Verschil bestuurder en oprichter

Wat is het verschil tussen oprichters en bestuurders?
De rechtspersoon moet bij de notaris via een ondertekende notariële akte (oprichtingsakte) worden opgericht door één of meer oprichters. Stichtingen, NV’s en BV’s kunnen door één persoon worden opgericht. Verenigingen en coöperaties moeten door minimaal twee personen worden opgericht.

De oprichter is de persoon die in de oprichtingsakte wordt genoemd als oprichter, ook wel comparant. De oprichter verklaart in de oprichtingsakte dat hij of zij de wil heeft om de rechtspersoon op te richten en zet dan zijn handtekening onder de oprichtingsakte. Nadat de oprichting is voltooid kan de oprichter al buiten beeld verdwijnen.

Bestuurders

Daarnaast bepaal je bij de oprichtingsakte (bij de stichting, NV en BV) wie bij de start, de bestuurders van de rechtspersoon zullen zijn. Zij vormen samen het bestuur. De bestuurders zijn de personen die de rechtspersoon onder andere vertegenwoordigen, het beleid vaststellen en toezien op de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur van de vereniging wordt benoemd door de leden (Algemene Vergadering). Als je wil dat jouw stichting wordt toegelaten als een ANBI, heeft jouw stichting minstens drie bestuurders nodig.

Het verschil is dus de oprichters (slechts) de rechtspersoon oprichten en dat de bestuurders de rechtspersoon besturen. Het bestuur is een orgaan met bevoegdheden in tegenstelling tot de oprichter(s). De oprichters hoeven niet per se ook de bestuurders te zijn, maar dat is meestal wel zo.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag