Woorden in categorie: NV

Home » Woorden in categorie
8.4

Aandeel

Het aandeel in een rechtspersoon is een deel van de eigendom van die rechtspersoon. In Nederland kan je aandelen bezitten in een BV of een NV. De aandeelhouders nemen samen besluiten op een aandeelhoudersvergadering. Een aandeel geeft recht op een deel van de winst, het zogenaamde dividend.De bezitter van een aandeel noemen we aandeelhouder. Sommige […]
Lees meer

Aandeelhouder

De aandeelhouder bezit een deel van een bedrijf. Dat kan van een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV) zijn. Het gaat hier om de economische eigendom van een onderneming. Het aandeelhouderschap geeft recht op een dividend, indien er winst gemaakt wordt. Het bezit van een aandeel geeft ook recht om de Algemene Aandeelhouders […]
Lees meer

Aandeelhoudersbesluit

Het aandeelhoudersbesluit is het besluit dat de aandeelhouders in een BV of NV hebben genomen. Een geldig besluit is een besluit van de aandeelhouders dat is genomen in overeenstemming met de wet en de statuten van de vennootschap. Een dergelijk besluit neemt men in de aandeelhoudersvergadering. Aandeelhoudersbesluiten kun je ook schriftelijk nemen als de statuten […]
Lees meer

Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst kan naast de statuten van een BV of NV een manier zijn om afspraken vast te leggen tussen aandeelhouders. Zo kan je afspreken hoe er moet worden gehandeld bij patstellingen en conflicten tussen aandeelhouders en het beleid bij winstuitkering (dividend). Ook kan je afspreken dat minderheidsaandeelhouders een vetorecht hebben bij bepaalde belangrijke besluiten. […]
Lees meer

Aandeelhoudersregister

Het aandeelhoudersregister bevat de  (of een niet aan de beurs genoteerde NV) de namen en andere gegevens van de aandeelhouders van een BV (of een niet aan de beurs genoteerde NV). In het register staat door wie en op welk moment hoeveel aandelen verkregen of verkocht zijn. Ook staan er eventuele bijzonder maatregelen zoals pandrecht […]
Lees meer

Aandeelhoudersvergadering

Een aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering, waarop de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te vinden. Er kan ook schriftelijk een besluit […]
Lees meer

Aandelen afstempelen

Aandelen afstempelen is het verminderen van de nominale waarde van aandelen. Hiermee wordt het geplaatst kapitaal van de vennootschap (naamloze of besloten vennootschap) verkleind.Dit mag niet zomaar. Zo moet dat altijd via een statutenwijziging. Ook is goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur moet dan toetsen of de rechtspersoon na het afstempelen de schuldeisers nog kan […]
Lees meer

Aandelenemissie (uitgifte)

De aandelenemissie of uitgifte is het uitgeven van aandelen van een BV of NV. Door een emissie kan de BV of NV meer kapitaal (eigen vermogen) verkrijgen voor de financiering van de onderneming of verbetering van de liquiditeit. Voor een emissie moet nog wel ruimte zijn binnen het maatschappelijk kapitaal. Als het maatschappelijk kapitaal geen […]
Lees meer

Aandelenoverdracht

De aandelenoverdracht is een rechtshandeling waarmee een aandeelhouder zijn of haar aandelen in eigendom overdraagt aan iemand anders. Een aandelenoverdracht moet altijd via de notaris, omdat voor de levering van een aandeel een notariële leveringsakte nodig is. Bij de aandelenoverdracht moet je een eventuele een blokkeringsregeling naleven, anders is de overdracht niet geldig. Raadpleeg eerst […]
Lees meer

Administratievoorwaarden (STAK)

De administratievoorwaarden zijn de regels die gaan over de verhouding tussen een Stichting Administratiekantoor (STAK) en de certificaathouder. Het is dus eigenlijk niet meer dan een overeenkomst tussen de STAK en de certificaathouders. Inhoud administratievoorwaarden Het belangrijkste wat hierin staat geregeld is de verplichting van de STAK om de winst door te geven aan de […]
Lees meer

Agio

De agio is het meerdere (ook wel premie) boven de nominale waarde van een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het is dus het verschil tussen de nominale waarde en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel. Het tegenovergestelde is disagio. Agio ontstaat door aandelen uit te geven voor een hogere waarde […]
Lees meer

Agioreserve

De agioreserve is het bedrag dat ontstaat als aandelen tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde worden uitgegeven. Deze reserve ontstaat ook als je aandelen afwaardeert. Dit is een vrije of uitkeerbare reserve die je dus (als dividend of winst) kunt uitkeren aan de aandeelhouders van de vennootschap. Met andere woorden is de agio […]
Lees meer

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is een van de verplichte organen van een naamloze en besloten vennootschap. De AvA heeft belangrijke rechten en plichten. Dat zijn namelijk alle bevoegdheden die het bestuur niet heeft. Zo mag de AvA: Het bestuur benoemen en ontslaan; De bestemming van het dividend (winst) bepalen; Overgaan tot statutenwijziging; De rechtspersoon […]
Lees meer

Bestuur (BV en NV)

Het bestuur van een NV of BV heeft de taak om de rechtspersoon te besturen. Dat houdt onder andere in het voeren van de dagelijkse leiding en het bepalen van de strategie, dus ook het draaiende houden van de onderneming. Iedere rechtsvorm heeft een organisatiebestuur, zie bijvoorbeeld ook verenigingsbestuur, stichtingsbestuur en coöperatiebestuur. De taken en […]
Lees meer

Bestuurder

De bestuurder is de persoon die een rechtspersoon bestuurt en deel uitmaakt van het bestuur. Ook wel statutair bestuurder. Zij vertegenwoordigen de rechtspersoon, stellen het beleid vast en verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Elke rechtspersoon heeft (verplicht) een bestuur. Bestuurders zitten in een bestuur De eerste bestuurders benoem je bij de oprichting. Natuurlijke personen […]
Lees meer

Bestuursverslag

Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers. Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn […]
Lees meer

Bewaarder

De bewaarder is de persoon die de relevante documenten en andere gegevens van een ontbonden rechtspersoon moet bewaren. De wet verplicht dat bij ontbinding of opheffing van een rechtspersoon de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar na opheffing moeten worden bewaard. Hiervan kun je in de statuten niet afwijken. De naam van de bewaarder […]
Lees meer

Boekhoudplicht

De boekhoudplicht is de verplichting voor bestuurders van rechtspersonen om een (financiële) administratie bij te houden. Ook wel administratieplicht. De administratie moet zo bijgehouden dat die inzicht geeft in de financiële stand van zaken en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. Die administratie bewaar je (digitaal of schriftelijk) minimaal zeven jaar. De boekhoudplicht is […]
Lees meer

Boekjaar

Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar moet zijn gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon. Het boekjaar is de periode waarover de financiële verantwoording loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Het jaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. Er […]
Lees meer

Buitenlandse rechtspersoon

De buitenlandse rechtspersoon of vennootschap is een rechtspersoon die is opgericht via buitenlands recht en waarop buitenlands recht van toepassing is. Daarbij maakt het niet uit dat de ondernemingsactiviteiten (alleen maar) in Nederland plaatsvinden. De wetten en regels van het land waarop de statuten zijn gebaseerd zijn dan van toepassing op die rechtspersoon. Wel kan […]
Lees meer

Certificaat van een aandeel

Een certificaat van een aandeel is vergelijkbaar met een aandeel. Het certificaat heeft in afwijking van het aandeel geen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. Het certificaat geeft wel recht op winstdeling in de vorm van dividend. De economische eigendom is afgezonderd van de juridische eigendom van de BV of NV. Certificaten zijn uitgegeven door een andere […]
Lees meer

Certificaathouder

De certificaathouder is iemand die certificaten van aandelen van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap heeft. Zowel natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen certificaathouder zijn. Zo kan iemand via zijn of haar persoonlijke holding certificaathouder zijn. Zie ook Stichting Administratiekantoor STAK.
Lees meer

Concern

Het concern is een groep ondernemingen, meestal bestaande uit één onderneming bovenaan. Deze noemen we de holding. Onder de holding hangen vervolgens een of meer werkmaatschappijen. Een concern is een samenhangend geheel van ondernemingen. De onderlinge verhoudingen tussen de werkmaatschappijen lopen via overeenkomsten. Een concern kan makkelijker binnen de groep van ondernemingen kosten en opbrengsten […]
Lees meer

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen. Het is ook gebruikelijk in organisaties waar het besturen een intensieve tijdsbesteding vraagt. […]
Lees meer

Decharge

De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de aandeelhouders bestuurders ontslaan van aansprakelijkheid. Hiermee keuren zij het financieel beleid  in de vorm van de jaarrekening van het bestuur goed. Dit gebeurt in de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging. Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de […]
Lees meer

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling is een fiscale regeling voor de besloten vennootschap en naamloze vennootschap. Je kunt die als ondernemer gebruiken om in groepsverband te besparen op vennootschapsbelasting (VPB). Je voorkomt met de deelnemingsvrijstelling dat je over resultaat of winst (zoals dividend of winst uit verkoop van een deelneming) waarover je al eerder belasting betaalde bij een […]
Lees meer

Disagio

De disagio is het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de waarde die moet worden betaald voor het aandeel van een NV of BV. Het is dus het tegenovergestelde van agio. Disagio ontstaat door aandelen uit te geven voor een lagere waarde dan de nominale waarde. In principe is dat niet toegestaan. […]
Lees meer

Dividend

Het dividend is een winstuitkering. Als een onderneming met aandeelhouders (zoals een BV of NV) winst maakt kan zij die winst uitkeren aan de aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet je dividendbelasting betalen. Jaarlijks stellen de aandeelhouders op de jaarvergadering de dividenduitkering vast. Zij doen dat bij de vaststelling van de jaarrekening op […]
Lees meer

Dividendbelasting

De dividendbelasting is de belasting die men inhoudt (voorheffing) op dividenduitkeringen aan aandeelhouders van een Besloten of Naamloze Vennootschap. Deze belasting moet je betalen als een rechtspersoon winst maakt en die winst (dividend) uitkeert aan de aandeelhouders. De overheid bepaalt jaarlijks de tarieven voor dividendbelasting Zie ook vennootschapsbelasting.
Lees meer

Dochtermaatschappij

Een dochtermaatschappij is een ander woord voor dochteronderneming. Te gebruiken in combinatie met de moedermaatschappij of moederonderneming.
Lees meer

Domicilie

De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp). In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
Lees meer

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is wat overblijft als de bezittingen (activa) worden verminderd met de schulden van een rechtspersoon. De wet bepaalt dat het eigen vermogen van een rechtspersoon grofweg opgebouwd uit: 1. het geplaatste kapitaal 2. wettelijke reserves, zoals de agioreserve, en andere statutaire reserves 3. niet verdeelde winsten (dividend) Dat is dus eigenlijk een […]
Lees meer

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek moet aan de rechtbank zijn gedaan, die spreekt het faillissement uit. De rechtbank benoemt dan een curator (beheerder). De curator werkt ten dienste van de schuldeisers. Hij zal proberen zoveel mogelijk goederen en andere zaken te verkopen. Met de opbrengst daarvan […]
Lees meer

Faillissementsregister (Centraal Insolventieregister)

Het faillissementsregister is het openbare en online register waarin informatie staat over faillissementen van rechtspersonen en natuurlijke personen. Het register bevat alleen gegevens over faillissementen die na 1 januari 2005 zijn gepubliceerd. De officiële benaming is het Centraal Insolventieregister (CIR). Als je zaken doet met anderen, kan je dit register dus gebruiken ter controle. Daarnaast […]
Lees meer

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is het totaal bedrag van de nominale waarde van de aandelen die bij de oprichting zijn genomen door aandeelhouders. Ook wel geplaatst aandelenkapitaal. Dit bereken je door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde van elk aandeel. Het geplaatst kapitaal moet op de balans van de vennootschap staan, omdat […]
Lees meer

Gestort kapitaal

Het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders voor hun aandelen hebben betaald aan de BV of NV. Dit bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de vennootschap. Het gestort kapitaal is dus eigenlijk het vermogen dat daadwerkelijk in de BV aanwezig is en tot haar beschikking heeft. Als je aandelen van een BV […]
Lees meer

Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een […]
Lees meer

Handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Je kan per bedrijf ook verschillende handelsnamen voeren. Voor verenigingen en stichtingen bestaat geen handelsnaam, tenzij ze een bedrijf uitoefenen. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam. Vaak valt het samen en is in ieder geval de bedrijfsnaam ook een […]
Lees meer

Handlichting

Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen. Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het […]
Lees meer

Holding

Een holding is de hoogste rechtspersoon in een verzameling van organisaties. Onder de holding hangen dan andere rechtspersonen. De holding kan alle aandelen (100%) of een deel van de aandelen van onderliggende werkmaatschappijen bezitten. Er zijn vele verschillende vormen van holdings en ook veel verschillende motieven om een holding op te richten. Meestal hebben deze […]
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldenaar is en drie schuldenaren, dan kan de schuldeiser van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld betaalt. Zo zijn alle erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater bij een […]
Lees meer

Houdstermaatschappij

Een houdstermaatschappij is een ander woord voor Holding. Je kunt het woord houdstermaatschappij niet voor alle holdings gebruiken. Alleen voor een holding die niets anders doet dan het houden van aandelen in andere vennootschappen.
Lees meer

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag niet. Als de jaarrekening wordt goedgekeurd […]
Lees meer

Jaarvergadering

De jaarvergadering is een bijzondere vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere algemene vergadering (ALV). Alle leden moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Bij een BV of NV is het een bijzondere aandeelhoudersvergadering.In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.
Lees meer

Jaarverslag

Het jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
Lees meer

Kapitaalvennootschap

De kapitaalvennootschap is een ander woord voor een Naamloze Vennootschap en Besloten Vennootschap. Kapitaalvennootschappen zijn dus altijd rechtspersonen. Alle NV’s en BV’s zijn kapitaalvennootschappen. Een kapitaalvennootschap is dus niet een aparte soort NV of BV met andere regels. Het woord kapitaal geeft namelijk aan dat het bijeenbrengen en bijeenhouden van kapitaal (vermogen of geld) centraal staat […]
Lees meer

Liquidatie rechtspersoon

De liquidatie van een rechtspersoon is het juridisch beëindigen van het bestaan van een rechtspersoon. In de praktijk ook wel ontbinding of vereffening van de rechtspersoon genoemd. Liquidatie begint met een ontbindingsbesluit van het bevoegde orgaan. Bij een BV en NV is dat de aandeelhoudersvergadering, bij een stichting het stichtingsbestuur en bij een vereniging de […]
Lees meer

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is het maximumbedrag waarvoor de Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap  aandelen kan uitgeven (en zo dus kapitaal kan krijgen). Bij de NV is het maatschappelijk kapitaal (van minimaal € 225.000) verplicht en moet het in de statuten staan. Dit is niet verplicht voor de BV. Verwar het maatschappelijk kapitaal niet met het […]
Lees meer

Minderjarig

Minderjarig is een kind als het nog geen 18 jaar oud is. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek. Dat heet handlichting. Je kunt […]
Lees meer

Minimum startkapitaal

Het minimum startkapitaal is het kapitaal dat wettelijk is vereist voor het oprichten van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Het bedrag moet je storten in de NV of BV (gestort kapitaal). Het minimum voor een NV moet minstens € 45.000 zijn. Uit de statuten moet blijken dat de NV aan die minimumeisen voldoet. Als dat […]
Lees meer

Moedermaatschappij

Een moedermaatschappij is een ander woord voor een Holding zie aldaar. De juiste terminologie is moedermaatschappij en dan dochteronderneming. Of je zegt Holding en werkmaatschappij.
Lees meer

Naamloze Vennootschap

Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon. De aandelen van de NV staan niet genoteerd op naam, vandaar de Naamloze Vennootschap. De aandelen in deze vennootschap, de NV zijn vrij verhandelbaar. De NV kan ook een beursnotering hebben. Bij een NV is altijd meer dan één aandeelhouder. De NV moet worden opgericht door een notaris, dat […]
Lees meer

Nominale waarde

De nominale waarde is het bedrag waarvoor een aandeel is uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt namelijk een bepaald bedrag. Het totaal van de nominale waarde van de aandelen die bij de oprichting zijn genomen, vormt het geplaatst kapitaal. Dat is dus het kapitaal van de vennootschap. Om te voldoen aan de stortingsplicht moet in ieder geval […]
Lees meer

Onbehoorlijke taakvervulling

Onbehoorlijke taakvervulling is een begrip dat van belang is voor aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. De bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taak (het besturen van de rechtspersoon) behoorlijk te vervullen. Als hij of zij dat niet doet en er ontstaat daardoor schade, dan kan de bestuurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Dat […]
Lees meer

Onderneming

Onderneming is een ander woord voor bedrijf. Een bedrijf verricht commerciële activiteiten gericht op het maken van winst. De onderneming maakt winst door het verkopen en leveren van goederen of diensten. Rechtspersonen die een onderneming hebben betalen vennootschapsbelasting. Ook stichtingen en verenigingen kunnen ondernemingen hebben. Zie hiervoor: kan ik een onderneming in een stichting hebben? […]
Lees meer

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere: overlegrecht instemmingsrecht informatierecht adviesrecht Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om […]
Lees meer

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld de voorwaarden voor het oprichten van een rechtspersoon. Ook regelt het de organisatiestructuur en aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) betrokken bij de onderneming of organisatie. Daarnaast regelt het ook taken en bevoegdheden van […]
Lees meer

Ontbindingsbesluit

Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden. Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit. Tenzij de statuten daarover een andere regeling bevatten. Om de rechtspersoon te kunnen opheffen is een ontbindingsbesluit vereist. Het eenmaal genomen besluit is onherroepelijk.De […]
Lees meer

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moet je bij notariële akte  oprichten. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. Die statuten […]
Lees meer

Orgaan (rechtspersonen)

Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben. Verplichte organen Het verschilt per soort rechtspersoon welke organen verplicht zijn: […]
Lees meer

Passiva

De passiva zijn de schulden van een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een geldlening bij de bank. De passiva zie je terug op de balans van de rechtspersoon. Tegenover de passiva staan de activa. Dat zijn de bezittingen van de rechtspersoon. Op de balans zijn de beide kanten gelijk aan elkaar. De passiva wordt namelijk (vaak) gebruikt om […]
Lees meer

Quorum

Het quorum is een voorwaarde gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt in dat je pas een geldig besluit kunt nemen, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is. Deze kun je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom je dat te makkelijk belangrijke besluiten […]
Lees meer

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan van een rechtspersoon bij een coöperatie, Naamloze of Besloten Vennootschap. Een lid van de RvC heet een commissaris. Soms is een RvC verplicht. De RvC houdt toezicht op en adviseert van het bestuur. In de statuten kan worden opgenomen dat er een RvC is. Bij verengingen en […]
Lees meer

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Je onderscheidt een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in het recht. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan […]
Lees meer

Rechtsvorm

De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma de VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen.Die bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of organisatie. Al die rechtsvormen […]
Lees meer

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling is de doelstelling die in de statuten van de rechtspersoon is vermeld. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet je verplicht een doelstelling formuleren en opnemen in de statuten. Het doel bepaalt het werkterrein van de rechtspersoon. Met de doelstelling geef je aan waar de rechtspersoon voor staat en wat de rechtspersoon […]
Lees meer

Statutaire naam

De statutaire naam is de naam die je bij de oprichting van een rechtspersoon verplicht moet opnemen in de statuten bij de oprichtingsakte. De naam moet uniek zijn en mag niet verwarrend zijn. Voor verschillende rechtspersonen gelden de volgende regels voor de statutaire naam: De coöperatie moet verplicht het woord coöperatie in de naam hebben. […]
Lees meer

Statutenwijziging

De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan.De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister. Belangrijke wijzigingen in de structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo […]
Lees meer

Stichting Administratiekantoor STAK

Een STAK, een Stichting Administratie Kantoor is een rechtspersoon die aandelen houdt in een andere rechtspersoon zoals een BV of NV. Een BV of NV kan aandelen certificeren. Dat certificeren kan de BV of NV niet zelf, dat gebeurt door de stichting. De certificaten van aandelen komen dan in handen van een stichting. Die stichting […]
Lees meer

Stichting preferente aandelen

De Stichting preferente aandelen is een stichting die een Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap gebruikt als beschermingsconstructie tegen een ongewenste overname. Om ongewenste invloed van een aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering van de NV of BV (en dus een overname) te voorkomen, krijgt de stichting het recht om preferente aandelen kopen. De statuten van de te beschermen […]
Lees meer

Stichting prioriteitsaandelen

De Stichting prioriteitsaandelen is een beschermingsconstructie tegen ongewenste invloed van aandeelhouders van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Dat de stichting een beschermingsconstructie is, moet zijn bepaald in de statutaire doelstelling. Deze soort stichting noem je ook een beheersstichting of ‘bevriende’ stichting. De stichting heeft namelijk prioriteitsaandelen met bijzondere zeggenschapsrechten. Dat zijn rechten zoals het recht […]
Lees meer

Storting

De storting is het volstorten van het aandelenkapitaal door de aandeelhouder. Dat kan door betaling in contanten van de nominale waarde van de aandelen. Het bedrag wordt dan overgemaakt naar de bankrekening van de BV of NV. Je kunt ook aandelen volstorten door inbreng van een onderneming of goederen (dus in natura). Hetgeen is gestort […]
Lees meer

Stortingsplicht

De stortingsplicht is de wettelijke plicht voor een aandeelhouder van een BV of NV om het nominale bedrag van een aandeel te storten op het door of hem haar genomen aandeel. Het maakt niet uit of de stortingsverplichting wel of niet in de statuten staat opgenomen. De statuten mogen de stortingsplicht niet uitsluiten. De stortingsplicht […]
Lees meer

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers. In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open […]
Lees meer

Tegenstrijdig belang

Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die […]
Lees meer

Ultimate Beneficial Owner UBO

De UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. Het gaat dan om UBO’s van BV’s en NV’s, stichtingen en verengingen, maar bijvoorbeeld ook van Vennootschappen Onder Firma’s.Al deze personen staan in het openbare UBO-register. Volgens de overheid is een UBO in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet […]
Lees meer

Vennootschap

Een vennootschap is een ander woord voor een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Deze rechtspersonen heten ook wel kapitaalvennootschappen. Je moet een kapitaalvennootschap bij de notaris oprichten. Deze vennootschappen betalen vennootschapsbelasting. Daarnaast kan een vennootschap ook een Vennootschap Onder Firma (VOF) zijn. Het verschil is dat een VOF geen rechtspersoon is en je dus niet […]
Lees meer

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de belasting die je per boekjaar moet betalen over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kun je verrekenen met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting. Het tarief van […]
Lees meer

Vereffenaar bij een rechtspersoon

Dit gaat over de vereffenaar bij een rechtspersoon. De vereffenaar is de persoon die het vermogen van een rechtspersoon na ontbinding of opheffing moet verdelen. Als de rechtbank of statuten geen vereffenaar aanwijzen, dan is het bestuur automatisch vereffenaar. De taak van de vereffenaar is het betalen van schulden van de rechtspersoon. Alsook het uitkeren […]
Lees meer

Vergaderrecht

Het vergaderrecht is het recht van een aandeelhouder om in een aandeelhoudersvergadering te vergaderen met de rest van de aanwezigen over de onderwerpen die daar aan bod komen. De wettelijke betekenis is het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Leden van verengingen […]
Lees meer

Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een door de overheid afgegeven verklaring over een strafbaar verleden. Specifiek toegespitst op bepaalde functies geeft de VOG aan of je daarvoor mogelijk niet in aanmerking kan komen. Zo kan je niet in het onderwijs werken als je eerder een veroordeling voor seksueel misbruik van minderjarigen hebt. Maar je krijgt […]
Lees meer

Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een officiële en schriftelijke verklaring. Hierin staat dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Die verklaring kan iemand tonen aan zakenpartners, andere bedrijven en overheidsinstanties. Een VOG RP is soms nodig om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties. Of bijvoorbeeld bij het […]
Lees meer

Winstoogmerk

Winstoogmerk dat wil zeggen dat de organisatie als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf zoals een BV of coöperatie heeft per definitie een winstoogmerk. Het is een begrip dat meestal wordt gebruikt als het over stichtingen gaat. Die mogen namelijk geen winstoogmerk hebben. Ook de overheid wil geen winst maken. Een organisatie […]
Lees meer

Zetel

Zetel is een typisch woord waar de juridische betekenis heel anders is dan die in het gewone spraakgebruik waar het “stoel” betekent. De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte.Deze plaats […]
Lees meer