Woorden in categorie: Afhandeling erfenis

Home » Woorden in categorie
8.4

Aanwas

Aanwas is de situatie dat er erfgenamen of legatarissen geen aanspraak maken op hun erfdeel, waardoor dat erfdeel wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. Dat kan bijvoorbeeld doordat een erfgenaam de erfenis verwerpt of al eerder dan de erflater overlijdt. In dat geval krijgen de andere erfgenamen in evenredigheid dat deel van […]
Lees meer

Afstammeling

Een afstammeling is een bloedverwant in neerdalende lijn. Kinderen en kleinkinderen zijn dus afstammelingen. Afstammelingen zegt iets over de familieverhouding, niet per definitie over de vraag of iemand erfgenaam is.
Lees meer

Afwikkelingsbewind

Met het afwikkelingsbewind heeft de executeur de bevoegdheid gekregen om de erfenis helemaal af te ronden. Die beslissingen kan de executeur nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit, zoals hij oordeelt dat juist is. Een executeur met afwikkelingsbewind heet ook wel een drie sterren […]
Lees meer

Algemene Nabestaandenwet

In de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is geregeld wie er recht heeft op een nabestaandenuitkering. De overheid wil dat nabestaanden zeker zijn van een basisinkomen. Daarom kunnen zij in bepaalde gevallen aanspraak maken op zo’n uitkering. Voorwaarde is wel dat je in Nederland moet wonen. En jouw partner moest op het moment van overlijden verzekerd zijn […]
Lees meer

Ascendent

De ascendent is een bloedverwant in de opgaande rechte lijn of opklimmende lijn. Jouw ascendenten zijn dus jouw ouders, grootouders en overgrootouders enzovoort. Het is voor het erfrecht van belang of iemand ascendent is. Op grond van de wettelijke verdeling kunnen bloedverwanten tot de zesde graad van jou erven. Daarvan kun je in een testament […]
Lees meer

Begrafenisexecuteur

Een begrafenisexecuteur is een executeur die alleen de uitvaart regelt. Ook wel een executeur met 1 ster genoemd. Dit is een zeer beperkte bevoegdheid. Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Deze bevoegdheden staan benoemd in het testament. Het is gebruikelijk dat de executeur de erfenis beheert en afhandelt. Maar het is dus ook mogelijk om […]
Lees meer

Beheersexecuteur

De beheersexecuteur is de meest voorkomende executeur. De beheersexecuteur heeft de bevoegdheid om de erfenis van de overledene af te handelen. Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen in een testament. De executeur met […]
Lees meer

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Als je normaal een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen, maar ook de schulden. De rechtbank zal een notaris, deskundige of familielid aanwijzen om de erfenis helemaal te beschrijven. Je krijgt dan een overzicht van alle bezittingen en schulden. Dit vindt […]
Lees meer

Berusten in onterving

Berusten in onterving, wil zeggen dat de onterfde persoon zich niet verzet tegen die onterving. Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaart dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie. Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam.
Lees meer

Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven wat er aanwezig is in een erfenis. Een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden. Meestal is een dergelijke beschrijving niet nodig. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als minderjarige kinderen rechten hebben of als een erfgenaam de boedelbeschrijving uitdrukkelijk verlangt. Als er een executeur is benoemd […]
Lees meer

Boedeldossier

Het boedeldossier is het dossier dat de boedelnotaris bijhoudt bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ook wel notarieel dossier genoemd. De notaris is bij het uitvoeren van opdrachten wettelijk verplicht om relevante gegevens te bewaren. Zie ook Notariswet. In het boedeldossier zitten bijvoorbeeld vertrouwelijke brieven en e-mails, boedelvolmachten en erfbelastingaangiftes. Daarom mag een notaris anderen […]
Lees meer

Boedelgevolmachtigde

De boedelgevolmachtigde is de persoon die is aangewezen om beslissingen te nemen over de boedel. Deze persoon kan delen van de nalatenschap verkopen. De erfgenamen geven deze persoon een boedelvolmacht waarin de bevoegdheden en reikwijdte van de volmacht zijn opgenomen.
Lees meer

Boedelkosten

Boedelkosten zijn de kosten die uit de nalatenschap worden betaald vóór je de erfenis verdeelt. Het zijn om te beginnen de kosten van de uitvaart (begrafenis, crematie en dergelijke). Het zijn ook de kosten die die je maakt om de boedel te verdelen. De kosten van een executeur bijvoorbeeld, horen bij de boedelkosten. Ook kosten voor […]
Lees meer

Boedelnotaris

De boedelnotaris is de notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken zijn bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de […]
Lees meer

Boedelregister

Het boedelregister is het openbare register van de rechtbank waarin feiten staan die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Het boedelregister kun je kosteloos raadplegen bij de rechtbank (van het arrondissement) van de laatste woonplaats van de erflater in Nederland. Als er geen (bekende) woonplaats is kun je […]
Lees meer

Boedelverdeling

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De verdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van onroerend goed is een Akte van verdeling noodzakelijk. Ook vindt er een boedelverdeling plaats bij de afwikkeling […]
Lees meer

Boedelvolmacht

Een boedelvolmacht is een volmacht om een boedel af te wikkelen. Bij een erfenis geven alle erfgenamen een volmacht aan iemand. Die persoon, de boedelgevolmachtigde, handelt dan de erfenis af. Meestal is de gevolmachtigde één van de erfgenamen, maar dat hoeft niet. De volmacht kan ruim zijn of bepaalde beperkingen bevatten. Bijvoorbeeld dat bij besluiten […]
Lees meer

Centraal Levenstestamentenregister

Het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) is een door de KNB bijgehouden register van levenstestamenten. Daarin staat geregistreerd wie een levenstestament  opstelde. Alsook op welke datum en bij welke notaris. Men slaat de inhoud van het levenstestament niet op. De notaris die het levenstestament maakt bewaart de akte. Alleen een (kandidaat) notaris kan het register raadplegen. Meer […]
Lees meer

Codicil

In het codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je moet het stuk met de hand schrijven en ondertekenen. Je kan in een codicil […]
Lees meer

Consignatiekas

In de consignatiekas zit geld dat het ministerie van Financiën in bewaring heeft gekregen. Het gaat meestal om geld waarvan onduidelijk is wie er recht op heeft. Het kan ook geld zijn dat degene die er recht op heeft niet wil aannemen. Het geld komt bijvoorbeeld uit faillissement, schuldsanering, erfenis, onteigeningsprocedures of uitgekochte minderheidsaandelen. Het […]
Lees meer

De erven van (aanhef)

Met de erven van of ‘de ervan van wijlen’ bedoel je de gezamenlijke of alle erfgenamen van de overleden persoon. Bij correspondentie over de afwikkeling van een nalatenschap is het gebruikelijk dat de afzender die aanhef of adressering gebruikt. De bank kan de tenaamstelling van de bankrekening veranderen in ‘de ervan van’. Hiermee laat de […]
Lees meer

Deelgenoot

De deelgenoot is de persoon die een aandeel heeft in in of recht heeft op een gemeenschappelijk goed, zoals een gezamenlijke caravan, vakantiehuis of een legaat aan meerdere personen. Erfgenamen van een nalatenschap en rechthebbenden op een ontbonden gemeenschap van goederen zijn voorbeelden van deelgenoten. Denk daarnaast aan het geval dat twee broers de woning […]
Lees meer

Dertig dagenclausule

De 30-dagenclausule is een bepaling (clausule) die gaat over erven en erfbelasting. Ook wel overlevingsclausule. Met de 30-dagenclausule regel je dat in het geval dat jouw partner binnen 30 dagen na jouw overlijden ook komt te overlijden, de erfenis meteen doorgaat naar de erfgenaam van jouw partner.Jouw partner is dan wel erfgenaam, maar hoeft geen […]
Lees meer

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over de waarde van de erfenis, dus over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om […]
Lees meer

Erfdeel

Een erfdeel is heel eenvoudig een deel van de erfenis. Je deelt de erfenis in evenveel delen als er erfgenamen zijn. Hoe groot jouw erfdeel is wordt bepaald door het wettelijk erfrecht of indien dat aanwezig is door een testament. Het woord erfdeel wordt veel gebruikt in de combinatie wettelijk erfdeel, een ander woord daarvoor […]
Lees meer

Erfdeel onthouding

Erfdeel onthouding wil zeggen dat je het erfdeel niet ontvangt. Erfdeel onthouding vindt plaats als je onwaardig bent om te erven. Je hebt bijvoorbeeld de erflater vermoord.
Lees meer

Erfenis

De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater) aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een […]
Lees meer

Erfenis aanvaarden

Een erfenis aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis aanneemt. Juridisch noemen we dit zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Je accepteert de erfenis met alle bezittingen en schulden. De erfgenamen komen in de positie van de overledene. Voor het zuiver aanvaarden van een erfenis is geen expliciete actie verplicht. Als er een Verklaring van erfrecht […]
Lees meer

Erfgenaam

De erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn (wettelijke erfgenamen). Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven.
Lees meer

Erfgenamenonderzoek

Een erfgenamenonderzoek is een onderzoek dat de notaris uitvoert. Doel is om te achterhalen wie de erfgenamen zijn van een overledene. Om te beginnen vindt dit onderzoek plaats in het elektronische systeem van de overheid: de basisregistratie personen. Maar dat register is de omzetting van een ouderwets papieren systeem. Bij die omzetting zijn soms fouten […]
Lees meer

Erflater

De erflater is de persoon die een erfenis nalaat. Als iemand overlijdt waardoor hij iets nalaat heet diegene erflater. Wij spreken dan over de erfenis. De erfenis gaat naar de erfgenamen.
Lees meer

Erfrecht

Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Het erfrecht is grotendeels regelend recht. Dat wil zeggen dat je met een testament af kan wijken van de wettelijke regels. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer

Estate Planning

Estate Planning is het verzamelbegrip voor notariële dienstverlening met betrekking tot het beheren van persoonlijk en/of zakelijk vermogen en nalatenschap. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om het fiscaal en juridisch adviseren bij testamenten, schenkingen bedrijfsopvolging en het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Specialisten bij banken, financieel adviseurs en notarissen doen aan Estate […]
Lees meer

Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening is een regeling die geldt voor personen die op of na 17 augustus 2015 zijn overleden in een EU-lidstaat. Deze regeling geldt ook als er niks over is bepaald in het testament van de overledene. De verordening geeft regels over volgens welk recht de erfenis moet worden afgewikkeld. Dus welk erfrecht van […]
Lees meer

Executeur

De executeur handelt jouw erfenis af. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in een testament of in een aparte akte, een executeursbenoeming. Het is meestal iemand waar je veel vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. De executeur zorgt dat zaken […]
Lees meer

Executeur Testamentair

Executeur testamentair is de oude benaming voor een executeur. Je komt de term nog wel eens tegen in oude artikelen. Ook in het spraakgebruik hoor je dit nog vaak.
Lees meer

Executeursloon

Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. Dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is alleen het geval als het testament een executeur benoemt. De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van de erfenis. In een testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld […]
Lees meer

F Biljet

Het F biljet is de finale aangifte na overlijden. Als je nabestaande bent en er moet nog aangifte over de inkomstenbelasting van de overledene worden gedaan, ontvang je een F-biljet (of F-formulier). Je moet dit formulier ingevuld opsturen voor de datum die op het biljet staat, maar je kunt ook uitstel vragen. Een F-biljet is […]
Lees meer

Grafrecht

Het grafrecht is het recht om voor een bepaalde periode een plek op een begraafplaats te hebben. De vergoeding voor dit grafrecht wordt (meestal) door de nabestaanden betaald. Zij betalen aan de gemeente of de kerk die de begraafplaats onderhoudt. Het verschilt per plaats welke regelingen gelden voor kosten en verlenging van het grafrecht. Er is […]
Lees meer

Haags Erfrechtverdrag

Het Haags Erfrechtverdrag bevat regels voor grensoverschrijdende erfenissen. Het regelt welk recht van toepassing is op een erfenis als een erflater in het buitenland woonde en is overleden. Het Haags erfrechtverdrag is opgezegd, maar dit verdrag geldt nog wel als de erflater op of na 1 oktober 1996 en vóór 17 augustus 2015 is overleden. […]
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldenaar is en drie schuldenaren, dan kan de schuldeiser van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld betaalt. Zo zijn alle erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater bij een […]
Lees meer

Inferieure erfstelling

De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last. Of onder een bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen.Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of […]
Lees meer

Inkorting

Inkorting is een begrip uit het erfrecht. Als blijkt dat de nalatenschap, na de uitvoering van het testament, niet groot genoeg is om aan de legitimaris of de legataris uit te keren, moet er worden ingekort. Dit inkorten betekent dat er bij een andere erfgenaam een geldbedrag wordt weggehaald. Dit gaat naar evenredigheid. Dit noemt […]
Lees meer

Kindsdeel

Het kindsdeel is een deel uit de erfenis of nalatenschap. Kinderen en langstlevende partner hebben allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis. Zonder testament  hebben zij allemaal recht op een even groot deel uit de boedel. Dus zijn er 2 kinderen en 1 echtgenoot dan heeft ieder recht op 1/3. Via een testament […]
Lees meer

Kleinkind

Het kleinkind is het kind van jouw kind. Een kleinkind is een bloedverwant. Ook de geadopteerde kinderen van jouw kind zijn je kleinkinderen. Voor het erfrecht hebben de kleinkinderen een gelijke belastingvrijstelling als de kinderen.
Lees meer

Langstlevende

De langstlevende is degene van een stel die het langst blijft leven. Als jouw man of vrouw overlijdt, blijf jij achter en word je de langstlevende genoemd.De langstlevende heeft meestal bepaalde rechten in een testament gekregen. De langstlevende heeft op grond van de wet bijvoorbeeld het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen.
Lees meer

Legitieme portie

Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een geldvordering (dus niet op goederen […]
Lees meer

Legitimaire massa

De legitimaire massa, ook wel legitieme massa genoemd, is het bedrag waarover je de legitieme portie berekent. Het is de waarde van een erfenis, vermeerderd met de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Van dit bedrag gaan de kosten van de nalatenschap af, zoals de uitvaart, een executeur of vereffenaar. […]
Lees meer

Legitimaris

Een legitimaris is de persoon die recht heeft op de legitieme portie. Bij een erfenis kun je één of meer kinderen gedeeltelijk onterven. Daarvoor moet je een testament opstellen. De op deze manier onterfde kinderen hebben wel recht op een wettelijk erfdeel. Zij kunnen dat opeisen of zich neerleggen bij de onterving.
Lees meer

Minderjarig

Minderjarig is een kind als het nog geen 18 jaar oud is. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek. Dat heet handlichting. Je kunt […]
Lees meer

Nabestaande

De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid. In de beperkte zin is het alleen de partner of echtgenoot van de overledene. Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op partner of echtgenoot. Ook een uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet […]
Lees meer

Nalatenschap

Nalatenschap is een ander woord voor erfenis.
Lees meer

Natuurlijk kind

Het natuurlijk kind is een persoon die niet door zijn of haar vader is erkend en buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren. De vaststelling dat iemand een natuurlijk kind is, is van belang voor het erfrecht. Erfrecht biologisch kind Als natuurlijk kind heb je niet automatisch recht op de erfenis, dat hebben alleen […]
Lees meer

Niet opeisbaarheid

Niet opeisbaarheid is een bepaling in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. De bepaling in een contract of testament waarin dit geregeld is, noem je een niet-opeisbaarheidsclausule. Als […]
Lees meer

Niet-opeisbaarheidsclausule

De niet-opeisbaarheidsclausule is een bepaling in een testament. De clausule houdt in dat een kind zijn of haar erfdeel pas kan opeisen na het overlijden van de (langstlevende) echtgenoot of partner van de erflater. Hiermee kan de langstlevende echtgenoot verzorgd worden achtergelaten. Zeker in het geval dat je ongehuwd samenwoont en kinderen hebt, is het […]
Lees meer

Onbeheerde nalatenschap

De onbeheerde nalatenschap is een nalatenschap of erfenis van iemand die geen erfgenamen heeft, onbekende erfgenamen heeft of waarvan niemand bereid is de nalatenschap op zich te nemen. Het is dus een erfloze nalatenschap. Het is niet zo dat de notaris die een eventueel testament heeft opgesteld dan automatisch de onbeheerde nalatenschap gaat afwikkelen. Om […]
Lees meer

Onwaardige erfgenaam

Je kan als erfgenaam onwaardig zijn om te erven van de erflater. Je bent dan wel formeel erfgenaam maar hebt geen recht op de erfenis. Er zijn een aantal gevallen waarin er sprake is van een onwaardige erfgenaam: Je bent onherroepelijk veroordeeld omdat je de erflater hebt omgebracht of een poging daartoe hebt gedaan; Je […]
Lees meer

Onwillige erfgenaam

Een onwillige erfgenaam is een erfgenaam die niet wil meewerken aan de afhandeling van de erfenis. Alle erfgenamen zijn verplicht mee te werken aan de afhandeling van de erfenis. Niet meewerken is onrechtmatig. Niets doen is geen optie. Je kan een erfgenaam die niet wil meewerken een termijn stellen waarbinnen je alsnog antwoord wenst. Uiteindelijk […]
Lees meer

Opengevallen nalatenschap

De opengevallen nalatenschap is de nalatenschap die voor afwikkeling vatbaar is geworden. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden. Een erfgenaam kan de opengevallen nalatenschap beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden of de erfenis verwerpen. Informatie over de opengevallen nalatenschap kan worden opgevraagd bij het boedelregister.
Lees meer

Opvolgende making

De opvolgende making is de bepaling in een testament waarbij de eerste ontvanger een dwingende bepaling krijgt opgelegd. Die bepaling geldt bij overlijden van de ontvanger van de erfenis. Deze bepaling noem je ook een tweetrapsmaking, een testament met deze bepaling een tweetrapstestament.
Lees meer

Overlijdensakte

Een overlijdensakte is een document dat wordt afgegeven door de gemeente. Het is een uittreksel uit het overlijdensregister. In de overlijdensakte staat de naam van de overledene, de datum van overlijden en de geboortedatum. Het is het officiële document waarmee je kan aantonen dan iemand overleden is. In de praktijk ontvang je deze akte van […]
Lees meer

Overlijdensregister

Het overlijdensregister is een register waarin gemeenten het overlijden van personen registreren. Een belanghebbende kan een uittreksel uit het overlijdensregister opvragen bij de gemeente waar de persoon is komen te overlijden. Dat document noem je een overlijdensakte.  De  gemeente waar je dit moet opvragen, is meestal de woonplaats van de overledene. Is iemand in  het ziekenhuis […]
Lees meer

Overlijdensverklaring

Een overlijdensverklaring is een door een arts opgestelde verklaring dat een persoon een natuurlijke dood is gestorven. De overlijdensverklaring heb je nodig om een overlijdensakte te kunnen opvragen. De arts kan de verklaring niet opstellen als de overledene bijvoorbeeld is overleden door euthanasie, een ongeval of moord. De arts kan de verklaring uitsluitend opstellen als […]
Lees meer

Parentele stelsel

Het parentele stelsel is het wettelijke stelsel om te bepalen wie erfgenaam is. Het is het systeem dat geldt indien de erflater geen testament heeft gemaakt. De wet verdeelt in dat geval de erfgenamen in vier categorieën van verwanten.  Deze hebben ieder achtereenvolgens recht op de erfenis. Zie hiervoor de wettelijke verdeling erfenis. Door het opstellen […]
Lees meer

Plaatsvervulling

Plaatsvervulling is een begrip in het erfrecht. Als een erfgenaam niet kan erven, bijvoorbeeld omdat die erfgenaam eerder is overleden (vooroverlijden), dan komen er anderen in zijn plaats. Er zijn ook andere redenen voor plaatsvervulling. De erfgenaam kan bijvoorbeeld de erfenis verwerpen, ook in dat geval komen zijn erfgenamen voor hem in de plaats. De […]
Lees meer

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris is een functie die door een rechter kan worden uitgevoerd. Bij de afwikkeling (vereffening) van een nalatenschap die beneficiair is aanvaard, kan de rechtbank een rechter-commissaris benoemen. Dat gebeurt dan bij de benoeming van de vereffenaar. De rechter-commissaris controleert of de vereffenaar op een goede manier de nalatenschap afwikkelt. Ook kan de vereffenaar […]
Lees meer

Schuldeiser

De schuldeiser is de persoon die recht heeft op een prestatie (meestal betaling van geld) door een schuldenaar. Het recht op de prestatie (geldsom) is meestal vanwege een overeenkomst met de schuldenaar. De schuldeiser kan de schuldenaar (via de rechter) dwingen tot nakoming. Zie ook faillissement.
Lees meer

Som ineens

De som ineens is het recht van een kind van een erflater op een geldsom voor de kosten van zijn verzorging en opvoeding totdat dat kind 18 jaar wordt. Een kind kan hierop ook aanspraak maken voor de kosten voor zijn levensonderhoud of studie totdat dit kind 21 jaar wordt. De som wordt betaald uit […]
Lees meer

Stichting Certificering Executeurs

Stichting Certificering Executeurs is een organisatie die het beroep van executeur regelt. Het is geen overheidsinstantie. Executeurs kunnen een SCE Certificaat krijgen. Daarvoor moeten zijn een redelijk zware opleiding volgen. Bovendien hebben zij minimaal drie jaar werkervaring en verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.De leden voeren het specifieke logo van de SCE. De SCE is verbonden aan de […]
Lees meer

Successiebelasting

Successiebelasting is de oude term voor wat tegenwoordig erfbelasting heet.Successie betekent opvolging. Bijvoorbeeld oudere mensen gebruiken deze term nog wel eens.
Lees meer

Testamentair erfrecht

Het testamentair erfrecht is het erfrecht dat geldt als de overledene een testament heeft gemaakt. Het is belangrijk om na te gaan of het wettelijk of het testamentair erfrecht geldt voor de nalatenschap van de overledene. In het testament kan namelijk (op belangrijke punten) zijn afgeweken van het wettelijk erfrecht. Om na te gaan of […]
Lees meer

Toerekening van schuld

De toerekening van schuld is de mindering op het erfdeel gelijk aan de schuld die een erfgenaam heeft aan de erflater. In dat geval is de erfgenaam dus tegelijk schuldenaar en schuldeiser. Hierdoor voorkom je dat de erfgenaam zijn erfdeel ontvangt terwijl hij eigenlijk ook moest betalen aan de erflater. Er vindt bij de verdeling […]
Lees meer

Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking is een bepaling in een testament. Een testament dat deze bepaling(en) bevat noem je een tweetrapstestament. De ontvanger van de erfenis krijgt een dwingende bepaling opgelegd door het testament. Die bepaling zal bij het overlijden van de ontvanger in werking treden. Met een Latijnse term heet deze bepaling: fidei commis de residuo
Lees meer

Uitdelingslijst

De uitdelingslijst is de lijst of het overzicht van de baten en schulden bij een nalatenschap. Op de lijst staat aangegeven wie de schuldeisers zijn, wat zij krijgen en in welke volgorde zij dat krijgen. De rechter kan bepalen dat de vereffenaar een uitdelingslijst moet maken als de nalatenschap beneficiair is aanvaard.Een uitdelingslijst wordt ook […]
Lees meer

Uitvaart

De uitvaart is de begrafenis of crematie. Of een andere manier van definitief afscheid nemen van het lichaam van een overledene. Het is verstandig om er voor te zorgen dat jouw gezin, familie of anderen weten hoe jij jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Wat jouw bijzondere wensen zijn. Leg dit eventueel vast in een codicil. Of […]
Lees meer

Uitvaartwens

Met het vastleggen van jouw uitvaartwensen komen jouw nabestaanden te weten hoe je jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Bijvoorbeeld de muziek, bloemen bij de ceremonie en de soort uitvaart. Dit geeft jouw nabestaanden houvast, waardoor ze niet met onduidelijkheden achterblijven. Zie ook begrafenisexecuteur. Uitvaartwensen hoeven niet in een testament te worden vastgelegd. Dat is ook […]
Lees meer

Vaderschapstest (DNA)

De vaderschapstest is een test om vast te stellen of het DNA van de onderzochte persoon dat van de biologische vader is van het kind. De biologische vader is de verwekker. De test noem je ook wel vaderschapsonderzoek of verwantschapsonderzoek.De test is met name van belang bij het vaststellen van het ouderschap.  Bijvoorbeeld voor afstammingskwesties […]
Lees meer

Vereffenaar

Een vereffenaar is door de rechtbank benoemt om een erfenis (waar meerdere erfgenamen zijn) te beheren en te vereffenen. Dit moet als er beneficiair is aanvaard. Of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen. Daarna informeert en […]
Lees meer

Verjaring

Verjaring is de situatie waarin het niet meer mogelijk is om een vordering (een aanspraak of recht) af te dwingen via de rechter, omdat er een bepaalde tijd is verstreken. Die periode noem je een verjaringstermijn. Zo vervalt het recht op de legitieme portie vijf jaar na het overlijden van de erflater. Het recht op […]
Lees meer

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een onderzoeksverslag. In dit verslag stelt de notaris vast wie de erfgenamen zijn in een bepaalde erfenis. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn. Als er een testament is staat daarin wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan geldt het wettelijke erfrecht. In de verklaring staat ook wie […]
Lees meer

Verrekening

Verrekening is het in mindering brengen van kosten of schulden op een vordering. Je kan bijvoorbeeld verrekenen met een nalatenschap. Dat is een manier om de nalatenschap kleiner te maken, zodat de erfgenamen minder erfbelasting hoeven betalen. Bijvoorbeeld uitvaartkosten. Ook kun je schenkingen op papier die tijdens het leven van de erflater zijn gedaan verrekenen […]
Lees meer

Versterferfdeel

Het versterferfdeel is een ander woord voor het wettelijk erfdeel. Dit is het erfdeel waar een erfgenaam recht op heeft als de erflater geen testament heeft. Zo krijgt de echtgenoot van de erflater, als er geen kinderen zijn, op basis van de wet de gehele nalatenschap. Hiervan kun je afwijken door het opstellen van een […]
Lees meer

Vooroverlijden

Vooroverlijden wil zeggen dat een kind eerder overlijdt dan de ouder. Dus bijvoorbeeld de zoon gaat eerder dood dan zijn moeder. Het onderwerp is van belang om te bepalen wie de erfgenamen zijn. Hierop is plaatsvervulling van toepassing. Bij een verklaring van erfrecht met vooroverleden kinderen moet de notaris steeds opnieuw bepalen wie er in […]
Lees meer

Vrijstelling

Een vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen […]
Lees meer

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende partner het vruchtgebruik heeft over de […]
Lees meer

Wettelijk erfdeel

Wettelijk erfdeel is het deel van een erfenis waar je recht op hebt als er geen testament is opgesteld. Alleen kinderen en echtgenoten hebben een wettelijk erfdeel. Er is ook een erfdeel waar je als kind altijd minimaal recht op hebt. Dat deel noemen legitieme portie, de complete uitleg vind je daar.
Lees meer

Wettelijk erfrecht

Het wettelijk erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn als er geen testament is. De regels van het ‘versterferfrecht’ zijn dan van toepassing. In een vaste volgorde komen erfgenamen in aanmerking voor de erfenis. De wet kent vier groepen erfgenamen, namelijk: Partner, kinderen en hun afstammelingen. Ouders, broers, zussen en afstammelingen. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, […]
Lees meer

Wettelijke overlijdensuitkering

De wettelijke overlijdensuitkering is de uitkering voor nabestaanden van een overleden werknemer. Dat is een eenmalige uitkering. De werkgever moet die uitkering betalen aan de nabestaande. Dat is meestal de langstlevende partner. Dit is dwingend recht en de werkgever kan er dus niet van afwijken. Dit is geregeld in Artikel 674 Burgerlijk Wetboek Boek 7 […]
Lees meer

Wettelijke verdeling erfenis

Wettelijke verdeling van een erfenis. De wet bevat bepalingen wie de erfgenamen zijn in het geval de overleden persoon geen testament heeft gemaakt.Deze erfgenamen worden in vier groepen verdeeld.Als in de eerste groep (langstlevende echtgenoot en afstammelingen) niemand meer in leven is, komt de tweede groep (ouders, (half) broers en (half) zusters of afstammelingen van broers […]
Lees meer

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een woning en andere onroerende zaken. Deze waarde wordt geschat aan de hand van een taxatie. Een taxateur voert de taxatie uit. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. De peildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. De gemeente gebruikt deze waarde voor het vaststellen van gemeentelijke […]
Lees meer

Zuiver aanvaarden

Zuiver aanvaarden is een juridische term voor het aanvaarden van een erfenis. Bij zuiver aanvaarden aanvaart je alles van de erfenis. De bezittingen maar ook de schulden. Er zijn drie opties bij een erfenis: Zuiver aanvaarden Beneficiair aanvaarden Verwerpen
Lees meer