Woorden in categorie: Voogd

Home » Woorden in categorie
8.4

Adoptie

Adoptie is het aannemen van een minderjarig kind. Hierdoor ontstaan er juridische banden tussen de geadopteerde, de adoptieouder(s) en zijn bloedverwanten. De familieband met de biologische ouders is dan juridisch verbroken. De adoptieouders hebben het ouderlijk gezag over het kind. Het geadopteerde kind heeft bij het overlijden van de ouder(s) wettelijk recht op de legitieme […]
Lees meer

Bewind

Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Als je meent dat jouw kinderen als ze 18 jaar worden niet zelf geld uit hun erfenis mogen opnemen, kun je bepalen dat een vertrouwenspersoon (Bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De kinderen moeten dan eerst aan de […]
Lees meer

Bewindvoerder

Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn bewind gesteld is. Je kan zo iemand zelf aanstellen of de rechter stelt deze aan. Bewindvoering kan door een persoon of door een organisatie uitgeoefend. De curator heeft (tijdelijk) het bewind over bijvoorbeeld een erfenis. […]
Lees meer

Bloedverwant

Bloedverwant zijn naar beneden je kinderen of kleinkinderen. Omhoog zijn het je ouders en grootouders. Opzij zijn het je broers en zussen. Dat zijn allemaal mensen die een gezamenlijke “stamvader en/of stammoeder” hebben. Zij zijn door geboorte aan elkaar verwant. Diezelfde mensen zijn dan de aanverwanten van jouw partner, de aangetrouwden.
Lees meer

Curandus

De curandus is de persoon die onder curatele is gesteld. Het is een meerderjarige persoon waar de rechtbank dit besluit over heeft genomen. Deze persoon kan zijn eigen belangen niet behoorlijk behartigen. Dat moet objectief vastgesteld zijn door een rechter. In zijn of haar plaats doet de curator dat.
Lees meer

Curatele

Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt), dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet regelen en zijn […]
Lees meer

Curator

Een curator is iemand die door de rechtbank aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of omdat deze persoon onder bewind staat, ook wel curatele genoemd. Een curator is ook een persoon in het faillissementsrecht. Als een bedrijf failliet gaat dan wijst de […]
Lees meer

Gezagsregister

Het gezagsregister is een openbaar register waarin wordt bijgehouden wie het gezag over een minderjarig kind uitoefent. Het gaat om het gezag als geen van beide ouders dit meer uitoefent.Bijvoorbeeld als er sprake is van een voogd. Een uittreksel uit het register kun je schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Hiervoor moet je de […]
Lees meer

Meerderjarig

Meerderjarig ben je in Nederland bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Je hebt de leeftijd bereikt waarop de wet zegt dat je volwassen bent. Alleen een meerderjarige kan een rechtshandeling uitvoeren. Tot die tijd heb je toestemming nodig van je wettelijke vertegenwoordiger. Voor die leeftijd noemen we je minderjarig. Minderjarigen kunnen een […]
Lees meer

Minderjarig

Minderjarig is een kind als het nog geen 18 jaar oud is. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek. Dat heet handlichting. Je kunt […]
Lees meer

Minderjarigenbewind

Het minderjarigenbewind is een vorm van bewind. Deze vorm wordt meestal uitgeoefend over een erfenis die door een minderjarige is ontvangen. Een bewind kan jij instellen voor je kinderen. Voor het geval beide ouders komen te overlijden of als je bijvoorbeeld gescheiden bent. Je kunt in je testament een minderjarigenbewind opnemen als je gescheiden bent, […]
Lees meer

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag is het gezag dat wordt uitoefenen over het minderjarige kind. Meestal oefenen beide ouders het gezag uit. Als iemand anders het gezag uitoefent, bijvoorbeeld als beide ouders zijn overleden, is er sprake van voogdij. Dan oefent de voogd dus het gezag uit. Na een echtscheiding kan het gezag aan één van beide […]
Lees meer

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van minderjarige kinderen. De wet geeft aan de Raad taken die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld advisering over omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Zo beoordeelt de Raad of het verstandig is dat een gezin een kind […]
Lees meer

Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking

Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking zijn juridische begrippen. Met een uiterste wilsbeschikking kun je afwijken van de wettelijke regels voor erfopvolging. Hiermee bepaal je dus zelf wat er met jouw nalatenschap gebeurt. In het dagelijkse taalgebruik bedoelt men er hetzelfde mee als een testament, een legaat of een codicil.
Lees meer

Voogd

Een voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren) zorgt als beide ouders zijn overleden. Deze persoon heeft dan het gezag over de minderjarige. De voogd komt pas in beeld als beide ouders zijn overleden. Je kan de voogdij in een testament of in een aparte akte vastleggen.
Lees meer

Voogdbenoeming

De voogdbenoeming is een akte waarin je een voogd aanwijst voor jouw minderjarig kind of minderjarige kinderen. Die voogd oefent het gezag uit over jouw kinderen indien jullie beiden komen te overlijden. Je kunt een voogd benoemen in een losse akte (voogdijtestament) of bij het opmaken van je testament. Je kan ook een eenvoudige voogdbenoeming […]
Lees meer

Voogdij

Voogdij is het geval waarin een voogd voor jouw minderjarige kind(eren) zorgt als beide ouders zijn overleden. Een voogd kun je benoemen in een testament, bij de rechtbank, of in een aparte akte. Voogdij kan ook worden opgelegd door een rechter, bijvoorbeeld bij ontzetting uit de ouderlijke macht.Zie ook bewind.
Lees meer

Voogdijregister

Het voogdijregister is hetzelfde als het gezagsregister. Deze begrippen worden wel eens door elkaar gehaald.
Lees meer

Voogdijtestament

Een voogdijtestament is een heel klein testament waarin je alleen de voogdij voor de kinderen regelt. Het voogdijtestament wijst de voogd en reserve-voogd aan. Je kunt eventueel aanvullende zaken regelen, zoals het beheer over de erfenis van de kinderen, wensen over de verzorging en dergelijke. Het is een testament en moet dus aan alle eisen […]
Lees meer