Bepaalde leden geen stemrecht geven?

Bepaalde leden geen stemrecht geven?

Home » Bepaalde leden geen stemrecht geven?
8.5
Kan je regelen dat leden geen stemrecht hebben in een vereniging?

Nee, dat kan niet. Alle leden hebben stemrecht. Er zijn wel andere mogelijkheden zoals dat bepaalde leden meer stemrecht hebben. Je kan ook een lid schorsen, dan heeft het ook geen stemrecht in die tijd.

Leden zonder stemrecht

In de statuten van de vereniging is veel te regelen over het stemrecht van de leden in de algemene vergadering van een vereniging en coöperatie. Zo kunnen de statuten aan een lid meer dan één stem toekennen. Ook kun je niet-leden laten meestemmen. Die niet-leden moeten dan wel deel uitmaken van een ander orgaan in de vereniging. In de statuten mag je echter niet opnemen dat (bepaalde) leden geen stemrecht hebben. Dat mag ook niet door middel van een overeenkomst.

stemrecht

Stemrecht verplicht

Dat de leden stemrecht hebben, is namelijk dwingend recht. Dat staat in artikel 38 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dat wil zeggen dat de bepalingen van het wetboek voorrang hebben. Je kunt dus niet afwijken van deze regel. Het stemrecht is essentieel voor het lidmaatschap. De notaris zal bij de oprichting of latere statutenwijziging erop letten of de statuten in overeenstemming zijn met de wet. Mocht het toch zijn dat de statuten (sommige) leden geen stemrecht geven, dan is die bepaling niet geldig.

Handelen in strijd met de wet kan gevolgen hebben voor de (aansprakelijkheid van de) bestuurders. Het kan namelijk onbehoorlijk bestuur opleveren. Ook kan het een reden zijn voor de rechter om de vereniging te ontbinden op verzoek van de leden of andere belanghebbenden.

Niet meteen ingaan stemrecht

Wat wel voorkomt is dat leden pas drie maanden na aanvang van hun lidmaatschap bepaalde rechten krijgen. Daarmee kunnen verenigingen een overval door nieuwe leden voorkomen. Dit moet je dan natuurlijk opnemen in de statuten.

Niet betalen toch stemmen?

In algemene zin is het niet betalen van de contributie geen reden om niet te mogen stemmen. Je kunt in de statuten wel opnemen dat het verenigingsbestuur een lid tijdelijk het stemrecht kan ontnemen door hem te schorsen. Het niet betalen van contributie kan je dan opnemen als een reden voor de schorsing. Zonder statutaire (contributie)regeling kan je dus het stemrecht van een niet betalend lid dus niet ontnemen.

stemrecht

Tijdelijk geen rechten

Alleen geschorste verenigingsleden hebben geen stemrecht. Het schorsen van een lid wil zeggen dat die tijdelijk geen lid meer is van de vereniging. Meestal is het een strafmaatregel of een voorbode van een royement als lid.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Coöperaties