Woorden in categorie: Strook grond

Home » Woorden in categorie
8.6

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt. Voor het vestigen van een […]
Lees meer

Erfgrens

De erfgrens is de grens waar het erf eindigt, juridisch ook wel kavel of perceel. De eigendom van de grond strekt zich dus uit tot de erfgrens. Bij de eigendomsoverdracht van een stuk grond zal de notaris een beschrijving van deze grens opnemen in de notariële akte. Door verjaring kan de werkelijke erfgrens anders zijn […]
Lees meer

Gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst is de overeenkomst tussen een grondgebruiker en de grondeigenaar, waarin staat dat de gebruiker het recht heeft om de grond van de grondeigenaar te gebruiken. Ook wel bruikleenovereenkomst genoemd. Gemeenten spreken dat meestal af bij snippergroen. In de gebruiksovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeentegrond mag worden gebruikt. Overtreding van die afspraken levert […]
Lees meer

Kadaster

Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staan de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer, dat in de aktes in gebruik is. […]
Lees meer

Kadastraal perceel

Het kadastraal perceel is het perceel dat je kunt vinden op een kadastrale kaart. In het kadaster staan de grenzen van een perceel. Om een kadastraal perceel te kunnen (ver)kopen moet je een notaris inschakelen. In de notariële akte staat het kadastraal perceelnummer, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over welk perceel het gaat.
Lees meer

Kadastrale grens

De kadastrale grens is de erfgrens van een kadastraal perceel dat in het kadaster staat geregistreerd. Die grens is vastgelegd door inschrijving van de notariële akte waarmee de eigendomsoverdracht van het perceel plaatsvond. In die akte staat namelijk beschreven welk kadastraal perceel (met welk kadastraal perceelnummer) wordt overgedragen. Door verjaring kan de kadastrale grens die op […]
Lees meer

Koopakte

De koopakte is een overeenkomst waarmee men de koop van een onroerende zaak regelt. De meest voorkomende koopovereenkomst is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken, zoals vliegtuigen, boten, garageboxen en dergelijke. In Amsterdam wordt een koopakte altijd door een notaris opgesteld, in de rest van […]
Lees meer

Oneigenlijk gebruik

Het oneigenlijk gebruik is het gebruiken van (gemeente)grond zonder dat je daarvoor toestemming of een recht voor hebt. Ook wel illegaal grondgebruik. Daarmee handel je onrechtmatig (en illegaal), waardoor de grondeigenaar kan eisen dat je schadevergoeding betaalt en de grond teruggeeft aan de eigenaar (meestal een gemeente of andere overheidsinstelling). Dat laatste betekent dat je […]
Lees meer

Reststrook

De reststrook is een stuk grond van de gemeente (of ander overheidsorgaan) dat naast jouw eigen grond ligt. De gemeente biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om de reststrook van de gemeente te kopen of te huren. Voor de eigendomsoverdracht van een reststrook heb je een notariële akte nodig (een transportakte). Daar komen ook overdrachtsbelasting […]
Lees meer

Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring is het eigenaar worden van een zaak door die zaak voor een bepaalde tijd te bezitten of te gebruiken (terwijl je eigenlijk geen eigenaar was). Roerende zaken (zoals een fiets of auto) verkrijg je na drie jaar bezit. Andere zaken, zoals registergoederen (zoals aan een stuk grond) verkrijg je na tien jaar bezit. […]
Lees meer

Vormerkung

De vormerkung (uit het Duits) is de inschrijving van de koopovereenkomst van een woning in het Kadaster. Hiermee bescherm je de koper tegen een beslag of faillissement van de verkoper dat ontstaat na de verkoop . In dat geval kan de koop van de woning alsnog doorgaan (zonder nadelige gevolgen voor de koper).
Lees meer