Woorden in categorie: Transportakte

Home » Woorden in categorie
8.4

ABC-akte

Een ABC-akte is een notariële akte voor een vastgoedtransactie waarbij drie partijen betrokken zijn. Ook wel ABC-leveringsakte. Dit houdt in dat A zijn of haar onroerende zaak verkoopt aan B en dat B het vervolgens binnen een korte tijd doorverkoopt aan C. Het is eigenlijk een A-B, B-C-akte. Met een ABC-akte wordt de onroerende zaak, […]
Lees meer

Akte van vestiging

De akte van vestiging is een notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven in het Kadaster. In deze akte zijn dan bepaalde afspraken vastgelegd. Denk hierbij aan de wijze van uitoefening, de duur, een ontbindende voorwaarde en een vergoeding. Een erfdienstbaarheid moet bijvoorbeeld zijn opgenomen in een akte van vestiging.
Lees meer

Bankgarantie

De bankgarantie bij de koop van een huis, is een garantie dat de bank de waarborgsom zal voldoen aan de verkoper. Bij de koop van een woning moet je namelijk een waarborgsom (aanbetaling) betalen, meestal ter hoogte van 10% van de koopprijs. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. De afspraken over […]
Lees meer

Bewijskracht

De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen dienen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt wat de bewijskracht van een bewijsmiddel is, tenzij er sprake is van dwingend bewijs. In een procedure kan eigenlijk alles als bewijs worden aangevoerd. Bewijsmiddelen die dwingend bewijs zijn, hebben de meeste bewijskracht. In […]
Lees meer

Deelgenoot

De deelgenoot is de persoon die een aandeel heeft in in of recht heeft op een gemeenschappelijk goed, zoals een gezamenlijke caravan, vakantiehuis of een legaat aan meerdere personen. Erfgenamen van een nalatenschap en rechthebbenden op een ontbonden gemeenschap van goederen zijn voorbeelden van deelgenoten. Denk daarnaast aan het geval dat twee broers de woning […]
Lees meer

Derdengeld

Het derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen. Dat geld staat veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Zo blijft dat geld […]
Lees meer

Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs van een woning of pand is een door het kadaster gewaarmerkt bewijsstuk dat je eigenaar bent. Je ontvangt dit van de notaris. Meestal een paar weken na de formele overdracht. Dit document is openbaar en hoort bij het object en is dus niet persoonlijk. Het is een beetje verwarrend, want het is de […]
Lees meer

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht is het overgaan van de eigendom van een goed naar een ander. Onder omstandigheden is er dan ook overdrachtsbelasting bij betrokken. Voor de eigendomsoverdracht van registergoederen, zoals huizen en grond, moet je naar de notaris. Die maakt voor jou de leveringsakte.
Lees meer

Erf

Het erf is een stuk grond of perceel waarop eventueel gebouwen en bouwwerken (zoals een huis) staan. De grond rondom een gebouw wordt erf genoemd. De omvang van een erf kun je vinden door bij het kadaster een kadastrale kaart op te vragen. In het kadaster staat de erfgrens. Daarop staat  alleen aangegeven hoe het […]
Lees meer

Erfafscheiding

De erfafscheiding is een bouwwerk of beplanting waarmee de grens tussen twee erven wordt aangegeven. Dit staat op de erfgrens. Bijvoorbeeld een schutting, heg of scheidsmuur. De erfafscheiding is eigendom van beide buren en dus mandelig. De wet bepaalt dat het maximaal 2 meter hoog mag zijn. Je mag altijd zonder toestemming van jouw buur […]
Lees meer

Financieringsvoorbehoud

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopakte bij de koop van een woning. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Het kan voorkomen dat de koper de financiering van de woning niet rond krijgt voor een bepaalde datum. Als dat het geval is, dan gaat de koop niet door. Ook wordt de koopakte […]
Lees meer

Geldvordering

De geldvordering is het recht om van iemand geld te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het bestaan van een vordering. Bijvoorbeeld wegens een koopovereenkomst, lening, schadevergoeding of een legitieme portie. Als een erfgenaam recht heeft op een erfdeel, kan dat recht bestaan uit het hebben van een vordering. Ook bij een hypotheek is er […]
Lees meer

Groninger akte

Een Groninger akte is een akte van levering van een onroerende zaak. In deze akte is bepaald dat de onroerende zaak wel alvast wordt geleverd aan de koper, maar dat deze de koopprijs op een later moment betaalt. Ook de ontbindende of opschortende voorwaarden die in de koopovereenkomst zijn opgenomen lopen nog. In de Groninger […]
Lees meer

Hypotheekrente

De hypotheekrente is de rente die je betaalt voor de hypothecaire lening (waarmee je bijvoorbeeld de koop van een woning hebt gefinancierd). De hoogte van de rente en andere informatie over de hypotheek staat in de hypotheekakte. Samenwoners kunnen door maken van een samenlevingscontract aftrekposten (zoals hypotheekrente) onderling verdelen.
Lees meer

Kadaster

Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staan de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer, dat in de aktes in gebruik is. […]
Lees meer

Kadastraal nummer

Het kadastraal nummer is het nummer dat een onroerende zaak heeft bij het kadaster. Tegenwoordig zijn dat oplopende unieke nummers. Voorheen was het kadaster georganiseerd in regio’s en had iedere regio zijn eigen nummer. Daarom staat bij oude nummers ook welk kantoor van het kadaster erbij hoort. Ieder object heeft een eigen nummer. Dus vaak […]
Lees meer

Kadastraal perceel

Het kadastraal perceel is het perceel dat je kunt vinden op een kadastrale kaart. In het kadaster staan de grenzen van een perceel. Om een kadastraal perceel te kunnen (ver)kopen moet je een notaris inschakelen. In de notariële akte staat het kadastraal perceelnummer, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over welk perceel het gaat.
Lees meer

Kavel

De kavel is een stuk grond dat je voor een bepaald doeleinde gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kunt een kavel meestal herkennen aan omheining, bebouwing of afrastering van het stuk grond. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de […]
Lees meer

Kettingbeding

Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je het beding niet doorgeeft dan moet je een boete betalen aan degene die jou dat beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat namelijk meestal een boetebeding. Voorbeeld kettingbeding Een […]
Lees meer

Koopakte

De koopakte is een overeenkomst waarmee men de koop van een onroerende zaak regelt. De meest voorkomende koopovereenkomst is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken, zoals vliegtuigen, boten, garageboxen en dergelijke. In Amsterdam wordt een koopakte altijd door een notaris opgesteld, in de rest van […]
Lees meer

Koopsom

De koopsom is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de koopsom voor een huis. De verkoper en koper hebben dan afgesproken wat de totale prijs is voor het huis. Let wel op dat door het betalen aan de verkoper je nog niet eigenaar bent geworden. Je wordt pas […]
Lees meer

Kosten koper

Het begrip kosten koper houdt in dat de koper bij de aankoop van een woning bepaalde kosten voor zijn rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en kadastrale kosten. De notariskosten worden ook wel transportkosten genoemd. Achter de vraagprijs van de woning staat vaak kosten koper (k.k.) vermeld. Als er geen kosten koper […]
Lees meer

Levering

De levering is een vereiste handeling voor eigendomsoverdracht van bepaalde goederen. Voor de levering van een woning is een notariële akte een vereiste akte. Die akte moet je laten inschrijven in het Kadaster. De koper van de woning is pas eigenaar als de akte na het inschrijven van de akte.Bij roerende goederen is de levering […]
Lees meer

Leveringsakte

De leveringsakte is een andere benaming voor de transportakte. Deze notariële akte heb je nodig voor de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Bijvoorbeeld bij de koop van een woning is een leveringsakte nodig. Daarnaast heb je ook een koopakte nodig.
Lees meer

Mandeligheid

Mandeligheid is mede-eigendom van een stuk grond, gebouw of werk. Bijvoorbeeld een schutting, pad, sloot of scheidsmuur tussen twee buren. Een vrijstaande scheidsmuur, hek of heg is op grond van de wet mandelig. Dat betekent dat beide buren samen de mandelige zaken moeten onderhouden en, indien nodig, vernieuwen. Een buur mag niet zelfstandig (dus zonder […]
Lees meer

Natrekking

Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond, dat de eigenaar […]
Lees meer

Onroerende zaak

Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Niet juristen hebben het over een onroerend goed. Dat is de oude term voor een onroerende zaak. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende […]
Lees meer

Overdracht

De overdracht is het in eigendom van een goed geven aan een ander. Voor een geldige overdracht is vereist: Een geldige titel (rechtvaardiging voor de overdracht, bijvoorbeeld een koopovereenkomst) Een geldige levering (bijvoorbeeld een notariële akte en inschrijving daarvan in het Kadaster) Een beschikkingsbevoegde verkoper (meestal de eigenaar van het goed) Voor bepaalde goederen is […]
Lees meer

Perceel

Het perceel is een stuk grond met een bepaalde bestemming.  Een bestemming bepaald door het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld een bouwperceel. Zie ook kadastraal perceel.
Lees meer

Registergoed

Registergoederen zijn goederen die voor een geldige overdracht moeten worden ingeschreven in het een register. Zoals het Kadaster. Op registergoederen kan je een hypotheek of ander recht vestigen. Ook die rechten op een registergoed zoals een hypotheek op een woning moet je in het register inschrijven.
Lees meer

Reststrook

De reststrook is een stuk grond van de gemeente (of ander overheidsorgaan) dat naast jouw eigen grond ligt. De gemeente biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om de reststrook van de gemeente te kopen of te huren. Voor de eigendomsoverdracht van een reststrook heb je een notariële akte nodig (een transportakte). Daar komen ook overdrachtsbelasting […]
Lees meer

Splitsingsakte

De splitsingsakte is de notariële akte waarmee je de eigendom van een gebouw en bijbehorende grond kunt splitsen in aparte appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw je splitst en in welke delen. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Ook kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar bevoegd is om zijn appartementsrecht te splitsen. […]
Lees meer

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte. Hierin staan afspraken tussen eigenaren van appartementsrechten. De gezamenlijke appartementseigenaren hebben bepaalde rechten en plichten gebaseerd op dit splitsingsreglement. Bijvoorbeeld over de kostenverdeling van onderhoud, of afspraken over de ruimtes van het gebouw met gezamenlijk gebruik. In het reglement kun je de afspraken in de […]
Lees meer

Transportakte

De transportakte of leveringsakte is de notariële authentieke akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken en registergoederen. Bijvoorbeeld een woning of stuk grond. Ook wel akte van levering. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. De leveringsakte wordt, na ondertekening door […]
Lees meer

Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring is het eigenaar worden van een zaak door die zaak voor een bepaalde tijd te bezitten of te gebruiken (terwijl je eigenlijk geen eigenaar was). Roerende zaken (zoals een fiets of auto) verkrijg je na drie jaar bezit. Andere zaken, zoals registergoederen (zoals aan een stuk grond) verkrijg je na tien jaar bezit. […]
Lees meer

Voorkeursrecht

Het voorkeursrecht is een wettelijk of contractueel recht om een goed met voorrang te kopen. Bijvoorbeeld bij het verkopen van een woning. Je moet de woning dan eerst te koop aanbieden aan een specifiek persoon. Of in de statuten van een onderneming waarin staat dat aandelen ten gunste van de andere aandeelhouders komen. Op deze […]
Lees meer

Vormerkung

De vormerkung (uit het Duits) is de inschrijving van de koopovereenkomst van een woning in het Kadaster. Hiermee bescherm je de koper tegen een beslag of faillissement van de verkoper dat ontstaat na de verkoop . In dat geval kan de koop van de woning alsnog doorgaan (zonder nadelige gevolgen voor de koper).
Lees meer

Vrij op naam

Vrij op naam betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster. De kosten voor een hypotheek ter financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de koper de woning vrij […]
Lees meer

Waarborgsom

De waarborgsom is het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris heeft plaatsgevonden. Dat staat in de koopakte en bedraagt meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan. Als je de koop niet door […]
Lees meer

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een woning en andere onroerende zaken. Deze waarde wordt geschat aan de hand van een taxatie. Een taxateur voert de taxatie uit. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. De peildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente gebruikt deze waarde voor het vaststellen van gemeentelijke […]
Lees meer