Woorden in categorie: Levenstestament

Home » Woorden in categorie
8.4

AWBZ clausule of WLZ clausule

De AWBZ clausule is een clausule die delen van een erfenis of schenking direct opeisbaar maakt. De schuld of het erfdeel is opeisbaar op het moment dat degene die het bedrag onder zich heeft wordt opgenomen in een zorginstelling met een eigen bijdrage. Degene die de schuld of het erfdeel onder zich heeft is de […]
Lees meer

Bewindvoerder

Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn bewind gesteld is. Je kan zo iemand zelf aanstellen of de rechter stelt deze aan. Bewindvoering kan door een persoon of door een organisatie uitgeoefend. De curator heeft (tijdelijk) het bewind over bijvoorbeeld een erfenis. […]
Lees meer

Centraal Levenstestamentenregister

Het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) is een door de KNB bijgehouden register van levenstestamenten. Daarin staat geregistreerd wie een levenstestament  opstelde. Alsook op welke datum en bij welke notaris. Men slaat de inhoud van het levenstestament niet op. De notaris die het levenstestament maakt bewaart de akte. Alleen een (kandidaat) notaris kan het register raadplegen. Meer […]
Lees meer

Compos mentis

Met compos mentis wordt bedoeld: ‘’bij zijn of haar verstand of volle bewustzijn’’. Het is een Latijnse term. Ook wel wilsbekwaamheid. De erflater moet compos mentis zijn bij maken van het testament of levenstestament. De daadwerkelijke wil moet immers in de akte zijn vastgelegd. De erflater moet dus ook begrijpen wat de gevolgen van het […]
Lees meer

Curator

Een curator is iemand die door de rechtbank aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of omdat deze persoon onder bewind staat, ook wel curatele genoemd. Een curator is ook een persoon in het faillissementsrecht. Als een bedrijf failliet gaat dan wijst de […]
Lees meer

Dementieverklaring

Een dementieverklaring kan een onderdeel zijn van een levenstestament. Als je wordt getroffen door dementie kan het wenselijk zijn om van tevoren al jouw wensen in die situatie vast te hebben gelegd. Dat kan je doen door het opnemen van een dementieverklaring in een levenstestament. Hiermee verklaar je wat jouw wensen zijn als je door […]
Lees meer

Donatie

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Het is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kunt doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je de gift […]
Lees meer

Donorcodicil

Het donorcodicil is een document waarmee je toestemming geeft aan artsen en anderen dat na jouw overlijden jouw organen beschikbaar zijn voor donortransplantatie. Je kan jouw keuze ook maken en vastleggen in het Donorregister. Dat is een door de overheid online aangelegd register.  Als je bij de notaris een donorcodicil maakt, dan maakt het (meestal […]
Lees meer

Echtgenoot

De echtgenoot is iemand waarmee een ander wettelijk is getrouwd. Zij kunnen in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden trouwen. De regels voor echtgenoten gelden ook voor een geregistreerd partnerschap. Tussen echtgenoten zijn er verschillende rechten en plichten, zoals getrouwheid en het verlenen van hulp en bijstand. Als een echtgenoot geen testament heeft laten maken […]
Lees meer

Euthanasieverklaring

Een euthanasieverklaring is een verklaring waarin jij bepaalt in welke gevallen je een arts verzoekt over te gaan tot levensbeëindiging. Een arts is niet verplicht om hier naar te handelen. Je kan een bepaling over euthanasie opnemen in een levenstestament. Het is echter verstandig om een aparte euthanasieverklaring op te stellen. Je kan een model […]
Lees meer

Gelijkluidend testament

Het gelijkluidend testament dat zijn twee testamenten of levenstestamenten die op hoofdlijnen hetzelfde zijn. In beide wijzen partners of echtgenoten elkaar aan. Zie spiegeltestament
Lees meer

Gevolmachtigde

De gevolmachtigde is degene die een volmacht heeft gekregen van de volmachtgever. De gevolmachtigde kan namens die persoon rechtshandelingen uitvoeren. De volmacht kan alle rechtshandelingen bevatten. Dit is een algemene volmacht. Een volmacht kan ook een bepaalde, specifieke, handeling bevatten. Dit is een bijzonder volmacht. De gevolmachtigde is alleen bevoegd voor zover dat in de […]
Lees meer

Goederen

Goederen zijn zaken (tastbare objecten) en vermogensrechten (zoals geldvorderingen). Het vermogen van een persoon bestaat uit zijn goederen. Meestal zijn de goederen die je hebt ook jouw eigendom. Jouw goederen kun je daarom nalaten of schenken. Je kunt in het enkelvoud spreken over ‘een goed’, maar dat doen alleen juristen.
Lees meer

Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een […]
Lees meer

Ik-opa-testament

Het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat , en de rest van zijn/haar vermogen nalaat aan de kinderen. In het testament staat daarnaast dat het legaat pas na het overlijden van de kinderen opeisbaar is. […]
Lees meer

Levensexecuteur

De levensexecuteur is de persoon die is aangewezen als bewindvoerder of gevolmachtigde in een levenstestament. De persoon of organisatie die namens jou zaken afhandelt en beslissingen kan nemen. Een levensexecuteur is geen beschermd beroep. Veel professionele executeurs zijn ook levensexecuteur.
Lees meer

Levenstestament

Het levenstestament is een volmacht. Het is een document waarin je de mensen aanwijst die jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan. Het is er om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met jouw wensen. Juist op het moment dat je die wensen niet meer zelf kenbaar kunt maken. Bijvoorbeeld als je ziek […]
Lees meer

Levenswensverklaring

Een levenswensverklaring is een specifieke paragraaf in een levenstestament. Deze tekst is afkomstig van de NPV. Je laat zien dat je afwijzend staat tegenover euthanasie en dat levensbeëindigende handelingen voor jou geen optie zijn. Tegelijkertijd geef je aan dat je overbehandeling wilt voorkomen.
Lees meer

Lijst van welbevinden

Een lijst van welbevinden kan een onderdeel zijn van het Levenstestament. De bepaling is opgenomen in 2017. Je kan ook een dergelijke lijst zelf opstellen en bespreken met de gevolmachtigde. Dan heb je ook niet dat je bij wijzigingen een notaris nodig. Met deze lijst geef je aan hoe je het einde van jouw leven […]
Lees meer

Medische volmacht

Een medische volmacht is de verklaring waarbij je iemand de bevoegdheid geeft om namens jou te beslissen over medische zaken. Ook wel zorgvolmacht of medische behandelingsvolmacht. Deze volmacht kan uitkomst bieden als je door dementie, bewusteloosheid of ziekenhuisopname niet meer zelf in staat bent om belangrijke besluiten te nemen. Voor medische behandelingen heeft jouw arts […]
Lees meer

Nederlandse Patiënten Vereniging

De NPV, voluit Nederlandse Patiënten Vereniging, is een vereniging die opkomt voor het leven. De organisatie richt zich daarbij op de bijbel. Zij heeft een eigen model voor het medische gedeelte van het Levenstestament ontworpen. De NPV-Levenswensverklaring kan integraal worden opgenomen in het Levenstestament. De verklaring is gebaseerd op het feit dat het leven waardevol […]
Lees meer

Niet-behandelverklaring

Een niet-behandelverklaring is een bepaling in een levenstestament. Soms kan je onder omstandigheden de wens hebben om bepaalde medische behandelingen niet te ondergaan. Ook wel behandelverbod. Daarmee verklaar je dat je voor bepaalde medische behandelingen geen toestemming geeft. Bijvoorbeeld de verklaring dat je niet gereanimeerd wilt worden onder bepaalde omstandigheden. Deze verklaring is dus iets […]
Lees meer

Testament

Een testament is een notariële akte. Ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd. Hierin tref je een regeling voor jouw erfenis. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling of deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen. Bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw […]
Lees meer

Testateur

De testateur is de persoon waarvoor de notaris een testament maakt. Ook wel erflater genoemd. Een testateur moet minstens 16 jaar oud en handelingsbekwaam en wilsbekwaam zijn.
Lees meer

Uitvaartwens

Met het vastleggen van jouw uitvaartwensen komen jouw nabestaanden te weten hoe je jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Bijvoorbeeld de muziek, bloemen bij de ceremonie en de soort uitvaart. Dit geeft jouw nabestaanden houvast, waardoor ze niet met onduidelijkheden achterblijven. Zie ook begrafenisexecuteur. Uitvaartwensen hoeven niet in een testament te worden vastgelegd. Dat is ook […]
Lees meer

Vernietigbaarheid

Vernietigbaar betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat de handeling na vernietiging achteraf nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is in het algemeen vernietigbaar als deze heel nadelig is voor (een van de) betrokken personen. Of bijvoorbeeld als die onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, bedreiging of bedrog is […]
Lees meer

Wet op de Lijkbezorging

De Wet op de Lijkbezorging regelt alle belangrijke zaken rondom overlijden, lijkschouwing, begrafenis en crematie. Bijvoorbeeld wanneer en onder welke voorwaarden iemand mag worden begraven of gecremeerd (en wie daar toestemming voor moet geven). Dit is ook in het belang van de nabestaanden van de overledene, omdat de wet duidelijke regels geeft over deze gevoelige […]
Lees meer

Wilsbekwaam

Iemand is wilsbekwaam als hij kan overzien wat de gevolgen van een bepaalde handeling zijn. Strikt genomen is wilsbekwaamheid geen juridische term, anders dan handelingsbekwaam. De notaris moet in het kader van zijn zorgplicht wel controleren of iemand wilsbekwaam is. Zoals misschien duidelijk is, dat is een medische vraag en geen juridische. Bij twijfel zal […]
Lees meer