Wanneer en wie recht op overlijdensuitkering?

Wanneer en wie recht op overlijdensuitkering?

Home » Wanneer en wie recht op overlijdensuitkering?
8.5
Wanneer en wie heeft recht op de wettelijke overlijdensuitkering?

Je hebt recht op een overlijdensuitkering als je behoort tot de nagelaten betrekkingen van de overleden werknemer. Dit zijn niet altijd de erfgenamen. De wet bepaalt wie dit zijn.

Recht op overlijdensuitkering

Bij het overlijden van een werknemer moeten de betrokkenen veel zaken regelen. Eén van die zaken is de wettelijke overlijdensuitkering die de werkgever moet betalen. Wanneer heeft iemand recht op deze uitkering, en wie heef er recht op? En hoe krijg je die uitkering?

Je hebt alleen recht op een overlijdensuitkering als je een behoort tot de nagelaten betrekkingen van de overleden werknemer. De wet bepaalt wie de nagelaten betrekkingen zijn. Dat is niet hetzelfde als erfgenamen. De overlijdensuitkering valt dus ook niet in de erfenis. Of je wel of geen erfgenaam bent, is voor de overlijdensuitkering dus niet van belang.

Wie heeft recht op de uitkering?

Alleen de onderstaande personen behoren tot de nagelaten betrekkingen en hebben dus recht op de overlijdensuitkering:

overlijdensuitkering
  1. De echtgenoot of geregistreerd partner met wie de overleden werknemer samenleefde of degene met wie de overleden werknemer ongehuwd samenleefde.

Als die er niet (meer) is:

  1. De minderjarige kinderen van de overleden werknemer die hij of zij grotendeels onderhield.

Als die er niet zijn of als de kinderen meerderjarig zijn:

  1. De persoon met wie de overleden werknemer in gezinsverband leefde en onderhield (bijvoorbeeld inwonende ouders).

Van ongehuwd samenleven is sprake als twee ongehuwden personen samenwoonden met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad (bijvoorbeeld ouders en kinderen).

Geen recht op overlijdensuitkering

Als je onder de nagelaten betrekkingen valt, dan heb je recht op de overlijdensuitkering. Je mag daar niet van worden uitgesloten. Maar je hebt niet altijd recht op de overlijdensuitkering. Dat heb je niet als:

  1. De werknemer voor het overlijden geen recht op loon had; of
  2. Door zijn of haar eigen toedoen geen recht had op een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Soms had de overleden werknemer geen recht op loon. Bijvoorbeeld bij een zieke werknemer waarbij de ziekte opzettelijk door hem of haar was veroorzaakt of als de werknemer zonder geldige reden niet meewerkte aan re-integratie.

Hoogte uitkering

De overlijdensuitkering is altijd minimaal gelijk aan één bruto maandsalaris inclusief vakantiegeld. In de arbeidsovereenkomst of cao kan een hogere uitkering zijn afgesproken, maar nooit een lagere. Bijvoorbeeld twee of drie maandsalarissen.

Let op: soms kon de overledene nog inkomen tegoed hebben uit de Ziektewet, WAO of WIA. De werkgever kan die uitkeringen aftrekken van de overlijdensuitkering. Een overlijdensuitkering tot maximaal drie maandsalarissen is belastingvrij.

Aanspraak op overlijdensuitkering

De werkgever is verplicht om de overlijdensuitkering te betalen. Er is daarvoor geen wettelijke termijn. Het is echter gebruikelijk dat de werkgever dat zo snel mogelijk na het overlijden doet en in ieder geval als de rechthebbende erom verzoekt.

De betaling van de overlijdensuitkering zal meestal op de bankrekening van de overledene zijn. Je kunt ook afspreken dat de uitkering op een andere bankrekening komt te staan. In sommige gevallen zal de uitkering worden betaald via een verzekering.

Het is verstandig om zo snel mogelijk aanspraak te maken op de overlijdensuitkering, omdat die aanspraak kan verjaren. Je mag er echter, voor wat reden dan ook, voor kiezen om afstand te doen van de overlijdensuitkering.

Verzoek tot betaling

Soms betaalt de werkgever niet of niet vrijwillig de overlijdensuitkering. Je kan dan een brief sturen aan de werkgever waarin je een verzoek doet tot betaling van de overlijdensuitkering. Het is ook verstandig om daarbij naast andere bewijsmiddelen een kopie van een Verklaring van Erfrecht bij te voegen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis