Jeugdzorg en Notariszaken

Jeugdzorg en Notariszaken

Home » Jeugdzorg en Notariszaken
8.5
Kan een ouder een schenking doen aan een kind dat onder toezicht is gesteld?

Als een kind onder toezicht is gesteld door de jeugdzorg kan de ouder niet zomaar beslissingen nemen namens het kind. De ouder kan niet namens het kind een schenking of een erfenis aanvaarden. Dat moet in overleg met de gezinsvoogd.

De juridische kant

Dit stuk gaat over juridische zaken. De zorg voor kinderen en de ellende met de toeslagen gaat vooral over emotionele zaken en verdriet. Helaas ligt daar vaak een juridische grondslag onder. Die staat hier centraal. Jaarlijks zijn er bijna 20.000 uithuisplaatsingen. De Raad voor de Kinderbescherming is de organisatie die toezicht houdt op de ontwikkeling van kinderen. De band tussen ouders en hun kind moet zoveel mogelijk in stand blijven. Dit is vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (artikel 18 IVRK, United Nations, 1989) en de Nederlandse wet (artikel 1:247 Burgerlijk Wetboek).

OTS

Afkortingen die voor de mensen die ermee te maken hebben heel bekend en vaak onheilspellend klinken. OTS is de afkorting voor Onder Toezicht Stelling. De OTS wordt uitgesproken door een rechter. Het wil zeggen dat de ouders niet meer zelfstandig over hun kind kunnen beslissen. Daarvoor is een jeugdbeschermer aangewezen. Dat wil zeggen dat belangrijke beslissingen alleen genomen kunnen worden na toestemming van die jeugdbeschermer. Juridisch belangrijk is wel dat de ouders nog steeds het ouderlijk gezag bezitten.

UHP

Een UHP is een Uit Huis Plaatsing. Dat is een volgende stap of een verzwaring van de OTS. In dat geval wordt het kind bij een pleeggezin of in een jeugdinstelling geplaatst. Is er sprake van een OTS met UHP dan hebben de pleegouders geen bevoegdheid om beslissingen over het kind te nemen. Ook de leiding in de jeugdinstelling kan geen belangrijke besluiten in het leven van het kind nemen. Al die besluiten moeten genomen worden door de jeugdbeschermer.

Ouderlijk gezag

Ontheffing ouderlijk gezag. De zogenaamde gezagsbeëindigende maatregel. Dit is juridisch nog een verdergaande stap. Hier verliezen de ouders het ouderlijk gezag. Zij kunnen geen beslissingen meer nemen over hun kind. Die bevoegdheid is dan door de rechter overgedragen aan een andere partij. Dat kan een instelling zijn of de persoon die de zorg voor het kind heeft. De ouders blijven wel geïnformeerd over de beslissingen die over het kind worden genomen, maar zij kunnen die beslissingen zelf niet meer nemen.

Schenken en erven en de Jeugdzorg

jeugdzorg

Wat zijn nu de gevolgen van deze maatregelen op het vlak van schenken en erven?

  1. Het kind blijft erfgenaam van de ouder. Daar heeft het ouderlijk gezag niets mee van doen. Dat is trouwens ook het geval als een kind niet is erkend door de ouder. Lees: niet-erkend kind erfgenaam?
  2. Een minderjarig kind kan geen erfenis of schenking aanvaarden. Dat moeten de ouders doen namens dat kind. Heb jij als ouder geen gezag, dan kun je hier ook niet over beslissen. Staat de ouder onder toezicht? In dat geval zal deze beslissing vermoedelijk zo vergaand zijn dat je die alleen samen met de gezinsvoogd kan nemen. Is de gezinsvoogd het niet eens met jouw besluit dan kan die een schriftelijke aanwijzing afgeven. Volg je die niet op, dan zal de rechter hieraan te pas komen. Lees ook: Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Voorbeeld waar de belangen niet gelijk oplopen. Een kind heeft twee ouders die gescheiden zijn. De vader overlijdt. Moeder die onder toezicht staat wil de erfenis namens haar kind verwerpen. Dat doet zij niet uit zakelijke motieven. Ze heeft een bloedhekel aan haar ex. De voogd zal hier vanuit het belang van het kind bezwaar tegen maken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Vraag het de notaris