Woorden in categorie: Huwelijkse Voorwaarden

Home » Woorden in categorie
8.6

Akte herroepen huwelijkse voorwaarden

De akte herroepen van huwelijkse voorwaarden is een akte waarin jullie samen verklaren dat jullie jouw eerder bij de notaris gemaakte huwelijkse voorwaarden intrekt. De notaris schrijft deze akte vervolgens in bij het huwelijksgoederenregister. Je ondertekent samen bij de notaris de akte. Wettelijk huwelijksvermogensrecht Na het voltooien van de herroeping zijn de op dat moment […]
Lees meer

Bewijskracht

De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen dienen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt wat de bewijskracht van een bewijsmiddel is, tenzij er sprake is van dwingend bewijs. In een procedure kan eigenlijk alles als bewijs worden aangevoerd. Bewijsmiddelen die dwingend bewijs zijn, hebben de meeste bewijskracht. In […]
Lees meer

Boedelverdeling

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De verdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van onroerend goed is een Akte van verdeling noodzakelijk. Ook vindt er een boedelverdeling plaats bij de afwikkeling […]
Lees meer

Finaal verrekenbeding

Het finaal verrekenbeding is een beding dat je kunt opnemen in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Die afspraak bepaalt dat jullie bij het uit elkaar gaan het gemeenschappelijk vermogen verdelen alsof er een gemeenschap van goederen was. Het finaal verrekenbeding werkt ook bij overlijden. Iedere ex-echtgenoot krijgt dus, normaal gesproken, de helft van de bezittingen (qua […]
Lees meer

Gemeenschap

De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is het nodig […]
Lees meer

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen is een term uit het huwelijks recht (dat weer onderdeel is van het personen- en familierecht). Er zijn twee mogelijkheden voor jouw huwelijk. Is het huwelijk gesloten vóór 1 januari 2018 dan ben je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Van alles waar je voor het huwelijk eigenaar van was, zijn jullie […]
Lees meer

Herroeping

Met een herroeping trek je een eerder gemaakte akte in. Juridisch doe je dat met een vergelijkbare akte, met uitsluitend als inhoud dat je de vorige akte intrekt. Een testament trek je in met een Akte tot herroeping testament. Je kan dat doen door een nieuw testament te maken. In het nieuwe testament kan je […]
Lees meer

Homohuwelijk

Het homohuwelijk is een wettig huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Vanaf 2001 is in Nederland het homohuwelijk wettelijk erkend. De wet ziet een homohuwelijk gelijkwaardig en op dezelfde manier als een heterohuwelijk. Er zit dus voor de wet geen verschil in. Homo’s kunnen ook kiezen voor een homo geregistreerd partnerschap. Ook die samenlevingsvorm […]
Lees meer

Huwelijk

Een huwelijk is het samenleven van 2 personen volgens wettelijke regeling. Juridisch koppelt de wet verschillende rechten en plichten aan het huwelijk. Voor de wet noemt men het huwelijk het burgerlijk huwelijk. Het huwelijk heeft belangrijke gevolgen voor de belasting, schenken en het erfrecht. Het huwelijk valt onder het personen en familierecht.
Lees meer

Huwelijksgemeenschap

De huwelijksgemeenschap zijn de goederen en de schulden van de echtgenoten samen. Het geeft ook de vermogensrechtelijke verhouding tussen de echtgenoten onderling aan.
Lees meer

Huwelijksgoederenregister

Het huwelijksgoederenregister is een openbaar register bij de rechtbank waarin de huwelijksvoorwaarden zijn vermeld. Het is niet verplicht om huwelijkse voorwaarden van een huwelijk te registreren. Het is wel een voorwaarde om de huwelijkse voorwaarden tegen derden (zoals bijvoorbeeld schuldeisers)te deponeren. Er is een online register dat je kunt raadplegen. Je kan daar niet de […]
Lees meer

Huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden is een overeenkomst met afspraken over het huwelijk. Zoals het woord al zegt: hierin leg je voorwaarden vast waaronder jullie gaan trouwen. In deze overeenkomst kan je van alles vastleggen. Je kunt met huwelijkse voorwaarden afwijken van de normale wettelijke regels voor een huwelijk. Ook kun je op voorhand afspraken maken over alimentatie. Je […]
Lees meer

Insluitingsclausule

De insluitingsclausule is een bepaling in een testament of schenking. Met die clausule verklaart de erflater of schenker dat de schenking in de gemeenschap van goederen van de erfgenaam of begunstigde valt. Het tegenovergestelde is de uitsluitingsclausule. Beperkte gemeenschap van goederen Door de inwerkingtreding van de Wet beperkte gemeenschap van goederen, geldt dat je (als […]
Lees meer

Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is hetzelfde als een partnerpensioen.
Lees meer

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een onroerende zaak moet betalen aan de belastingdienst. Die belasting betaal je bij de koop bijvoorbeeld een huis, bedrijfspand of stuk grond. Zie ook kosten koper. Bij de koop van een huis bedraagt het 2% van de waarde van het huis en voor andere onroerende zaken […]
Lees meer

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is een uitkering aan de partner of echtgenoot. Bij een pensioen is er vaak de mogelijkheid dat de partner van de pensioengerechtigde een uitkering kan ontvangen. Die uitkering krijgt de partner als de pensioengerechtigde komt te overlijden. Eis voor een dergelijk partnerpensioen is dat je kunt aantonen dat er ook daadwerkelijk een partnerschap […]
Lees meer

Partnerschapsvoorwaarden

Partnerschapsvoorwaarden zijn afspraken die je met elkaar kunt maken als je een geregistreerd partnerschap aangaat. Hierin kunnen jullie samen afspraken vastleggen die afwijken van de wettelijke regels voor het geregistreerd partnerschap. De overeengekomen voorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Voorbeeld partnerschapsvoorwaarden Zo kunnen jullie samen bijvoorbeeld een algehele gemeenschap van goederen uitsluiten. Jullie bepalen dan […]
Lees meer

Personen- en familierecht

Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied.
Lees meer

Rechtskeuze

De rechtskeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte net daarin een van verklaring van welk recht van toepassing is op de overeenkomst of akte. Dit noemt men ook wel rechtskeuzebeding. Een rechtskeuzebeding herken je door de standaardformulering: ‘’op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’’. Een rechtskeuze is vooral van belang bij situaties […]
Lees meer

Trouwen

Trouwen is het aangaan van een huwelijk of in het huwelijk treden. Dit brengt allerlei verplichtingen (en rechten) met zich mee voor de echtgenoten. Bijvoorbeeld dat je hierdoor automatisch (dus ook zonder testament) elkaars erfgenamen bent. Een variant op het huwelijk is het geregistreerd partnerschap, maar de wet stelt dat gelijk aan een huwelijk. Je […]
Lees meer

Vermogen

Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament zijn nagelaten aan nabestaanden. Daarbij kan beneficiair aanvaarden soms nuttig zijn. Geldbedragen (geldvorderingen) kunnen via een schenkingsakte worden geschonken. Het soort huwelijk kan jouw vermogen beïnvloeden. Zie […]
Lees meer

Vernietigbaarheid

Vernietigbaar betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat de handeling na vernietiging achteraf nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is in het algemeen vernietigbaar als deze heel nadelig is voor (een van de) betrokken personen. Of bijvoorbeeld als die onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, bedreiging of bedrog is […]
Lees meer