Woorden in categorie: Notaris

Home » Woorden in categorie
8.4

Acte

Acte is de verouderde spelwijze van akte. Omdat het Nederlandse woord acte geleend is uit de Franse taal schreef men vroeger acte met een c.
Lees meer

Afschrift

Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut). Een afschrift kan je herkennen doordat er ‘’uitgegeven voor afschrift’’ op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte. Het is eigenlijk een gewaarmerkte kopie. […]
Lees meer

Akte

Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte moet zijn voorzien van ondertekening en zijn gedagtekend. In het document worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de authentieke akte. […]
Lees meer

Ambtsgeheim

Het ambtsgeheim is de wettelijke verplichting van de notaris om alle vertrouwelijke informatie over klanten geheim te houden. Met andere woorden: beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor alle informatie die de notaris bij notariële werkzaamheden te weten komt. Ook als de notaris uiteindelijk geen akte maakt geldt alsnog voor alle verkregen informatie over de klanten […]
Lees meer

Apostille

De apostille is de verklaring dat de handtekening van de notaris op echtheid en geldigheid is gecontroleerd door de rechtbank. Dit is soms vereist om een notariële akte geldig te laten zijn in het buitenland. De rechtbank brengt voor de aanvraag van een apostille griffierecht in rekening.
Lees meer

Authentieke akte

Een akte is pas een authentieke akte als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Je […]
Lees meer

Belehrungsplicht of zorgplicht

De belehrungsplicht is de wettelijke plicht van de notaris om zijn cliënten (zo nodig) te wijzen op de gevolgen (en mogelijke risico’s) van de notariële akte. De moderne term is zorgplicht. De notaris moet ook controleren of jij de gevolgen begrijpt van wat je gaat tekenen. Deze plicht moet hij uitvoeren voordat de cliënt de […]
Lees meer

Beroepsfout

Een beroepsfout is het als een notaris handelt in strijd met een wettelijke regel of norm die geldt voor notarissen. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid, en dus recht op schadevergoeding voor de benadeelde. Alle notarissen zijn verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Geschillen die ontstaan over een beroepsfout tussen de notaris en de klant kunnen op verschillende […]
Lees meer

Boedelnotaris

De boedelnotaris is de notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken zijn bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de […]
Lees meer

BRP uittreksel

Het BRP uittreksel is een officiële verklaring waarop jouw gegevens uit de Basisregistratie Personen BRP staan. Hierop staat jouw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, burgerservicenummer (BSN) en woonplaats. Ook wel een BRP afschrift. Dit was vroeger een GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) uittreksel. De notaris moet vaak een uittreksel opvragen uit het BRP. De gegevens in een notariële akte moeten overeenkomen met […]
Lees meer

Bureau Financieel Toezicht BFT

Het BFT (Bureau Financieel Toezicht) is de instantie die in het kader van de notariële wetgeving en WWFT toezicht houdt op notarissen. Het BFT Bureau Financieel Toezicht is een onafhankelijke financieel toezichthouder. Zij controleert of er geen geld van de derdengeldrekening verdwijnt. De instantie moet ervoor zorgen dat deze beroepsbeoefenaren hun financiën op orde hebben en […]
Lees meer

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer dat iedere Nederlander heeft. Het is het nummer waarmee je bent opgeslagen in de Basisregistratie Personen, het BRP. Het is ook het nummer dat wordt gebruikt door de fiscus voor je aanslagen. Vroeger had je een fiscaal nummer, dat is daarna omgezet in het burgerservicenummer. Het nummer staat […]
Lees meer

Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. De notaris is verplicht dit te doen als een cliënt een transactie door de notaris wil laten uitvoeren. Dit staat in de Notariswet. De notaris moet de identiteit van de cliënt vaststellen en dit verifiëren met behulp van een geldig identiteitsbewijs. Hij stelt vast of de […]
Lees meer

Comparant

De comparant is een persoon die verschijnt bij de notaris om een akte te maken en als partij is opgenomen in de notariële akte.
Lees meer

Conceptakte

De conceptakte is het ontwerp van de akte die de notaris naar je toestuurt na een gesprek op het notariskantoor. Ook wel ontwerpakte. Als je een akte maakt via onze site, dan zie je de conceptakte als pdf bestand. Voordat de akte wordt getekend, dus vóór het passeren, zal de notaris een conceptakte naar je […]
Lees meer

Dagtekening

De dagtekening is de datum die op een document staat. Bijvoorbeeld op een onderhandse akte of authentieke notariële akte . Die datum geeft aan op welke dag de akte is ondertekend door de persoon voor wie de akte is gemaakt. Dit is voor de bruikbaarheid van een akte heel belangrijk. Door de dagtekening van de notaris staat […]
Lees meer

Depotakte

De depotakte is een notariële akte waarin wordt verklaard dat een klant aan de notaris heeft gevraagd om een akte (een schriftelijk stuk) in zijn of haar protocol op te nemen. Aan de opgenomen akte wordt dan als bijlage de depotakte geniet. Een depotakte levert bewijs op dat iets op een bepaald tijdstip en bepaalde […]
Lees meer

Derdengeld

Het derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen. Dat geld staat veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Zo blijft dat geld […]
Lees meer

Derdengeldenrekening

Een derdengeldenrekening is een bankrekening waarop geld staat dat niet van de notaris is, maar van iemand anders. Dat geld heet derdengeld. Op deze bankrekening staat het geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met zijn werkzaamheden. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Bijvoorbeeld door een koper van een woning […]
Lees meer

Domicilie

De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp). In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
Lees meer

Executoriale titel

De executoriale titel is een document waarmee je een recht kunt afdwingen. Dat doe je door de executoriale titel te laten betekenen door een deurwaarder aan de wederpartij. De wederpartij is dan de persoon die iets moet doen op basis van de executoriale titel. Voorbeelden van executoriale titels zijn grossen van vonnissen, beschikkingen (zoals een […]
Lees meer

Financial Intelligence Unit

De FIU-Nederland is een overheidsorganisatie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt. De afkorting staat voor Financial Intelligence Unit-Nederland. Notarissen hebben een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Dat moet namelijk op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). De FIU-Nederland opereert als het centrale meldpunt voor notarissen. Werkzaamheden FIU […]
Lees meer

Geschillencommissie Notariaat

De Geschillencommissie Notariaat is een onafhankelijke organisatie die uitspraken doet over een geschil tussen de notaris en de cliënt. Notarissen en kandidaat-notarissen zijn verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie. Het moet gaan over klachten over de rekening of declaraties van de notaris of de (kwaliteit van de) werkzaamheden, bijvoorbeeld een beroepsfout. De uitspraak van de Geschillencommissie […]
Lees meer

Griffierecht

Griffierecht is de bijdrage die je moet betalen aan de rechterlijke macht. Het griffierecht is dus het tarief voor het product of dienst die je afneemt. Je moet het betalen als je een procedure start. Je betaalt het ook als je bijvoorbeeld iets wilt deponeren of registreren. Voorbeeld: Bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden die worden geregistreerd in […]
Lees meer

Grosse

Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van de authentieke akte. Dit afschrift heeft dezelfde bewijskracht als een door de rechter uitgesproken vonnis of een door de notaris gemaakte akte. Je hebt een gewaarmerkt afschrift nodig omdat het origineel bij de notaris ligt.
Lees meer

Handelsregisterwet

De Handelsregisterwet bevat regels over de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De Handelsregisterwet bepaalt dat alle rechtspersonen die hun zetel in Nederland hebben zich moeten inschrijven in het handelsregister. In Nederland doet de notaris dit na het oprichten van een rechtspersoon. De wet is in werking getreden op 22 maart 2007.
Lees meer

Honorarium

Het honorarium is de financiële vergoeding die onder andere door notarissen, advocaten en accountants in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Het komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent dan ereloon. Op de factuur zie je een onderscheid tussen honorarium en verschotten.
Lees meer

iDIN

iDIN is een mogelijkheid om je online te identificeren. Je gebruikt iDIN om te legaliseren. Je kan het ook gebruiken om in te loggen en voor leeftijdscontrole. iDIN is ontwikkeld door de gezamenlijke banken. Het systeem lijkt dan ook sterk op iDEAL. Je logt in bij je eigen bank. Geeft aan welke gegevens je wilt […]
Lees meer

Kamer voor het notariaat

De Kamer voor het notariaat is de organisatie die zich in eerste instantie bezighoudt met de tuchtrechtspraak over de notarissen. In ieder ressort is een kamer voor het notariaat. Hoger beroep kan je instellen bij notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam. Juridische basis: Artikel 93 Wet op het Notarisambt.
Lees meer

Kandidaat-notaris

Een kandidaat-notaris, is iemand die na een opleiding notarieel recht, op een notariskantoor kan gaan werken als kandidaat-notaris. In de eerste periode van drie jaar werkt de kandidaat-notaris onder verantwoordelijkheid van de notaris. De kandidaat volgt dan een beroepsopleiding. Na zes jaar ervaring in het notariaat kan de kandidaat benoemd worden tot notaris. Dat vereist […]
Lees meer

Kantoorklachtenregeling

De kantoorklachtenregeling is de interne regeling die de notaris hanteert bij de behandeling van klachten. Die regeling is te vinden op de website van jouw notaris. Hierin staat beschreven hoe je jouw probleem kunt voorleggen aan de notaris en hoe geprobeerd zal worden om een oplossing te vinden. Probeer altijd eerst om met je notaris […]
Lees meer

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

De KNB is de organisatie waarbij alle notarissen in Nederland verplicht zijn aangesloten. De organisatie stelt eigen regels op waar notarissen aan moeten voldoen. Ook is de KNB een belangenbehartiger van notarissen. Zij beheert een online register waar alle notarissen van Nederland in staan vermeld, het Register Notariaat. In een apart register, het opvolgersarchief kun […]
Lees meer

Kosten koper

Het begrip kosten koper houdt in dat de koper bij de aankoop van een woning bepaalde kosten voor zijn rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en kadastrale kosten. De notariskosten worden ook wel transportkosten genoemd. Achter de vraagprijs van de woning staat vaak kosten koper (k.k.) vermeld. Als er geen kosten koper […]
Lees meer

Kwaliteitsfonds Notariaat

Het Kwaliteitsfonds Notariaat is een fonds dat de kosten van de KNB voor toezicht op notarissen en tuchtrecht betaalt. Hiermee bewaakt het de kwaliteit van het notariaat. Daarnaast financiert dit fonds de kosten van maatregelen na ontzetting of schorsing van notarissen. Aktes blijven dan toegankelijk en de dienstverlening aan de klant gaat door. Heffingen op […]
Lees meer

Kwaliteitsrekening

De kwaliteitsrekening is een andere naam voor de derdengeldenrekening. Het is een aparte veilige bankrekening van de notaris voor geld van klanten.
Lees meer

Meldingsplicht

Een van die verplichtingen van de notaris is de meldingsplicht. De notaris heeft verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Notarissen moet op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering  van terrorisme (WWFT) namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding maakt de notaris bij FIU-Nederland en wordt niet meegedeeld […]
Lees meer

Ministerieplicht

De ministerieplicht is de wettelijke plicht van de notaris om aan iedere klant juridische dienstverlening te bieden. De notaris moet dus, als iemand dat verzoekt, altijd meewerken aan het maken van een akte. Dat geldt bijvoorbeeld dus ook voor klanten met een strafblad.Deze plicht gaat niet zo ver dat de notaris ook moet meewerken aan […]
Lees meer

Minuut

De minuut als juridische term, voor het getekende exemplaar van de authentieke akte. De minuut wordt altijd door de notaris bewaard. De minuut is onderdeel van het protocol van de notaris.
Lees meer

Nederlands recht

Het Nederlands recht is het geheel van wettelijke regels die gelden in Nederland. Deze regels vind je vooral in wetten, verdragen en rechtspraak. Het Nederlands recht is van toepassing op Nederlanders en iedereen die zich in het Koninkrijk bevindt. Als je in Nederland door een Nederlandse notaris een testament of huwelijks voorwaarden laat maken, is […]
Lees meer

Notariaat

Het notariaat is een ander woord voor de notarispraktijk of het ambt van de notaris. Notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en notarisklerken behoren tot het notariaat. Zij moeten zich houden aan de Notariswet. Sommige notariskantoren noemen zichzelf notariaat. De overkoepelende organisatie van het notariaat is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
Lees meer

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke […]
Lees meer

Notariskamer Gerechtshof Amsterdam

De Notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam is de instantie voor hoger beroep bij uitspraken van de kamers voor het notariaat. Tegen een uitspraak van deze kamers staat hoger beroep open bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit beroep moet binnen zes weken na de uitspraak in eerste instantie ingediend. Het tuchtrecht voor het notariaat kent twee […]
Lees meer

Notaristelefoon

De Notaristelefoon is een initiatief van het KNB. Bij de Notaristelefoon kun je terecht met algemene vragen over onder andere erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een huis, huwelijkse voorwaarden en het oprichten van een BV. Je ontvangt antwoord van een notaris of notarieel deskundigen. De Notaristelefoon is een informatielijn. Voor een individueel geval of […]
Lees meer

Notariswet

De Notariswet (de Wet op het notarisambt) bevat regels over de notaris, zijn bevoegdheden, zijn wettelijke plichten en de eisen waaraan de notariële akte moet voldoen. Zo bepaalt de Notariswet dat de notaris een zorgplicht en een onderzoeksplicht (rechercheplicht) heeft.
Lees meer

Onderhandse akte

Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan […]
Lees meer

Opvolgersarchief

Het opvolgersarchief is het online archief waarin je kunt vinden wie de opvolger is van de notaris die jouw akte heeft gemaakt. De opvolger neemt de dossiers en aktes van de vorige notaris over. Ook wel opvolgersregister. Je kunt in het opvolgersarchief zoeken op plaatsnaam of achternaam (van de notaris). Notarissen die actief zijn staan […]
Lees meer

Parafering

De parafering is het voorzien van een bladzijde met een paraaf. Een paraaf is een verkorte handtekening. De Notariswet verplicht dat bij het passeren (ondertekenen) van de akte de bladzijdes die niet zijn ondertekend door de comparant worden voorzien van een paraaf door de notaris. Parafering is ook verplicht als er wijzigingen worden gemaakt in […]
Lees meer

Partijnotaris

De partijnotaris is een notaris die optreedt als adviseur voor een bepaalde partij. Ook wel partijadviseur. Hiermee verschilt de partijnotaris van de gewone notaris die onpartijdig en onafhankelijk moet zijn. Het is belangrijk dat de partijnotaris tijdig aan de betrokken partijen kenbaar maakt dat de adviezen partijd zijn en niet onafhankelijk. De andere partij kan […]
Lees meer

Passeren

Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling van het tekenen van een akte bij de notaris. Soms is het persoonlijk tekenen van de akte in het bijzijn van de notaris verplicht. Bijvoorbeeld bij het passeren van een testament. In andere gevallen tekenen […]
Lees meer

Politiek Prominent Persoon

PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Een PEP is een persoon die een politiek prominente functie bekleedt. Als deze persoon de functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend is er ook sprake van een PEP. De directe familieleden en nauwe zakenrelaties van deze persoon zijn ook een PEP. […]
Lees meer

Poortwachter (poortwachtersfunctie)

Met de poortwachter of poortwachtersfunctie wordt de functie van de notaris of het notariaat als beschermer van ons rechtsbestel bedoeld. Deze functie zie je vooral terug bij de taken van de notaris op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (Wwft). Die wet verplicht notarissen om (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties te melden. En om […]
Lees meer

Protocol

Het protocol is het archief van de notaris waarin hij/zij notariële documenten bewaart. Zo bewaart de notaris originele exemplaren van akten (minuten) en documenten die aan akten zijn gehecht. Deze gegevens worden door de notaris bewaard in een veilige plek op het notariskantoor. Aan die plek zijn veel eisen gesteld, zoals brandveiligheid. Of vochtigheid en […]
Lees meer

Recherche

De recherche is het onderzoek dat de notaris doet in de openbare registers van het Kadaster voordat de notariële akte wordt gemaakt. De notaris is wettelijk verplicht om deze recherche (ook wel: onderzoeksplicht of rechercheplicht) uit te voeren. Bij de verkoop van een woning (of ander registergoed) moet de notaris bijvoorbeeld onderzoeken of de verkoper […]
Lees meer

Rectificatie-akte

Een rectificatie-akte is een notariële akte waarmee de notaris fouten in een andere notariële akte herstelt. Ook wel een akte van rectificatie. Bijvoorbeeld als de tekst van een akte onjuist of onvolledig is. Denk aan schrijffouten, missende woorden of een foute omschrijving van de partijen. Door een rectificatie-akte mag de herstelde akte echter niet een […]
Lees meer

Register Notariaat

Het Register Notariaat is het online register van de KNB. In dit register staan gegevens over alle notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. Het is de officiële lijst van notarissen in Nederland. Je kan hier alle gegevens over een notaris vinden zoals datum van benoeming en nevenwerkzaamheden. Maar je kan er ook eventuele tuchtmaatregelen in vinden. […]
Lees meer

Repertorium

Het repertorium van de notaris is een register dat hoort bij de notariële administratie (het protocol). Hierin zijn de belangrijkste gegevens van gepasseerde aktes opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de datum, de soort akte en een samenvatting van de inhoud. In 2014 is het Centraal Digitaal Repertorium (CDR) ingevoerd. Hierdoor hoeft de notaris de aktes niet meer […]
Lees meer

Toegevoegd notaris

De toegevoegd notaris is de kandidaat-notaris die onder verantwoordelijkheid en toezicht van een andere notaris notariële werkzaamheden uitvoert. Zo is de toegevoegd notaris bevoegd om notariële aktes te maken. Als de notaris een akte niet kan passeren wegens afwezigheid, verhindering of ziekte dan is de toegevoegd notaris bevoegd om namens de notaris de akte te ondertekenen. […]
Lees meer

Tuchtrecht

Het tuchtrecht is de regeling voor het notariaat dat gaat over tuchtprocedures bij de notariële tuchtrechter. Ook wel tuchtrechtspraak. Alle notarissen moeten zich houden aan de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels van de KNB. Als een klant vindt dat de notaris een regel heeft overtreden (bijvoorbeeld de belehrungsplicht of zorgplicht), dan kan de klant […]
Lees meer

Verificatie Identificatie Systeem

Het VIS Verificatie Identificatie Systeem is het systeem waarin een notaris het identiteitsbewijs van de klant controleert. Dat doet hij of zij voor hij of zij werkzaamheden voor jou gaat verrichten. Dit doet de notaris ook bij legalisatie. Met dit systeem controleert de notaris of het identiteitsbewijs waarmee de klant zich bij de notaris identificeert […]
Lees meer

Verjaringstermijn

Is er sprake van een verjaringstermijn, dan is je recht om een vordering op te eisen, komen te vervallen. Je hebt verschillende verjaringstermijnen. Een vonnis verjaart bijvoorbeeld pas na 20 jaar. Maar een consumentenkoop al na 2 jaar. Er zijn ook bijzondere verjaringstermijnen, zoals bijvoorbeeld in het ontslagrecht. Kijk dus altijd goed na welke verjaringstermijn […]
Lees meer

Verlijden

Het verlijden van een akte is het opstellen van een akte door de notaris. Het ondertekenen van de akte door de partijen en de notaris heet het passeren.
Lees meer

Verschot

Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris namens jou aan anderen moet betalen. Hij moet die betalen vanwege de werkzaamheden die de notaris voor je verricht. De notaris is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken. Voorbeeld verschot: het betreft bijvoorbeeld inschrijfkosten van een testament in het Centraal […]
Lees meer

Verzoekschrift

Het verzoekschrift is een schriftelijk stuk waarmee je een verzoek kan doen aan de rechter. Met een verzoekschrift start je een verzoekschriftprocedure. De wet bepaalt wanneer je een verzoekschrift moet indienen. Bijvoorbeeld voor een echtscheiding, adoptie en handlichting.
Lees meer

Video-testament

Een video-testament is een testament dat is opgesteld aan de hand van een video gesprek met een notaris. Bijvoorbeeld via Skype. Tijdens de corona crisis was het niet voor iedereen mogelijk om naar een notaris te gaan om een testament op te stellen. Bijvoorbeeld als je in een verpleeghuis zit, in het ziekhuis ligt of […]
Lees meer

Volmacht

Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Verschillende Volmachten Er zijn verschillende vormen die je kan onderscheiden. Een […]
Lees meer

Vrij op naam

Vrij op naam betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster. De kosten voor een hypotheek ter financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de koper de woning vrij […]
Lees meer

Waarborgsom

De waarborgsom is het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris heeft plaatsgevonden. Dat staat in de koopakte en bedraagt meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling of zekerheidstelling voor de verkoper dat de koop door zal gaan. Als je de koop niet door […]
Lees meer

Wet op het notarisambt

De Wet op het notarisambt is de officiële naam voor de Notariswet. In de Wet op het notarisambt staan regels waar notarissen zich aan moeten houden, zoals toezichtregels en regels over het maken van aktes. Naast de wet zijn notarissen ook gebonden aan de regels van de KNB, de Koninklijke Beroepsorganisatie Notariaat.
Lees meer

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWFT

De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De notaris is gebonden aan de WWFT. Op basis daarvan moet de notaris melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Dit is de meldingsplicht van de notaris. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen van onroerend goed, het oprichten van rechtspersonen of het (ver)kopen van […]
Lees meer

Wilsbekwaam

Iemand is wilsbekwaam als hij kan overzien wat de gevolgen van een bepaalde handeling zijn. Strikt genomen is wilsbekwaamheid geen juridische term, anders dan handelingsbekwaam. De notaris moet in het kader van zijn zorgplicht wel controleren of iemand wilsbekwaam is. Zoals misschien duidelijk is, dat is een medische vraag en geen juridische. Bij twijfel zal […]
Lees meer