Woorden in categorie: Hypotheek

Home » Woorden in categorie
8.4

Akte van doorhaling

Een akte van doorhaling is de wat eenvoudiger naam voor een royementsakte. Het is de akte waarmee de notaris de hypotheek doorhaalt in het kadaster. Dat kan als de hypotheek is afgelost. Dat is altijd het geval bij de verkoop van een woning of andere onroerende zaak. Dat moet omdat het object vrij van hypotheek […]
Lees meer

Bankgarantie

De bankgarantie bij de koop van een huis, is een garantie dat de bank de waarborgsom zal voldoen aan de verkoper. Bij de koop van een woning moet je namelijk een waarborgsom (aanbetaling) betalen, meestal ter hoogte van 10% van de koopprijs. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. De afspraken over […]
Lees meer

Beding

Het beding is een ander woord voor een bepaling of afspraak in een overeenkomst of akte. Die documenten bestaan uit verschillende bedingen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding, verblijvingsbeding en geheimhoudingsbeding. Daarnaast zijn clausules, zoals een uitsluitingsclausule, ook bedingen. Door het opnemen hiervan ontstaan er rechten en plichten tussen de betrokken partijen. Je kan je na […]
Lees meer

Beperkt recht

Het beperkt recht is een recht dat rust op een ander recht. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een woning of een recht van erfdienstbaarheid (overpad) op een erf. Het heet een beperkt recht, omdat de eigenaar van het recht waarop het rust is beperkt door dat recht. De eigenaar moet het beperkende recht namelijk […]
Lees meer

Bewijskracht

De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen dienen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt wat de bewijskracht van een bewijsmiddel is, tenzij er sprake is van dwingend bewijs. In een procedure kan eigenlijk alles als bewijs worden aangevoerd. Bewijsmiddelen die dwingend bewijs zijn, hebben de meeste bewijskracht. In […]
Lees meer

Eigendom

De eigendom is het meest uitstrekkende recht wat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag zijn zaak (zonder toestemming) gebruiken, overdragen, vernietigen en nalaten aan erfgenamen. Zowel een natuurlijke persoon (mensen) als rechtspersonen (organisaties) kunnen een zaak in eigendom hebben. Zie ook bezit en gemeenschap. Het eigendomsrecht kan door de wet zijn beperkt. […]
Lees meer

Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het geld dat je hebt geleend voor jouw eigen woning. Daarvan mag je de rente aftrekken voor de belasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet je die specifieke schuld aangeven. Deze regeling geldt alleen bij hypotheken of andere leningen voor jouw eigen woning. En ook alleen als je de lening hebt afgesloten voor […]
Lees meer

Executoriale verkoop

De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop op grond van een executoriale titel van goederen van de schuldenaar. Zijn het roerende goederen dan kan dit door een deurwaarder. Betreft het een onroerende zaak, waarop een hypotheek rust, dan gaat de verkoop via een notaris.  Deze verkoop (van bijvoorbeeld een woning) kan (op internet) plaatsvinden […]
Lees meer

Financieringsvoorbehoud

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopakte bij de koop van een woning. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Het kan voorkomen dat de koper de financiering van de woning niet rond krijgt voor een bepaalde datum. Als dat het geval is, dan gaat de koop niet door. Ook wordt de koopakte […]
Lees meer

Geldvordering

De geldvordering is het recht om van iemand geld te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het bestaan van een vordering. Bijvoorbeeld wegens een koopovereenkomst, lening, schadevergoeding of een legitieme portie. Als een erfgenaam recht heeft op een erfdeel, kan dat recht bestaan uit het hebben van een vordering. Ook bij een hypotheek is er […]
Lees meer

Hypothecaire schuldeiser

De hypothecaire schuldeiser is degene die een hypothecaire lening heeft verstrekt en recht heeft op terugbetaling van die lening. Ook wel geldverstrekker. Meestal is de hypothecaire schuldeiser een bank. De hypotheek is verstrekt ter financiering van de koopprijs van de woning van de hypothecaire schuldenaar. In ruil voor die lening heeft de schuldenaar ten gunste […]
Lees meer

Hypothecaire schuldenaar

De hypothecaire schuldenaar is degene die de hypothecaire lening ontvangt en moet aflossen. Ook wel de hypotheekgever. Dit is de eigenaar van de woning waarop een hypotheekrecht als beperkt recht rust. Normaal gesproken staat in de hypotheekakte ook de hypothecaire lening vermeld. Dat staat dan ook geregistreerd in het kadaster. De lening die de hypothecaire […]
Lees meer

Hypotheek

De hypotheek is de lening voor de financiering van een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Als je de hypotheek niet betaalt (aflost) dan kan de bank het onderpand verkopen.Juridisch: Het recht van de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) om de zaak waarop de hypotheek rust te verkopen. Het recht ontstaat als de eigenaar van de zaak (hypotheeknemer) niet de […]
Lees meer

Hypotheekakte

De hypotheekakte is de akte waarmee je een hypotheek kunt vestigen op een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Ook wel akte van vestiging. De hypotheekakte moet een notariële akte zijn en worden ingeschreven in het Kadaster. Je kan de hypotheek aflossen en dan de akte laten doorhalen (royementsakte).
Lees meer

Hypotheekgever

De hypotheekgever is de hypothecaire schuldenaar. Hij of zij heeft in ruil voor een hypotheekrecht een hypothecaire lening (hypotheek) van de hypothecaire schuldeiser of hypotheekhouder ontvangen. Simpeler gezegd: de hypotheekgever heeft een hypotheek ontvangen van de hypotheekhouder. De hypotheekgever is verplicht om de rente en/of aflossing van die lening op tijd te betalen. Anders mag […]
Lees meer

Hypotheekhouder

De hypotheekhouder is degene die een hypotheekrecht heeft. Hij of zij is de hypothecaire schuldeiser van zijn hypothecaire schuldenaar. Die hypotheekhouder, meestal een bank, is de verstrekker van de hypothecaire lening. Hij of zij heeft recht op terugbetaling van die lening. Als je de rente en/of aflossing van die lening niet (op tijd) betaalt, dan mag de hypotheekhouder […]
Lees meer

Hypotheekrecht

Het hypotheekrecht is een recht dat je met een hypotheekakte vestigt op een registergoed (bijvoorbeeld een woning).Het juridische begrip is recht van hypotheek, het is een zogeheten zakelijk recht. Het is een recht van de hypotheekhouder of hypotheekverstrekker om het onderpand waarop het hypotheek rust te verkopen als de hypothecaire schuldenaar de rente en/of aflossing van de hypothecaire […]
Lees meer

Hypotheekrente

De hypotheekrente is de rente die je betaalt voor de hypothecaire lening (waarmee je bijvoorbeeld de koop van een woning hebt gefinancierd). De hoogte van de rente en andere informatie over de hypotheek staat in de hypotheekakte. Samenwoners kunnen door maken van een samenlevingscontract aftrekposten (zoals hypotheekrente) onderling verdelen.
Lees meer

Kadaster

Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staan de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer, dat in de aktes in gebruik is. […]
Lees meer

Kadastraal nummer

Het kadastraal nummer is het nummer dat een onroerende zaak heeft bij het kadaster. Tegenwoordig zijn dat oplopende unieke nummers. Voorheen was het kadaster georganiseerd in regio’s en had iedere regio zijn eigen nummer. Daarom staat bij oude nummers ook welk kantoor van het kadaster erbij hoort. Ieder object heeft een eigen nummer. Dus vaak […]
Lees meer

Kadastrale grens

De kadastrale grens is de erfgrens van een kadastraal perceel dat in het kadaster staat geregistreerd. Die grens is vastgelegd door inschrijving van de notariële akte waarmee de eigendomsoverdracht van het perceel plaatsvond. In die akte staat namelijk beschreven welk kadastraal perceel (met welk kadastraal perceelnummer) wordt overgedragen. Door verjaring kan de kadastrale grens die op […]
Lees meer

Kavel

De kavel is een stuk grond dat je voor een bepaald doeleinde gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kunt een kavel meestal herkennen aan omheining, bebouwing of afrastering van het stuk grond. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de […]
Lees meer

Kettingbeding

Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je het beding niet doorgeeft dan moet je een boete betalen aan degene die jou dat beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat namelijk meestal een boetebeding. Voorbeeld kettingbeding Een […]
Lees meer

Koopsom

De koopsom is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de koopsom voor een huis. De verkoper en koper hebben dan afgesproken wat de totale prijs is voor het huis. Let wel op dat door het betalen aan de verkoper je nog niet eigenaar bent geworden. Je wordt pas […]
Lees meer

Lossing

De lossing is het voorkomen van een executoriale verkoop van het registergoed waarop een hypotheek rust. Dat kan door de hypothecaire schuld en (veiling)verkoopkosten te betalen. Dit kan tot het moment van de toewijzing tijdens de veiling. Of als de voorzieningenrechter goedkeuring verleend. Lossing heeft tot doel om te voorkomen dat een schuldeiser een nadelige […]
Lees meer

Natrekking

Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond, dat de eigenaar […]
Lees meer

Onroerende zaak

Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Niet juristen hebben het over een onroerend goed. Dat is de oude term voor een onroerende zaak. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende […]
Lees meer

Oversluiten (hypotheek)

Het oversluiten van een hypotheek is simpel gezegd het overstappen op een nieuwe hypotheek. Je krijgt dan een nieuwe geldverstrekker (bank) of hypotheekhouder. Onder nieuwe leningvoorwaarden en rente. Dit doe je als een hypothecaire lening bij een andere bank voordeliger is. Hierdoor kan je geld besparen. Je moet hiervoor een nieuwe hypotheekakte maken bij een […]
Lees meer

Parate executie

Parate executie is het uitoefenen van een pandrecht of hypotheekrecht. Dit is een zekerheidsrecht. Als jij je verplichtingen niet nakomt kan de pandhouder of hypotheekhouder overgaan tot parate executie. De pandgever of hypotheekgever moet wel eerst in verzuim zijn met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand of hypotheek tot waarborg strekt. Bijvoorbeeld als de […]
Lees meer

Registergoed

Registergoederen zijn goederen die voor een geldige overdracht moeten worden ingeschreven in het een register. Zoals het Kadaster. Op registergoederen kan je een hypotheek of ander recht vestigen. Ook die rechten op een registergoed zoals een hypotheek op een woning moet je in het register inschrijven.
Lees meer

Rente

Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt. Of geld dat je hebt uitgeleend. Het speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Maar ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol. Dit is omdat de […]
Lees meer

Royement

Een royement is het uitschrijven van een hypotheekrecht uit het kadaster. Ook wel het doorhalen van een hypotheek. Met hypotheek wordt hier bedoeld het hypotheekrecht dat als beperkt recht rust. Bijvoorbeeld op een huis of andere onroerende zaak. Royement is mogelijk en verstandig als je jouw hypotheek (lening) volledig hebt afgelost. Als je jouw huis […]
Lees meer

Royementsakte

De royementsakte is de notariële akte waarmee de aantekening in het kadaster van een hypotheek is uitgeschreven. Bij de koop van een woning wordt de hypotheek ingeschreven in het kadaster. Na het volledig aflossen van een hypotheek verdwijnt die hypotheek echter niet automatisch uit het kadaster. Door het laten opstellen en inschrijven van een royementsakte is de […]
Lees meer

Royementsvolmacht

De royementsvolmacht is de volmacht die de bank geeft aan de notaris om de hypotheek door te halen. De hypotheek kan alleen doorgehaald worden als de bank aangeeft dat zij akkoord is met dat doorhalen. De bank is namelijk hypotheekhouder. Zij heeft dat recht op de hypotheek. De bank moet dus aangeven dat de hypotheek […]
Lees meer

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door […]
Lees meer

Starterslening

Een starterslening of ook startershypotheek, is een specifieke lening voor de aanschaf van een woning voor starters op de woningmarkt. De lening is afkomstig van de gemeente, in heel Nederland werken ongeveer 200 gemeenten hieraan mee. De uitvoering is in handen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn. De hypotheek is de eerste drie jaar aflossingsvrij.
Lees meer

Vestigen (beperkt recht)

Het vestigen van een recht is de rechtshandeling waarmee iemand een beperkt recht zet op zijn of haar eigendom. Een beperkt recht moet je altijd via de notaris vestigen. Daarvoor heb je een vestigingsakte of akte van vestiging. De notaris stuurt de akte door voor inschrijving naar het kadaster. Alleen de beschikkingsbevoegde eigenaar van een zaak mag een beperkt recht […]
Lees meer

Vrij op naam

Vrij op naam betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster. De kosten voor een hypotheek ter financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de koper de woning vrij […]
Lees meer

Zakelijk recht

Een zakelijk recht geeft een recht op een goed, zoals een onroerende zaak of een roerende zaak. Bijvoorbeeld om het goed op te eisen, te verkopen of te gebruiken. Zakelijke rechten moeten vaak via de notaris worden gevestigd. Dat gebeurt in een akte van vestiging. Zie ook beperkt recht. Het meest sterke of omvattende zakelijk […]
Lees meer