Woorden in categorie: Verklaring van erfrecht

Home » Woorden in categorie
8.4

Afstammeling

Een afstammeling is een bloedverwant in neerdalende lijn. Kinderen en kleinkinderen zijn dus afstammelingen. Afstammelingen zegt iets over de familieverhouding, niet per definitie over de vraag of iemand erfgenaam is.
Lees meer

Ascendent

De ascendent is een bloedverwant in de opgaande rechte lijn of opklimmende lijn. Jouw ascendenten zijn dus jouw ouders, grootouders en overgrootouders enzovoort. Het is voor het erfrecht van belang of iemand ascendent is. Op grond van de wettelijke verdeling kunnen bloedverwanten tot de zesde graad van jou erven. Daarvan kun je in een testament […]
Lees meer

Boedelnotaris

De boedelnotaris is de notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken zijn bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de […]
Lees meer

Boedelregister

Het boedelregister is het openbare register van de rechtbank waarin feiten staan die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Het boedelregister kun je kosteloos raadplegen bij de rechtbank (van het arrondissement) van de laatste woonplaats van de erflater in Nederland. Als er geen (bekende) woonplaats is kun je […]
Lees meer

De erven van (aanhef)

Met de erven van of ‘de ervan van wijlen’ bedoel je de gezamenlijke of alle erfgenamen van de overleden persoon. Bij correspondentie over de afwikkeling van een nalatenschap is het gebruikelijk dat de afzender die aanhef of adressering gebruikt. De bank kan de tenaamstelling van de bankrekening veranderen in ‘de ervan van’. Hiermee laat de […]
Lees meer

Erfenis aanvaarden

Een erfenis aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis aanneemt. Juridisch noemen we dit zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Je accepteert de erfenis met alle bezittingen en schulden. De erfgenamen komen in de positie van de overledene. Voor het zuiver aanvaarden van een erfenis is geen expliciete actie verplicht. Als er een Verklaring van erfrecht […]
Lees meer

Erfenis verwerpen

Een erfenis verwerpen wil zeggen dat je de erfenis afwijst. Als je de erfenis niet wilt kun je deze verwerpen. Dat kan omdat er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen. Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen en de schulden. Het kan ook om persoonlijke redenen zijn, dat je niet […]
Lees meer

Erfgenamenonderzoek

Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. Doel is om te achterhalen wie de erfgenamen zijn van een overledene. Om te beginnen vindt dit onderzoek plaats in het elektronische systeem van de overheid: de basisregistratie personen. Maar dat register is de omzetting van een ouderwets papieren systeem. Bij die omzetting zijn soms fouten […]
Lees meer

Erfrecht

Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Het erfrecht is grotendeels regelend recht. Dat wil zeggen dat je met een testament af kan wijken van de wettelijke regels. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer

Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring is hetzelfde als een verklaring van erfrecht. In de erfrechtverklaring staan wie de erfgenamen van de erflater zijn.
Lees meer

Gemeenschap

De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is het nodig […]
Lees meer

Kadaster

Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staan de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer, dat in de aktes in gebruik is. […]
Lees meer

Overlijdensakte

Een overlijdensakte is een document dat wordt afgegeven door de gemeente. Het is een uittreksel uit het overlijdensregister. In de overlijdensakte staat de naam van de overledene, de datum van overlijden en de geboortedatum. Het is het officiële document waarmee je kan aantonen dan iemand overleden is. In de praktijk ontvang je deze akte van […]
Lees meer

Overlijdensregister

Het overlijdensregister is een register waarin gemeenten het overlijden van personen registreren. Een belanghebbende kan een uittreksel uit het overlijdensregister opvragen bij de gemeente waar de persoon is komen te overlijden. Dat document noem je een overlijdensakte.  De  gemeente waar je dit moet opvragen, is meestal de woonplaats van de overledene. Is iemand in  het ziekenhuis […]
Lees meer

Overlijdensverklaring

Een overlijdensverklaring is een door een arts opgestelde verklaring dat een persoon een natuurlijke dood is gestorven. De overlijdensverklaring heb je nodig om een overlijdensakte te kunnen opvragen. De arts kan de verklaring niet opstellen als de overledene bijvoorbeeld is overleden door euthanasie, een ongeval of moord. De arts kan de verklaring uitsluitend opstellen als […]
Lees meer

Personen- en familierecht

Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied.
Lees meer

Staat van Inlichtingen

De Staat van Inlichtingen is een document dat informatie geeft over wie de erfgenamen van een overledene zijn. Dit heeft de notaris nodig om een Verklaring van Erfrecht op te stellen. Het is dus een erfgenamenonderzoek. De notaris vraagt de Staat van Inlichtingen op bij de gemeente. De kosten daarvoor komen voor rekening van degene die […]
Lees meer

Uitdelingslijst

De uitdelingslijst is de lijst of het overzicht van de baten en schulden bij een nalatenschap. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen. De rechter kan bepalen dat de vereffenaar een uitdelingslijst moet maken als de nalatenschap beneficiair is aanvaard.Een uitdelingslijst wordt ook […]
Lees meer

Verjaring

Verjaring is de situatie waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (een aanspraak of recht) af te dwingen via de rechter, omdat er een bepaalde tijd is verstreken. Die periode noem je een verjaringstermijn. Zo vervalt het recht op de legitieme portie vijf jaar na het overlijden van de erflater. Het recht op […]
Lees meer

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een onderzoeksverslag. In dit verslag stelt de notaris vast wie de erfgenamen zijn in een bepaalde erfenis. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is staat daarin wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht. In de verklaring staat ook wie […]
Lees meer

Versterferfrecht

Het versterferfrecht omvat de regels die gelden als iemand zonder testament overlijdt. Dit noemt men ook wel het wettelijk erfrecht. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees ook Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet? Met een testament kun je afwijken van het versterferfrecht. Zo kan een testament […]
Lees meer

Vooroverlijden

Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon gaat eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Hierop is plaatsvervulling van toepassing. Bij een verklaring van erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen wie er in […]
Lees meer

Wettelijke overlijdensuitkering

De wettelijke overlijdensuitkering is de uitkering voor nabestaanden van een overleden werknemer. Dat is een eenmalige uitkering. De werkgever moet die uitkering betalen aan de nabestaande. Dat is meestal de langstlevende partner. Dit is dwingend recht en de werkgever kan er dus niet van afwijken. Dit is geregeld in Artikel 674 Burgerlijk Wetboek Boek 7 […]
Lees meer