Woorden in categorie: Verenigingen

Home » Woorden in categorie
8.6

Algemene Vergadering (voorheen algemene ledenvergadering)

De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van een vereniging. De vergadering komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar. Alle belangrijke besluiten moeten door deze vergadering genomen worden. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de vergadering en alle leden kunnen daar hun stem uitbrengen. Daarom noemde men voorheen deze vergadering de Algemene Ledenvergadering […]
Lees meer

ANBI

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan een stichting of vereniging de ANBI status verlenen. Hierdoor kunnen giften aan deze stichting of vereniging fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen is dat er minimaal 3 bestuurders moeten zijn. Een stichting of […]
Lees meer

ANBI-register

Het ANBI-register is een register dat de Belastingdienst bijhoudt. Hiermee kan je controleren of een instelling daadwerkelijk een ANBI-status heeft. In het register houdt de Belastingdienst bij aan welke instellingen een ANBI-status of Culturele ANBI-status is toegekend. Het register laat zien op welke datum de ANBI-status is toegekend, ingetrokken of beëindigd. Ook staat in het […]
Lees meer

Appartementseigenaar

De appartementseigenaar heeft het eigendomsrecht van een appartementsrecht. Hij of zij mag dan exclusief gebruik maken van een appartement (privégedeelte van een gebouw). Daarbij is de eigenaar gebonden aan de afspraken uit de splitsingsakte en moet het splitsingsreglement naleven. Juridisch gezien ben je dus geen eigenaar van het appartement, maar slechts van het appartementsrecht. Een […]
Lees meer

Appartementsrecht

Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte van de notaris vereist. Het eigendomsrecht van het gebouw wordt dan opgesplitst in appartementsrechten. Door splitsing kunnen appartementseigenaren exclusief gebruik maken van hun appartement in het gebouw. Het appartementsrecht is een zogeheten zakelijk recht. Bij het vestigen van dat appartementsrecht […]
Lees meer

Bestuur

Het bestuur is een orgaan van een rechtspersoon. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een bepaalde rechtspersoon te leiden. Daarnaast heeft het bestuur de dagelijkse leiding over de rechtspersoon. Een bestuur kan uit meerdere personen bestaan, maar ook uit één bestuurder. Via de statuten kunnen er leden aan het bestuur worden toegevoegd. Ook kan een […]
Lees meer

Bestuurder

De bestuurder is de persoon die een rechtspersoon bestuurt en deel uitmaakt van het bestuur. Ook wel statutair bestuurder. Zij vertegenwoordigen de rechtspersoon, stellen het beleid vast en verzorgen de dagelijkse gang van zaken. Elke rechtspersoon heeft (verplicht) een bestuur. Bestuurders zitten in een bestuur De eerste bestuurders benoem je bij de oprichting. Natuurlijke personen […]
Lees meer

Bestuursbesluit

Het bestuursbesluit is een besluit van het bestuur. In de statuten van de rechtspersoon staat omschreven hoe het bestuur zo’n besluit moet nemen. Met het bestuursbesluit verbindt de organisatie zich aan een handeling of beleid. Bestuursbesluiten hebben in beginsel interne werking en zijn vormvrij. Tenzij in de statuten anders is bepaald. Lees dus altijd eerst […]
Lees meer

Bestuursverslag

Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers. Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn […]
Lees meer

Bewaarder

De bewaarder is de persoon die de relevante documenten en andere gegevens van een ontbonden rechtspersoon moet bewaren. De wet verplicht dat bij ontbinding of opheffing van een rechtspersoon de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar na opheffing moeten worden bewaard. Hiervan kun je in de statuten niet afwijken. De naam van de bewaarder […]
Lees meer

Boekhoudplicht

De boekhoudplicht is de verplichting voor bestuurders van rechtspersonen om een (financiële) administratie bij te houden. Ook wel administratieplicht. De administratie moet zo bijgehouden dat die inzicht geeft in de financiële stand van zaken en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. Die administratie bewaar je (digitaal of schriftelijk) minimaal zeven jaar. De boekhoudplicht is […]
Lees meer

Boekjaar

Een boekjaar is een boekhoudkundig begrip. Het is juridisch van belang omdat het boekjaar moet zijn gedefinieerd in de statuten van een rechtspersoon. Het boekjaar is de periode waarover de financiële verantwoording loopt. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Het jaar beslaat een periode van twaalf maanden. Het is meestal gelijk aan een kalenderjaar. Er […]
Lees meer

Contributie

Contributie is de financiële bijdrage die een lid van een vereniging betaalt. Met de opbrengst van de contributie worden doelstellingen van de vereniging uitgevoerd. De vereniging stelt de hoogte van het bedrag vast. Het bedrag kan per jaar, maand of week worden geïncasseerd. Het lidmaatschapsgeld kan verschillen voor verschillende leden. Bijvoorbeeld een lager bedrag voor […]
Lees meer

Contributieregeling

Een contributieregeling is een regeling in een vereniging. Hierin bepaalt de vereniging hoeveel de contributie is. Ook hoe de betaling moet plaatsvinden en mogelijke andere regels. Het staat de organisatie vrij om deze zelf vorm te geven. Zo kan je bepaalde leden minder of juist meer contributie laten betalen. Bijvoorbeeld junior-leden betalen de helft, mensen […]
Lees meer

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen. Het is ook gebruikelijk in organisaties waar het besturen een intensieve tijdsbesteding vraagt. […]
Lees meer

Decharge

De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de aandeelhouders bestuurders ontslaan van aansprakelijkheid. Hiermee keuren zij het financieel beleid  in de vorm van de jaarrekening van het bestuur goed. Dit gebeurt in de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging. Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de […]
Lees meer

Domicilie

De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp). In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
Lees meer

Donateur

Een donateur is iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie met het doel dat die organisatie beter haar doel kan bereiken. De donateur kan een persoon, instelling of bedrijf zijn. Een donatie kan in de vorm van geld, goederen of in nature zijn. Een donatie kan heel klein zijn (€ 3,– voor een sms […]
Lees meer

Donatie

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Het is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kunt doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je de gift […]
Lees meer

Erelid (vereniging)

Een erelid is een lid van een vereniging met een (door de vereniging toegekende) speciale status.De wet kent aan ereleden geen andere rechten of plichten toe dan aan ‘’gewone’’ verenigingsleden. Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan een benoemingsregeling bevatten. Bijvoorbeeld met de voorwaarden voor het erelidmaatschap. Daarnaast kan het reglement bepalen dat ereleden bepaalde […]
Lees meer

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek van schuldeisers. Het verzoek moet aan de rechtbank zijn gedaan, die spreekt het faillissement uit. De rechtbank benoemt dan een curator (beheerder). De curator werkt ten dienste van de schuldeisers. Hij zal proberen zoveel mogelijk goederen en andere zaken te verkopen. Met de opbrengst daarvan […]
Lees meer

Goede Doelen Testament

Het goededoelentestament is een term die je gebruikt voor een testament. Een testament van (meestal een alleenstaande) waarin uitsluitend goede doelen staan aangewezen als erfgenamen. Omdat goede doelen in Nederland vaak de ANBI status hebben hoeft je bij een dergelijke nalatenschap geen erfbelasting te betalen. Een bijzondere vorm is die waarbij de erflater een eigen […]
Lees meer

Grondwet

De Grondwet vormt de basis voor het Nederlandse recht. Hierin staat de grondrechten, de vrijheidsrechten. Daarnaast bevat het ook regels voor de regering, het parlement en de rechtspraak. Zo waarborgt de Grondwet de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst, waardoor iedereen zich mag verenigen en een geloof mag aanhangen en uitbeelden. Bijvoorbeeld door […]
Lees meer

Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een […]
Lees meer

Handelsnaam

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Je kan per bedrijf ook verschillende handelsnamen voeren. Voor verenigingen en stichtingen bestaat geen handelsnaam, tenzij ze een bedrijf uitoefenen. De handelsnaam hoeft niet dezelfde naam te zijn als de statutaire naam. Vaak valt het samen en is in ieder geval de bedrijfsnaam ook een […]
Lees meer

Handelsregister

Het handelsregister is een overheidsregister van rechtspersonen. Doel is om het handelsverkeer te ondersteunen.In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld adres, bestuurders en de bevoegdheden van bestuurders. De Kamer van Koophandel beheert het register. Daarom rekent die een eenmalige inschrijvingsbijdrage aan alle rechtspersonen. Alle rechtspersonen zijn verplicht […]
Lees meer

Handlichting

Handlichting is het verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Zo mag een minderjarige door handlichting een beroep of bedrijf uitoefenen of in een vennootschap deelnemen. Handlichting wordt (op verzoek van de minderjarige) verleend door de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het […]
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de gehele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldenaar is en drie schuldenaren, dan kan de schuldeiser van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld betaalt. Zo zijn alle erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de erflater bij een […]
Lees meer

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen in staan dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend. In het huishoudelijk reglement staan allerhande aanvullingen op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, een […]
Lees meer

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks financieel verslag van de organisatie. Het geeft een beeld van inkomsten en uitgaven en de eventuele bezittingen. Daarnaast geeft het inzicht in de reserves en de continuïteit van de organisatie. De jaarrekening kan onderdeel uitmaken van een bestuursverslag. Een jaarrekening is verplicht een bestuursverslag niet. Als de jaarrekening wordt goedgekeurd […]
Lees meer

Jaarvergadering

De jaarvergadering is een bijzondere vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen. De jaarvergadering bij een vereniging is een bijzondere algemene vergadering (ALV). Alle leden moeten worden opgeroepen voor de vergadering. Bij een BV of NV is het een bijzondere aandeelhoudersvergadering.In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.
Lees meer

Jaarverslag

Het jaarverslag is de term die sinds 2016 is vervangen door Bestuursverslag.
Lees meer

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een organisatie met verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister. Met natuurlijk het verschaffen van een uittreksel handelsregister.De tweede taak is het behartigen van de belangen van ondernemers in de regio. Daarnaast geeft de KvK advies aan ondernemers en startende ondernemers. Er zijn bijeenkomsten cursussen.De […]
Lees meer

Kerkgenootschap

Het kerkgenootschap is een bijzondere rechtspersoon waarin een religieuze gemeenschap is georganiseerd. De leden houden zich bezig met godsdienstige activiteiten. Een dergelijke geloofsgenootschap moet uit meer dan één persoon bestaan. Als rechtspersoon kan men overeenkomsten sluiten en eigenaar van goederen zijn, zoals een (kerk)gebouw of een moskee. Op grond van de Wet op de Lijkbezorging […]
Lees meer

Liquidatie rechtspersoon

De liquidatie van een rechtspersoon is het juridisch beëindigen van het bestaan van een rechtspersoon. In de praktijk ook wel ontbinding of vereffening van de rechtspersoon genoemd. Liquidatie begint met een ontbindingsbesluit van het bevoegde orgaan. Bij een BV en NV is dat de aandeelhoudersvergadering, bij een stichting het stichtingsbestuur en bij een vereniging de […]
Lees meer

Minderjarig

Minderjarig is een kind als het nog geen 18 jaar oud is. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek. Dat heet handlichting. Je kunt […]
Lees meer

Onbehoorlijke taakvervulling

Onbehoorlijke taakvervulling is een begrip dat van belang is voor aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen. De bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taak (het besturen van de rechtspersoon) behoorlijk te vervullen. Als hij of zij dat niet doet en er ontstaat daardoor schade, dan kan de bestuurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Dat […]
Lees meer

Ondernemersvereniging

De ondernemersvereniging is een vereniging van ondernemers. Zijn dit vooral winkeliers, dan spreek je van een winkeliersvereniging. De ondernemersvereniging behartigt de belangen van de leden. Vaak is het zo geformuleerd dat de vereniging opkomt voor alle ondernemers in een bepaalde regio of branche. Daarbij geeft ze dan specifiek aandacht aan de belangen van de leden. […]
Lees meer

Onderneming

Onderneming is een ander woord voor bedrijf. Een bedrijf verricht commerciële activiteiten gericht op het maken van winst. De onderneming maakt winst door het verkopen en leveren van goederen of diensten. Rechtspersonen die een onderneming hebben betalen vennootschapsbelasting. Ook stichtingen en verenigingen kunnen ondernemingen hebben. Zie hiervoor: kan ik een onderneming in een stichting hebben? […]
Lees meer

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de werknemers in een onderneming. Via de OR hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Belangrijke rechten van de OR zijn onder andere: overlegrecht instemmingsrecht informatierecht adviesrecht Zo moet de ondernemer bij belangrijke besluiten en maatregelen de OR eerst tijdig om […]
Lees meer

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is de verzameling van juridische regels voor bedrijven en organisaties. Deze regels hebben vooral betrekking op rechtspersonen.  Het ondernemingsrecht regelt bijvoorbeeld de voorwaarden voor het oprichten van een rechtspersoon. Ook regelt het de organisatiestructuur en aansprakelijkheid van personen (bestuurdersaansprakelijkheid) betrokken bij de onderneming of organisatie. Daarnaast regelt het ook taken en bevoegdheden van […]
Lees meer

Ontbinding (rechtspersoon)

De ontbinding is de gebeurtenis waarbij een rechtspersoon ophoudt te bestaan. Ook wel liquidatie van de rechtspersoon. Dit is een gebeurtenis met zeer verstrekkende gevolgen, waardoor een rechtspersoon niet zomaar kan worden ontbonden. Er moet namelijk een geldig ontbindingsbesluit worden genomen. Je hoeft niet naar de notaris om een rechtspersoon te kunnen ontbinden.
Lees meer

Ontbindingsbesluit

Het ontbindingsbesluit is het besluit van de aandeelhoudersvergadering van de NV en BV of ledenvergadering van de vereniging om de rechtspersoon te ontbinden. Bij de stichting neemt het stichtingsbestuur het ontbindingsbesluit. Tenzij de statuten daarover een andere regeling bevatten. Om de rechtspersoon te kunnen opheffen is een ontbindingsbesluit vereist. Het eenmaal genomen besluit is onherroepelijk.De […]
Lees meer

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moet je bij notariële akte  oprichten. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. Die statuten […]
Lees meer

Oprichtingsvergadering

De oprichtingsvergadering is de eerste algemene vergadering van een nieuwe vereniging. De initiatiefnemers richten de vereniging op bij de notaris. Daarna schrijven ze de eerste leden in. Het is nu gebruikelijk om hierna een vergadering te beleggen. In deze vergadering kiezen de leden het eerste verenigingsbestuur (dat kan gelijk zijn aan het oprichtingsbestuur) en stellen […]
Lees meer

Orgaan (rechtspersonen)

Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben. Verplichte organen Het verschilt per soort rechtspersoon welke organen verplicht zijn: […]
Lees meer

Penningmeester

De penningmeester is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de penningmeester om de financiën van de organisatie te regelen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: Een functie in de statuten zegt niets over de taak […]
Lees meer

Personeelsfonds

Het personeelsfonds is een ander woord voor personeelsvereniging. Soms betekent personeelsfonds iets anders. Bijvoorbeeld, als bedrijven een aparte pot hebben voor personeelsleden in problemen. Vanuit dat fonds geven ze leningen, of schenkingen, aan die personeelsleden. Of er zijn bijvoorbeeld bijdragen voor de studie van kinderen van personeelsleden.
Lees meer

Personeelsvereniging

Een personeelsvereniging is een bijzonder soort vereniging. De vereniging heeft tot doel (oud) personeel van een organisatie te verenigen. Zij bevordert het gezamenlijke gevoel, alsook het saamhorigheidsgevoel van de werknemers.  Bijvoorbeeld door personeelsfeestjes te organiseren, cadeaus bij bijzondere gebeurtenissen,  en dergelijke.
Lees meer

Personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is een medezeggenschapsorgaan dat bestaat uit minstens drie werknemers van de onderneming. De PVT komt op voor de belangen van de werknemers. Via de PVT hebben de werknemers inspraak en medezeggenschap over voorgenomen besluiten van de ondernemer. Het is vergelijkbaar met een Ondernemingsraad, maar dan voor kleinere ondernemingen. Leden van de PVT worden rechtstreeks […]
Lees meer

Pseudo-UBO

Een pseudo-UBO is een namaak-UBO. Die wijs je aan als er geen echte UBO is van een juridische entiteit. Als er niemand in de organisatie is die meer dan 25% belang of feitelijk zeggenschap heeft, wordt een pseudo-UBO benoemd. Dit zijn dan meestal de bestuurders. Een UBO is in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet een rechtspersoon). Deze […]
Lees meer

Quorum

Het quorum is een voorwaarde gesteld aan het kunnen nemen van een besluit bij rechtspersonen. Dat houdt in dat je pas een geldig besluit kunt nemen, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is. Deze kun je in de statuten van de rechtspersoon opnemen. Hierdoor voorkom je dat te makkelijk belangrijke besluiten […]
Lees meer

Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan van een rechtspersoon bij een coöperatie, Naamloze of Besloten Vennootschap. Een lid van de RvC heet een commissaris. Soms is een RvC verplicht. De RvC houdt toezicht op en adviseert van het bestuur. In de statuten kan worden opgenomen dat er een RvC is. Bij verengingen en […]
Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht. Een RvT kan je via de statuten instellen. De bevoegdheden van de RvT worden in […]
Lees meer

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer RSIN

Een RSIN, dat is aan de onbegrijpelijke naam wel te zien, is door De Belastingdienst bedacht. Het is een uniek nummer dat iedere rechtspersoon krijgt. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon en heeft dus ook geen RSIN. Het nummer kan je vinden in het handelsregister. Het unieke nummer wordt gebruikt voor de koppeling van overheidsbestanden. De […]
Lees meer

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon is een organisatie, een vennootschap, die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan een rechtspersoon dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Je onderscheidt een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in het recht. De bestuurders van de rechtspersoon zijn dan […]
Lees meer

Rechtsvorm

De rechtsvorm is de juridische vorm van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld de BV, NV, stichting en vereniging. Ook de eenmanszaak en Vennootschap Onder Firma de VOF zijn rechtsvormen. Bij het oprichten van een rechtspersoon moet je een rechtsvorm kiezen.Die bepaalt welke wettelijke regels van toepassing zijn op jouw bedrijf of organisatie. Al die rechtsvormen […]
Lees meer

SBBI

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Het is net als de ANBI een status die de Belastingdienst toekent. Een stichting of vereniging met deze status is vrijgesteld van schenkbelasting op giften van donateurs en ook van erfbelasting. De belangrijkste eis aan een dergelijke vereniging of stichting is dat ze een sociaal doel dient […]
Lees meer

Secretaris

De secretaris is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de secretaris is in het algemeen om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: het is niet wettelijk verplicht dat de secretaris moet […]
Lees meer

Splitsingsakte

De splitsingsakte is de notariële akte waarmee je de eigendom van een gebouw en bijbehorende grond kunt splitsen in aparte appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw je splitst en in welke delen. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Ook kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar bevoegd is om zijn appartementsrecht te splitsen. […]
Lees meer

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte. Hierin staan afspraken tussen eigenaren van appartementsrechten. De gezamenlijke appartementseigenaren hebben bepaalde rechten en plichten gebaseerd op dit splitsingsreglement. Bijvoorbeeld over de kostenverdeling van onderhoud, of afspraken over de ruimtes van het gebouw met gezamenlijk gebruik. In het reglement kun je de afspraken in de […]
Lees meer

Statutaire doelstelling

De statutaire doelstelling is de doelstelling die in de statuten van de rechtspersoon is vermeld. Bij de oprichting van de rechtspersoon moet je verplicht een doelstelling formuleren en opnemen in de statuten. Het doel bepaalt het werkterrein van de rechtspersoon. Met de doelstelling geef je aan waar de rechtspersoon voor staat en wat de rechtspersoon […]
Lees meer

Statutaire zetel

De statutaire zetel is de plaats waar de rechtspersoon is gevestigd. Zie de uitleg die wij hebben geschreven bij zetel.
Lees meer

Statuten

Statuten zijn een formeel stuk, ze maken onderdeel uit van de akte. Statuten bevatten de regels  en bepalingen van een rechtspersoon: de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal en nog veel andere regels. Statuten worden door de notaris opgesteld als je de rechtspersoon opricht. Je kan ze later wijzigen, je moet dat dan ook […]
Lees meer

Statutenwijziging

De statutenwijziging is de wijziging van de statuten van een rechtspersoon. In het algemeen moet een statutenwijziging verplicht via de notaris worden gedaan.De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft die vervolgens in bij het Handelsregister. Belangrijke wijzigingen in de structuur van de rechtspersoon kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. Zo […]
Lees meer

Stemrecht

Het stemrecht is het recht om te stemmen over voorgenomen besluiten in een vergadering. Een aandeel of lidmaatschap geeft een stemrecht. Bij de BV en NV oefenen aandeelhouders hun stemrechten uit in de aandeelhoudersvergadering. Bij de vereniging heeft ieder lid dit recht in de algemene vergadering. Door dit recht kan je stemmen over de vraag […]
Lees meer

Surseance van betaling

Surseance van betaling is een betalingsregeling voor een schuldenaar. Ook wel: “uitstel van betaling” genoemd. Als de rechter op verzoek surseance van betaling heeft uitgesproken, dan hoeven er voor een bepaalde tijd geen schulden te worden betaald aan schuldeisers. In die tijd kan de schuldenaar zijn financiële zaken in orde brengen. Deze regeling staat open […]
Lees meer

Tegenstrijdig belang

Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die […]
Lees meer

UBO-register

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat onderdeel uitmaakt van het handelsregister. In dit register is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende of eigenaar (UBO) van een Nederlandse rechtspersoon is. Hierdoor kan je achterhalen welke natuurlijke persoon (mensen dus), belanghebbende zijn in een rechtspersoon. Dat geldt voor alle ondernemingen zoals natuurlijk de BV […]
Lees meer

Uitkeringsverbod

Het uitkeringsverbod is het verbod voor stichtingen om geld uit te keren aan de oprichters. Alsook aan bestuurders of andere personen die bij de organisatie betrokken zijn. Gelduitkeringen voor liefdadigheid en in het kader van het statutaire doel vallen hier natuurlijk niet onder. Er is sprake van een uitkering als daar tegenover geen redelijke prestatie […]
Lees meer

Uittreksel handelsregister

Een uittreksel handelsregister wordt ook wel uittreksel Kamer van Koophandel genoemd. Op een uittreksel staat een samenvatting van de gegevens zoals die zijn opgenomen in het handelsregister. Denk daarbij aan het adres van de organisatie, de bestuurders, het handelsregisternummer en het RSIN. Naast het uittreksel kan je ook andere gegevens opvragen die bij de Kamer […]
Lees meer

Ultimate Beneficial Owner UBO

De UBO is de Ultimate Beneficial Owner, dus de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie. Het gaat dan om UBO’s van BV’s en NV’s, stichtingen en verengingen, maar bijvoorbeeld ook van Vennootschappen Onder Firma’s.Al deze personen staan in het openbare UBO-register. Volgens de overheid is een UBO in ieder geval een natuurlijk persoon (dus niet […]
Lees meer

Vacatiegeld

Vacatiegeld is de vergoeding die bestuurders van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en leden van raden van commissarissen ontvangen voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen. Ook leden van geschillencommissies, beroeps- en bezwaarcommissies ontvangen bijvoorbeeld vacatiegeld.Bestuurders van een instelling met een ANBI status mogen geen “bovenmatige” vacatiegelden ontvangen. Vacatiegelden zijn soms belast met BTW.
Lees meer

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de belasting die je per boekjaar moet betalen over de belastbare winst van een rechtspersoon. De eigenaar van de onderneming moet de aangifte doen. Dat moet jaarlijks na afloop van het boekjaar van de onderneming. Verliezen kun je verrekenen met de belastbare winst. Over uitgekeerde winst betaal je dividendbelasting. Het tarief van […]
Lees meer

Vereffenaar bij een rechtspersoon

Dit gaat over de vereffenaar bij een rechtspersoon. De vereffenaar is de persoon die het vermogen van een rechtspersoon na ontbinding of opheffing moet verdelen. Als de rechtbank of statuten geen vereffenaar aanwijzen, dan is het bestuur automatisch vereffenaar. De taak van de vereffenaar is het betalen van schulden van de rechtspersoon. Alsook het uitkeren […]
Lees meer

Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon die leden heeft. De vereniging heeft een bepaald doel dat in de statuten staat. Als de vereniging winst maakt mag deze de winst niet aan de leden uitbetalen. Er zijn twee soorten verenigingen, namelijk eentje die bij je notariële akte kan oprichten. De andere vorm die niet is opgericht bij […]
Lees meer

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging die niet bij notariële akte is opgericht. Ook wel een informele vereniging genoemd. De informele vereniging kan geen registergoederen (zoals een verenigingshuis) kopen en kan geen erfgenaam zijn. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (die bij notariële akte is opgericht) kan dat wel. Het grootste verschil tussen beide […]
Lees meer

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een blok. Samen vormen zij een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zoals het onderhoud en de schoonmaak. Ook kan de vereniging regels opstellen. Lidmaatschap van een dergelijke vereniging is vaak verplicht. Ook is er een maandelijkse […]
Lees meer

Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de vereniging vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de vereniging in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke […]
Lees meer

Verenigingsplan

Een verenigingsplan is een beleidsplan voor een vereniging. Het is vastgesteld door de ledenvergadering. Het plan is meestal voor de komende drie jaar, of langer. Dit plan is de uitwerking van de meer algemene doelstelling die je in de statuten hebt opgenomen. Het plan helpt jou, je bestuur en anderen die bij de vereniging betrokken […]
Lees meer

Vergaderrecht

Het vergaderrecht is het recht van een aandeelhouder om in een aandeelhoudersvergadering te vergaderen met de rest van de aanwezigen over de onderwerpen die daar aan bod komen. De wettelijke betekenis is het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Leden van verengingen […]
Lees meer

Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen

De Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een officiële en schriftelijke verklaring. Hierin staat dat de rechtspersoon integer en betrouwbaar handelt. Die verklaring kan iemand tonen aan zakenpartners, andere bedrijven en overheidsinstanties. Een VOG RP is soms nodig om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties. Of bijvoorbeeld bij het […]
Lees meer

Voorzitter

De voorzitter is iemand in het bestuur van een rechtspersoon. De taak van de voorzitter is om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. In de statuten kan staan dat de voorzitter een beslissend oordeel kan geven over de uitslag van de stemming over een bestuursbesluit. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en […]
Lees meer

Vrijheid van godsdienst

De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 6 Grondwet). Iedereen mag (samen of alleen) een godsdienst of levensovertuiging kiezen en dat laten zien. Bijvoorbeeld door het oprichten van een kerkgenootschap, vereniging of stichting voor jouw religieuze gemeenschap of activiteiten. Je mag dan zelf bepalen wat het […]
Lees meer

Vrijheid van vereniging

De vrijheid van vereniging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet (artikel 8 Grondwet). Op grond daarvan mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren, ook door het oprichten van een vereniging (met twee of meer mensen). Wat de vereniging doet en wat het doel is, mag je zelf bepalen. Zoals een politieke partij, sportvereniging […]
Lees meer

Winkeliersvereniging

Een winkeliersvereniging is een specifieke vereniging van ondernemers, een specifieke ondernemersvereniging. De vereniging heeft tot doel om de gezamenlijke belangen van de aangesloten detailhandelaren te behartigen. De vereniging kan de gemeenschappelijke belangen behartigen richting overheid of andere partijen. Soms zijn alle winkeliers huurder van dezelfde verhuurder, in die gevallen heeft de vereniging ook vaak het […]
Lees meer

Winstoogmerk

Winstoogmerk dat wil zeggen dat de organisatie als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf zoals een BV of coöperatie heeft per definitie een winstoogmerk. Het is een begrip dat meestal wordt gebruikt als het over stichtingen gaat. Die mogen namelijk geen winstoogmerk hebben. Ook de overheid wil geen winst maken. Een organisatie […]
Lees meer

Zetel

Zetel is een typisch woord waar de juridische betekenis heel anders is dan die in het gewone spraakgebruik waar het “stoel” betekent. De zetel is de wettelijke vestigingsplaats (woonplaats) van een rechtspersoon. Ook wel statutaire zetel of plaats van vestiging. Deze plaats moet worden opgenomen in de statuten en daarmee in de notariële oprichtingsakte.Deze plaats […]
Lees meer