Wanneer eindigt beheer van executeur?

Wanneer eindigt beheer van executeur?

Home » Wanneer eindigt beheer van executeur?
8.4
Wanneer is het beheer van de executeur afgelopen?

Het beheer van de executeur is afgelopen op het moment dat de executeur zijn taken heeft voltooid. De executeur draagt het beheer dan over aan de erfgenamen.

Het einde van het beheer van de executeur

Stel dat een overledene jou heeft aangewezen als executeur. Als executeur ben je bevoegd om de nalatenschap te beheren en af te wikkelen. Maar wanneer eindigt het beheer van de executeur?

Beheer van de executeur

De executeur heeft grofweg twee taken. Hij of zij beheert de goederen en betaalt de opeisbare schulden en legaten met de nalatenschap. Dat beheer houdt in dat de executeur (en niet de erfgenamen) over de nalatenschap mag beschikken.

Alleen de executeur mag dus goederen uit de nalatenschap verkopen en overdragen aan een ander. Erfgenamen mogen dat niet doen, zij zijn beschikkingsonbevoegd. Pas nadat het beheer van de executeur is geëindigd, zijn de erfgenamen bevoegd om over de nalatenschap te beschikken. Zie ook beheersexecuteur.

Einde van beheer

Brief

Het beheer van de executeur eindigt als hij of zij de goederen van de nalatenschap ter beschikking stelt aan de erfgenamen. De executeur mag dat alleen doen als hij of zij de executeurstaak heeft voltooid, dus als alle schulden zijn betaald of als in onderling overleg is bepaald dat de executeur klaar is. Het is verstandig om samen op papier vast te leggen dat de executeur klaar is en de nalatenschap ter beschikking heeft gesteld aan de erfgenamen. Daarmee kan onenigheid achteraf worden voorkomen.

Let wel op: bij het eindigen van de beheersbevoegdheid moet je als executeur nog wel rekening en verantwoording afleggen aan de persoon die na jou tot beheer van de nalatenschap bevoegd is. Dat zijn in de regel de erfgenamen. Soms is het een opvolgend executeur. Ook valt het einde van de taak van de executeur niet automatisch samen met het einde van het beheer.

Erfgenamen beëindigen beheer van executeur

Het beheer van de executeur kan ook op een andere manier eindigen. De erfgenamen kunnen de beheersbevoegdheid van de executeur namelijk beëindigen als:

  1. De schulden en legaten zijn betaald door de executeur of
  2. Eén jaar en zes maanden zijn verstreken sinds het moment dat de executeur de goederen van de nalatenschap in beheer heeft genomen of heeft kunnen nemen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat de executeur zijn of haar taak heeft aanvaard. De wet gaat er namelijk vanuit dat de executeur binnen die tijd de executeurstaak moet kunnen voltooien. De executeur kan aan de kantonrechter maximaal twee keer een verlenging van deze termijn verzoeken.

Let wel op: de erfgenamen kunnen het beheer alleen beëindigen als zij het daarover eens zijn. Ook moeten de erfgenamen bereid zijn om de goederen van de nalatenschap in ontvangst te nemen. Als de erflater een afwikkelingsbewind-executeur heeft ingesteld, zijn de erfgenamen niet bevoegd om het beheer te beëindigen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?