Erfenis verdelen

Erfenis verdelen

Home » Erfenis verdelen
8.5
Hoe verdeel je een erfenis?

Eerst ga je achterhalen wie de erfgenamen zijn. Dan moet je alle schulden van de overledene betalen. Daarna kan je de erfenis verdelen. Er komt veel kijken bij het verdelen van een erfenis.

Het verdelen van een erfenis

Om een erfenis te kunnen verdelen moet je eerst weten wie de erfgenamen zijn. Is er een testament opgesteld? Dan staan de erfgenamen in het testament genoemd. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht.

Stappenplan verdelen erfenis

Hieronder eerst een kort stappenplan. Onder het stappenplan vind je een uitgebreide beschrijving van de stappen.

Stappenplan verdelen erfenis

  1. Controleer of er een testament is.

  2. Schat de waarde van de erfenis.

  3. Maak een keus of je de erfenis wil aanvaarden of verwerpen.

  4. Stel een verklaring van erfrecht op.

  5. Betaal de schulden van de overledene.

  6. Verdeel de erfenis.

Controleer of er een testament is

verdelen

Eerst moet je controleren of er een testament is. Dit kun je navragen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Hiervoor heb je een aantal gegevens van de overledene nodig. Het gaat om de volledige naam, geboortedatum en -plaats en de overlijdensdatum. Deze gegevens vind je op de overlijdensakte.

Is er wel een testament? Dan staat er in dat testament wie de erfgenamen zijn.

Als er geen testament is geldt het wettelijke erfrecht. Dat houdt in dat de partner en de kinderen van de overledene erfgenaam zijn. De langstlevende partner heeft de mogelijkheid om binnen 3 maanden na het overlijden de wettelijke verdeling ongedaan te maken. Is er geen partner en/of kinderen? Dan zijn de ouders en broers en zussen erfgenaam.

Waarde erfenis

Vervolgens ga je de waarde van de erfenis schatten. Het kan zijn dat je al weet wat de waarde van de erfenis is. Of dat je eigenlijk geen idee hebt hoe de erfenis eruit ziet. Probeer hier dan een inschatting van te maken. Het is belangrijk om te weten wat de waarde van de erfenis is voordat je een keus maakt om de erfenis te aanvaarden of verwerpen.

Erfenis aanvaarden of verwerpen

Als duidelijk is wie de erfgenamen zijn moeten zij nog een keus maken of ze de erfenis willen aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij het aanvaarden van de erfenis aanvaardt de erfgenaam alles, de bezittingen maar ook de schulden. Kun je niet exact inschatten of er meer bezit is dan schuld? Dan ga je beneficiair aanvaarden. Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt moet er eerst een boedelbeschrijving opgesteld. Vervolgens ga je de erfenis vereffenen.

Weet je zeker dat er meer schulden dan bezittingen zijn? Dan kan de erfgenaam verwerpen. Als een erfgenaam de erfenis verwerpt, dan deelt hij niet meer mee in de erfenis. Het verwerpen en het beneficiair aanvaarden van de erfenis moet via de rechtbank. Het verdelen is nu wel lastiger. Door de verwerping zijn de kinderen van de erfgenaam die verwerpt erfgenamen geworden. Zij kunnen de erfenis ook weer verwerpen. Doen zij dat, dan wordt dat erfdeel verdeeld over de overige erfgenamen die wel aanvaarden. Bij beneficiair aanvaarden moet eerst een vereffening plaatsvinden voor je kunt verdelen.

Lees ook: Wat is een erfenis aanvaarden? en het Stappenplan beneficiair aanvaarden.

Verklaring van erfrecht opstellen

In sommige gevallen heb je een verklaring van erfrecht nodig. Bijvoorbeeld als de bank hierom vraagt of als er een woning in de erfenis zit. In een verklaring van erfrecht komt te staan wie de erfgenamen zijn van de overledene en wie bevoegd zijn om de erfenis af te handelen. Alle erfgenamen kunnen gezamenlijk bevoegd zijn. Eén erfgenaam kan ook de bevoegdheid krijgen als hij/zij een boedelvolmacht krijgen van de andere erfgenamen. Er kan ook een executeur zijn benoemt.

Verdelen van de erfenis

Voordat je de erfenis kan verdelen, moeten eerst alle schulden zijn betaald. Dit zijn bijvoorbeeld begrafeniskosten en belastingen, maar ook lopende zaken. De erfgenamen kunnen de huur en eventuele abonnementen stop zetten. Denk ook aan de erfbelasting.

verdelen

Maak vervolgens een lijst met alle bezittingen en de waarde hiervan. Bespreek met de erfgenamen wie welke bezittingen wil hebben. Zorg ervoor dat jullie dit onderling goed verdelen zodat elke erfgenaam evenveel krijgt uit de erfenis.

Als alle kosten zijn betaald en er een overzicht is gemaakt van wie wat krijgt, kunnen jullie de erfenis gaan verdelen. Zorg dat de verdeling goed is vastgelegd om achteraf discussie te voorkomen.

Komen jullie er samen niet uit?

Komen de erfgenamen er samen niet uit en kan daarom de erfenis niet worden verdeeld? Dan kunnen jullie een expert inschakelen die de erfenis verdeelt, zoals een mediator of een advocaat.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis