Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen

Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen

Home ยป Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen
8.6
Wij zijn ouders van een samengesteld gezin. Hoe kunnen wij regelen dat ieder kind een gelijk kindsdeel krijgt bij ons overlijden?

Als er sprake is van een samengesteld gezin moet er een testament worden opgesteld. Stiefkinderen zijn namelijk niet automatisch erfgenaam. In het testament leg je vast dat alle kinderen een gelijk deel krijgen.

Samengesteld gezin en overlijden

De wet regelt dat ieder kind (en langstlevende echtgenoot) een even groot deel krijgt uit de boedel. Voor kinderen heet dit het kindsdeel.

Jouw eigen biologische kinderen zijn op basis van de wet jouw erfgenamen. Jouw stiefkinderen zijn niet automatisch erfgenamen en delen dus niet altijd mee in de erfenis. Daarvoor moet je de stiefkinderen in een testament nadrukkelijk als erfgenamen benoemen. In het testament kan worden opgenomen dat de stiefkinderen ook een deel krijgen van de erfenis. Hierdoor hebben stiefkinderen mogelijk dezelfde juridische positie als je eigen (biologische) kinderen.

Als jouw stiefkind is opgenomen in een testament dan geniet het dezelfde vrijstellingen voor erfbelasting (voor zover je bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebt). In dat geval worden de stiefkinderen namelijk gelijkgesteld met eigen kinderen.

Drie soorten kinderen

Je kunt een samengesteld gezin onderscheiden met verschillende juridische kinderen. Naast dat beide ouders kinderen kunnen hebben uit een eerdere relatie kunnen ze ook nog samen een nieuw kind op de wereld zetten. Zo zijn er zes varianten:

  • Ouder A kinderen Ouder B niet Geen nieuwe kinderen
  • Ouder A kinderen Ouder B nietWel samen nieuwe kinderen
  • Ouder A geen kinderen Ouder B wel Geen nieuwe kinderen
  • Ouder A geen kinderen Ouder B wel Wel samen nieuwe kinderen
  • Ouder A kinderen Ouder B kinderen Geen nieuwe kinderen
  • Ouder A kinderen Ouder B kinderen Wel samen nieuwe kinderen

Risico voor verlies erfdeel

Een risico is dat de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de erflater een nieuw testament maakt waarin alleen de eigen kinderen zijn benoemd tot erfgenamen. Dit kan je voorkomen door een voorwaarde op te nemen in het eerste testament. De eigen kinderen van de langstlevende echtgenoot kunnen alleen erven als de eigen kinderen van de erflater ook voor een gelijk deel erven.

Een andere manier voor stiefkinderen om hun erfdeel veilig te stellen, is door het uitoefenen van hun wilsrechten.

Per definitie maatwerk

Zoals je in het schema kon zien zijn er zes mogelijkheden. Daarbij is het dan ook nog niet gezegd dat iedereen dezelfde weg wil bewandelen. Sommige mensen willen juist onder geen beding de kinderen uit een eerdere relatie erfgenaam maken. Daar is geen contact meer mee bijvoorbeeld.

Kortom, wat jullie willen en hoe dat het beste kan worden vastgelegd moet je uitgebreid met een notaris bespreken.

Niets doen is geen optie bij samengesteld gezin

Hebben jullie een samengesteld gezin? Dan moeten er wel testamenten gemaakt worden. Doe je dat niet? Dan zal bij het eerste overlijden de erfenis verdeeld worden onder de kinderen van de eerste overledene en de partner. Die partner erft dus een fors deel, bovenop het eigen bezit. Bij diens latere overlijden gaat de hele erfenis alleen naar de kinderen van die laats overledene. De kinderen van de eerst overledene schieten hier dus fors bij in. Aangezien jullie niet weten wie het eerste gaat is dit een oneerlijke loterij. Dan kunnen jullie dus beter testamenten opstellen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament