Woorden in categorie: Legitieme portie

Home » Woorden in categorie
8.4

Berusten in onterving

Berusten in onterving, wil zeggen dat de onterfde persoon zich niet verzet tegen die onterving. Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaart dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie. Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam.
Lees meer

Inferieure erfstelling

De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last. Of onder een bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen.Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of […]
Lees meer

Kindsdeel

Het kindsdeel is een deel uit de erfenis of nalatenschap. Kinderen en langstlevende partner hebben allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis. Zonder testament  hebben zij allemaal recht op een even groot deel uit de boedel. Dus zijn er 2 kinderen en 1 echtgenoot dan heeft ieder recht op 1/3. Via een testament […]
Lees meer

Langstlevendebeding

Het langstlevendebeding is een bepaling die inhoudt dat bij overlijden van de ene partner de langstlevende partner zijn of haar erfgenaam wordt. De wet bevat een langstlevendebeding voor gehuwden en geregistreerd partners. De langstlevende partner is namelijk automatisch de directe erfgenaam van de overleden erflater. Om daarvan af te wijken, moet je een testament maken.In […]
Lees meer

Legitieme portie

Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een geldvordering (dus niet op goederen […]
Lees meer

Legitimaire massa

De legitimaire massa, ook wel legitieme massa genoemd, is het bedrag waarover je de legitieme portie berekent. Het is de waarde van een erfenis, vermeerderd met de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Van dit bedrag gaan de kosten van de nalatenschap af, zoals de uitvaart, een executeur of vereffenaar. […]
Lees meer

Legitimaris

Een legitimaris is de persoon die recht heeft op de legitieme portie. Bij een erfenis kun je één of meer kinderen gedeeltelijk onterven. Daarvoor moet je een testament opstellen. De op deze manier onterfde kinderen hebben wel recht op een wettelijk erfdeel. Zij kunnen dat opeisen of zich neerleggen bij de onterving.
Lees meer

Natuurlijk kind

Het natuurlijk kind is een persoon die niet door zijn of haar vader is erkend en buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren. De vaststelling dat iemand een natuurlijk kind is, is van belang voor het erfrecht. Erfrecht biologisch kind Als natuurlijk kind heb je niet automatisch recht op de erfenis, dat hebben alleen […]
Lees meer

Onterven

Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Je kunt je kind onterven. Ben je onterfd, dan blijf je recht hebben op een legitieme portie. Als je in je testament je kind onterft, kan je kind het er bij laten zitten en de erfenis niet opeisen. Maar je kind […]
Lees meer

Wettelijk erfdeel

Wettelijk erfdeel is het deel van een erfenis waar je recht op hebt als er geen testament is opgesteld. Alleen kinderen en echtgenoten hebben een wettelijk erfdeel. Er is ook een erfdeel waar je als kind altijd minimaal recht op hebt. Dat deel noemen legitieme portie, de complete uitleg vind je daar.
Lees meer