Woorden in categorie: Coöperaties

Home » Woorden in categorie
8.6

Algemene Vergadering (voorheen algemene ledenvergadering)

De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van een vereniging. De vergadering komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar. Alle belangrijke besluiten moeten door deze vergadering genomen worden. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de vergadering en alle leden kunnen daar hun stem uitbrengen. Daarom noemde men voorheen deze vergadering de Algemene Ledenvergadering […]
Lees meer

Beperking van Aansprakelijkheid

De Beperking van Aansprakelijkheid (afgekort B.A.) is een van de mogelijke aansprakelijkheidsregelingen die je bij de oprichting (of daarna) kunt kiezen voor een coöperatie. Dit houdt in dat de leden bij ontbinding van de coöperatie slechts beperkt aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort. Dus als de coöperatie niet alle schulden kan betalen. Deze regeling geldt dus alleen voor de […]
Lees meer

Bestuur

Het bestuur is een orgaan van een rechtspersoon. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een bepaalde rechtspersoon te leiden. Daarnaast heeft het bestuur de dagelijkse leiding over de rechtspersoon. Een bestuur kan uit meerdere personen bestaan, maar ook uit één bestuurder. Via de statuten kunnen er leden aan het bestuur worden toegevoegd. Ook kan een […]
Lees meer

Bestuurder

De bestuurder is de persoon die een rechtspersoon bestuurt en deel uitmaakt van het bestuur. Ook wel statutair bestuurder. Zij vertegenwoordigen de rechtspersoon, stellen het beleid vast en verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Elke rechtspersoon heeft (verplicht) een bestuur. Bestuurders zitten in een bestuur De eerste bestuurders benoem je bij de oprichting. Natuurlijke personen […]
Lees meer

Bestuursbesluit

Het bestuursbesluit is een besluit van het bestuur. In de statuten van de rechtspersoon staat omschreven hoe het bestuur zo’n besluit moet nemen. Met het bestuursbesluit verbindt de organisatie zich aan een handeling of beleid. Bestuursbesluiten hebben in beginsel interne werking en zijn vormvrij. Tenzij in de statuten anders is bepaald. Lees dus altijd eerst […]
Lees meer

Bestuursverslag

Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers. Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn […]
Lees meer

Bewaarder

De bewaarder is de persoon die de relevante documenten en andere gegevens van een ontbonden rechtspersoon moet bewaren. De wet verplicht dat bij ontbinding of opheffing van een rechtspersoon de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar na opheffing moeten worden bewaard. Hiervan kun je in de statuten niet afwijken. De naam van de bewaarder […]
Lees meer

Boekhoudplicht

De boekhoudplicht is de verplichting voor bestuurders van rechtspersonen om een (financiële) administratie bij te houden. Ook wel administratieplicht. De administratie moet zo bijgehouden dat die inzicht geeft in de financiële stand van zaken en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. Die administratie bewaar je (digitaal of schriftelijk) minimaal zeven jaar. De boekhoudplicht is […]
Lees meer

Boekjaar

Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar moet zijn gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon. Het boekjaar is de periode waarover de financiële verantwoording loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Het jaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. Er […]
Lees meer

Coöperatie

Een coöperatie is een rechtspersoon. De coöperatie voert een onderneming voor haar leden. Het is een onderneming en dus gericht op het maken van winst. Die winst keert ze uit aan haar leden. Van oorsprong gebruikt men deze ondernemingsvorm veel in de landbouw. Tegenwoordig zie je deze rechtsvorm ook op veel andere terreinen. Zo zijn […]
Lees meer

Coöperatiebestuur

Het coöperatiebestuur vormt de dagelijks leiding van de coöperatie. Zij vertegenwoordigt de coöperatie in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. De rol van het bestuur is sterk verschillend bij een kleine of een grote coöperatie. Bij een grote coöperatie is er naast het bestuur meestal ook een directie. […]
Lees meer

Coöperatielid

Een coöperatielid is iemand die lid is van een coöperatie. Dat kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Een coöperatielid zit in de Algemene Vergadering van de coöperatie. Daarin heeft hij of zij stemrecht en vergaderrecht. Via dat orgaan kunnen coöperatieleden belangrijke besluiten nemen. Bijvoorbeeld een besluit tot statutenwijziging en benoeming of ontslag van […]
Lees meer

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen. Het is ook gebruikelijk in organisaties waar het besturen een intensieve tijdsbesteding vraagt. […]
Lees meer

Decharge

De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de aandeelhouders bestuurders ontslaan van aansprakelijkheid. Hiermee keuren zij het financieel beleid  in de vorm van de jaarrekening van het bestuur goed. Dit gebeurt in de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging. Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de […]
Lees meer

Domicilie

De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp). In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
Lees meer

Dorpscoöperatie

De dorpscoöperatie is een gebiedsgebonden coöperatie. Bewoners van een dorp of een aantal dorpen verenigen zich om de leefbaarheid te bevorderen. In de vorm van een coöperatie kan er samen ingekocht worden. Het voordeel van deze rechtspersoon boven een stichting is dat er leden zijn die een jaarlijkse bijdrage kunnen betalen. De dorpscoöperatie kan bijvoorbeeld […]
Lees meer

Energiecoöperatie

De energiecoöperatie is een coöperatie met het doel om samen energie te besparen en ook meestal samen op te wekken. Je richt het samen met lokale bewoners op om minder afhankelijk te zijn van grote energieleveranciers. Je kunt het vergelijken met een vereniging. De leden hebben dus de zeggenschap en zijn niet aansprakelijk. Zie ook […]
Lees meer

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek moet aan de rechtbank zijn gedaan, die spreekt het faillissement uit. De rechtbank benoemt dan een curator (beheerder). De curator werkt ten dienste van de schuldeisers. Hij zal proberen zoveel mogelijk goederen en andere zaken te verkopen. Met de opbrengst daarvan […]
Lees meer

Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister)

Het faillissementsregister is het openbare en online register waarin informatie staat over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Het register bevat alleen gegevens over faillissementen die na 1 januari 2005 zijn gepubliceerd. De officiële benaming is het Centraal Insolventieregister (CIR). Als je zaken doet met anderen, kan je dit register dus gebruiken ter controle. Daarnaast […]
Lees meer

Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een […]
Lees meer

Handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Je kan per bedrijf ook verschillende handelsnamen voeren. Voor verenigingen en stichtingen bestaat geen handelsnaam, tenzij ze een bedrijf uitoefenen. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam. Vaak valt het samen en is in ieder geval de bedrijfsnaam ook een […]
Lees meer

Handelsregister

Het handelsregister is een overheidsregister van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen.In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. De Kamer van Koophandel beheert het register. Daarom rekent die een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle rechtspersonen. Alle rechtspersonen zijn verplicht […]
Lees meer

Handlichting

Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen. Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het […]
Lees meer

Holding

Een holding is de hoogste rechtspersoon in een verzameling van organisaties. Onder de holding hangen dan andere rechtspersonen. De holding kan alle aandelen (100%) of een deel van de aandelen van onderliggende werkmaatschappijen bezitten. Er zijn vele verschillende vormen van holdings en ook veel verschillende motieven om een holding op te richten. Meestal hebben deze […]
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldenaar is en drie schuldenaren, dan kan de schuldeiser van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld betaalt. Zo zijn alle erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater bij een […]
Lees meer

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag niet. Als de jaarrekening wordt goedgekeurd […]
Lees meer

Jaarvergadering

De jaarvergadering is een bijzondere vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere algemene vergadering (ALV). Alle leden moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Bij een BV of NV is het een bijzondere aandeelhoudersvergadering.In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.
Lees meer

Jaarverslag

Het jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
Lees meer

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie met verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister. Met natuurlijk het verschaffen van een uittreksel handelsregister.De tweede taak is het behartigen van de belangen van ondernemers in de regio. Daarnaast geeft de KvK advies aan ondernemers en startende ondernemers. Er zijn bijeenkomsten cursussen.De […]
Lees meer

Minderjarig

Minderjarig is een kind als het nog geen 18 jaar oud is. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek. Dat heet handlichting. Je kunt […]
Lees meer

Onbehoorlijke taakvervulling

Onbehoorlijke taakvervulling is een begrip dat van belang is voor aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. De bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taak (het besturen van de rechtspersoon) behoorlijk te vervullen. Als hij of zij dat niet doet en er ontstaat daardoor schade, dan kan de bestuurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Dat […]
Lees meer

Onderneming

Onderneming is een ander woord voor bedrijf. Een bedrijf verricht commerciële activiteiten gericht op het maken van winst. De onderneming maakt winst door het verkopen en leveren van goederen of diensten. Rechtspersonen die een onderneming hebben betalen vennootschapsbelasting. Ook stichtingen en verenigingen kunnen ondernemingen hebben. Zie hiervoor: kan ik een onderneming in een stichting hebben? […]
Lees meer

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld de voorwaarden voor het oprichten van een rechtspersoon. Ook regelt het de organisatiestructuur en aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) betrokken bij de onderneming of organisatie. Daarnaast regelt het ook taken en bevoegdheden van […]
Lees meer

Ontbindingsbesluit

Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden. Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit. Tenzij de statuten daarover een andere regeling bevatten. Om de rechtspersoon te kunnen opheffen is een ontbindingsbesluit vereist. Het eenmaal genomen besluit is onherroepelijk.De […]
Lees meer

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moet je bij notariële akte  oprichten. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. Die statuten […]
Lees meer

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering is de eerste algemene vergadering van een nieuwe vereniging. De initiatiefnemers richten de vereniging op bij de notaris. Daarna schrijven ze de eerste leden in. Het is nu gebruikelijk om hierna een vergadering te beleggen. In deze vergadering kiezen de leden het eerste verenigingsbestuur (dat kan gelijk zijn aan het oprichtingsbestuur) en stellen […]
Lees meer

Orgaan (rechtspersonen)

Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben. Verplichte organen Het verschilt per soort rechtspersoon welke organen verplicht zijn: […]
Lees meer

Penningmeester

De penningmeester is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de penningmeester om de financiën van de organisatie te regelen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: Een functie in de statuten zegt niets over de taak […]
Lees meer

Postcoderoos-regeling

De postcoderoos-regeling (ook wel Regeling Verlaagd Tarief) is een belastingregel van de overheid voor het lokaal opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld een energiecoöperatie. De regeling houdt in dat de leden van een energiecoöperatie in een bepaalde regio (de postcoderoos) moeten wonen voor het mogen krijgen van korting op de energiebelasting bij het opwekken van […]
Lees meer

Pseudo-UBO

Een pseudo-UBO is een namaak-UBO. Die wijs je aan als er geen echte UBO is van een juridische entiteit. Als er niemand in de organisatie is die meer dan 25% belang of feitelijk zeggenschap heeft, wordt een pseudo-UBO benoemd. Dit zijn dan meestal de bestuurders. Een UBO is in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet een rechtspersoon). Deze […]
Lees meer

Quorum

Het quorum is een voorwaarde gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt in dat je pas een geldig besluit kunt nemen, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is. Deze kun je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom je dat te makkelijk belangrijke besluiten […]
Lees meer

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan van een rechtspersoon bij een coöperatie, Naamloze of Besloten Vennootschap. Een lid van de RvC heet een commissaris. Soms is een RvC verplicht. De RvC houdt toezicht op en adviseert van het bestuur. In de statuten kan worden opgenomen dat er een RvC is. Bij verengingen en […]
Lees meer

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN

Een RSIN, dat is aan de onbegrijpelijke naam wel te zien, is door De Belastingdienst bedacht. Het is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN. Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het unieke nummer wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De […]
Lees meer

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Je onderscheidt een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in het recht. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan […]
Lees meer

Rechtsvorm

De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma de VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen.Die bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of organisatie. Al die rechtsvormen […]
Lees meer

Secretaris

De secretaris is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de secretaris is in het algemeen om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: het is niet wettelijk verplicht dat de secretaris moet […]
Lees meer

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling is de doelstelling die in de statuten van de rechtspersoon is vermeld. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet je verplicht een doelstelling formuleren en opnemen in de statuten. Het doel bepaalt het werkterrein van de rechtspersoon. Met de doelstelling geef je aan waar de rechtspersoon voor staat en wat de rechtspersoon […]
Lees meer

Statutaire naam

De statutaire naam is de naam die je bij de oprichting van een rechtspersoon verplicht moet opnemen in de statuten bij de oprichtingsakte. De naam moet uniek zijn en mag niet verwarrend zijn. Voor verschillende rechtspersonen gelden de volgende regels voor de statutaire naam: De coöperatie moet verplicht het woord coöperatie in de naam hebben. […]
Lees meer

Statutaire zetel

De statutaire zetel is de plaats waar de rechtspersoon is gevestigd. Zie de uitleg die wij hebben geschreven bij zetel.
Lees meer

Statuten

Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. Statuten bevatten de regels  en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels. Statuten worden door de notaris opgesteld als je de rechtspersoon opricht. Je kan ze later wijzigen, je moet dat dan ook […]
Lees meer

Statutenwijziging

De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan.De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister. Belangrijke wijzigingen in de structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo […]
Lees meer

Stemrecht

Het stemrecht is het recht om te stemmen over voorgenomen besluiten in een vergadering. Een aandeel of lidmaatschap geeft een stemrecht. Bij de BV en NV oefenen aandeelhouders hun stemrechten uit in de aandeelhoudersvergadering. Bij de vereniging heeft ieder lid dit recht in de algemene vergadering. Door dit recht kan je stemmen over de vraag […]
Lees meer

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers. In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open […]
Lees meer

Tegenstrijdig belang

Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die […]
Lees meer

UBO-register

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat onderdeel uitmaakt van het handelsregister. In dit register is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse rechtspersoon is. Hierdoor kan je achterhalen welke natuurlijke persoon (mensen dus), belanghebbende zijn in een rechtspersoon. Dat geldt voor alle ondernemingen zoals natuurlijk de BV […]
Lees meer

Uitsluiting van Aansprakelijkheid U.A.

De Uitsluiting van Aansprakelijkheid (afgekort: U.A.) is een aansprakelijkheidsregeling die je kunt kiezen bij de oprichting van een coöperatie. Daarmee zijn de leden bij ontbinding van de coöperatie niet aansprakelijk voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden en bij ontbinding. De letters […]
Lees meer

Uittreksel handelsregister

Een uittreksel handelsregister wordt ook wel uittreksel Kamer van Koophandel genoemd. Op een uittreksel staat een samenvatting van de gegevens zoals die zijn opgenomen in het handelsregister. Denk daarbij aan het adres van de organisatie, de bestuurders, het handelsregisternummer en het RSIN. Naast het uittreksel kan je ook andere gegevens opvragen die bij de Kamer […]
Lees meer

Ultimate Beneficial Owner UBO

De UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. Het gaat dan om UBO’s van BV’s en NV’s, stichtingen en verengingen, maar bijvoorbeeld ook van Vennootschappen Onder Firma’s.Al deze personen staan in het openbare UBO-register. Volgens de overheid is een UBO in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet […]
Lees meer

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de belasting die je per boekjaar moet betalen over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kun je verrekenen met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting. Het tarief van […]
Lees meer

Vereffenaar bij een rechtspersoon

Dit gaat over de vereffenaar bij een rechtspersoon. De vereffenaar is de persoon die het vermogen van een rechtspersoon na ontbinding of opheffing moet verdelen. Als de rechtbank of statuten geen vereffenaar aanwijzen, dan is het bestuur automatisch vereffenaar. De taak van de vereffenaar is het betalen van schulden van de rechtspersoon. Alsook het uitkeren […]
Lees meer

Vergaderrecht

Het vergaderrecht is het recht van een aandeelhouder om in een aandeelhoudersvergadering te vergaderen met de rest van de aanwezigen over de onderwerpen die daar aan bod komen. De wettelijke betekenis is het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Leden van verengingen […]
Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een door de overheid afgegeven verklaring over een strafbaar verleden. Specifiek toegespitst op bepaalde functies geeft de VOG aan of je daarvoor mogelijk niet in aanmerking kan komen. Zo kan je niet in het onderwijs werken als je eerder een veroordeling voor seksueel misbruik van minderjarigen hebt. Maar je krijgt […]
Lees meer

Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een officiële en schriftelijke verklaring. Hierin staat dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Die verklaring kan iemand tonen aan zakenpartners, andere bedrijven en overheidsinstanties. Een VOG RP is soms nodig om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties. Of bijvoorbeeld bij het […]
Lees meer

Voorzitter

De voorzitter is iemand in het bestuur van een rechtspersoon. De taak van de voorzitter is om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. In de statuten kan staan dat de voorzitter een beslissend oordeel kan geven over de uitslag van de stemming over een bestuursbesluit. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en […]
Lees meer

Werknemerscoöperatie

Een werknemerscoöperatie is een coöperatie waar de leden ook tevens werknemers zijn. Via de coöperatie zijn de werknemers eigenaar van (een deel van) het bedrijf. Alle leden hebben gelijke zeggenschap. Meestal benoemt de coöperatie een beheerder of directeur. Naast een salaris als werknemer ontvangen de leden een winstuitkering. Als er winst wordt gemaakt. De werknemerscoöperatie […]
Lees meer

Wettelijke Aansprakelijkheid W.A.

De Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) is een van de mogelijke aansprakelijkheidsregelingen die je bij de oprichting (of daarna) kunt kiezen voor een coöperatie. Dit houdt in dat de leden bij ontbinding van de coöperatie aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort (als de coöperatie niet alle schulden kan betalen). Deze regeling geldt dus alleen voor de leden en bij ontbinding. W.A. […]
Lees meer

Winstoogmerk

Winstoogmerk dat wil zeggen dat de organisatie als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf zoals een BV of coöperatie heeft per definitie een winstoogmerk. Het is een begrip dat meestal wordt gebruikt als het over stichtingen gaat. Die mogen namelijk geen winstoogmerk hebben. Ook de overheid wil geen winst maken. Een organisatie […]
Lees meer

Zelfstandige zonder personeel ZZP

Een Zelfstandige zonder personeel, een ZZP-er is een begrip dat slaat op een veelheid aan ondernemers. De ZZP-er kan een eenmanszaak hebben, lid zijn van een ZZP-coöperatie of zelfs werkzaam zijn vanuit een BV. Kenmerkend is dat zij geen personeel hebben en verschillende opdrachtgevers hebben. Vroeger noemde je dit ook wel free-lancers. Belangrijk is dat […]
Lees meer

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een fiscale stimulering van het ondernemerschap. De regeling is alleen van toepassing voor zelfstandigen. Dat zijn mensen die als ZZP-er werken, in een Vennootschap onder Firma (VOF) en soms in een Commanditaire Vennootschap (CV). Om aan de zelfstandigenaftrek te voldoen moet je voldoen aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat je jaarlijks […]
Lees meer

Zetel

Zetel is een typisch woord waar de juridische betekenis heel anders is dan die in het gewone spraakgebruik waar het “stoel” betekent. De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte.Deze plaats […]
Lees meer

ZZP-Coöperatie

Een ZZP-Coöperatie is een samenwerkingsvorm van verschillende zelfstandigen, zogeheten ZZP-ers. Door als zelfstandige zonder personeel samen te werken in een coöperatie kun je bepaalde voordelen hebben. Zo kan de coöperatie inschrijven op projecten waar je als alleenstaande niet op in kan schrijven. Ook kun je via de coöperatie bijvoorbeeld verzekeringen of inkoopvoordelen behalen.
Lees meer