Woorden in categorie: Schenken

Home » Woorden in categorie
8.6

Aanverwant

Wat is aanverwant, of wie zijn je aanverwanten? De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van jouw partner zijn je aanverwanten. Ben je getrouwd dan noem je ze ook wel aangetrouwd. We noemen ze  ook wel “de koude kant”. Ze worden onderscheiden van de bloedverwanten. Het onderscheid is vooral belangrijk bij de vraag wie de […]
Lees meer

Algemene vrijstelling (bij schenken)

De algemene vrijstelling is een vrijstelling die je kunt gebruiken om belastingvrij te schenken aan jouw kinderen. Ook voor andere groepen mensen aan wie je kan schenken zijn er vrijstellingen. Het voordeel daarbij is dat aan de schenking geen verplichte besteding vastzit. Naast de algemene vrijstelling zijn er ook verruimde vrijstellingen, waardoor je meer kan […]
Lees meer

ANBI

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat er minimaal 3 bestuurders moeten zijn. Een stichting of […]
Lees meer

AWBZ clausule of WLZ clausule

De AWBZ clausule is een clausule die delen van een erfenis of schenking direct opeisbaar maakt. De schuld of het erfdeel is opeisbaar op het moment dat degene die het bedrag onder zich heeft wordt opgenomen in een zorginstelling met een eigen bijdrage. Degene die de schuld of het erfdeel onder zich heeft is de […]
Lees meer

Begiftigde

De begiftigde is de ontvanger van een schenking. Hij of zij is niet verplicht om de schenking te aanvaarden. De begiftigde kan een natuurlijke persoon (een mens van vlees en bloed) of een rechtspersoon zijn. Bijvoorbeeld een stichting alsook een ander goed doel waaraan je kunt schenken.
Lees meer

Begunstigde

De begunstigde is degene aan wie iets ten goede komt. Het begrip wordt juridisch heel veel gebruikt. Bij een schenking is de begunstigde de ontvanger van de schenking. Bij een uitkering van een verzekering is dat degene die de uitkering ontvangt. En bij een bankoverschrijving vul je een rekeningnummer en een naam in, de naam […]
Lees meer

Bewijskracht

De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen dienen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt wat de bewijskracht van een bewijsmiddel is, tenzij er sprake is van dwingend bewijs. In een procedure kan eigenlijk alles als bewijs worden aangevoerd. Bewijsmiddelen die dwingend bewijs zijn, hebben de meeste bewijskracht. In […]
Lees meer

Box 3

Box 3 is een fiscale term. Ook wel de vermogensbox genoemd. De belasting in box 3 noemen we vermogensrendementsheffing. Om de omvang van je vermogen te bepalen maak je een optelling van bezittingen (zoals spaargeld, aandelen, tweede woning) minus de schulden. Over het saldo moet je soms belasting betalen. Er is eerst een vrijstelling van […]
Lees meer

Donateur

Een donateur is iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie met het doel dat die organisatie beter haar doel kan bereiken. De donateur kan een persoon, instelling of bedrijf zijn. Een donatie kan in de vorm van geld, goederen of in nature zijn. Een donatie kan heel klein zijn (€ 3,– voor een sms […]
Lees meer

Donatie

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Het is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kunt doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je de gift […]
Lees meer

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over de waarde van de erfenis, dus over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om […]
Lees meer

Estate Planning

Estate Planning is het verzamelbegrip voor notariële dienstverlening met betrekking tot het beheren van persoonlijk en/of zakelijk vermogen en nalatenschap. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om het fiscaal en juridisch adviseren bij testamenten, schenkingen bedrijfsopvolging en het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Specialisten bij banken, financieel adviseurs en notarissen doen aan Estate […]
Lees meer

Gift

Als je iets krijgt heet dat soms een gift ook wel een schenking. Juridisch is er geen onderscheid tussen een gift en een schenking. Je kan niet zomaar aan iedereen een gift doen. De belasting heft ook over giften belasting, schenkbelasting. Schenkbelasting kent vrijstellingen, die verschillen per categorie.   Een bijzonder groep van giften is […]
Lees meer

Gift op papier

Gift op papier of ook wel Schenking op papier. Soms is er wel vermogen maar geen contant geld. Bijvoorbeeld een huis dat vrij is van hypotheek of aandelen. Tegelijk wil de eigenaar van dat vermogen het overdragen aan een volgende generatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn om een lagere eigen bijdrage te betalen in een zorginstelling […]
Lees meer

Goederen

Goederen zijn zaken (tastbare objecten) en vermogensrechten (zoals geldvorderingen). Het vermogen van een persoon bestaat uit zijn goederen. Meestal zijn de goederen die je hebt ook jouw eigendom. Jouw goederen kun je daarom nalaten of schenken. Je kunt in het enkelvoud spreken over ‘een goed’, maar dat doen alleen juristen.
Lees meer

Insluitingsclausule

De insluitingsclausule is een bepaling in een testament of schenking. Met die clausule verklaart de erflater of schenker dat de schenking in de gemeenschap van goederen van de erfgenaam of begunstigde valt. Het tegenovergestelde is de uitsluitingsclausule. Beperkte gemeenschap van goederen Door de inwerkingtreding van de Wet beperkte gemeenschap van goederen, geldt dat je (als […]
Lees meer

Jubelton

De jubelton, een populaire benaming voor de maximale belastingvrije schenking die je kunt doen voor de aankoop van een eigen woning. Het bedrag begon op € 100.000 (een ton) en is jaarlijks geïndexeerd.In het eerste experimentele jaar was de schenking alleen voor ouders aan hun kinderen. Sinds de latere definitieve versie kon je het geld […]
Lees meer

Kleinkind

Het kleinkind is het kind van jouw kind. Een kleinkind is een bloedverwant. Ook de geadopteerde kinderen van jouw kind zijn je kleinkinderen. Voor het erfrecht hebben de kleinkinderen een gelijke belastingvrijstelling als de kinderen.
Lees meer

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting is een bepaling om de schoonfamilie uit te sluiten. Koude uitsluiting staat in een testament of bij een schenking. De ouders bepalen dat wat hun kinderen erven of krijgen niet naar de aangetrouwde kinderen mag gaan. De erfenis mag en kan dus geen onderdeel gaan uitmaken van een gemeenschappelijke boedel.
Lees meer

Meerjarige schenking

De meerjarige schenking is een schenking die je voor meerdere jaren doet. Ook wel een periodieke gift. Hiervoor heb je geen notariële akte nodig. Een onderhandse overeenkomst is voldoende. Die overeenkomt sluit je met degene die schenking ontvangt, bijvoorbeeld een ANBI. Belastingvoordeel bij meerjarige schenking Voor belastingvoordeel moet je minimaal 5 jaar achter elkaar schenken. […]
Lees meer

Ontbindende voorwaarde

De ontbindende voorwaarde is een bepaling in een overeenkomst of akte waarin staat beschreven wanneer de overeenkomst of akte eindigt. Afhankelijk van de overeenkomst of akte, ontstaat er dan een verplichting tot ongedaanmaking. Dat betekent dat je de situatie moet herstellen naar zoals die was voordat de overeenkomst of akte werd ondertekend. Dat betekent dat je […]
Lees meer

Opeisbaarheid

Opeisbaarheid betekent dat een recht kan worden opgeëist. Niet elk recht is namelijk direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een erfenis of schenking kan worden opgeëist door de erfgenaam of de begiftigde. Je hebt niet meteen recht op ontvangst van een erfenis of schenking. Ook niet als je een erfgenaam bent of als begiftigde bent aangewezen in […]
Lees meer

Ouderlijk vruchtgenot

Het ouderlijk vruchtgenot is het recht van de ouder(s) op de opbrengsten van het vermogen van het minderjarig kind. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit de rente over de spaarrekening, nalatenschap of schenking. In een testament kan het ouderlijk vruchtgenot voor de echtgenoot van de erflater worden uitgesloten. Hierdoor kan worden voorkomen dat die (ex-)echtgenoot […]
Lees meer

Overeenkomst tot schenking van geld

De overeenkomst tot schenking van geld is een schriftelijke overeenkomst die je sluit met de begunstigde, de ontvanger van jouw schenking. Hiervoor heb je geen notariële akte nodig. Een onderhandse overeenkomst is voldoende.
Lees meer

Quasi stiefkind

Een quasi stiefkind is een kind van een samenwoner. Gezien vanuit zijn of haar met een samenlevingscontract samenwonende partner. Het quasi ziet dus op het verschil met de situatie waarin je getrouwd zou zijn en het “echte stiefkinderen” zouden zijn. Quasi stiefkinderen worden wettelijk als eigen kinderen gezien voor de andere samenwoningspartner. Een schenking aan […]
Lees meer

Quasi-legaat

Het quasi-legaat is een schenking of andere gift die volgens de omschrijving niet een legaat is, maar de wet wel beschouwt als legaat. In dat geval valt de schenking of gift in de nalatenschap. Je moet deze toezegging wel meerekenen bij het vaststellen van de hoogte van de legitieme portie van de legitimaris. Voorbeelden zijn […]
Lees meer

Rente

Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt. Of geld dat je hebt uitgeleend. Het speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Maar ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol. Dit is omdat de […]
Lees meer

Schenkbelasting

Schenkbelasting is de belasting die je moet betalen over een schenking. Je kan bij een schenking kiezen of de schenker de belasting betaalt of de ontvanger. Als je schenkt en de belasting voor rekening van de schenker komt dan noem je dat vrij van recht. Schenkbelasting kent vrijstellingen. Dat zijn bedragen die je belastingvrij mag […]
Lees meer

Schenker

De schenker is iemand die een schenking doet. Degene die de schenking aanvaardt of aanneemt is de begunstigde. Over een schenking is schenkbelasting verschuldigd.
Lees meer

Schenking

Schenking is een ander woord voor gift. Een schenking is een gift zonder tegenprestatie. Schenkingen zijn overeenkomsten, er zijn dus twee partijen. De schenking moet aanvaard worden door de begunstigde. Meestal gebruik je schenking voor geld en is de schenking in natura dan spreek je van een cadeau.
Lees meer

Schenking aanvaarden

Een schenking aanvaarden, wil zeggen dat je de schenking aan wilt nemen. Bovendien moet je de eventuele voorwaarden accepteren die aan de schenking verbonden zijn. Meestal wil je een schenking aanvaarden, maar er zijn uitzonderingen. Een schenking kan afkomstig zijn van iemand waar je geen band mee wilt hebben. Er kunnen fiscale redenen (schenkbelasting) zijn […]
Lees meer

Schenking op papier

De schenking op papier is het schriftelijk bij de notaris vastleggen dat je iemand na een bepaalde tijd een geldbedrag (gift) schenkt. Als je aan jouw kind op papier schenkt, krijgt jouw kind daarmee niet direct een geldbedrag, maar uitsluitend een vordering op jou als ouder. Een schenking op papier moet altijd bij de notaris. […]
Lees meer

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die de schuld bezit. Het is dus degene die moet betalen. De schuld komt voort uit een verplichting die je bent aangegaan. Het is de persoon die een prestatie (meestal betaling van geld) verschuldigd is aan een schuldeiser. De schuld ontstaat meestal uit een overeenkomst met de schuldeiser. Je kan (door […]
Lees meer

Schuldigerkenning uit vrijgevigheid

De schuldigerkenning uit vrijgevigheid is een andere benaming voor een schenking op papier. Daarom noem je het ook wel papieren schenking. Meer hierover lees je onder gift op papier.
Lees meer

Studieschenking

De studieschenking is de vrijgestelde schenking die een kind tussen de 18 en 40 jaar ontvangt van zijn of haar ouders voor de bekostiging van een studie of opleiding. Welk bedrag er mag worden geschonken wordt jaarlijks vastgesteld. Het ligt rond de € 50.000 eenmalig. Daarboven wordt er schenkbelasting geheven. Dat bedrag geldt voor de […]
Lees meer

Uitsluitingsclausule

Uitsluitingsclausule is een bepaling (clausule)in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. Voorbeeld Uitsluitingsclausule Stel dat je bent overleden en je kind heeft van jou geërfd. Na ontvangst van de erfenis gaat jouw erfgenaam […]
Lees meer

Vermogen

Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament zijn nagelaten aan nabestaanden. Daarbij kan beneficiair aanvaarden soms nuttig zijn. Geldbedragen (geldvorderingen) kunnen via een schenkingsakte worden geschonken. Het soort huwelijk kan jouw vermogen beïnvloeden. Zie […]
Lees meer

Vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over je eigen vermogen in Box 3 (inkomen uit vermogen). Bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen of een tweede woning. De belasting kent een vrijgesteld vermogen en een tarief in schijven. Zie voor alle vrijstellingen en tarieven box 3 inkomstenbelasting onze tabellen.
Lees meer

Vernietigbaarheid

Vernietigbaar betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat de handeling na vernietiging achteraf nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is in het algemeen vernietigbaar als deze heel nadelig is voor (een van de) betrokken personen. Of bijvoorbeeld als die onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, bedreiging of bedrog is […]
Lees meer

Verrekening

Verrekening is het in mindering brengen van kosten of schulden op een vordering. Je kan bijvoorbeeld verrekenen met een nalatenschap. Dat is een manier om de nalatenschap kleiner te maken, zodat de erfgenamen minder erfbelasting hoeven betalen. Bijvoorbeeld uitvaartkosten. Ook kun je schenkingen op papier die tijdens het leven van de erflater zijn gedaan verrekenen […]
Lees meer

Verruimde vrijstelling

De verruimde vrijstelling is de vrijstelling waarvan je eenmalig gebruik kan maken bij het doen van een schenking. Met die verruimde vrijstelling kan je een fors bedrag belastingvrij schenken. Er is een algemene eenmalige vrijstelling voor schenken aan kinderen. Voordeel is dat daar geen verplichte besteding aan vast zit.
Lees meer

Vrij van recht

Vrij van recht wil zeggen dat er geen belasting hoeft te worden betaald door de ontvanger. Vrij van recht laten erven betekent dat in het testament is opgenomen dat 1 of meer erfgenamen geen erfbelasting over hetgeen zij erven hoeven te betalen. De erfbelasting moet dan zijn voldaan uit de rest van de erfenis. Vrij van […]
Lees meer

Vrijstelling

Een vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen […]
Lees meer

Vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker is iemand waaraan de eigenaar van een goed het recht van vruchtgebruik heeft gegeven. Dat recht van vruchtgebruik geeft de vruchtgebruiker het recht om een goed van iemand anders te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Zo heeft de vruchtgebruiker van een aandeel in een besloten vennootschap recht op ontvangst van dividend. […]
Lees meer