderoos) moeten wonen voor het mogen krijgen van korting op de energiebelasting bij het opwekken van duurzame energie. Dat gebied […]
  Lees meer
 • Preferentsaandeel
  Het preferentsaandeel is een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap dat recht geeft op voorrang op de winst of dividend. Ook wel preferente aandelen of ‘’prefs’’. De statuten moeten wel bepalen dat er preferentsaandelen kunnen worden uitgegeven. Een voordeel van preferente aandelen is dat de andere aandeelhouders geen voorkeursrecht hebben bij de uitgifte van […]
  Lees meer
 • Prioriteitsaandeel
  Het prioriteitsaandeel is een aandeel waaraan speciale rechten zijn toegekend. In de statuten moet dan worden opgenomen over welke aandeelhoudersbesluiten prioriteitsaandeelhouders dat recht hebben. Zo kan in de statuten worden bepaald dat de prioriteitsaandeelhouder het recht heeft om een voordracht te doen tot benoeming van een bestuurder of commissaris. Die voordracht is dan bindend, waardoor die bestuurder […]
  Lees meer
 • Protocol
  Het protocol is het archief van de notaris waarin de notariële documenten worden bewaard. Zo bewaart de notaris originele exemplaren van akten (minuten) en documenten die aan akten zijn gehecht. Deze gegevens worden door de notaris bewaard in een veilige plek op het notariskantoor. Aan die plek zijn veel eisen gesteld, zoals brandveiligheid. Of vochtigheid […]
  Lees meer
 • Quasi stiefkind
  Een quasi stiefkind is een kind van een samenwoner, gezien vanuit zijn of haar met een samenlevingscontract samenwonende partner. Het quasi ziet dus op het verschil met de situatie waarin je getrouwd zou zijn en het “echte stiefkinderen” zouden zijn. Quasi stiefkinderen worden wettelijk als eigen kinderen gezien voor de andere samenwoningspartner. Een schenking aan […]
  Lees meer
 • Quasi-legaat
  Het quasi-legaat is een schenking of andere gift die volgens de omschrijving niet een legaat is, maar door de wet wel wordt gezien als legaat. In dat geval valt de schenking of gift in de nalatenschap en moet daarom meegenomen bij het vaststellen van de hoogte van de legitieme portie van de legitimaris. Bijvoorbeeld verblijvingsbedingen, […]
  Lees meer
 • Quorum
  Het quorum is een voorwaarde die wordt gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt dan in dat een besluit pas kan worden genomen, dus geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig zijn. De quorumeis kan je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom […]
  Lees meer
 • Raad van Commissarissen (RvC)
  De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan van een rechtspersoon bij een coöperatie, Naamloze of Besloten Vennootschap. Een lid van de RvC heet een commissaris. Soms is een RvC verplicht. De RvC houdt toezicht op en adviseert van het bestuur. In de statuten kan worden opgenomen dat er een RvC is. Bij verengingen en […]
  Lees meer
 • Raad van Toezicht
  De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht. Een RvT kan je via de statuten instellen. De bevoegdheden van de RvT worden in […]
  Lees meer
 • Raad voor de Kinderbescherming
  De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van minderjarige kinderen. De wet geeft aan de Raad enkele taken die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld advisering over omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Zo beoordeelt de Raad of het verstandig is dat een gezin een […]
  Lees meer
 • Rampenclausule
  Een rampenclausule is een clausule in een testament van gehuwden of samenwonenden. Je regelt wat er gaat gebeuren als beide partners tegelijk komen te overlijden. Bijvoorbeeld bij een vliegramp of auto-ongeluk. Als je geen kinderen hebt dan zou de situatie als volgt zijn. Partner A gaat dood en vijf minuten daarna Partner B. Bij het […]
  Lees meer
 • Recherche
  De recherche is het onderzoek dat de notaris doet in de openbare registers van het Kadaster voordat de notariële akte wordt gemaakt. De notaris is wettelijk verplicht om deze recherche (ook wel: onderzoeksplicht of rechercheplicht) uit te voeren. Bij de verkoop van een woning (of ander registergoed) moet de notaris bijvoorbeeld onderzoeken of de verkoper […]
  Lees meer
 • Rechtbank
  De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een nieuwe zaak meestal eerst hier terecht zal komen. Met andere woorden de rechtbank is de rechter in eerste aanleg. Onderdeel van de rechtbank is het kantongerecht en de politierechter. Voor veel verschillende juridische zaken […]
  Lees meer
 • Rechter
  De rechter is een persoon die rechtspreekt in een rechtbank. Deze persoon zal jouw zaak behandelen als je er niet samen uit kunt komen of je als volgens de wet een verzoek moet indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld een echtscheidingsverzoek. Verschillende rechters Er zijn verschillende categorieën rechters ‘in eerste aanleg’ (dus bij een rechtbank). Bijvoorbeeld […]
  Lees meer
 • Rechter-commissaris
  De rechter-commissaris is een functie die door een rechter kan worden uitgevoerd. Bij de afwikkeling (vereffening) van een nalatenschap die beneficiair is aanvaard, kan de rechtbank een rechter-commissaris benoemen. Dat gebeurt dan bij de benoeming van de vereffenaar. De rechter-commissaris controleert of de vereffenaar op een goede manier de nalatenschap afwikkelt. Ook kan de vereffenaar […]
  Lees meer
 • Rechtshandeling
  Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen. Belangrijk voor de rechtshandeling is dat je echt de bedoeling […]
  Lees meer
 • Rechtskeuze
  De rechtskeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin wordt verklaard welk recht van toepassing is op de overeenkomst of akte. Ook wel rechtskeuzebeding genoemd. Een rechtskeuzebeding herken je door de standaardformulering: ‘’op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’’. Een rechtskeuze is vooral van belang bij situaties met internationale aspecten, bijvoorbeeld wanneer […]
  Lees meer
 • Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN
  Een RSIN, dat is aan de onbegrijpelijke naam wel te zien, is door De Belastingdienst bedacht. Het is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN.Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het unieke nummer wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De Belastingdienst […]
  Lees meer
 • Rechtspersoon
  Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Je onderscheidt een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in het recht. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan […]
  Lees meer
 • Rechtssysteem
  Het rechtssysteem is de verzameling van regels (afkomstig van de overheid) die samen het recht in een land bepalen. Zie ook Nederlands recht. De rechtspraak speelt een belangrijke rol in het rechtssysteem. De rechtspraak in Nederland is verdeeld in drie overheidsinstanties, waaronder de rechtbank. De notaris behoort ook het rechtssysteem, omdat hij aktes kan opstellen […]
  Lees meer
 • Rechtsvorm
  De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma de VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen. Die rechtsvorm bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of organisatie. Al […]
  Lees meer
 • Register Notariaat
  Het Register Notariaat is het online register van de KNB. In dit register staan gegevens over alle notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Gegevens Het is de officiële lijst van notarissen in Nederland. Je kan hier alle gegevens over een notaris vinden zoals datum van benoeming en nevenwerkzaamheden. Maar je kan er ook eventuele tuchtmaatregelen in […]
  Lees meer
 • Registergoed
  Registergoederen zijn goederen die voor een geldige overdracht moeten worden ingeschreven in het een register zoals het Kadaster. Op registergoederen kan je een hypotheek of ander recht vestigen. Ook die rechten op een registergoed zoals een hypotheek op een woning moet je in het register inschrijven.
  Lees meer
 • Rekening en verantwoording (executeur)
  Het sluitstuk van de werkzaamheden van de executeur is het afleggen van rekening en verantwoording. De executeur moet altijd rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen of de opvolgende executeur (of vereffenaar). Dat hoeft echter pas als het beheer van de executeur is geëindigd. Inhoud rekening en verantwoording De rekening en verantwoording houdt in dat […]
  Lees meer
 • Rente
  Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. Rente speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol, omdat de fiscus wil dat die […]
  Lees meer
 • Repertorium
  Het repertorium van de notaris is een register dat hoort bij de notariële administratie (het protocol). Hierin zijn de belangrijkste gegevens van gepasseerde aktes opgenomen.  Denk bijvoorbeeld aan de datum, de soort akte en een samenvatting van de inhoud. In 2014 is het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) ingevoerd. Hierdoor hoeft de notaris de aktes niet […]
  Lees meer
 • Reststrook
  De reststrook is een stuk grond van de gemeente (of ander overheidsorgaan) dat naast jouw eigen grond ligt. De gemeente biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om de reststrook van de gemeente te kopen of te huren. Voor de eigendomsoverdracht van een reststrook heb je een notariële akte nodig (een transportakte). Daar komen ook overdrachtsbelasting […]
  Lees meer
 • Roerende zaak
  De roerende zaak is een zaak die niet vastzit in de grond of met een onroerende zaak (zoals een woning of ander bouwwerk) is verbonden. Bijvoorbeeld een auto, fiets en meubels. Het tegenovergestelde van een roerende zaak is een onroerende zaak. Het is voor de onroerendezaakbelasting en overdrachtsbelasting van belang om vast te stellen of […]
  Lees meer
 • Royement
  Met royement wordt bedoeld het uitschrijven van een hypotheekrecht uit het kadaster. Ook wel het doorhalen van een hypotheek. Met hypotheek wordt hier bedoeld het hypotheekrecht dat als beperkt recht rust op bijvoorbeeld een huis of andere onroerende zaak. Royement is mogelijk en verstandig als je jouw hypotheek (lening) volledig hebt afgelost, als je jouw […]
  Lees meer
 • Royementsakte
  De royementsakte is de notariële akte waarmee de aantekening in het kadaster van een hypotheek wordt uitgeschreven. Bij de koop van een woning wordt de hypotheek ingeschreven in het kadaster. Na het volledig aflossen van een hypotheek verdwijnt die hypotheek echter niet automatisch uit het kadaster. Door het laten opstellen en inschrijven van een royementsakte wordt de […]
  Lees meer
 • Samengesteld gezin
  Het samengesteld gezin is een gezin dat bestaat uit twee partners die kinderen hebben uit een vorige relatie. Ook wel een stiefgezin of patchwork gezin genoemd. Een samengesteld gezin kan ontstaan door echtscheiding of overlijden van een van de ouders. De toename van het aantal echtscheidingen heeft geleid tot een forse toename van het aantal […]
  Lees meer
 • Samenlevingscontract
  Een samenlevingscontract of samenlevingsovereenkomst is een akte tussen twee mensen waarin zij hun afspraken over het samenwonen vastleggen. In de meeste gevallen is het een notariële akte, maar dat is niet noodzakelijk.  De samenwonende partners leggen hun afspraken vast. Daardoor komen zij voor bepaalde wettelijke regelingen in aanmerking. Zij kunnen bijvoorbeeld recht maken op een partnerpensioen […]
  Lees meer
 • SBBI
  Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Het is net als de ANBI een status die door De Belastingdienst wordt toegekend. Een stichting of vereniging met deze status is vrijgesteld van schenkbelasting op giften van donateurs en ook van erfbelasting. Belangrijkste eis aan een dergelijke vereniging of stichting is dat ze een sociaal doel […]
  Lees meer
 • Schenkbelasting
  Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de belasting wordt betaald door de schenker of door de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht. Schenkbelasting kent vrijstellingen . Dat zijn bedragen die je […]
  Lees meer
 • Schenker
  De schenker is iemand die een schenking doet. Degene die de schenking aanvaardt of aanneemt is de begunstigde. Over een schenking is schenkbelasting verschuldigd.
  Lees meer
 • Schenking
  Schenking is een ander woord voor gift. Een schenking is een gift zonder tegenprestatie. Schenkingen zijn overeenkomsten, er zijn dus twee partijen. De schenking moet aanvaard worden door de begunstigde. Meestal gebruik je schenking voor geld en is de schenking in natura dan spreek je van een cadeau.
  Lees meer
 • Schenking aanvaarden
  Een schenking aanvaarden, wil zeggen dat je de schenking aan wilt nemen. Bovendien moet je de eventuele voorwaarden accepteren die aan de schenking verbonden zijn. Meestal wil je een schenking aanvaarden, maar er zijn uitzonderingen. Een schenking kan afkomstig zijn van iemand waar je geen band mee wilt hebben. Er kunnen fiscale redenen (schenkbelasting) zijn […]
  Lees meer
 • Schenking op papier
  De schenking op papier is het schriftelijk bij de notaris vastleggen dat je iemand na een bepaalde tijd een geldbedrag (gift) schenkt. Als je aan jouw kind op papier schenkt, krijgt jouw kind daarmee niet direct een geldbedrag, maar uitsluitend een vordering op jou als ouder. Een schenking op papier moet altijd bij de notaris. […]
  Lees meer
 • Schuldeiser
  De schuldeiser is de persoon die recht heeft op een prestatie (meestal betaling van geld) door een schuldenaar. Het recht op de prestatie (geldsom) is meestal vanwege een overeenkomst met de schuldenaar. De schuldeiser kan de schuldenaar (via de rechter) dwingen tot nakoming. Zie ook faillissement.
  Lees meer
 • Schuldenaar
  De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door […]
  Lees meer
 • Schuldigerkenning uit vrijgevigheid
  De schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een andere benaming voor een schenking op papier. Ook wel papieren schenking. Zie gift op papier.
  Lees meer
 • Schuldsanering
  De schuldsanering (voluit: Wet schuldsanering natuurlijke personen) is een regeling die inhoudt dat een schuldenaar na het doorlopen van een streng traject een schone lei krijgt. Dat betekent dat de schuldenaar zijn resterende schulden en schuldeisers niet meer hoeft te betalen. De schuldsanering in het kort Om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling moet […]
  Lees meer
 • Secretaris
  De secretaris is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de secretaris is in het algemeen om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: het is niet wettelijk verplicht dat de secretaris moet […]
  Lees meer
 • Som ineens
  De som ineens is het recht van een kind van een erflater op een geldsom voor de kosten van zijn verzorging en opvoeding totdat dat kind 18 jaar wordt. Een kind kan ook aanspraak maken op de som ineens voor de kosten voor zijn levensonderhoud of studie totdat dat kind 21 jaar wordt. De som […]
  Lees meer
 • Spiegeltestament
  Een spiegeltestament zijn twee testamenten die bijna gelijk zijn (ook wel gelijkluidend testament of wederzijds testament). Twee partners sluiten samen een spiegeltestament af. Zij benoemen in hun testament de ander tot erfgenaam en meestal ook tot uitvoerder van het testament. Voor het overige zijn deze testamenten dus inhoudelijk gelijk. Jouw testament is je laatste wil, die […]
  Lees meer
 • Splitsingsakte
  De splitsingsakte is de notariële akte waarmee eigendom van een gebouw en bijbehorende grond wordt gesplitst in aparte appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw wordt gesplitst en in welke delen het wordt gesplitst. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Daarnaast kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar ook bevoegd is om zijn appartementsrecht […]
  Lees meer
 • Splitsingsreglement
  Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte waarin afspraken staan die gelden tussen eigenaren van appartementsrechten. Op basis van het splitsingsreglement hebben de gezamenlijke appartementseigenaren bepaalde rechten en plichten. Bijvoorbeeld over (de kostenverdeling van) onderhoud en afspraken over de ruimtes van het gebouw (die appartementseigenaren samen mogen gebruiken). In het splitsingsreglement kan […]
  Lees meer
 • Spoedtestament
  Een spoedtestament is een testament dat wordt gemaakt in noodgevallen. Bijvoorbeeld wegens een ernstig zieke erflater die binnen korte tijd zal overlijden. Het spoedtestament heeft net zoveel waarde als een ‘gewoon’ testament en moet dan ook voldoen aan alle eisen waaraan ‘gewone’ testamenten moeten voldoen. Zo moet de testateur wilsbekwaam zijn en moet de notaris zijn […]
  Lees meer
 • Staat van Inlichtingen
  De Staat van Inlichtingen is een document dat informatie geeft over wie de erfgenamen van een overledene zijn. Dit heeft de notaris nodig om een Verklaring van Erfrecht op te stellen. Het is dus een erfgenamenonderzoek. De notaris vraagt de Staat van Inlichtingen op bij de gemeente. De kosten daarvoor komen voor rekening van degene die […]
  Lees meer
 • Startersaftrek
  Startersaftrek is een fiscale stimulering om een eigen bedrijf te beginnen. Het is een extra aftrek die komt bovenop de zelfstandigenaftrek. Je moet dus eerst voldoen aan de eisen van de zelfstandigenaftrek. Je kan de startersaftrek alleen gebruiken in de eerste vijf jaar van je onderneming. Het is een bedrag dat je af kan trekken […]
  Lees meer
 • Statutaire doelstelling
  De statutaire doelstelling is de doelstelling die in de statuten van de rechtspersoon is vermeld. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet je verplicht een doelstelling formuleren en opnemen in de statuten. Het doel bepaalt het werkterrein van de rechtspersoon. Met de doelstelling geef je aan waar de rechtspersoon voor staat en wat de rechtspersoon […]
  Lees meer
 • Statutaire naam
  De statutaire naam is de naam die je bij de oprichting van een rechtspersoon verplicht moet opnemen in de statuten bij de oprichtingsakte. De naam moet uniek zijn en mag niet verwarrend zijn. Voor verschillende rechtspersonen gelden de volgende regels voor de statutaire naam: De coöperatie moet verplicht het woord coöperatie in de naam hebben. […]
  Lees meer
 • Statutaire zetel
  De statutaire zetel is de plaats waar de rechtspersoon is gevestigd. Zie de uitleg die wij hebben geschreven bij zetel.
  Lees meer
 • Statuten
  Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. Statuten bevatten de regels  en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels.< Statuten worden door de notaris opgesteld als je de rechtspersoon opricht. Je kan ze later wijzigen, je moet dat dan ook […]
  Lees meer
 • Statutenwijziging
  De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan.De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister. Belangrijke wijzigingen in de structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo […]
  Lees meer
 • Stemrecht
  Het stemrecht is het recht om te stemmen over voorgenomen besluiten in een vergadering. Een aandeel of lidmaatschap geeft een stemrecht. Bij de BV en NV oefenen aandeelhouders hun stemrechten uit in de aandeelhoudersvergadering. Bij de vereniging heeft ieder lid dit recht in de algemene vergadering. Door dit recht kan je stemmen over de vraag […]
  Lees meer
 • Stichting
  Een stichting is een rechtspersoon die door middel van een akte bij de notaris wordt opgericht. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de stichting ter beschikking wordt gesteld een doel te bereiken. Dat doel is in de statuten vermeld. Je kunt alleen of samen met anderen een […]
  Lees meer
 • Stichting Administratiekantoor STAK
  Een STAK is een rechtspersoon die aandelen houdt in een andere rechtspersoon zoals een BV of NV. Een BV of NV kan aandelen certificeren. Dat certificeren kan de BV of NV niet zelf, dat gebeurt door de stichting. De certificaten van aandelen komen dan in handen van een stichting. Die stichting geeft de certificaten uit […]
  Lees meer
 • Stichting Certificering Executeurs
  Stichting Certificering Executeurs is een organisatie die het beroep van executeur regelt. Het is geen overheidsinstantie. Executeurs kunnen een SCE Certificaat krijgen. Daarvoor moeten zijn een redelijk zware opleiding volgen. Bovendien hebben zij minimaal drie jaar werkervaring en verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.De leden voeren het specifieke logo van de SCE. De SCE is verbonden aan de […]
  Lees meer
 • Stichting derdengelden
  Een Stichting Derdengelden is een gewone stichting met een bijzonder doel. Soms heet de stichting ook wel stichting beheer derdengeld. Altijd wordt dit deel gevolgd door de naam van de organisatie waarvoor het geld beheerd wordt. De stichting moet uit zijn aard onafhankelijk zijn. Daarom bestaat het stichtingsbestuur, uit minimaal drie bestuurders. De stichting beheert […]
  Lees meer
 • Stichting preferente aandelen
  De Stichting preferente aandelen is een stichting die door een Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap wordt gebruikt als beschermingsconstructie tegen een ongewenste overname. Om ongewenste invloed van een aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering van de NV of BV (en dus een overname) te voorkomen, krijgt de stichting het recht om preferente aandelen kopen. De statuten van […]
  Lees meer
 • Stichting prioriteitsaandelen
  De Stichting prioriteitsaandelen is een beschermingsconstructie tegen ongewenste invloed van aandeelhouders van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Dat de stichting een beschermingsconstructie is, moet worden bepaald in de statutaire doelstelling. Deze soort stichting wordt ook een beheersstichting of ‘bevriende’ stichting genoemd. De stichting heeft namelijk prioriteitsaandelen met bijzondere zeggenschapsrechten, zoals het recht om een bindende […]
  Lees meer
 • Stichtingsbestuur
  Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke […]
  Lees meer
 • Stichtingsplan
  Het stichtingsplan is het document waarin staat wat de doelstelling, activiteiten en doelgroep van de stichting zijn. Je beschrijft daarin wat je de komende drie jaar (na de oprichting) wil bereiken. Daarmee maak je jouw plannen dus concreet. Het is het beleidsplan van de stichting. Dit plan maak je meestal voordat je een stichting opricht […]
  Lees meer
 • Stiefkind
  Een stiefkind is het kind van je partner, dat die heeft gekregen uit een eerdere relatie. Het kunnen kinderen zijn, die jij en eventueel jouw partner hebben opgevoed. Je kan deze kinderen juridisch en fiscaal behandelen alsof het je eigen kinderen zijn. Een  stiefkind, kan je als eigen kind in je testament beschrijven. Zij krijgen in […]
  Lees meer
 • Storting
  De storting is het volstorten van het aandelenkapitaal door de aandeelhouder. Dat kan door betaling in contanten van de nominale waarde van de aandelen. Het bedrag wordt dan overgemaakt naar de bankrekening van de BV of NV. Je kunt ook aandelen volstorten door inbreng van een onderneming of goederen (dus in natura). Hetgeen is gestort […]
  Lees meer
 • Stortingsplicht
  De stortingsplicht is de wettelijke plicht voor een aandeelhouder van een BV of NV om het nominale bedrag van een aandeel te storten op het door of hem haar genomen aandeel. Het maakt niet uit of de stortingsverplichting wel of niet in de statuten staat opgenomen. De statuten mogen de stortingsplicht niet uitsluiten. De stortingsplicht […]
  Lees meer
 • Studieschenking
  De studieschenking is de vrijgestelde schenking die een kind tussen de 18 en 40 jaar ontvangt van zijn of haar ouders voor de bekostiging van een studie of opleiding. Welk bedrag er mag worden geschonken wordt jaarlijks vastgesteld. Het ligt rond de € 50.000 eenmalig. Daarboven wordt er schenkbelasting geheven. Dat bedrag geldt voor de […]
  Lees meer
 • Subrogatie (executeur)
  Subrogatie betekent dat je een executeur de bevoegdheid hebt gegeven om een of meer executeurs in zijn of haar plaats te stellen. De executeur heeft dan de bevoegdheid om zichzelf te laten vervangen. De door jou aangewezen executeur heeft die bevoegdheid alleen als jij dat in jouw testament zo hebt bepaald en als die persoon […]
  Lees meer
 • Successiebelasting
  Successiebelasting is de oude term voor wat tegenwoordig erfbelasting heet. Successie betekent opvolging. De term wordt nog wel eens gebruikt door oudere mensen.
  Lees meer
 • Successiewet
  De successiewet is de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting wordt geheven. De Successiewet is van toepassing op de in Nederland wonende erflaters of schenkers.
  Lees meer
 • Surseance van betaling
  Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers. In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open […]
  Lees meer
 • Tegenstrijdig belang
  Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die […]
  Lees meer
 • Testament
  Een testament is een notariële akte waarin je een regeling voor jouw erfenis treft. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling dan wel deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw […]
  Lees meer
 • Testamentair erfrecht
  Het testamentair erfrecht is het erfrecht dat geldt als de overledene een testament heeft gemaakt. Het is belangrijk om na te gaan of het wettelijk of het testamentair erfrecht geldt voor de nalatenschap van de overledene. In het testament kan namelijk (op belangrijke punten) zijn afgeweken van het wettelijk erfrecht. Om na te gaan of […]
  Lees meer
 • Testamentaire stichting
  De testamentaire stichting is de stichting die wordt opgericht op basis van een testament. Deze stichting kan bijvoorbeeld als doel hebben het afwikkelen van de nalatenschap of het zijn van erfgenaam of legataris. Een testamentaire stichting kan worden opgericht ter voorkoming van problemen bij ingewikkelde (of moeilijk vindbare) erfgenamen. Een andere reden is om een […]
  Lees meer
 • Testateur
  De testateur is de persoon waarvoor de notaris een testament maakt. Ook wel erflater genoemd. Een testateur moet minstens 16 jaar oud en handelingsbekwaam en wilsbekwaam zijn.
  Lees meer
 • Testeervrijheid
  De testeervrijheid is de vrijheid om de inhoud van jouw testament zelf te bepalen. Op grond van die testeervrijheid mag je dus kiezen wat en aan wie jij nalaat. De testeervrijheid is echter niet onbeperkt. Zie daarover de vraag: Is de testeervrijheid onbeperkt?
  Lees meer
 • Toegevoegd notaris
  De toegevoegd notaris is de kandidaat-notaris die onder verantwoordelijkheid en toezicht van een andere notaris notariële werkzaamheden uitvoert. Zo is de toegevoegd notaris bevoegd om notariële aktes te maken. Als de notaris een akte niet kan passeren wegens afwezigheid, verhindering of ziekte dan is de toegevoegd notaris bevoegd om namens de notaris de akte te ondertekenen. […]
  Lees meer
 • Toerekening van schuld
  De toerekening van schuld is de bepaling dat de schuld die een erfgenaam heeft aan de erflater in mindering wordt gebracht op zijn erfdeel. In dat geval is de erfgenaam dus tegelijk schuldenaar en schuldeiser. Hierdoor wordt voorkomen dat de erfgenaam zijn erfdeel ontvangt terwijl hij eigenlijk ook moest betalen aan de erflater. Er vindt […]
  Lees meer
 • Transportakte
  De transportakte of leveringsakte is de notariële authentieke akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken en registergoederen. Bijvoorbeeld een woning of stuk grond. Ook wel akte van levering. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd. Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. De leveringsakte wordt, na ondertekening […]
  Lees meer
 • Trouwboekje
  Het trouwboekje is een document wat je (tegen betaling) van de gemeente krijgt als je de huwelijksakte tekent op het gemeentehuis. Ook wel familie-boekje of huwelijksboekje. Inhoud trouwboekje In het trouwboekje staan de gegevens en handtekeningen van het echtpaar en de trouwambtenaar (en eventueel andere informatie over het huwelijk). Daarnaast is een uittreksel van de […]
  Lees meer
 • Trouwen
  Trouwen is het aangaan van een huwelijk of in het huwelijk treden. Dit brengt allerlei verplichtingen (en rechten) met zich mee voor de echtgenoten, bijvoorbeeld dat je hierdoor automatisch (dus ook zonder testament) elkaars erfgenamen bent. Een variant op het huwelijk is het geregistreerd partnerschap, maar de wet stelt dat gelijk aan een huwelijk. Je […]
  Lees meer
 • Tuchtrecht
  Het tuchtrecht is de regeling voor het notariaat dat gaat over tuchtprocedures bij de notariële tuchtrechter. Ook wel tuchtrechtspraak. Alle notarissen moeten zich houden aan de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels van de KNB. Als een klant vindt dat de notaris een regel heeft overtreden (bijvoorbeeld de belehrungsplicht of zorgplicht), dan kan de klant […]
  Lees meer
 • Tweetrapsmaking
  Een tweetrapsmaking is een bepaling in een testament. Een testament dat deze bepaling(en) bevat noem je een tweetrapstestament. De ontvanger van de erfenis krijgt een dwingende bepaling opgelegd door het testament. Die bepaling zal bij het overlijden van de ontvanger in werking treden. Met een Latijnse term heet deze bepaling: fidei commis de residuo
  Lees meer
 • Tweetrapstestament
  Een tweetrapstestament, is een testament waarmee de ontvanger van de erfenis een verplichting krijgt opgelegd. Je noemt een dergelijke bepaling ook een tweetrapsmaking. In een dergelijk testament ontvangt de eerste erfgenaam de erfenis onder een last of verplichting. Die verplichting is dat hetgeen in de erfenis zit, na de dood van deze eerste erfgenaam moet […]
  Lees meer
 • UBO-register
  Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat in januari 2020 in werking zal treden. In dit register zal verplicht moeten worden opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse onderneming is. Dat geldt voor alle ondernemingen zoals een Vennootschap Onder Firma of maatschap) of rechtspersoon is. UBO’s zijn personen […]
  Lees meer
 • Uitdelingslijst
  De uitdelingslijst is de lijst of het overzicht van de baten en schulden bij een nalatenschap. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen. De rechter kan bepalen dat de vereffenaar een uitdelingslijst moet maken als de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Een uitdelingslijst wordt […]
  Lees meer
 • Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking
  Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking zijn geen “echte” juridische begrippen. In het dagelijkse taalgebruik wordt er vrijwel hetzelfde mee bedoeld als een testament, een legaat of een codicil.
  Lees meer
 • Uitkeringsverbod
  Het uitkeringsverbod is het verbod voor stichtingen om geld uit te keren aan de oprichters, bestuurders of andere personen die bij de organisatie betrokken zijn. Gelduitkeringen voor liefdadigheid en in het kader van het statutaire doel vallen hier natuurlijk niet onder. Er is sprake van een uitkering als daar tegenover geen redelijke prestatie staat. Een […]
  Lees meer
 • Uitsluiting van Aansprakelijkheid U.A.
  De Uitsluiting van Aansprakelijkheid (afgekort: U.A.) is een aansprakelijkheidsregelingen die je kunt kiezen bij de oprichting van een coöperatie. Daarmee zijn de leden bij ontbinding van de coöperatie niet aansprakelijk voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden en bij ontbinding. De letters […]
  Lees meer
 • Uitsluitingsclausule
  Uitsluitingsclausule is een bepaling (clausule)in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. Voorbeeld Uitsluitingsclausule Stel dat je bent overleden en je kind heeft van jou geërfd. Na ontvangst van der erfenis gaat jouw erfgenaam […]
  Lees meer
 • Uittreksel handelsregister
  Een uittreksel handelsregister wordt of ook wel uittreksel Kamer van Koophandel genoemd. Op een uittreksel staat een samenvatting van de gegevens zoals die zijn opgenomen in het handelsregister. Denk daarbij aan het adres van de organisatie, de bestuurders, het handelsregisternummer en het RSIN. Naast het uittreksel kan je ook andere gegevens opvragen die bij de […]
  Lees meer
 • Uitvaart
  De uitvaart is de begrafenis of crematie, of een andere manier van definitief afscheid nemen van het lichaam van een overledene. Het is verstandig om er voor te zorgen dat jouw gezin, familie of anderen weten hoe jouw uitvaart geregeld moet worden. Wat jouw bijzondere wensen zijn. Leg dit eventueel vast in een codicil of ander […]
  Lees meer
 • Uitvaartverzekering
  De uitvaartverzekering is een verzekering waarmee de kosten voor een begrafenis, uitvaart of crematie worden betaald. Er zijn grofweg twee manieren waarop je jezelf kunt verzekeren voor de kosten van jouw uitvaart, namelijk via een natura uitvaartverzekering of een verzekering in geld. Natura uitvaartverzekering Je kan een uitvaartverzekering afsluiten waarbij de verzekeringsmaatschappij de hele uitvaart voor […]
  Lees meer
 • Uitvaartwens
  Met het vastleggen van jouw uitvaartwensen komen jouw nabestaanden te weten hoe je jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Bijvoorbeeld de muziek, bloemen bij de ceremonie en de soort uitvaart. Dit geeft jouw nabestaanden houvast, waardoor ze niet met onduidelijkheden achterblijven. Zie ook begrafenisexecuteur. Uitvaartwensen hoeven niet in een testament te worden vastgelegd. Dat is ook […]
  Lees meer
 • Ultimate Beneficial Owner UBO
  De UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. Het gaat dan om UBO’s van BV’s en NV’s, stichtingen en verengingen, maar bijvoorbeeld ook van Vennootschappen Onder Firma’s. Al deze personen komen in het openbare UBO-register dat in januari 2020 in werking zal treden. Volgens de overheid is een […]
  Lees meer
 • Vacatiegeld
  Vacatiegeld is de vergoeding die bestuurders van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en leden van raden van commissarissen ontvangen voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen. Ook leden van geschillencommissies, beroeps- en bezwaarcommissies ontvangen bijvoorbeeld vacatiegeld. Bestuurders van een instelling met een ANBI status mogen geen “bovenmatige” vacatiegelden ontvangen. Vacatiegelden zijn som belast met BTW.
  Lees meer
 • Vaderschapstest (DNA)
  De vaderschapstest is een test die door een instantie kan worden uitgevoerd om vast te kunnen stellen of het DNA van de onderzochte persoon dat van de biologische vader (verwekker) is van het kind. Ook wel vaderschapsonderzoek of verwantschapsonderzoek. De test is met name van belang bij het vaststellen van het ouderschap en dus ook […]
  Lees meer
 • Vaststellingsovereenkomst Inboedel
  De vaststellingsovereenkomst inboedel is een overeenkomst waarin bewoners van een huis vastleggen welke inboedel van wie is. De inboedel (huisraad) is de verzameling van goederen die niet vastzitten aan de grond. Waarom vaststellingsovereenkomst Deurwaarders kunnen beslag leggen op jouw spullen voor schulden van iemand anders in huis. Het daarom is raadzaam om een vaststellingsovereenkomst te […]
  Lees meer
 • Vennootschap
  Een vennootschap is een ander woord voor een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Deze rechtspersonen heten ook wel kapitaalvennootschappen. Je moet een kapitaalvennootschap bij de notaris oprichten. Deze vennootschappen betalen vennootschapbelasting. Daarnaast kan een vennootschap ook een Vennootschap Onder Firma (VOF) zijn. Het verschil is dat een VOF geen rechtspersoon is en je dus niet […]
  Lees meer
 • Vennootschap Onder Firma
  Een vennootschap onder firma is een bedrijfsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Het is de mogelijkheid voor verschillende personen om samen deel te nemen aan het economisch verkeer. De leden van een VOF noem je vennoten. Denk aan twee loodgieters die samen een bedrijfje willen hebben. Omdat de VOF geen rechtspersoon is zijn de deelnemers gewoon privé aansprakelijk […]
  Lees meer
 • Vennootschapsbelasting
  De vennootschapsbelasting is de belasting die in een boekjaar moet worden betaald over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte vennootschapsbelasting doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting. Vennootschapsbelastingplichtig Coöperaties, […]
  Lees meer
 • Vennootschapsovereenkomst
  De vennootschapsovereenkomst is de overeenkomst waarmee je samen met anderen een Vennootschap Onder Firma (VOF) opricht. Je legt hier in ieder geval vast dat je samen een VOF opricht en dus gaat samenwerken voor een bepaald doel. Ook leg je hierin vast wat iedere vennoot inbrengt aan goederen, geld of andere zaken. Belangrijke zaken die […]
  Lees meer
 • Verblijvingsbeding
  Een verblijvingsbeding (ook wel verblijvensbeding) is een bepaling in een samenlevingsovereenkomst. Woon je samen zonder kinderen dan wordt doorgaans een verblijvingsbeding overeengekomen. Een verblijvingsbeding is een – meestal in een notarieel samenlevingscontract – vastgelegde overeenkomst tussen jou en je partner. In die overeenkomst leg je vast dat als één van jullie overlijdt, de ander de gemeenschappelijke […]
  Lees meer
 • Vereffenaar
  De vereffenaar is de door de rechtbank benoemde persoon die de erfenis (waarbij meerdere erfgenamen zijn) beheert en vereffent. Dit moet als er beneficiair is aanvaard of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen, de schuldeisers van […]
  Lees meer
 • Vereffenaar bij een rechtspersoon
  Dit gaat over de vereffenaar bij een rechtspersoon. De vereffenaar is de persoon die het vermogen van een rechtspersoon na ontbinding of opheffing moet verdelen. Als de rechtbank of statuten geen vereffenaar heeft aangewezen, dan is het bestuur automatisch vereffenaar. De taak van de vereffenaar is het betalen van schulden van de rechtspersoon en het […]
  Lees meer
 • Vereniging
  Een vereniging is een rechtspersoon die leden heeft en is opgericht met een bepaald doel dat in de statuten is vermeld. Als de vereniging winst maakt mag deze winst niet onder de leden worden verdeeld. Er zijn twee soorten verenigingen, namelijk eentje die bij notariële akte kan worden opgericht. De andere die niet is opgericht […]
  Lees meer
 • Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging die niet bij notariële akte is opgericht. Ook wel een informele vereniging genoemd. De informele vereniging kan geen registergoederen (zoals een verenigingshuis) kopen en kan geen erfgenaam zijn. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (die bij notariële akte is opgericht) kan dat wel. Het grootste verschil tussen beide […]
  Lees meer
 • Vereniging van Eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een blok. Samen vormen zij een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zoals het onderhoud en de schoonmaak. Ook kan de vereniging regels opstellen. Lidmaatschap van een dergelijke vereniging is vaak verplicht en er is een maandelijkse […]
  Lees meer
 • Verenigingsbestuur
  Het verenigingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de vereniging vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de vereniging in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke […]
  Lees meer
 • Verenigingsplan
  Een verenigingsplan is een beleidsplan voor een vereniging. Het is vastgesteld door de ledenvergadering. Het plan is meestal voor de komende drie jaar, of langer. Dit plan is de uitwerking van de meer algemene doelstelling die je in de statuten hebt opgenomen. Het plan helpt jou, je bestuur en anderen die bij de vereniging betrokken […]
  Lees meer
 • Vergaderrecht
  Het vergaderrecht is het recht van een aandeelhouder om in een aandeelhoudersvergadering te vergaderen met de rest van de aanwezigen over de onderwerpen die daar aan bod komen. De wettelijke betekenis is het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Leden van verengingen […]
  Lees meer
 • Verjaring
  Verjaring is de situatie waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (een aanspraak of recht) af te dwingen via de rechter, omdat er een bepaalde tijd is verstreken. Zo vervalt het recht op de legitieme portie vijf jaar na het overlijden van de erflater. Het recht op de som ineens vervalt na verloop […]
  Lees meer
 • Verklaring Omtrent Gedrag
  Een Verklaring Omtrent Gedrag is een door de overheid afgegeven verklaring over een strafbaar verleden. Specifiek toegespitst op bepaalde functies geeft de VOG aan of je daarvoor mogelijk niet in aanmerking kan komen. Zo kan je niet in het onderwijs werken als je eerder een veroordeling voor sexueel misbruik van minderjarigen hebt. Maar je krijgt […]
  Lees meer
 • Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen
  De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een officiële en schriftelijke verklaring dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Die verklaring kan dan worden getoond aan zakenpartners, andere bedrijven en overheidsinstanties. Een VOG RP is soms nodig om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties of bij het sluiten van […]
  Lees meer
 • Verklaring van Erfrecht
  Een verklaring van erfrecht is een onderzoeksverslag waarin de notaris vaststelt wie de erfgenamen zijn in een bepaalde erfenis. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn volgens de wet of testament. Ook staat erin wie bevoegd is om betalingen en andere handelingen voor de afhandeling van de erfenis te doen. Op grond van de verklaring […]
  Lees meer
 • Verklaring voor recht
  De verklaring voor recht is de uitspraak waarbij de rechter verklaart dat je een bepaald recht hebt. Ook wel een declaratoir vonnis. Met andere woorden stelt de rechter hiermee de (rechts)verhouding of rechten en plichten tussen partijen vast. Bijvoorbeeld een uitspraak waarin de rechter vaststelt dat je eigenaar bent van een zaak. Of als de […]
  Lees meer
 • Verkrijgende verjaring
  Verkrijgende verjaring is het eigenaar worden van een zaak door die zaak voor een bepaalde tijd te bezitten of te gebruiken (terwijl je eigenlijk geen eigenaar was). Roerende zaken (zoals een fiets of auto) verkrijg je na drie jaar bezit. Andere zaken, zoals registergoederen (zoals aan een stuk grond) verkrijg je na tien jaar bezit. […]
  Lees meer
 • Verkrijging door de Staat
  Verkrijging door de Staat van een nalatenschap. Als je geen wettelijke erfgenamen (meer) hebt en ook geen testament hebt gemaakt, dan krijgt de Nederlandse Staat op het moment van jouw overlijden jouw nalatenschap. De Staat is dan echter niet een erfgenaam, zodat hij niet voor schulden uit de nalatenschap aansprakelijk kan worden gesteld door schuldeisers. […]
  Lees meer
 • Verliesverrekening VPB
  De verliesverrekening is een fiscale regeling waarmee je verlies van een BV of besloten vennootschap kunt verrekenen met de winst die is gemaakt uit ander boekjaren. Hierdoor hoef je minder vennootschapsbelasting (VPB) te betalen. Ook wel verliescompensatie. Deze regeling geldt alleen voor de vennootschapsbelasting. Twee manieren van verrekenen Verliesverrekening kan op twee manieren: Het verlies van […]
  Lees meer
 • Verlijden
  Het verlijden van een akte is het opstellen van een akte door de notaris. Het ondertekenen van de akte door de partijen en de notaris heet het passeren.
  Lees meer
 • Vermogen
  Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament worden nagelaten aan nabestaanden. Daarbij kan beneficiair aanvaarden soms nuttig zijn. Geldbedragen (geldvorderingen) kunnen via een schenkingsakte worden geschonken. Het soort huwelijk kan jouw vermogen beïnvloeden. Zie […]
  Lees meer
 • Vermogensrendementsheffing
  De vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over je eigen vermogen in Box 3 (inkomen uit vermogen). Bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen of een tweede woning. Er wordt alleen vermogensrendementsheffing geheven over het deel van je eigen vermogen dat meer is dan de heffingsvrije grens van rond de € 25.000. Voor fiscale partners is die grens […]
  Lees meer
 • Vernietigbaarheid
  Vernietigbaar betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat de handeling na vernietiging achteraf nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is in het algemeen vernietigbaar als deze heel nadelig is voor (een van de) betrokken personen. Of bijvoorbeeld als die onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, bedreiging of bedrog is […]
  Lees meer
 • Verrekening
  Verrekening is het in mindering brengen van kosten of schulden op een vordering. Je kan bijvoorbeeld verrekenen met een nalatenschap. Hierdoor wordt de nalatenschap kleiner en zijn erfgenamen minder erfbelasting verschuldigd. Bijvoorbeeld uitvaartkosten. Ook kan je schenkingen op papier die tijdens het leven van de erflater zijn gedaan verrekenen met de erfenis. Zie ook toerekening […]
  Lees meer
 • Verruimde vrijstelling
  De verruimde vrijstelling is de vrijstelling waarvan je eenmalig gebruik kan maken bij het doen van een schenking. Met die verruimde vrijstelling kan je een fors bedrag belastingvrij schenken aan iemand de tussen 18 en de 40 jaar oud. De ontvanger van de schenking hoeft niet per se een kind of ander familielid van de […]
  Lees meer
 • Verschot
  Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris namens jou aan anderen moet betalen. Hij moet die betalen vanwege de werkzaamheden die de notaris voor je verricht. De notaris is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken. Voorbeeld verschot Het betreft bijvoorbeeld inschrijfkosten van een testament in het Centraal […]
  Lees meer
 • Versterferfdeel
  Het versterferfdeel is een ander woord voor het wettelijk erfdeel. Dit is het erfdeel waar een erfgenaam recht op heeft als de erflater geen testament heeft. Zo krijgt de echtgenoot van de erflater, als er geen kinderen zijn, op basis van de wet de gehele nalatenschap. Hiervan kan worden afgeweken door het opstellen van een […]
  Lees meer
 • Versterferfrecht
  De regels van het versterferfrecht zijn de regels die gelden als iemand zonder testament overlijdt. Ook wel het wettelijk erfrecht genoemd. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees ook Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet? Met een testament kan worden afgeweken van het versterferfrecht. Zo kan in […]
  Lees meer
 • Verzoekschrift
  Het verzoekschrift is een schriftelijk stuk waarmee een verzoek wordt gedaan aan de rechter. Met een verzoekschrift wordt een verzoekschriftprocedure gestart. De wet bepaalt wanneer een verzoekschrift moet worden indienen. Dat moet bijvoorbeeld voor een echtscheiding, adoptie en handlichting. Lees meer over het verzoekschrift op Wikipedia.
  Lees meer
 • Vestigen (beperkt recht)
  Het vestigen van een recht is de rechtshandeling waarmee iemand een beperkt recht zet op zijn of haar eigendom. Een beperkt recht moet je altijd via de notaris vestigen met een vestigingsakte of akte van vestiging. De notaris stuurt de akte ter inschrijving door naar het kadaster. Alleen de beschikkingsbevoegde eigenaar van een zaak mag een beperkt recht vestigen. De […]
  Lees meer
 • VIS Verificatie Identificatie Systeem
  Het VIS Verificatie Identificatie Systeem is het systeem waarin een notaris het identiteitsbewijs van de klant controleert als hij of zij werkzaamheden voor jou gaat verrichten (ook bij legalisatie). Met dit systeem kan worden gecontroleerd of het identiteitsbewijs waarmee de klant zich bij de notaris identificeert geldig, gestolen of vermist is. De notaris brengt kosten […]
  Lees meer
 • Volmacht
  Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Verschillende Volmachten Er zijn verschillende vormen die je kan onderscheiden. Een […]
  Lees meer
 • Vonnis
  Het vonnis is een van de soorten beslissingen die een rechter van een rechtbank kan nemen. Het ligt aan de situatie wat je nodig hebt, een vonnis of een beschikking. Een vonnis heb je (meestal) nodig als je iets wilt afdwingen. Bijvoorbeeld schadevergoeding als de gekochte woning achteraf gebreken vertoont of het vernietigen (ongedaan maken) […]
  Lees meer
 • Voogd
  Voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren) heeft als beide ouders zijn overleden.  Deze persoon heeft dan het gezag over de minderjarige. De voogd komt pas in beeld als beide ouders zijn overleden. Je kan de voogdij in een testament of in een aparte akte.
  Lees meer
 • Voogdbenoeming
  De voogdbenoeming is een akte waarin je een voogd aanwijst voor jouw minderjarig kind of minderjarige kinderen. Die voogd oefent het gezag uit over jouw kinderen indien jullie beiden komen te overlijden. Je kunt een voogd benoemen in een losse akte (voogdijtestament) of bij het opmaken van je testament. Je kan ook een eenvoudige voogdbenoeming […]
  Lees meer
 • Voogdij
  Voogdij is het geval waarin een voogd voor jouw minderjarige kind(eren) zorgt als beide ouders zijn overleden. Een voogd kan je benoemen in een testament, bij de rechtbank, of in een aparte akte. Voogdij kan ook worden opgelegd door een rechter, bijvoorbeeld bij ontzetting uit de ouderlijke macht. Zie ook bewind.
  Lees meer
 • Voogdijregister
  Het voogdijregister, een door sommigen gebruikte benaming van wat officieel het gezagsregister heet.
  Lees meer
 • Voogdijtestament
  Een voogdijtestament is een heel klein testament waarin je alleen de voogdij voor de kinderen regelt. Het voogdijtestament wijst de voogd en reserve-voogd aan. Je kan eventueel aanvullende zaken regelen, zoals het beheer over de erfenis van de kinderen, wensen over de verzorging en dergelijke. Het is wel een testament en moet dus aan alle […]
  Lees meer
 • Vooroverlijden
  Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon is eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Daarvoor is het leerstuk van plaatsvervulling van belang. Bij een Verklaring van Erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen […]
  Lees meer
 • Voortzettingsbeding
  Het voortzettingsbeding is een afspraak in een vennootschapsovereenkomst. De bepaling regelt dat de Vennootschap Onder Firma (VOF) blijft bestaan als een vennoot uittreedt of komt te overlijden. Bij opzegging door een van de vennoten zetten de andere vennoten de VOF dan voort. Door voortzetting blijft dezelfde VOF bestaan. De VOF is dus niet ontbonden door […]
  Lees meer
 • Voorzitter
  De voorzitter is iemand in het bestuur van een rechtspersoon. De taak van de voorzitter is om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. Zo mag de voorzitter een beslissend oordeel geven over de uitslag van de stemming over een bestuursbesluit. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en vertegenwoordigt dus de organisatie naar […]
  Lees meer
 • Vormerkung
  De vormerkung (uit het Duits) is de inschrijving van de koopovereenkomst van een woning in het Kadaster. Hierdoor wordt de koper beschermd tegen een beslag of faillissement van de verkoper dat na de verkoop ontstaat. In dat geval kan de koop van de woning alsnog doorgaan (zonder nadelige gevolgen voor de koper).
  Lees meer
 • Vrij op naam
  Vrij op naam betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster. De kosten voor een hypotheek ter financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de woning vrij op naam […]
  Lees meer
 • Vrij van recht
  Vrij van recht wil zeggen dat er geen belasting hoeft te worden betaald door de ontvanger. Vrij van recht laten erven betekent dat in het testament is opgenomen dat 1 of meer erfgenamen geen erfbelasting over hetgeen zij erven hoeven te betalen. De erfbelasting moet dan worden voldaan uit de rest van de erfenis. Schenken vrij […]
  Lees meer
 • Vrijheid van godsdienst
  De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6 Grondwet). Iedereen mag (samen of alleen) een godsdienst of levensovertuiging kiezen en dat laten zien. Bijvoorbeeld door het oprichten van een kerkgenootschap, vereniging of stichting voor jouw religieuze gemeenschap of activiteiten. Je mag dan zelf bepalen wat het […]
  Lees meer
 • Vrijheid van vereniging
  De vrijheid van vereniging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 8 Grondwet). Op grond daarvan mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren, ook door het oprichten van een vereniging (met twee of meer mensen). Wat de vereniging doet en wat het doel is, mag je zelf bepalen. Zoals een politieke partij, sportvereniging […]
  Lees meer
 • Vrijstelling
  Een vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen […]
  Lees meer
 • Vruchtgebruik
  Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende ouder het vruchtgebruik heeft over de […]
  Lees meer
 • Waarborgsom
  De waarborgsom is het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris heeft plaatsgevonden. Dat staat in de koopakte en bedraagt meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan. Als je de koop niet door […]
  Lees meer
 • Wederzijds testament
  Een wederzijds testament dat zijn twee testamenten van partners die precies hetzelfde zijn en voor elkaar zijn gemaakt. Alleen de namen verschillen. De twee personen benoemen elkaar als erfgenaam in hun testamenten. Het is niet mogelijk samen één testament te maken. Een testament is namelijk jouw persoonlijke laatste wil. Een andere term is ook wel […]
  Lees meer
 • Werkkostenregeling
  De werkkostenregeling is de verplichte belastingregeling die inhoudt dat werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon mogen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Die 1,2% heet de vrije ruimte en daarover wordt geen loonbelasting betaald. Over het bedrag dat boven de vrije ruimte wordt loonbelasting geheven als eindheffing van 80%. Lees meer […]
  Lees meer
 • Werkmaatschappij
  Een werkmaatschappij is een BV of NV waarbinnen de echte werkzaamheden zich afspelen. De term werkmaatschappij gebruik je ter onderscheiding van de Holding. Onder een Holding kunnen verschillende werkmaatschappijen zijn opgehangen. De werkmaatschappijen onderling kunnen dan met elkaar contracteren. De groep van ondernemingen die gevormd wordt door de Holding en de werkmaatschappijen noemen we een […]
  Lees meer
 • Wet op de Lijkbezorging
  De Wet op de Lijkbezorging regelt alle belangrijke zaken rondom overlijden, lijkschouwing, begrafenis en crematie. Bijvoorbeeld wanneer en onder welke voorwaarden iemand mag worden begraven of gecremeerd (en wie daar toestemming voor moet geven). Dit is ook in het belang van de nabestaanden van de overledene, omdat de wet duidelijke regels geeft over deze gevoelige […]
  Lees meer
 • Wet op het notarisambt
  De Wet op het notarisambt is de officiële naam voor de Notariswet. In de Wet op het notarisambt staan regels waar notarissen zich aan moeten houden, zoals toezichtregels en regels over het maken van aktes. Naast de wet zijn notarissen ook gebonden aan de regels van de KNB, de Koninklijke Beroepsorganisatie Notariaat.
  Lees meer
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
  In de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is de schuldsanering geregeld. Zoals de naam al aangeeft, geldt deze alleen voor natuurlijke personen (mensen van vlees en bloed), dus niet voor rechtspersonen. De regeling staat open voor mensen met grote schulden. Door enkele jaren in de WSNP te gaan kunnen zij van hun schulden afkomen, ze […]
  Lees meer
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWFT
  De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De notaris is gebonden aan de WWFT. Op basis daarvan moet de notaris melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Dit is de meldingsplicht van de notaris. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van […]
  Lees meer
 • Wettelijk erfdeel
  Wettelijk erfdeel is het deel van een erfenis waar je als kind altijd minimaal recht op hebt. We noemen het ook legitieme portie, de complete uitleg vind je daar.
  Lees meer
 • Wettelijke Aansprakelijkheid W.A.
  De Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) is een van de mogelijke aansprakelijkheidsregelingen die je bij de oprichting (of daarna) kunt kiezen voor een coöperatie. Dit houdt in dat de leden bij ontbinding van de coöperatie aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden en bij ontbinding. W.A. […]
  Lees meer
 • Wettelijke beloning executeur
  De wettelijke beloning voor de executeur is 1% van het vermogen dat wordt nagelaten. De wettelijk beloning is van toepassing als de erflater niets heeft geregeld bij de benoeming van de executeur. De erflater kan ook andere vergoedingen opnemen, of bepalen dat er helemaal geen vergoeding zal zijn.
  Lees meer
 • Wettelijke overlijdensuitkering
  De wettelijke overlijdensuitkering is de uitkering voor nabestaanden van een overleden werknemer. Dat is een eenmalige uitkering. De werkgever moet die uitkering betalen aan de nabestaande. Dat is meestal de langstlevende partner. Verzoek tot betaling Soms betaalt de werkgever niet of niet vrijwillig de overlijdensuitkering. Daarom kan je op onze zustersite Overeenkomsten.nl een gratis brief […]
  Lees meer
 • Wettelijke verdeling erfenis
  Wettelijke verdeling van een erfenis. De wet bevat bepalingen wie de erfgenamen zijn in het geval de overleden persoon geen testament heeft gemaakt. Deze erfgenamen worden in vier groepen verdeeld. Als in de eerste groep (langstlevende echtgenoot en afstammelingen) niemand meer in leven is, komt de tweede groep (ouders, (half) broers en (half) zusters of afstammelingen […]
  Lees meer
 • Wilsbekwaam
  Iemand is wilsbekwaam als hij kan overzien wat de gevolgen van een bepaalde handeling zijn. Strikt genomen is wilsbekwaamheid geen juridische term, anders dan handelingsbekwaam. De notaris moet in het kader van zijn zorgplicht wel controleren of iemand wilsbekwaam is. Zoals misschien duidelijk is, dat is een medische vraag en geen juridische. Bij twijfel zal […]
  Lees meer
 • Wilsbeschikking
  De wilsbeschikking is een document waarin je beschrijft hoe je wil dat jouw uitvaart moet gaan verlopen. Denk daarbij aan praktische zaken rondom de uitvaart. Het is belangrijk om de wilsbeschikking te ondertekenen en te voorzien van een datum. Dit moet niet worden verward met de uiterste wilsbeschikking. Dat is een ander woord voor testament. […]
  Lees meer
 • Wilsrechten
  Wilsrechten zijn de rechten die de kinderen volgens de wet hebben. Dat is het recht om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit de nalatenschap op te eisen. Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder gaat hertrouwen. Als de kinderen een wilsrecht inroepen, krijgen zij goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op […]
  Lees meer
 • Winkeliersvereniging
  Een winkeliersvereniging is een specifieke vereniging van ondernemers, een specifieke ondernemersvereniging. De vereniging heeft tot doel om de gezamenlijke belangen van de aangesloten detailhandelaren te behartigen. De vereniging kan de gemeenschappelijke belangen behartigen richting overheid of andere partijen. Soms zijn alle winkeliers huurder van dezelfde verhuurder, in die gevallen heeft de vereniging ook vaak het […]
  Lees meer
 • Winstoogmerk
  Winstoogmerk dat wil zeggen dat de organisatie als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf zoals een BV of coöperatie heeft per definitie een winstoogmerk. Het is een begrip dat meestal wordt gebruikt als het over stichtingen gaat. Die mogen namelijk geen winstoogmerk hebben. Ook de overheid wil geen winst maken. Een organisatie […]
  Lees meer
 • Zaak
  Een zaak is een tastbaar objecten waarop men een recht kan hebben. Dat recht kan bijvoorbeeld een eigendomsrecht of een beperkt recht zijn. Zaak in de juridische betekenis heeft dus niets te maken met de zaak in het spraakgebruik, daar kan het een bedrijf zijn, of een rechtszaak. Zaken kunnen via een testament worden nagelaten […]
  Lees meer
 • Zelfstandige zonder personeel ZZP
  Een Zelfstandige zonder personeel, een ZZP-er is begrip dat ziet op een veelheid aan ondernemers. De ZZP-er kan een eenmanszaak hebben, id zijn van een ZZP-coöperatie of zelfs werkzaam zijn vanuit een BV. Kenmerkend is dat zij geen personeel hebben en verschillende opdrachtgevers hebben. Vroeger noemde je dit ook wel free-lancers. Belangrijk is dat de […]
  Lees meer
 • Zelfstandigenaftrek
  De zelfstandigenaftrek is een fiscale stimulering van het ondernemerschap. De regeling is alleen van toepassing voor zelfstandigen. Dat zijn mensen die als ZZP-er werken, in een Vennootschap onder Firma VOF en soms in een Commanditaire Vennootschap CV. Om aan de zelfstandigenaftrek te voldoen moet je voldoen aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat je jaarlijks […]
  Lees meer
 • Zetel
  Zetel is een typisch woord waar de juridische betekenis heel anders is dan die in het gewone spraakgebruik waar het “stoel” betekent. De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte. Deze […]
  Lees meer
 • Zuiver aanvaarden
  Zuiver aanvaarden is een juridische term voor het aanvaarden van een erfenis. Er zijn drie opties bij een erfenis: Zuiver aanvaarden Beneficiair aanvaarden Verwerpen
  Lees meer
 • ZZP-Coöperatie
  Een ZZP-Coöperatie is een samenwerkingsvorm van verschillende zelfstandigen, zogeheten ZZP-ers. Door als zelfstandige zonder personeel samen te werken in een coöperatie kan je bepaalde voordelen hebben. Zo kan de coöperatie inschrijven op projecten waar je als alleenstaande niet op in kan schrijven. Ook kan je via de coöperatie bijvoorbeeld verzekeringen of inkoopvoordelen behalen.
  Lees meer