Woorden in categorie: Koopovereenkomst

Home » Woorden in categorie
8.4

Appartementseigenaar

De appartementseigenaar heeft het eigendomsrecht van een appartementsrecht. Hij of zij mag dan exclusief gebruik maken van een appartement (privégedeelte van een gebouw). Daarbij is de eigenaar gebonden aan de afspraken uit de splitsingsakte en moet het splitsingsreglement naleven. Juridisch gezien ben je dus geen eigenaar van het appartement, maar slechts van het appartementsrecht. Een […]
Lees meer

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte van de notaris vereist. Het eigendomsrecht van het gebouw wordt dan opgesplitst in appartementsrechten. Door splitsing kunnen appartementseigenaren exclusief gebruik maken van hun appartement in het gebouw. Het appartementsrecht is een zogeheten zakelijk recht. Bij het vestigen van dat appartementsrecht […]
Lees meer

Bankgarantie

De bankgarantie bij de koop van een huis, is een garantie dat de bank de waarborgsom zal voldoen aan de verkoper. Bij de koop van een woning moet je namelijk een waarborgsom (aanbetaling) betalen, meestal ter hoogte van 10% van de koopprijs. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. De afspraken over […]
Lees meer

Bewijskracht

De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen dienen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt wat de bewijskracht van een bewijsmiddel is, tenzij er sprake is van dwingend bewijs. In een procedure kan eigenlijk alles als bewijs worden aangevoerd. Bewijsmiddelen die dwingend bewijs zijn, hebben de meeste bewijskracht. In […]
Lees meer

Bezit

Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Ook wel de feitelijke machtsuitoefening. De bezitter is ook meestal de eigenaar van het goed, maar dit hoeft niet altijd.
Lees meer

Economische eigendom

Het economische eigendom is een vorm van eigendom waarbij de zaak niet juridisch eigendom is van de koper. Zo blijft bij onroerende zaken de zaak op naam van de verkoper staan (in het kadaster). Een koper heeft het economische eigendom als hij of zij de zaak heeft gekocht, maar wanneer de verkoper de zaak nog […]
Lees meer

Eigendom

De eigendom is het meest uitstrekkende recht wat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag zijn zaak (zonder toestemming) gebruiken, overdragen, vernietigen en nalaten aan erfgenamen. Zowel een natuurlijke persoon (mensen) als rechtspersonen (organisaties) kunnen een zaak in eigendom hebben. Zie ook bezit en gemeenschap. Het eigendomsrecht kan door de wet zijn beperkt. […]
Lees meer

Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs van een woning of pand is een door het kadaster gewaarmerkt bewijsstuk dat je eigenaar bent. Je ontvangt dit van de notaris. Meestal een paar weken na de formele overdracht. Dit document is openbaar en hoort bij het object en is dus niet persoonlijk. Het is een beetje verwarrend, want het is de […]
Lees meer

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht is het overgaan van de eigendom van een goed naar een ander. Onder omstandigheden is er dan ook overdrachtsbelasting bij betrokken. Voor de eigendomsoverdracht van registergoederen, zoals huizen en grond, moet je naar de notaris. Die maakt voor jou de leveringsakte.
Lees meer

Erf

Het erf is een stuk grond of perceel waarop eventueel gebouwen en bouwwerken (zoals een huis) staan. De grond rondom een gebouw wordt erf genoemd. De omvang van een erf kun je vinden door bij het kadaster een kadastrale kaart op te vragen. In het kadaster staat de erfgrens. Daarop staat  alleen aangegeven hoe het […]
Lees meer

Erfafscheiding

De erfafscheiding is een bouwwerk of beplanting waarmee de grens tussen twee erven wordt aangegeven. Dit staat op de erfgrens. Bijvoorbeeld een schutting, heg of scheidsmuur. De erfafscheiding is eigendom van beide buren en dus mandelig. De wet bepaalt dat het maximaal 2 meter hoog mag zijn. Je mag altijd zonder toestemming van jouw buur […]
Lees meer

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt. Voor het vestigen van een […]
Lees meer

Erfgrens

De erfgrens is de grens waar het erf eindigt, juridisch ook wel kavel of perceel. De eigendom van de grond strekt zich dus uit tot de erfgrens. Bij de eigendomsoverdracht van een stuk grond zal de notaris een beschrijving van deze grens opnemen in de notariële akte. Door verjaring kan de werkelijke erfgrens anders zijn […]
Lees meer

Financieringsvoorbehoud

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopakte bij de koop van een woning. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Het kan voorkomen dat de koper de financiering van de woning niet rond krijgt voor een bepaalde datum. Als dat het geval is, dan gaat de koop niet door. Ook wordt de koopakte […]
Lees meer

Gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst is de overeenkomst tussen een grondgebruiker en de grondeigenaar, waarin staat dat de gebruiker het recht heeft om de grond van de grondeigenaar te gebruiken. Ook wel bruikleenovereenkomst genoemd. Gemeenten spreken dat meestal af bij snippergroen. In de gebruiksovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeentegrond mag worden gebruikt. Overtreding van die afspraken levert […]
Lees meer

Kadaster

Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staan de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Alle objecten hebben een uniek kadastraal nummer, dat in de aktes in gebruik is. […]
Lees meer

Kadastraal perceel

Het kadastraal perceel is het perceel dat je kunt vinden op een kadastrale kaart. In het kadaster staan de grenzen van een perceel. Om een kadastraal perceel te kunnen (ver)kopen moet je een notaris inschakelen. In de notariële akte staat het kadastraal perceelnummer, zodat er geen onduidelijkheid bestaat over welk perceel het gaat.
Lees meer

Kadastrale grens

De kadastrale grens is de erfgrens van een kadastraal perceel dat in het kadaster staat geregistreerd. Die grens is vastgelegd door inschrijving van de notariële akte waarmee de eigendomsoverdracht van het perceel plaatsvond. In die akte staat namelijk beschreven welk kadastraal perceel (met welk kadastraal perceelnummer) wordt overgedragen. Door verjaring kan de kadastrale grens die op […]
Lees meer

Kadastrale kaart

De kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel. Het geeft dus aan hoe een stuk grond staat geregistreerd in het kadaster. Op de kaart staan niet de afmetingen van het perceel. Wel staan er de kadastrale grenzen, perceelnummers, straatnamen en huisnummers op. Let wel op dat door verjaring de werkelijke eigendomssituatie anders kan […]
Lees meer

Kavel

De kavel is een stuk grond dat je voor een bepaald doeleinde gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kunt een kavel meestal herkennen aan omheining, bebouwing of afrastering van het stuk grond. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de […]
Lees meer

Kettingbeding

Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je het beding niet doorgeeft dan moet je een boete betalen aan degene die jou dat beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat namelijk meestal een boetebeding. Voorbeeld kettingbeding Een […]
Lees meer

Koopakte

De koopakte is een overeenkomst waarmee men de koop van een onroerende zaak regelt. De meest voorkomende koopovereenkomst is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken, zoals vliegtuigen, boten, garageboxen en dergelijke. In Amsterdam wordt een koopakte altijd door een notaris opgesteld, in de rest van […]
Lees meer

Koopoptie

De koopoptie is een afspraak in een koopovereenkomst, meestal bij de koop van bedrijven of woningen. Die afspraak houdt in dat de verkoper het goed verkoopt aan de koper, maar de koper de keuze heeft of hij of zij wel of geen gebruik maakt van zijn of haar optie om te kopen. De koopoptie is […]
Lees meer

Koopsom

De koopsom is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de koopsom voor een huis. De verkoper en koper hebben dan afgesproken wat de totale prijs is voor het huis. Let wel op dat door het betalen aan de verkoper je nog niet eigenaar bent geworden. Je wordt pas […]
Lees meer

Kosten koper

Het begrip kosten koper houdt in dat de koper bij de aankoop van een woning bepaalde kosten voor zijn rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en kadastrale kosten. De notariskosten worden ook wel transportkosten genoemd. Achter de vraagprijs van de woning staat vaak kosten koper (k.k.) vermeld. Als er geen kosten koper […]
Lees meer

Leveringsakte

De leveringsakte is een andere benaming voor de transportakte. Deze notariële akte heb je nodig voor de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Bijvoorbeeld bij de koop van een woning is een leveringsakte nodig. Daarnaast heb je ook een koopakte nodig.
Lees meer

Natrekking

Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond, dat de eigenaar […]
Lees meer

Onroerende zaak

Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Niet juristen hebben het over een onroerend goed. Dat is de oude term voor een onroerende zaak. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende […]
Lees meer

Opstalrecht

Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal is de opstaller. Het […]
Lees meer

Overdracht

De overdracht is het in eigendom van een goed geven aan een ander. Voor een geldige overdracht is vereist: Een geldige titel (rechtvaardiging voor de overdracht, bijvoorbeeld een koopovereenkomst) Een geldige levering (bijvoorbeeld een notariële akte en inschrijving daarvan in het Kadaster) Een beschikkingsbevoegde verkoper (meestal de eigenaar van het goed) Voor bepaalde goederen is […]
Lees meer

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een onroerende zaak moet betalen aan de belastingdienst. Die belasting betaal je bij de koop bijvoorbeeld een huis, bedrijfspand of stuk grond. Zie ook kosten koper. Bij de koop van een huis bedraagt het 2% van de waarde van het huis en voor andere onroerende zaken […]
Lees meer

Perceel

Het perceel is een stuk grond met een bepaalde bestemming.  Een bestemming bepaald door het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld een bouwperceel. Zie ook kadastraal perceel.
Lees meer

Registergoed

Registergoederen zijn goederen die voor een geldige overdracht moeten worden ingeschreven in het een register. Zoals het Kadaster. Op registergoederen kan je een hypotheek of ander recht vestigen. Ook die rechten op een registergoed zoals een hypotheek op een woning moet je in het register inschrijven.
Lees meer

Reststrook

De reststrook is een stuk grond van de gemeente (of ander overheidsorgaan) dat naast jouw eigen grond ligt. De gemeente biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om de reststrook van de gemeente te kopen of te huren. Voor de eigendomsoverdracht van een reststrook heb je een notariële akte nodig (een transportakte). Daar komen ook overdrachtsbelasting […]
Lees meer

Splitsingsakte

De splitsingsakte is de notariële akte waarmee je de eigendom van een gebouw en bijbehorende grond kunt splitsen in aparte appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw je splitst en in welke delen. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Ook kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar bevoegd is om zijn appartementsrecht te splitsen. […]
Lees meer

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte. Hierin staan afspraken tussen eigenaren van appartementsrechten. De gezamenlijke appartementseigenaren hebben bepaalde rechten en plichten gebaseerd op dit splitsingsreglement. Bijvoorbeeld over de kostenverdeling van onderhoud, of afspraken over de ruimtes van het gebouw met gezamenlijk gebruik. In het reglement kun je de afspraken in de […]
Lees meer

Transportakte

De transportakte of leveringsakte is de notariële authentieke akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken en registergoederen. Bijvoorbeeld een woning of stuk grond. Ook wel akte van levering. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. De leveringsakte wordt, na ondertekening door […]
Lees meer

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een blok. Samen vormen zij een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zoals het onderhoud en de schoonmaak. Ook kan de vereniging regels opstellen. Lidmaatschap van een dergelijke vereniging is vaak verplicht. Ook is er een maandelijkse […]
Lees meer

Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring is het eigenaar worden van een zaak door die zaak voor een bepaalde tijd te bezitten of te gebruiken (terwijl je eigenlijk geen eigenaar was). Roerende zaken (zoals een fiets of auto) verkrijg je na drie jaar bezit. Andere zaken, zoals registergoederen (zoals aan een stuk grond) verkrijg je na tien jaar bezit. […]
Lees meer

Vormerkung

De vormerkung (uit het Duits) is de inschrijving van de koopovereenkomst van een woning in het Kadaster. Hiermee bescherm je de koper tegen een beslag of faillissement van de verkoper dat ontstaat na de verkoop . In dat geval kan de koop van de woning alsnog doorgaan (zonder nadelige gevolgen voor de koper).
Lees meer

Vrij op naam

Vrij op naam betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster. De kosten voor een hypotheek ter financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de koper de woning vrij […]
Lees meer

Waarborgsom

De waarborgsom is het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris heeft plaatsgevonden. Dat staat in de koopakte en bedraagt meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan. Als je de koop niet door […]
Lees meer