Dossier ANBI: De voorwaarden voor de ANBI-status

Dossier ANBI: De voorwaarden voor de ANBI-status

Home ยป Dossier ANBI: De voorwaarden voor de ANBI-status
8.6
Aan welke voorwaarden moet de stichting of vereniging voldoen om de ANBI status te krijgen?

De stichting of vereniging moet aan een aantal voorwaarden voldoen als ze de ANBI status willen aanvragen. De organisatie moet onder andere gericht zijn op het algemeen nut, geen winstoogmerk hebben en een actueel beleidsplan hebben. Slechts een aantal voorwaarden moeten ook in de statuten zijn opgenomen.

De ANBI status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een status die de Belastingdienst aan een stichting of vereniging kan toekenning. Om deze status te krijgen moet de organisatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

ANBI Logo

Als een organisatie de ANBI status heeft gekregen van de Belastingdienst heeft dit fiscale voordelen. De stichting of vereniging kan dan schenkingen en erfenissen ontvangen zonder dat ze daarover schenk- of erfbelasting verschuldigd zijn.

Het is de Belastingdienst die de ANBI status toekend of niet. Het oprichten van de stichting of vereniging en de notaris staan hier los van. Hoewel de statuten wel bepaalde bepalingen moeten bevatten om door de test te komen. De modellen die DoeHetZelfNotaris hanteert voldoen hier natuurlijk aan.

Voorwaarden

Om als ANBI organisatie aangemerkt te kunnen worden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De organisatie moet zijn gericht op het algemeen nut. Dit moet blijken uit de doelstelling die in de statuten staat.
 • De activiteiten van de organisatie moeten voor 90% het algemeen belang dienen.
 • Er is geen winstoogmerk, dit moet blijken uit de statuten. Als de ANBI wel winst maakt, dan moet zij dat besteden aan het algemeen nut.
 • De mensen die bij de organisatie betrokken zijn moeten voldoen aan de integriteitseisen. Als de Belastingdienst hierover twijfelt kan zij een VOG opvragen. Een persoon voldoet niet aan de integriteitseisen als hij/zij een misdrijf heeft gepleegd, er minder dan 4 jaar geleden een veroordeling heeft plaatsgevonden of het misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.
 • Binnen de organisatie mag niemand over het vermogen beschikking alsof het zijn eigen vermogen is. De bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de organisatie. Om die reden mogen de bestuurders bij een ANBI ook geen naaste familie van elkaar zijn.
 • De organisatie mag niet meer vermogen hebben dan wat nodig is voor het werk van de instelling. Het vermogen moet dus beperkt blijven. De organisatie mag niet gaan sparen.
 • Als de beleidsbepalers een vergoeding ontvangen moet deze vergoeding beperkt zijn tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De organisatie moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De organisatie moet een redelijke verhouding hebben tussen beheerskosten en bestedingen. Beheerskosten zijn kosten die de organisatie maakt voor het beheren van de organisatie, zoals de administratie.
 • Als de organisatie wordt opgeheven, moet het geld wat overblijft worden besteed aan een ANBI. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De organisatie moet voldoen aan de administratieve verplichtingen. Uit de administratie moet in ieder geval het volgende blijken:
  • welk bedrag de beleidsbepalers hebben ontvangen aan onkostenvergoeding, vacatiegelden en overige betalingen;
  • welke kosten de organisatie heeft gemaakt;
  • de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling;
  • wat de kosten en bestedingen van de organisatie zijn.
 • Daarnaast moet de organisatie bepaalde gegevens publiceren op de eigen of een gemeenschappelijke website. De Belastingdienst heeft hier standaard formulieren voor.

Wat moet er in de statuten?

Niet al deze voorwaarden komen in de statuten van de stichting of vereniging te staan. Wat wel van belang is voor de statuten zijn de volgende punten:

 • De doelstelling. Uit de doelstelling moet blijken dat de organisatie is gericht op het algemeen nut.
 • De vergoeding voor de beleidsbepalers. In de statuten mag niet een uitbreiding van de vergoeding zijn opgenomen. Alleen een vergoeding van de onkosten en minimale vacatiegelden.

De overige voorwaarden hoeven dus niet in de statuten te worden opgenomen.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  Lees meer over ANBI