Hoe kan ik een rechtspersoon opheffen?

Hoe kan ik een rechtspersoon opheffen?

Home » Hoe kan ik een rechtspersoon opheffen?
8.5

Rechtspersoon opheffen

Hoe hef ik een rechtspersoon op? Een stichting of vereniging opheffen kan dat?

Een eenmaal bij de notaris opgerichte rechtspersoon kan ook weer worden opgeheven. Dat heet dan ontbinding.
Daarvoor heb je geen notariële akte of een rechterlijke uitspraak nodig, maar wel een besluit van de algemene vergadering. Bij de BV en NV is dat de aandeelhoudersvergadering. Bij de vereniging (en de coöperatie) is dat de Algemene Vergadering. Bij een stichting besluit het stichtingsbestuur tot opheffing. Er wordt dan een ontbindingsbesluit genomen. Je kan niet in alle gevallen het vermogen van een organisatie overhevelen. Er kan sprake zijn van zogeheten beklemd vermogen.

Vooraf regelen hoe je wordt opgeheven

Bij de oprichting (of daarna met een statutenwijziging) kan je in de statuten bepalingen opnemen over (het besluit tot) de opheffing. Zo kan je opnemen dat het ontbindingsbesluit aan bepaalde eisen moet voldoen. Zoals een bepaald minimum aantal aanwezige leden of een bijzondere meerderheid (meer dan de helft van de stemmen). Zo voorkom je dat een ontbindingsbesluit te snel kan worden genomen. In de statuten kan je (behalve bij de stichting) niet opnemen dat het bestuur het ontbindingsbesluit mag nemen.
Je moet goede notulen maken van een opheffingsbesluit. Een model bestuursbesluit voor de opheffing van een stichting vind je op www.overeenkomsten.nl
In de statuten kan je wel anderen dan het bestuur aanwijzen als vereffenaars van het vermogen van de rechtspersoon. Daarnaast kan je opnemen dat de rechtspersoon wordt ontbonden als er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Bij een stichting kan dat bijvoorbeeld zijn als het statutair doel is behaald.

Opheffen is nog niet beëindigd

Let op: door het nemen van het ontbindingsbesluit blijft de rechtspersoon nog steeds bestaan. Door een ontbindingsbesluit wordt de rechtspersoon dus wel ontbonden, maar nog niet beëindigd. Het vermogen van de rechtspersoon moet dan namelijk nog worden verdeeld (vereffend) onder de leden, aandeelhouders of anderen die in de statuten zijn genoemd.  Dat is pas anders als de rechtspersoon op het tijdstip van de ontbinding geen baten meer heeft. Bij vereffening moeten ook de gegevens van de rechtspersoon 7 jaar worden bewaard. Wie dat moet doen kan je opnemen in de statuten, of bepalen in het opheffingsbesluit.

Voor verenigingen en coöperaties geldt nog een speciale regel: deze rechtspersonen worden ontbonden als er geen leden meer zijn. In dat geval is er geen besluit nodig.

Einde rechtspersoon in handelsregister

Als de rechtspersoon wordt beëindigd dan moet dat ingeschreven worden in het handelsregister. Daarbij schrijf je dan ook in wie de vereffenaar is van de boedel. Op die manier is voor eventuele schuldeisers direct duidelijk bij wie ze zich kunnen melden. Ook geef je hier aan waar de stukken worden opgeslagen. Alle stukken moeten 7 jaar worden opgeslagen bij een bewaarder.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Vraag het de notaris