Woorden in categorie: Stichtingen

Home » Woorden in categorie
8.4

Administratievoorwaarden (STAK)

De administratievoorwaarden zijn de regels die gaan over de verhouding tussen een Stichting Administratiekantoor (STAK) en de certificaathouder. Het is dus eigenlijk niet meer dan een overeenkomst tussen de STAK en de certificaathouders. Inhoud administratievoorwaarden Het belangrijkste wat hierin staat geregeld is de verplichting van de STAK om de winst door te geven aan de […]
Lees meer

ANBI

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat er minimaal 3 bestuurders moeten zijn. Een stichting of […]
Lees meer

ANBI-register

Het ANBI-register is een register dat de Belastingdienst bijhoudt. Hiermee kan je controleren of een instelling daadwerkelijk een ANBI-status heeft. In het register houdt de Belastingdienst bij aan welke instellingen een ANBI-status of Culturele ANBI-status is toegekend. Het register laat zien op welke datum de ANBI-status is toegekend, ingetrokken of beëindigd. Ook staat in het […]
Lees meer

Beklemd vermogen

Het beklemd vermogen is het vermogen van een omgezette rechtspersoon. Dat vermogen mag je niet zonder toestemming van de rechter voor een ander doel dan het oude doel gebruiken. Ook wel vermogensklem. Dit geldt voor rechtspersonen die vóór omzetting de rechtsvorm van de stichting hadden. Het is een uitvloeisel van het uitkeringsverbod. Bij omzetting van […]
Lees meer

Bestuur

Het bestuur is een orgaan van een rechtspersoon. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een bepaalde rechtspersoon te leiden. Daarnaast heeft het bestuur de dagelijkse leiding over de rechtspersoon. Een bestuur kan uit meerdere personen bestaan, maar ook uit één bestuurder. Via de statuten kunnen er leden aan het bestuur worden toegevoegd. Ook kan een […]
Lees meer

Bestuurder

De bestuurder is de persoon die een rechtspersoon bestuurt en deel uitmaakt van het bestuur. Ook wel statutair bestuurder. Zij vertegenwoordigen de rechtspersoon, stellen het beleid vast en verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Elke rechtspersoon heeft (verplicht) een bestuur. Bestuurders zitten in een bestuur De eerste bestuurders benoem je bij de oprichting. Natuurlijke personen […]
Lees meer

Bestuursbesluit

Het bestuursbesluit is een besluit van het bestuur. In de statuten van de rechtspersoon staat omschreven hoe het bestuur zo’n besluit moet nemen. Met het bestuursbesluit verbindt de organisatie zich aan een handeling of beleid. Bestuursbesluiten hebben in beginsel interne werking en zijn vormvrij. Tenzij in de statuten anders is bepaald. Lees dus altijd eerst […]
Lees meer

Bestuursverslag

Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers. Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn […]
Lees meer

Bewaarder

De bewaarder is de persoon die de relevante documenten en andere gegevens van een ontbonden rechtspersoon moet bewaren. De wet verplicht dat bij ontbinding of opheffing van een rechtspersoon de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar na opheffing moeten worden bewaard. Hiervan kun je in de statuten niet afwijken. De naam van de bewaarder […]
Lees meer

Boekhoudplicht

De boekhoudplicht is de verplichting voor bestuurders van rechtspersonen om een (financiële) administratie bij te houden. Ook wel administratieplicht. De administratie moet zo bijgehouden dat die inzicht geeft in de financiële stand van zaken en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. Die administratie bewaar je (digitaal of schriftelijk) minimaal zeven jaar. De boekhoudplicht is […]
Lees meer

Boekjaar

Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar moet zijn gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon. Het boekjaar is de periode waarover de financiële verantwoording loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Het jaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. Er […]
Lees meer

Centraal Bureau Fondsenwerving CBF

Het Centraal Bureau Fondsenwerving is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de Goede Doelen die geld inzamelen. Het doel van het CBF is het bevorderen dat fondsenwerving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvindt. Een fonds, zoals een stichting, kan een CBF-erkenning aanvragen. De erkenning is een toets op diverse onderdelen van het goed doel. […]
Lees meer

Certificaathouder

De certificaathouder is iemand die certificaten van aandelen van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap heeft. Zowel natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen certificaathouder zijn. Zo kan iemand via zijn of haar persoonlijke holding certificaathouder zijn. Zie ook Stichting Administratiekantoor STAK.
Lees meer

Certificering (aandelen)

De certificering is een aandelenoverdracht door een aandeelhouder van een BV of NV aan een Stichting Administratiekantoor (STAK) in ruil voor certificaten van aandelen. Door certificering wordt de STAK aandeelhouder en krijgt daarmee alle aandeelhoudersrechten. Bijvoorbeeld het stemrecht. De ex-aandeelhouder wordt certificaathouder en krijgt recht op een vergoeding. De STAK werkt als doorgeefluik van dividend. […]
Lees meer

Commerciële stichting

Een commerciële stichting is een stichting die commerciële activiteiten verricht, dus een onderneming of bedrijf heeft. Dat wil niet zeggen dat het doel van de stichting gericht kan zijn op het maken van winst. Lees hier meer over de commerciële stichting.
Lees meer

Coöptatie

Coöptatie is de regeling waarbij de leden van een bestuur zelf nieuwe leden kiezen. Het bestuur kiest dus zichzelf, in plaats van dat een ander orgaan van de rechtspersoon dat doet. Dit speelt vooral bij het stichtingsbestuur van een stichting in tegenstelling tot een vereniging waarbij het verenigingsbestuur wordt gekozen door en uit de leden (algemene […]
Lees meer

Culturele ANBI

De Culturele ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI moet minstens 90% van de uitgaven gebruiken op cultureel gebied. Bijvoorbeeld muziek, musea, theatergroepen en monumentenzorg. Kerken en kerkelijke instellingen zijn geen culturele ANBI’s. Extra belastingvoordeel voor donateurs Het zijn van een Culturele ANBI heeft voordelen. Bijvoorbeeld dat donateurs belastingvoordeel genieten als zij […]
Lees meer

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen. Het is ook gebruikelijk in organisaties waar het besturen een intensieve tijdsbesteding vraagt. […]
Lees meer

Decharge

De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de aandeelhouders bestuurders ontslaan van aansprakelijkheid. Hiermee keuren zij het financieel beleid  in de vorm van de jaarrekening van het bestuur goed. Dit gebeurt in de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging. Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de […]
Lees meer

Derdengeld

Het derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen. Dat geld staat veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Zo blijft dat geld […]
Lees meer

Derdengeldenrekening

Een derdengeldenrekening is een bankrekening waarop geld staat dat niet van de notaris is, maar van iemand anders. Dat geld heet derdengeld. Op deze bankrekening staat het geld dat derden aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met zijn werkzaamheden. Je noemt die rekening ook wel een kwaliteitsrekening. Bijvoorbeeld door een koper van een woning […]
Lees meer

Domicilie

De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp). In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
Lees meer

Donateur

Een donateur is iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie met het doel dat die organisatie beter haar doel kan bereiken. De donateur kan een persoon, instelling of bedrijf zijn. Een donatie kan in de vorm van geld, goederen of in nature zijn. Een donatie kan heel klein zijn (€ 3,– voor een sms […]
Lees meer

Donatie

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Het is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kunt doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je de gift […]
Lees meer

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is wat overblijft als de bezittingen (activa) worden verminderd met de schulden van een rechtspersoon. De wet bepaalt dat het eigen vermogen van een rechtspersoon grofweg opgebouwd uit: 1. het geplaatste kapitaal 2. wettelijke reserves, zoals de agioreserve, en andere statutaire reserves 3. niet verdeelde winsten (dividend) Dat is dus eigenlijk een […]
Lees meer

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek moet aan de rechtbank zijn gedaan, die spreekt het faillissement uit. De rechtbank benoemt dan een curator (beheerder). De curator werkt ten dienste van de schuldeisers. Hij zal proberen zoveel mogelijk goederen en andere zaken te verkopen. Met de opbrengst daarvan […]
Lees meer

Familiestichting

Een familiestichting is een stichting met een vermogen dat wordt ingebracht door een familie. Er zijn familiestichtingen die uitkeringen doen aan bepaalde doelen. Er zijn ook familiestichtingen die alleen uitkeringen doen aan familieleden. De eerste groep stichtingen zijn soms onafhankelijke stichtingen of soms zijn ze binnen een groter fonds een “fonds op naam“. Bijvoorbeeld bij […]
Lees meer

Foundation

Foundation is het Engelse woord voor stichting. Ook Nederlandse stichtingen noemen zichzelf soms foundation.
Lees meer

Gift

Als je iets krijgt heet dat soms een gift ook wel een schenking. Juridisch is er geen onderscheid tussen een gift en een schenking. Je kan niet zomaar aan iedereen een gift doen. De belasting heft ook over giften belasting, schenkbelasting. Schenkbelasting kent vrijstellingen, die verschillen per categorie.   Een bijzonder groep van giften is […]
Lees meer

Goede Doelen Testament

Het goededoelentestament is een term die je gebruikt voor een testament. Een testament van (meestal een alleenstaande) waarin uitsluitend goede doelen staan aangewezen als erfgenamen. Omdat goede doelen in Nederland vaak de ANBI status hebben hoeft je bij een dergelijke nalatenschap geen erfbelasting te betalen. Een bijzondere vorm is die waarbij de erflater een eigen […]
Lees meer

Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een […]
Lees meer

Handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Je kan per bedrijf ook verschillende handelsnamen voeren. Voor verenigingen en stichtingen bestaat geen handelsnaam, tenzij ze een bedrijf uitoefenen. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam. Vaak valt het samen en is in ieder geval de bedrijfsnaam ook een […]
Lees meer

Handelsregister

Het handelsregister is een overheidsregister van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen.In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. De Kamer van Koophandel beheert het register. Daarom rekent die een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle rechtspersonen. Alle rechtspersonen zijn verplicht […]
Lees meer

Handlichting

Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen. Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het […]
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldenaar is en drie schuldenaren, dan kan de schuldeiser van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld betaalt. Zo zijn alle erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater bij een […]
Lees meer

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen in staan dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend. In het huishoudelijk reglement staan allerhande aanvullingen op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, een […]
Lees meer

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag niet. Als de jaarrekening wordt goedgekeurd […]
Lees meer

Jaarvergadering

De jaarvergadering is een bijzondere vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere algemene vergadering (ALV). Alle leden moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Bij een BV of NV is het een bijzondere aandeelhoudersvergadering.In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.
Lees meer

Jaarverslag

Het jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
Lees meer

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie met verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister. Met natuurlijk het verschaffen van een uittreksel handelsregister.De tweede taak is het behartigen van de belangen van ondernemers in de regio. Daarnaast geeft de KvK advies aan ondernemers en startende ondernemers. Er zijn bijeenkomsten cursussen.De […]
Lees meer

Kerkgenootschap

Het kerkgenootschap is een bijzondere rechtspersoon waarin een religieuze gemeenschap is georganiseerd. De leden houden zich bezig met godsdienstige activiteiten. Een dergelijke geloofsgenootschap moet uit meer dan één persoon bestaan. Als rechtspersoon kan men overeenkomsten sluiten en eigenaar van goederen zijn, zoals een (kerk)gebouw of een moskee. Op grond van de Wet op de Lijkbezorging […]
Lees meer

Liquidatie rechtspersoon

De liquidatie van een rechtspersoon is het juridisch beëindigen van het bestaan van een rechtspersoon. In de praktijk ook wel ontbinding of vereffening van de rechtspersoon genoemd. Liquidatie begint met een ontbindingsbesluit van het bevoegde orgaan. Bij een BV en NV is dat de aandeelhoudersvergadering, bij een stichting het stichtingsbestuur en bij een vereniging de […]
Lees meer

Onbehoorlijke taakvervulling

Onbehoorlijke taakvervulling is een begrip dat van belang is voor aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. De bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taak (het besturen van de rechtspersoon) behoorlijk te vervullen. Als hij of zij dat niet doet en er ontstaat daardoor schade, dan kan de bestuurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Dat […]
Lees meer

Onderneming

Onderneming is een ander woord voor bedrijf. Een bedrijf verricht commerciële activiteiten gericht op het maken van winst. De onderneming maakt winst door het verkopen en leveren van goederen of diensten. Rechtspersonen die een onderneming hebben betalen vennootschapsbelasting. Ook stichtingen en verenigingen kunnen ondernemingen hebben. Zie hiervoor: kan ik een onderneming in een stichting hebben? […]
Lees meer

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld de voorwaarden voor het oprichten van een rechtspersoon. Ook regelt het de organisatiestructuur en aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) betrokken bij de onderneming of organisatie. Daarnaast regelt het ook taken en bevoegdheden van […]
Lees meer

Ontbinding (rechtspersoon)

De ontbinding is de gebeurtenis waarbij een rechtspersoon ophoudt te bestaan. Ook wel liquidatie van de rechtspersoon. Dit is een gebeurtenis met zeer verstrekkende gevolgen, waardoor een rechtspersoon niet zomaar kan worden ontbonden. Er moet namelijk een geldig ontbindingsbesluit worden genomen. Je hoeft niet naar de notaris om een rechtspersoon te kunnen ontbinden.
Lees meer

Ontbindingsbesluit

Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden. Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit. Tenzij de statuten daarover een andere regeling bevatten. Om de rechtspersoon te kunnen opheffen is een ontbindingsbesluit vereist. Het eenmaal genomen besluit is onherroepelijk.De […]
Lees meer

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moet je bij notariële akte  oprichten. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. Die statuten […]
Lees meer

Orgaan (rechtspersonen)

Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben. Verplichte organen Het verschilt per soort rechtspersoon welke organen verplicht zijn: […]
Lees meer

Penningmeester

De penningmeester is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de penningmeester om de financiën van de organisatie te regelen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: Een functie in de statuten zegt niets over de taak […]
Lees meer

Preferentsaandeel

Het preferentsaandeel is een aandeel van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Dat aandeel geeft recht op voorrang op de winst of dividend. Ook wel preferente aandelen of ‘’prefs’’. De statuten moeten wel bepalen dat er preferentsaandelen kunnen worden uitgegeven. Een voordeel van preferente aandelen is dat de andere aandeelhouders geen voorkeursrecht hebben bij de uitgifte […]
Lees meer

Pseudo-UBO

Een pseudo-UBO is een namaak-UBO. Die wijs je aan als er geen echte UBO is van een juridische entiteit. Als er niemand in de organisatie is die meer dan 25% belang of feitelijk zeggenschap heeft, wordt een pseudo-UBO benoemd. Dit zijn dan meestal de bestuurders. Een UBO is in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet een rechtspersoon). Deze […]
Lees meer

Quorum

Het quorum is een voorwaarde gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt in dat je pas een geldig besluit kunt nemen, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is. Deze kun je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom je dat te makkelijk belangrijke besluiten […]
Lees meer

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan van een rechtspersoon bij een coöperatie, Naamloze of Besloten Vennootschap. Een lid van de RvC heet een commissaris. Soms is een RvC verplicht. De RvC houdt toezicht op en adviseert van het bestuur. In de statuten kan worden opgenomen dat er een RvC is. Bij verengingen en […]
Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht. Een RvT kan je via de statuten instellen. De bevoegdheden van de RvT worden in […]
Lees meer

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN

Een RSIN, dat is aan de onbegrijpelijke naam wel te zien, is door De Belastingdienst bedacht. Het is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN. Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het unieke nummer wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De […]
Lees meer

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Je onderscheidt een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in het recht. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan […]
Lees meer

Rechtsvorm

De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma de VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen.Die bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of organisatie. Al die rechtsvormen […]
Lees meer

SBBI

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Het is net als de ANBI een status die de Belastingdienst toekent. Een stichting of vereniging met deze status is vrijgesteld van schenkbelasting op giften van donateurs en ook van erfbelasting. De belangrijkste eis aan een dergelijke vereniging of stichting is dat ze een sociaal doel dient […]
Lees meer

Secretaris

De secretaris is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de secretaris is in het algemeen om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: het is niet wettelijk verplicht dat de secretaris moet […]
Lees meer

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling is de doelstelling die in de statuten van de rechtspersoon is vermeld. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet je verplicht een doelstelling formuleren en opnemen in de statuten. Het doel bepaalt het werkterrein van de rechtspersoon. Met de doelstelling geef je aan waar de rechtspersoon voor staat en wat de rechtspersoon […]
Lees meer

Statutaire naam

De statutaire naam is de naam die je bij de oprichting van een rechtspersoon verplicht moet opnemen in de statuten bij de oprichtingsakte. De naam moet uniek zijn en mag niet verwarrend zijn. Voor verschillende rechtspersonen gelden de volgende regels voor de statutaire naam: De coöperatie moet verplicht het woord coöperatie in de naam hebben. […]
Lees meer

Statutaire zetel

De statutaire zetel is de plaats waar de rechtspersoon is gevestigd. Zie de uitleg die wij hebben geschreven bij zetel.
Lees meer

Statuten

Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. Statuten bevatten de regels  en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels. Statuten worden door de notaris opgesteld als je de rechtspersoon opricht. Je kan ze later wijzigen, je moet dat dan ook […]
Lees meer

Statutenwijziging

De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan.De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister. Belangrijke wijzigingen in de structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo […]
Lees meer

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon die door middel van een akte bij de notaris wordt opgericht. De stichting kent geen leden en heeft de bedoeling om met geld dat aan de stichting ter beschikking wordt gesteld een doel te bereiken. Dat doel is in de statuten vermeld. Je kunt alleen of samen met anderen een […]
Lees meer

Stichting Administratiekantoor STAK

Een STAK, een Stichting Administratie Kantoor is een rechtspersoon die aandelen houdt in een andere rechtspersoon zoals een BV of NV. Een BV of NV kan aandelen certificeren. Dat certificeren kan de BV of NV niet zelf, dat gebeurt door de stichting. De certificaten van aandelen komen dan in handen van een stichting. Die stichting […]
Lees meer

Stichting derdengelden

Een Stichting Derdengelden is een gewone stichting met een bijzonder doel. Soms heet de stichting ook wel stichting beheer derdengeld. Altijd wordt dit deel gevolgd door de naam van de organisatie waarvoor het geld beheerd wordt. De stichting moet in zijn aard onafhankelijk zijn. Daarom bestaat het stichtingsbestuur, uit minimaal drie bestuurders. De stichting beheert […]
Lees meer

Stichting preferente aandelen

De Stichting preferente aandelen is een stichting die een Naamloze Vennootschap of Besloten Vennootschap gebruikt als beschermingsconstructie tegen een ongewenste overname. Om ongewenste invloed van een aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering van de NV of BV (en dus een overname) te voorkomen, krijgt de stichting het recht om preferente aandelen kopen. De statuten van de te beschermen […]
Lees meer

Stichting prioriteitsaandelen

De Stichting prioriteitsaandelen is een beschermingsconstructie tegen ongewenste invloed van aandeelhouders van een Naamloze of Besloten Vennootschap. Dat de stichting een beschermingsconstructie is, moet zijn bepaald in de statutaire doelstelling. Deze soort stichting noem je ook een beheersstichting of ‘bevriende’ stichting. De stichting heeft namelijk prioriteitsaandelen met bijzondere zeggenschapsrechten. Dat zijn rechten zoals het recht […]
Lees meer

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke […]
Lees meer

Stichtingsplan

Het stichtingsplan is het document waarin staat wat de doelstelling, activiteiten en doelgroep van de stichting zijn. Je beschrijft daarin wat je de komende drie jaar (na de oprichting) wil bereiken. Daarmee maak je jouw plannen dus concreet. Het is het beleidsplan van de stichting. Dit plan maak je meestal voordat je een stichting opricht […]
Lees meer

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers. In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open […]
Lees meer

Tegenstrijdig belang

Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die […]
Lees meer

Testamentaire stichting

De testamentaire stichting is de stichting die je opricht op basis van een testament.Deze stichting kan bijvoorbeeld als doel hebben het afwikkelen van de nalatenschap of het zijn van erfgenaam of legataris.Onder andere kun je een testamentaire stichting oprichten ter voorkoming van problemen bij ingewikkelde (of moeilijk vindbare) erfgenamen.Een andere reden is om een deel […]
Lees meer

UBO-register

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat onderdeel uitmaakt van het handelsregister. In dit register is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse rechtspersoon is. Hierdoor kan je achterhalen welke natuurlijke persoon (mensen dus), belanghebbende zijn in een rechtspersoon. Dat geldt voor alle ondernemingen zoals natuurlijk de BV […]
Lees meer

Uitkeringsverbod

Het uitkeringsverbod is het verbod voor stichtingen om geld uit te keren aan de oprichters. Alsook aan bestuurders of andere personen die bij de organisatie betrokken zijn. Gelduitkeringen voor liefdadigheid en in het kader van het statutaire doel vallen hier natuurlijk niet onder. Er is sprake van een uitkering als daar tegenover geen redelijke prestatie […]
Lees meer

Uittreksel handelsregister

Een uittreksel handelsregister wordt ook wel uittreksel Kamer van Koophandel genoemd. Op een uittreksel staat een samenvatting van de gegevens zoals die zijn opgenomen in het handelsregister. Denk daarbij aan het adres van de organisatie, de bestuurders, het handelsregisternummer en het RSIN. Naast het uittreksel kan je ook andere gegevens opvragen die bij de Kamer […]
Lees meer

Ultimate Beneficial Owner UBO

De UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. Het gaat dan om UBO’s van BV’s en NV’s, stichtingen en verengingen, maar bijvoorbeeld ook van Vennootschappen Onder Firma’s.Al deze personen staan in het openbare UBO-register. Volgens de overheid is een UBO in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet […]
Lees meer

Vacatiegeld

Vacatiegeld is de vergoeding die bestuurders van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en leden van raden van commissarissen ontvangen voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen. Ook leden van geschillencommissies, beroeps- en bezwaarcommissies ontvangen bijvoorbeeld vacatiegeld.Bestuurders van een instelling met een ANBI status mogen geen “bovenmatige” vacatiegelden ontvangen. Vacatiegelden zijn soms belast met BTW.
Lees meer

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de belasting die je per boekjaar moet betalen over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kun je verrekenen met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting. Het tarief van […]
Lees meer

Vereffenaar bij een rechtspersoon

Dit gaat over de vereffenaar bij een rechtspersoon. De vereffenaar is de persoon die het vermogen van een rechtspersoon na ontbinding of opheffing moet verdelen. Als de rechtbank of statuten geen vereffenaar aanwijzen, dan is het bestuur automatisch vereffenaar. De taak van de vereffenaar is het betalen van schulden van de rechtspersoon. Alsook het uitkeren […]
Lees meer

Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een officiële en schriftelijke verklaring. Hierin staat dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Die verklaring kan iemand tonen aan zakenpartners, andere bedrijven en overheidsinstanties. Een VOG RP is soms nodig om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties. Of bijvoorbeeld bij het […]
Lees meer

Voorzitter

De voorzitter is iemand in het bestuur van een rechtspersoon. De taak van de voorzitter is om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. In de statuten kan staan dat de voorzitter een beslissend oordeel kan geven over de uitslag van de stemming over een bestuursbesluit. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en […]
Lees meer

Vrijheid van godsdienst

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6 Grondwet). Iedereen mag (samen of alleen) een godsdienst of levensovertuiging kiezen en dat laten zien. Bijvoorbeeld door het oprichten van een kerkgenootschap, vereniging of stichting voor jouw religieuze gemeenschap of activiteiten. Je mag dan zelf bepalen wat het […]
Lees meer

Winstoogmerk

Winstoogmerk dat wil zeggen dat de organisatie als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf zoals een BV of coöperatie heeft per definitie een winstoogmerk. Het is een begrip dat meestal wordt gebruikt als het over stichtingen gaat. Die mogen namelijk geen winstoogmerk hebben. Ook de overheid wil geen winst maken. Een organisatie […]
Lees meer

Zetel

Zetel is een typisch woord waar de juridische betekenis heel anders is dan die in het gewone spraakgebruik waar het “stoel” betekent. De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte.Deze plaats […]
Lees meer