Kan ik als erfgenaam de executeur ontslaan?

Kan ik als erfgenaam de executeur ontslaan?

Home ยป Kan ik als erfgenaam de executeur ontslaan?
8.4
Kan ik als erfgenaam de executeur ontslaan?

Een erfgenaam kan een executeur ontslaan. Dat kun je niet zelf, dat moet via de kantonrechter. Ook andere partijen kunnen dat, zoals de officier van justitie.

Het ontslaan van de executeur

Je kunt als erfgenaam of mede-executeur de wens krijgen dat de executeur zijn of haar werkzaamheden stopzet. Hoe kan je de executeur ontslaan en wie mag de executeur ontslaan?

Ontslag via kantonrechter

Er kunnen maar een beperkt aantal personen het ontslag van een executeur aanvragen. Dat zijn:

  1. De mede-executeur
  2. Een erfgenaam
  3. Het openbaar ministerie

Daarnaast kan de kantonrechter ook ambtshalve, dat wil zeggen uit zichzelf en dus niet op verzoek, de executeur ontslaan.

Gewichtige redenen

boos of conflict

Jouw ontslagverzoek zal alleen worden toegewezen als er volgens de kantonrechter sprake is van gewichtige redenen. Meningsverschillen (over de boedelbeschrijving) of enkele onenigheden leveren dan ook meestal niet een reden op voor ontslag. Als een executeur zelf zijn of haar ontslag verzoekt aan de kantonrechter, zijn er geen gewichtige redenen nodig om tot ontslag over te gaan.

De wet bepaalt niet wat in dit geval gewichtige redenen zijn. Het is daarom aan de rechter om te beoordelen of de omstandigheid ernstig genoeg zijn om een ontslag te rechtvaardigen. Gewichtige redenen zijn bijvoorbeeld:

  • Ernstig tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de executeur, dus verwaarlozing van de executeurstaak. Bijvoorbeeld als de executeur niet of niet tijdig een boedelbeschrijving heeft opgesteld.
  • Ernstig wantrouwen of een gebrek aan vertrouwen in de executeur door de (meerderheid van de) erfgenamen, bijvoorbeeld als de executeur de erfgenamen niet of onvolledig op de hoogte houdt of als de executeur niet geschikt is
  • Misbruik van bevoegdheid
  • Verduistering van de nalatenschap
  • Belangenverstrengeling

Indiening van ontslagverzoek

Het duidelijk omschreven ontslagverzoek moet je met een verzoekschrift indienen bij de bevoegde kantonrechter. Op de website van De Rechtspraak kan je lezen hoe een verzoekschriftprocedure in grote lijnen verloopt.
Je moet het verzoekschrift indienen bij de kantonrechter van de rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater. Op de website van de Rechtspraak kan je vinden welke rechter dat is. Neem voor de zekerheid eerst contact op met de betreffende rechtbank om er zeker van te zijn dat het de juiste rechtbank is.

Voor het indienen van het ontslagverzoek is geen advocaat nodig. Je zou dus zelf het ontslagverzoek kunnen opstellen en indienen bij de griffie van de bevoegde rechter. Of het verstandig is om de ontslagprocedure zonder hulp te doorlopen, is een andere vraag. Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan deze procedure die je (in principe) zelf moet voldoen, zoals het griffierecht. Houd er ook rekening mee dat de executeur zich kan verweren tegen jouw verzoek, als de executeur het niet eens is moet jouw ontslagverzoek en zijn of haar taken wil blijven uitvoeren. Ook erfgenamen die het oneens zijn met jouw ontslagverzoek kunnen het verzoek aanvechten.

Na het ontslag

Als de executeur wordt ontslagen, is er geen executeur meer. De executeur moet dan nog wel de handelingen verrichten die niet kunnen worden uitgesteld totdat er een nieuwe executeur komt. Hoe moet het verder na het ontslag van de executeur?

De kantonrechter kan (bij het ontslag) alleen op verzoek een vervanger aanstellen als het testament bepaalt dat de kantonrechter dat mag doen. In eerste instantie kijk je of de erflater een vervanger heeft aangewezen in zijn of haar testament die de executeurstaak oppakt als de eerste executeur wegvalt. Als dat niet zo is, moeten de erfgenamen de nalatenschap zelf en in onderling overleg afwikkelen. In plaats daarvan kan er een vereffenaar worden benoemd door de rechtbank.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?