Woorden in categorie: Testament

Home » Woorden in categorie
8.4

Aanverwant

Wat is aanverwant, of wie zijn je aanverwanten? De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van jouw partner zijn je aanverwanten. Ben je getrouwd dan noem je ze ook wel aangetrouwd. We noemen ze  ook wel “de koude kant”. Ze worden onderscheiden van de bloedverwanten. Het onderscheid is vooral belangrijk bij de vraag wie de […]
Lees meer

Aanvullend legaat

Het aanvullend legaat is een legaat dat is niet is opgenomen in een testament. Ook wel mini-testament. Het is een aparte notariële akte die je opstelt als aanvulling op een al bestaand testament of als aanvulling op het wettelijk erfrecht. Het aanvullend legaat is juridische wel een testament. De notaris zal het dus ook registeren.
Lees meer

Aanwas

Aanwas is de situatie dat er erfgenamen of legatarissen geen aanspraak maken op hun erfdeel, waardoor dat erfdeel wordt verdeeld over de anderen die in het testament zijn benoemd. Dat kan bijvoorbeeld doordat een erfgenaam de erfenis verwerpt of al eerder dan de erflater overlijdt. In dat geval krijgen de andere erfgenamen in evenredigheid dat deel van […]
Lees meer

Afwezigheidsbewind

Het afwezigheidsbewind is een bewind of onderbewindstelling voor een vermist of afwezig persoon. Dat houdt in dat een bewindvoerder de financiële zaken van de vermiste persoon beheert. Daarmee kan een bewindvoerder de belangen van een vermiste erfgenaam of erflater behartigen bij de verdeling van de nalatenschap. Voor het maken van een aanspraak op een erfdeel […]
Lees meer

Afwikkelingsbewind

Met het afwikkelingsbewind heeft de executeur de bevoegdheid gekregen om de erfenis helemaal af te ronden. Die beslissingen kan de executeur nemen zonder toestemming van de erfgenamen. De afwikkeling is de laatste stap. De executeur keert de erfdelen uit, zoals hij oordeelt dat juist is. Een executeur met afwikkelingsbewind heet ook wel een drie sterren […]
Lees meer

Akte benoeming executeur

De akte tot benoeming van een executeur is een notariële akte. In deze akte wijs je een executeur aan die jouw nalatenschap afhandelt nadat je bent overleden. Een executeur moet je altijd in een notariële akte benoemen. Dat kan dus niet bij onderhandse akte. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in aanvulling op een bestaand testament. […]
Lees meer

Akte tot herroeping testament

De akte tot herroeping van een testament is een akte waarin je verklaart dat je jouw eerder gemaakte testament intrekt. Deze akte laat je inschrijven in het Centraal Testamenten Register. Nieuw testament opstellen In plaats van het opstellen van een herroepingsakte kun je ook een nieuw testament opstellen. Dan komt het nieuwe testament automatisch in […]
Lees meer

Alleenstaande testament

Het alleenstaande testament is een testament dat je maakt als je een alleenstaande. Er zijn twee varianten: met kinderen of zonder kinderen. Heb je kinderen dan regel je dat iemand jouw minderjarige kinderen na jouw overlijden goed verzorgt. Ook kan je hiermee iemand aanwijzen die jouw erfenis gaat beheren voor jouw kinderen. Heb je geen kinderen, […]
Lees meer

Ascendent

De ascendent is een bloedverwant in de opgaande rechte lijn of opklimmende lijn. Jouw ascendenten zijn dus jouw ouders, grootouders en overgrootouders enzovoort. Het is voor het erfrecht van belang of iemand ascendent is. Op grond van de wettelijke verdeling kunnen bloedverwanten tot de zesde graad van jou erven. Daarvan kun je in een testament […]
Lees meer

AWBZ clausule of WLZ clausule

De AWBZ clausule is een clausule die delen van een erfenis of schenking direct opeisbaar maakt. De schuld of het erfdeel is opeisbaar op het moment dat degene die het bedrag onder zich heeft wordt opgenomen in een zorginstelling met een eigen bijdrage. Degene die de schuld of het erfdeel onder zich heeft is de […]
Lees meer

Begrafenisexecuteur

Een begrafenisexecuteur is een executeur die alleen de uitvaart regelt. Ook wel een executeur met 1 ster genoemd. Dit is een zeer beperkte bevoegdheid. Een executeur kan verschillende bevoegdheden krijgen. Deze bevoegdheden staan benoemd in het testament. Het is gebruikelijk dat de executeur de erfenis beheert en afhandelt. Maar het is dus ook mogelijk om […]
Lees meer

Beheersexecuteur

De beheersexecuteur is de meest voorkomende executeur. De beheersexecuteur heeft de bevoegdheid om de erfenis van de overledene af te handelen. Een executeur kan verschillende bevoegdheden hebben. De meest eenvoudige noemen we een begrafenisexecuteur. De meest voorkomende een beheersexecuteur. Deze beschrijven wij bij de executeur en kan je benoemen in een testament. De executeur met […]
Lees meer

Berusten in onterving

Berusten in onterving, wil zeggen dat de onterfde persoon zich niet verzet tegen die onterving. Als je bent onterft door je ouders dan kan je daarin berusten. Dat wil zeggen dat je schriftelijk verklaart dat je geen beroep zal doen op je legitieme portie. Automatisch worden nu jouw eventuele kinderen erfgenaam.
Lees meer

Bewijskracht

De bewijskracht is de waarde van een bepaald document om te kunnen dienen als bewijs in een rechtszaak. De rechter bepaalt wat de bewijskracht van een bewijsmiddel is, tenzij er sprake is van dwingend bewijs. In een procedure kan eigenlijk alles als bewijs worden aangevoerd. Bewijsmiddelen die dwingend bewijs zijn, hebben de meeste bewijskracht. In […]
Lees meer

Bewind

Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Als je meent dat jouw kinderen als ze 18 jaar worden niet zelf geld uit hun erfenis mogen opnemen, kun je bepalen dat een vertrouwenspersoon (Bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De kinderen moeten dan eerst aan de […]
Lees meer

Bewindvoerder

Een bewindvoerder (ook curator) beheert namens iemand anders zijn financiën. De taak is het beheren van alles wat onder zijn bewind gesteld is. Je kan zo iemand zelf aanstellen of de rechter stelt deze aan. Bewindvoering kan door een persoon of door een organisatie uitgeoefend. De curator heeft (tijdelijk) het bewind over bijvoorbeeld een erfenis. […]
Lees meer

Bloedverwant

Bloedverwant zijn naar beneden je kinderen of kleinkinderen. Omhoog zijn het je ouders en grootouders. Opzij zijn het je broers en zussen. Dat zijn allemaal mensen die een gezamenlijke “stamvader en/of stammoeder” hebben. Zij zijn door geboorte aan elkaar verwant. Diezelfde mensen zijn dan de aanverwanten van jouw partner, de aangetrouwden.
Lees meer

Bloot eigendom

Het bloot eigendom is het eigendomsrecht dat is bezwaard met een beperkt recht. Denk hierbij aan het bezwaren van een goed (bijvoorbeeld een woning) met een recht van vruchtgebruik. Door het vruchtgebruik is de (bloot) eigenaar beperkt in zijn eigendom. De eigenaar moet dat recht van gebruik door een ander respecteren. De eigenaar van dat […]
Lees meer

Boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven wat er aanwezig is in een erfenis. Een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden. Meestal is een dergelijke beschrijving niet nodig. Soms is dat wel nodig, bijvoorbeeld als minderjarige kinderen rechten hebben of als een erfgenaam de boedelbeschrijving uitdrukkelijk verlangt. Als er een executeur is benoemd […]
Lees meer

Boedelnotaris

De boedelnotaris is de notaris die de erfgenamen adviseert bij de afwikkeling van de nalatenschap (en daarbij leiding geeft). Zijn taken zijn bepaald door afspraken tussen de betrokken partijen. Bijvoorbeeld het opstellen van boedelbeschrijving of een verklaring van erfrecht. Een erflater, vereffenaar, executeur of erfgenaam kunnen een boedelnotaris benoemen. Om te achterhalen wie bij de […]
Lees meer

Boedelregister

Het boedelregister is het openbare register van de rechtbank waarin feiten staan die van belang zijn voor de toestand van een nalatenschap van een overleden persoon. Het boedelregister kun je kosteloos raadplegen bij de rechtbank (van het arrondissement) van de laatste woonplaats van de erflater in Nederland. Als er geen (bekende) woonplaats is kun je […]
Lees meer

Boedelverdeling

De boedelverdeling is de verdeling van een vermogen tussen rechthebbenden. Bij een echtscheiding moeten de echtgenoten de gemeenschap van goederen verdelen. De verdeling van bepaalde goederen kan je dan opnemen in het gezamenlijk echtscheidingsconvenant. Voor het verdelen van onroerend goed is een Akte van verdeling noodzakelijk. Ook vindt er een boedelverdeling plaats bij de afwikkeling […]
Lees meer

Centraal Testamentenregister

In het Centraal Testamentenregister (CTR) staan alle in Nederland opgemaakte testamenten en samenlevingsovereenkomsten met een zogeheten verblijvensbeding vermeld. Alleen basisgegevens over testamenten worden opgeslagen in een centraal register. Er staat dus niet de inhoud van het testament. Toegang tot dat register hebben alleen notarissen. De notaris bij wie je het testament maakt bewaart zelf een […]
Lees meer

Codicil

In het codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je moet het stuk met de hand schrijven en ondertekenen. Je kan in een codicil […]
Lees meer

Compos mentis

Met compos mentis wordt bedoeld: ‘’bij zijn of haar verstand of volle bewustzijn’’. Het is een Latijnse term. Ook wel wilsbekwaamheid. De erflater moet compos mentis zijn bij maken van het testament of levenstestament. De daadwerkelijke wil moet immers in de akte zijn vastgelegd. De erflater moet dus ook begrijpen wat de gevolgen van het […]
Lees meer

Curandus

De curandus is de persoon die onder curatele is gesteld. Het is een meerderjarige persoon waar de rechtbank dit besluit over heeft genomen. Deze persoon kan zijn eigen belangen niet behoorlijk behartigen. Dat moet objectief vastgesteld zijn door een rechter. In zijn of haar plaats doet de curator dat.
Lees meer

Curatele

Curatele betekent dat iemand onder toezicht is gesteld. Als een meerderjarige zijn eigen belangen niet meer behoorlijk kan behartigen (bijvoorbeeld omdat hij aan een geestelijke stoornis lijdt), dan kan hij door de rechter onder curatele worden gesteld. Er wordt dan een ‘curator‘ aangesteld, die de verzorging van de betrokkene (de curandus) moet regelen en zijn […]
Lees meer

Curator

Een curator is iemand die door de rechtbank aangewezen is om iemands bezittingen te beheren. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of omdat deze persoon onder bewind staat, ook wel curatele genoemd. Een curator is ook een persoon in het faillissementsrecht. Als een bedrijf failliet gaat dan wijst de […]
Lees meer

Dertig dagenclausule

De 30-dagenclausule is een bepaling (clausule) die gaat over erven en erfbelasting. Ook wel overlevingsclausule. Met de 30-dagenclausule regel je dat in het geval dat jouw partner binnen 30 dagen na jouw overlijden ook komt te overlijden, de erfenis meteen doorgaat naar de erfgenaam van jouw partner.Jouw partner is dan wel erfgenaam, maar hoeft geen […]
Lees meer

Donatie

Een donatie is een bijdrage aan een organisatie om haar doel te bereiken. Het is een ander woord voor een schenking of gift. Maar donatie gebruik je alleen bij een schenking aan organisatie. Je kunt doneren in geld, maar ook in spullen of door gratis werk te leveren. Indien de organisatie waaraan je de gift […]
Lees meer

Echtgenoot

De echtgenoot is iemand waarmee een ander wettelijk is getrouwd. Zij kunnen in gemeenschap van goederen of onder huwelijksvoorwaarden trouwen. De regels voor echtgenoten gelden ook voor een geregistreerd partnerschap. Tussen echtgenoten zijn er verschillende rechten en plichten, zoals getrouwheid en het verlenen van hulp en bijstand. Als een echtgenoot geen testament heeft laten maken […]
Lees meer

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je als erfgenaam moet betalen over de waarde van de erfenis, dus over het geld of over de waarde van de spullen die je hebt geërfd. Bedragen waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heten vrijstellingen. In het algemeen zal de vrijstelling die de langstlevende partner heeft, voldoende zijn om […]
Lees meer

Erfdeel

Een erfdeel is heel eenvoudig een deel van de erfenis. Je deelt de erfenis in evenveel delen als er erfgenamen zijn. Hoe groot jouw erfdeel is wordt bepaald door het wettelijk erfrecht of indien dat aanwezig is door een testament. Het woord erfdeel wordt veel gebruikt in de combinatie wettelijk erfdeel, een ander woord daarvoor […]
Lees meer

Erfdeel onthouding

Erfdeel onthouding wil zeggen dat je het erfdeel niet ontvangt. Erfdeel onthouding vindt plaats als je onwaardig bent om te erven. Je hebt bijvoorbeeld de erflater vermoord.
Lees meer

Erfenis

De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater) aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een […]
Lees meer

Erfenis aanvaarden

Een erfenis aanvaarden wil zeggen dat je de erfenis aanneemt. Juridisch noemen we dit zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Je accepteert de erfenis met alle bezittingen en schulden. De erfgenamen komen in de positie van de overledene. Voor het zuiver aanvaarden van een erfenis is geen expliciete actie verplicht. Als er een Verklaring van erfrecht […]
Lees meer

Erfenis verwerpen

Een erfenis verwerpen wil zeggen dat je de erfenis afwijst. Als je de erfenis niet wilt kun je deze verwerpen. Dat kan omdat er meer schulden in de erfenis zitten dan bezittingen. Als je een erfenis aanvaardt dan krijg je de bezittingen en de schulden. Het kan ook om persoonlijke redenen zijn, dat je niet […]
Lees meer

Erfgenaam

De erfgenaam is iemand die iets erft. In de wet staan wie je erfgenamen zijn (wettelijke erfgenamen). Je kunt dat ook zelf bepalen door een testament te maken. Daarin kan je dan zelf erfgenamen opnemen. Je kan dan ook erfgenamen onterven.
Lees meer

Erflater

De erflater is de persoon die een erfenis nalaat. Als iemand overlijdt waardoor hij iets nalaat heet diegene erflater. Wij spreken dan over de erfenis. De erfenis gaat naar de erfgenamen.
Lees meer

Erfrecht

Het erfrecht is een verzamelbegrip voor alle regels die bepalen wat er na iemands overlijden met zijn vermogen moet gebeuren. Het erfrecht is grotendeels regelend recht. Dat wil zeggen dat je met een testament af kan wijken van de wettelijke regels. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
Lees meer

Erfstelling

Een erfstelling is een bepaling in een testament. Hiermee benoem je iemand tot erfgenaam.Soms hoeft dat niet in een testament omdat iemand volgens de wet al erfgenaam is. Als je iemand die niet als erfgenaam in de wet genoemd is wilt laten erven, moet dat in een testament. Meestal zijn de niet wettelijk erfgenamen meer […]
Lees meer

Estate Planning

Estate Planning is het verzamelbegrip voor notariële dienstverlening met betrekking tot het beheren van persoonlijk en/of zakelijk vermogen en nalatenschap. Estate is het Engelse woord voor nalatenschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om het fiscaal en juridisch adviseren bij testamenten, schenkingen bedrijfsopvolging en het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Specialisten bij banken, financieel adviseurs en notarissen doen aan Estate […]
Lees meer

Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening is een regeling die geldt voor personen die op of na 17 augustus 2015 zijn overleden in een EU-lidstaat. Deze regeling geldt ook als er niks over is bepaald in het testament van de overledene. De verordening geeft regels over volgens welk recht de erfenis moet worden afgewikkeld. Dus welk erfrecht van […]
Lees meer

Executeur

De executeur handelt jouw erfenis af. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst de executeur aan in een testament of in een aparte akte, een executeursbenoeming. Het is meestal iemand waar je veel vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. De executeur zorgt dat zaken […]
Lees meer

Executeur Testamentair

Executeur testamentair is de oude benaming voor een executeur. Je komt de term nog wel eens tegen in oude artikelen. Ook in het spraakgebruik hoor je dit nog vaak.
Lees meer

Executeursloon

Het executeursloon is de vergoeding die een executeur ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden. Dus voor de afwikkeling van de nalatenschap. Dat is alleen het geval als het testament een executeur benoemt. De hoogte van het wettelijke executeursloon is 1% van de waarde van de erfenis. In een testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld […]
Lees meer

Geldvordering

De geldvordering is het recht om van iemand geld te krijgen. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het bestaan van een vordering. Bijvoorbeeld wegens een koopovereenkomst, lening, schadevergoeding of een legitieme portie. Als een erfgenaam recht heeft op een erfdeel, kan dat recht bestaan uit het hebben van een vordering. Ook bij een hypotheek is er […]
Lees meer

Gelijkluidend testament

Het gelijkluidend testament dat zijn twee testamenten of levenstestamenten die op hoofdlijnen hetzelfde zijn. In beide wijzen partners of echtgenoten elkaar aan. Zie spiegeltestament
Lees meer

Gemeenschap

De gemeenschap is het mede-eigendom van goederen van twee of meerdere personen (deelgenoten). Deelgenoten hebben recht op gebruik van het goed. Dat betekent dat zij zelfstandig over hun aandeel in het goed mogen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan twee studiegenoten die samen een auto of maatschap kopen. Voor overdracht van een gemeenschappelijk goed is het nodig […]
Lees meer

Gezagsregister

Het gezagsregister is een openbaar register waarin wordt bijgehouden wie het gezag over een minderjarig kind uitoefent. Het gaat om het gezag als geen van beide ouders dit meer uitoefent.Bijvoorbeeld als er sprake is van een voogd. Een uittreksel uit het register kun je schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Hiervoor moet je de […]
Lees meer

Goederen

Goederen zijn zaken (tastbare objecten) en vermogensrechten (zoals geldvorderingen). Het vermogen van een persoon bestaat uit zijn goederen. Meestal zijn de goederen die je hebt ook jouw eigendom. Jouw goederen kun je daarom nalaten of schenken. Je kunt in het enkelvoud spreken over ‘een goed’, maar dat doen alleen juristen.
Lees meer

Haags Erfrechtverdrag

Het Haags Erfrechtverdrag bevat regels voor grensoverschrijdende erfenissen. Het regelt welk recht van toepassing is op een erfenis als een erflater in het buitenland woonde en is overleden. Het Haags erfrechtverdrag is opgezegd, maar dit verdrag geldt nog wel als de erflater op of na 1 oktober 1996 en vóór 17 augustus 2015 is overleden. […]
Lees meer

Haags testamentenvormenverdrag

Het Haags testamentenvormenverdrag is een internationaal verdrag dat bepaalt wanneer je een testament ook daadwerkelijk als testament kunt erkennen. Het verdrag bepaalt volgens welk recht je de geldigheid bepaalt.  Het verdrag heeft dus alleen betrekking op erkenning van testamenten, niet op de geldigheid van de inhoud van het buitenlandse testament. Dat laatste bepaalt het Haags […]
Lees meer

Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht is die handeling vernietigbaar. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verricht dan is die nietig. Denk bij een eenzijdige rechtshandeling aan bijvoorbeeld het opstellen van een […]
Lees meer

Herroeping

Met een herroeping trek je een eerder gemaakte akte in. Juridisch doe je dat met een vergelijkbare akte, met uitsluitend als inhoud dat je de vorige akte intrekt. Een testament trek je in met een Akte tot herroeping testament. Je kan dat doen door een nieuw testament te maken. In het nieuwe testament kan je […]
Lees meer

Hertrouwen van de langstlevende

Hertrouwen van de langstlevende. Dat wil zeggen dat na jouw overlijden jouw partner opnieuw gaat trouwen. Je kunt in een testament bepalen dat de de erfenis die de kinderen van jou krijgen in bepaalde gevallen opeisbaar wordt. De langstlevende partner moet die erfenis in dat geval aan de kinderen uitbetalen. Als jouw partner opnieuw trouwt, […]
Lees meer

Holografisch testament

Een holografisch testament is een door de erflater zelf geschreven testament. In Nederland heeft dat testament alleen rechtskracht als het daarna bij de notaris is gedeponeerd. Een echt Doehetzelf testament dus. De notaris moet dit testament vervolgens inschrijven in het Centraal Testamentenregister. Omdat de notaris voor het deponeren kosten in rekening brengt is het in […]
Lees meer

Huisdiertestament

Het huisdiertestament is een regeling die jij opstelt voor de verzorging van jouw huisdier na jouw overlijden. Je kunt een huisdiertestament met de hand schrijven in de vorm van een codicil. Je kunt ook een huisdierclausule opnemen in een testament. Wij bieden die mogelijkheid in testamenten zonder kinderen.
Lees meer

Ik-opa-testament

Het ik-opa-testament of ik-oma-testament is een testament waarbij de grootouder een deel van zijn of haar vermogen nalaat aan de kleinkinderen in de vorm van een legaat , en de rest van zijn/haar vermogen nalaat aan de kinderen. In het testament staat daarnaast dat het legaat pas na het overlijden van de kinderen opeisbaar is. […]
Lees meer

Ik-vader-testament

Het ik-vader-testament is een testament waarbij de langstlevende echtgenoot of partner en kinderen allen een gelijk deel van de nalatenschap krijgen. Zodat voor alle erfgenamen hetzelfde belastingtarief zou gelden, en zij daardoor optimaal gebruik konden maken van vrijstellingen. Men deed dit vroeger om belastingtechnische redenen, maar het fiscaal voordeel hiervan bestaat inmiddels niet meer. De […]
Lees meer

Inferieure erfstelling

De inferieure erfstelling is een erfstelling (benoeming van een erfgenaam in een testament) onder een last. Of onder een bewind of voorwaarde. Om je erfdeel te krijgen moet je dus iets doen, of een verplichting op je nemen.Dat geldt ook als legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of […]
Lees meer

Inkorting

Inkorting is een begrip uit het erfrecht. Als blijkt dat de nalatenschap, na de uitvoering van het testament, niet groot genoeg is om aan de legitimaris of de legataris uit te keren, moet er worden ingekort. Dit inkorten betekent dat er bij een andere erfgenaam een geldbedrag wordt weggehaald. Dit gaat naar evenredigheid. Dit noemt […]
Lees meer

Insluitingsclausule

De insluitingsclausule is een bepaling in een testament of schenking. Met die clausule verklaart de erflater of schenker dat de schenking in de gemeenschap van goederen van de erfgenaam of begunstigde valt. Het tegenovergestelde is de uitsluitingsclausule. Beperkte gemeenschap van goederen Door de inwerkingtreding van de Wet beperkte gemeenschap van goederen, geldt dat je (als […]
Lees meer

Kindsdeel

Het kindsdeel is een deel uit de erfenis of nalatenschap. Kinderen en langstlevende partner hebben allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis. Zonder testament  hebben zij allemaal recht op een even groot deel uit de boedel. Dus zijn er 2 kinderen en 1 echtgenoot dan heeft ieder recht op 1/3. Via een testament […]
Lees meer

Kleinkind

Het kleinkind is het kind van jouw kind. Een kleinkind is een bloedverwant. Ook de geadopteerde kinderen van jouw kind zijn je kleinkinderen. Voor het erfrecht hebben de kleinkinderen een gelijke belastingvrijstelling als de kinderen.
Lees meer

Kleinkindlegaat

Het kleinkindlegaat is een legaat dat bepaalt wat je rechtstreeks aan je kleinkinderen nalaat. Je kunt dat doen omdat je iets aan jouw kleinkinderen wilt nalaten. Je kunt het ook doen omdat je op die manier fors op de erfbelasting kan besparen. Je kan een kleinkindlegaat maken via onze website. Je kunt een dergelijke constructie […]
Lees meer

Koude uitsluiting

Koude uitsluiting is een bepaling om de schoonfamilie uit te sluiten. Koude uitsluiting staat in een testament of bij een schenking. De ouders bepalen dat wat hun kinderen erven of krijgen niet naar de aangetrouwde kinderen mag gaan. De erfenis mag en kan dus geen onderdeel gaan uitmaken van een gemeenschappelijke boedel.
Lees meer

Krijgsmantestament

Het krijgsmantestament is een tijdelijk testament dat militairen kunnen maken tijdens een (burger)oorlog. In dat geval is een officier van de krijgsmacht bevoegd om het testament voor de militair te maken. De officier mag slechts meewerken als de militair het testament niet via de notaris kan laten maken. Het testament is een bijzondere vorm van […]
Lees meer

Langstlevende

De langstlevende is degene van een stel die het langst blijft leven. Als jouw man of vrouw overlijdt, blijf jij achter en word je de langstlevende genoemd.De langstlevende heeft meestal bepaalde rechten in een testament gekregen. De langstlevende heeft op grond van de wet bijvoorbeeld het vruchtgebruik over de erfdelen van de kinderen.
Lees meer

Langstlevendebeding

Het langstlevendebeding is een bepaling die inhoudt dat bij overlijden van de ene partner de langstlevende partner zijn of haar erfgenaam wordt. De wet bevat een langstlevendebeding voor gehuwden en geregistreerd partners. De langstlevende partner is namelijk automatisch de directe erfgenaam van de overleden erflater. Om daarvan af te wijken, moet je een testament maken.In […]
Lees meer

Legaat

Het legaat is een specifiek bedrag of object dat je nalaat aan iemand. Je hoeft niet altijd erfgenaam te zijn om iets te krijgen uit de erfenis van iemand. De erflater kan in een testament hebben geschreven dat je een vast geldbedrag krijgt of bijvoorbeeld een kast of een schilderij. De erfgenamen moeten dat aan jou […]
Lees meer

Legataris

Een legataris ontvangt een specifiek object uit een erfenis. Als je nu iets krijgt uit de erfenis, zoals geld of een kast, en je bent geen erfgenaam, dan heet je legataris. Je krijgt dit via een legaat, opgenomen in een testament. Je kan ook iets erven via een codicil.  
Lees meer

Legitieme portie

Legitieme is de afkorting voor legitieme portie. Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een geldvordering (dus niet op goederen […]
Lees meer

Legitimaris

Een legitimaris is de persoon die recht heeft op de legitieme portie. Bij een erfenis kun je één of meer kinderen gedeeltelijk onterven. Daarvoor moet je een testament opstellen. De op deze manier onterfde kinderen hebben wel recht op een wettelijk erfdeel. Zij kunnen dat opeisen of zich neerleggen bij de onterving.
Lees meer

Minderjarig

Minderjarig is een kind als het nog geen 18 jaar oud is. Op de achttiende verjaardag wordt het kind meerderjarig. Minderjarigen kunnen geen zelfstandige rechtshandelingen uitvoeren. Dat moet altijd gedaan worden door hun wettelijke vertegenwoordigers, meestal de ouders. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam.De rechter kan de minderjarigheid opheffen op verzoek. Dat heet handlichting. Je kunt […]
Lees meer

Minderjarigenbewind

Het minderjarigenbewind is een vorm van bewind. Deze vorm wordt meestal uitgeoefend over een erfenis die door een minderjarige is ontvangen. Een bewind kan jij instellen voor je kinderen. Voor het geval beide ouders komen te overlijden of als je bijvoorbeeld gescheiden bent. Je kunt in je testament een minderjarigenbewind opnemen als je gescheiden bent, […]
Lees meer

Nabestaande

De nabestaande is het familielid dat achterblijft als iemand is overleden. In de ruime zin is een nabestaande ieder familielid. In de beperkte zin is het alleen de partner of echtgenoot van de overledene. Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen is alleen van toepassing op partner of echtgenoot. Ook een uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet […]
Lees meer

Nalatenschap

Nalatenschap is een ander woord voor erfenis.
Lees meer

Natuurlijk kind

Het natuurlijk kind is een persoon die niet door zijn of haar vader is erkend en buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren. De vaststelling dat iemand een natuurlijk kind is, is van belang voor het erfrecht. Erfrecht biologisch kind Als natuurlijk kind heb je niet automatisch recht op de erfenis, dat hebben alleen […]
Lees meer

Niet opeisbaarheid

Niet opeisbaarheid is een bepaling in een testament dat een erfgenaam zijn erfdeel nog niet in handen krijgt. Meestal is dat het geval als de erfgenamen minderjarig zijn of bijvoorbeeld als de langstlevende het vruchtgebruik over de erfenis heeft. De bepaling in een contract of testament waarin dit geregeld is, noem je een niet-opeisbaarheidsclausule. Als […]
Lees meer

Niet-opeisbaarheidsclausule

De niet-opeisbaarheidsclausule is een bepaling in een testament. De clausule houdt in dat een kind zijn of haar erfdeel pas kan opeisen na het overlijden van de (langstlevende) echtgenoot of partner van de erflater. Hiermee kan de langstlevende echtgenoot verzorgd worden achtergelaten. Zeker in het geval dat je ongehuwd samenwoont en kinderen hebt, is het […]
Lees meer

Onterven

Onterven is het in een testament bepalen dat een wettelijke erfgenaam niet mag erven. Je kunt je kind onterven. Ben je onterfd, dan blijf je recht hebben op een legitieme portie. Als je in je testament je kind onterft, kan je kind het er bij laten zitten en de erfenis niet opeisen. Maar je kind […]
Lees meer

Opeisbaarheid

Opeisbaarheid betekent dat een recht kan worden opgeëist. Niet elk recht is namelijk direct opeisbaar. Bijvoorbeeld het recht op een erfenis of schenking kan worden opgeëist door de erfgenaam of de begiftigde. Je hebt niet meteen recht op ontvangst van een erfenis of schenking. Ook niet als je een erfgenaam bent of als begiftigde bent aangewezen in […]
Lees meer

Opengevallen nalatenschap

De opengevallen nalatenschap is de nalatenschap die voor afwikkeling vatbaar is geworden. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden. Een erfgenaam kan de opengevallen nalatenschap beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden of de erfenis verwerpen. Informatie over de opengevallen nalatenschap kan worden opgevraagd bij het boedelregister.
Lees meer

Opvolgende making

De opvolgende making is de bepaling in een testament waarbij de eerste ontvanger een dwingende bepaling krijgt opgelegd. Die bepaling geldt bij overlijden van de ontvanger van de erfenis. Deze bepaling noem je ook een tweetrapsmaking, een testament met deze bepaling een tweetrapstestament.
Lees meer

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag is het gezag dat wordt uitoefenen over het minderjarige kind. Meestal oefenen beide ouders het gezag uit. Als iemand anders het gezag uitoefent, bijvoorbeeld als beide ouders zijn overleden, is er sprake van voogdij. Dan oefent de voogd dus het gezag uit. Na een echtscheiding kan het gezag aan één van beide […]
Lees meer

Ouderlijk vruchtgenot

Het ouderlijk vruchtgenot is het recht van de ouder(s) op de opbrengsten van het vermogen van het minderjarig kind. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit de rente over de spaarrekening, nalatenschap of schenking. In een testament kan het ouderlijk vruchtgenot voor de echtgenoot van de erflater worden uitgesloten. Hierdoor kan worden voorkomen dat die (ex-)echtgenoot […]
Lees meer

Ouderlijke boedelverdeling

De ouderlijke boedelverdeling (OBV) is een andere benaming voor het langstlevende testament. Dit was bedoeld om de langstlevende partner verzorgd achter te laten, waarbij de kinderen nog geen aanspraak konden maken op de erfenis. Sinds 2003 is de ouderlijke boedelverdeling standaard in de wet opgenomen. Dat betekent dat als een persoon overlijdt (zonder een testament) […]
Lees meer

Parentele stelsel

Het parentele stelsel is het wettelijke stelsel om te bepalen wie erfgenaam is. Het is het systeem dat geldt indien de erflater geen testament heeft gemaakt. De wet verdeelt in dat geval de erfgenamen in vier categorieën van verwanten.  Deze hebben ieder achtereenvolgens recht op de erfenis. Zie hiervoor de wettelijke verdeling erfenis. Door het opstellen […]
Lees meer

Personen- en familierecht

Het Personenrecht en familierecht is het rechtsgebied dat regels bevat over de juridische status van natuurlijke personen. Zo bevat dit rechtsgebied regels over bijvoorbeeld handelingsbekwaamheid, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, adoptie, afstamming, levensonderhoud en ouderlijk gezag. Het Erfrecht behoort niet tot het Personen- en familierecht, maar is een apart rechtsgebied.
Lees meer

Quasi-legaat

Het quasi-legaat is een schenking of andere gift die volgens de omschrijving niet een legaat is, maar de wet wel beschouwt als legaat. In dat geval valt de schenking of gift in de nalatenschap. Je moet deze toezegging wel meerekenen bij het vaststellen van de hoogte van de legitieme portie van de legitimaris. Voorbeelden zijn […]
Lees meer

Quasi-wettelijke verdeling

De quasi-wettelijke verdeling is een vorm van een verdeling van een erfenis via een testament. In het testament boots je de wettelijke verdeling na (die geldt als er geen testament is). Daarom heet het een quasi-wettelijke verdeling. Als een erflater de voordelen, maar niet de nadelen van de wettelijke verdeling wil hebben, kan hij of […]
Lees meer

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die zich inzet voor het veilig laten opgroeien, ontwikkelen en opvoeden van minderjarige kinderen. De wet geeft aan de Raad taken die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld advisering over omgang, verblijf en ouderlijk gezag. Zo beoordeelt de Raad of het verstandig is dat een gezin een kind […]
Lees meer

Rampenclausule

Een rampenclausule is een clausule in een testament van gehuwden of samenwonenden. Je regelt wat er gaat gebeuren als beide partners tegelijk komen te overlijden. Bijvoorbeeld bij een vliegramp of auto-ongeluk. Als je geen kinderen hebt dan zou de situatie als volgt zijn: partner A gaat dood en vijf minuten daarna partner B. Bij het […]
Lees meer

Rechtskeuze

De rechtskeuze is een bepaling in een overeenkomst of akte net daarin een van verklaring van welk recht van toepassing is op de overeenkomst of akte. Dit noemt men ook wel rechtskeuzebeding. Een rechtskeuzebeding herken je door de standaardformulering: ‘’op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’’. Een rechtskeuze is vooral van belang bij situaties […]
Lees meer

Rente

Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt. Of geld dat je hebt uitgeleend. Het speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Maar ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol. Dit is omdat de […]
Lees meer

Samengesteld gezin

Het samengesteld gezin is een gezin dat bestaat uit twee partners die kinderen hebben uit een vorige relatie. Ook wel een stiefgezin of patchwork gezin genoemd. Het kan zijn dat beide partner kinderen hebben. Maar ook dat een van de partners kinderen heeft. Een samengesteld gezin kan ontstaan door echtscheiding of overlijden van een van […]
Lees meer

Som ineens

De som ineens is het recht van een kind van een erflater op een geldsom voor de kosten van zijn verzorging en opvoeding totdat dat kind 18 jaar wordt. Een kind kan hierop ook aanspraak maken voor de kosten voor zijn levensonderhoud of studie totdat dit kind 21 jaar wordt. De som wordt betaald uit […]
Lees meer

Spiegeltestament

Een spiegeltestament zijn twee testamenten die bijna gelijk zijn (ook wel gelijkluidend testament of wederzijds testament). Twee partners sluiten samen een spiegeltestament af. Zij benoemen in hun testament de ander tot erfgenaam en meestal ook tot uitvoerder van het testament. Voor het overige zijn deze testamenten dus inhoudelijk gelijk.Jouw testament is je laatste wil, die is […]
Lees meer

Spoedtestament

Een spoedtestament is een testament dat wordt gemaakt in noodgevallen. Bijvoorbeeld wegens een ernstig zieke erflater die binnen korte tijd zal overlijden.Het spoedtestament heeft net zoveel waarde als een ‘gewoon’ testament en moet dan ook voldoen aan alle eisen waaraan ‘gewone’ testamenten moeten voldoen. Zo moet de testateur wilsbekwaam zijn en moet de notaris zijn belehrungsplicht […]
Lees meer

Stichting Certificering Executeurs

Stichting Certificering Executeurs is een organisatie die het beroep van executeur regelt. Het is geen overheidsinstantie. Executeurs kunnen een SCE Certificaat krijgen. Daarvoor moeten zijn een redelijk zware opleiding volgen. Bovendien hebben zij minimaal drie jaar werkervaring en verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.De leden voeren het specifieke logo van de SCE. De SCE is verbonden aan de […]
Lees meer

Successiebelasting

Successiebelasting is de oude term voor wat tegenwoordig erfbelasting heet.Successie betekent opvolging. Bijvoorbeeld oudere mensen gebruiken deze term nog wel eens.
Lees meer

Successiewet

De successiewet is de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting wordt geheven. De Successiewet is van toepassing op de in Nederland wonende erflaters of schenkers.
Lees meer

Testament

Een testament is een notariële akte. Ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd. Hierin tref je een regeling voor jouw erfenis. In een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling of deze aanvullen. De wet stelt wel bepaalde grenzen. Bijvoorbeeld aan het onterven van je kinderen. In een testament kan je bepalen wat er na jouw […]
Lees meer

Testamentair erfrecht

Het testamentair erfrecht is het erfrecht dat geldt als de overledene een testament heeft gemaakt. Het is belangrijk om na te gaan of het wettelijk of het testamentair erfrecht geldt voor de nalatenschap van de overledene. In het testament kan namelijk (op belangrijke punten) zijn afgeweken van het wettelijk erfrecht. Om na te gaan of […]
Lees meer

Testamentaire stichting

De testamentaire stichting is de stichting die je opricht op basis van een testament.Deze stichting kan bijvoorbeeld als doel hebben het afwikkelen van de nalatenschap of het zijn van erfgenaam of legataris.Onder andere kun je een testamentaire stichting oprichten ter voorkoming van problemen bij ingewikkelde (of moeilijk vindbare) erfgenamen.Een andere reden is om een deel […]
Lees meer

Testateur

De testateur is de persoon waarvoor de notaris een testament maakt. Ook wel erflater genoemd. Een testateur moet minstens 16 jaar oud en handelingsbekwaam en wilsbekwaam zijn.
Lees meer

Testeervrijheid

De testeervrijheid is de vrijheid om de inhoud van jouw testament zelf te bepalen. Op grond van die testeervrijheid mag je dus kiezen wat en aan wie jij nalaat. De testeervrijheid is echter niet onbeperkt. Zie daarover de vraag: Is de testeervrijheid onbeperkt?
Lees meer

Toerekening van schuld

De toerekening van schuld is de mindering op het erfdeel gelijk aan de schuld die een erfgenaam heeft aan de erflater. In dat geval is de erfgenaam dus tegelijk schuldenaar en schuldeiser. Hierdoor voorkom je dat de erfgenaam zijn erfdeel ontvangt terwijl hij eigenlijk ook moest betalen aan de erflater. Er vindt bij de verdeling […]
Lees meer

Trouwen

Trouwen is het aangaan van een huwelijk of in het huwelijk treden. Dit brengt allerlei verplichtingen (en rechten) met zich mee voor de echtgenoten. Bijvoorbeeld dat je hierdoor automatisch (dus ook zonder testament) elkaars erfgenamen bent. Een variant op het huwelijk is het geregistreerd partnerschap, maar de wet stelt dat gelijk aan een huwelijk. Je […]
Lees meer

Tweetrapsmaking

Een tweetrapsmaking is een bepaling in een testament. Een testament dat deze bepaling(en) bevat noem je een tweetrapstestament. De ontvanger van de erfenis krijgt een dwingende bepaling opgelegd door het testament. Die bepaling zal bij het overlijden van de ontvanger in werking treden. Met een Latijnse term heet deze bepaling: fidei commis de residuo
Lees meer

Tweetrapstestament

Een tweetrapstestament is een testament waarmee de ontvanger van de erfenis een verplichting krijgt opgelegd. Je noemt een dergelijke bepaling ook een tweetrapsmaking. In een dergelijk testament ontvangt de eerste erfgenaam de erfenis onder een last of verplichting. Die verplichting is dat hetgeen in de erfenis zit, na de dood van deze eerste erfgenaam moet […]
Lees meer

Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking

Uiterste wil of uiterste wilsbeschikking zijn juridische begrippen. Met een uiterste wilsbeschikking kun je afwijken van de wettelijke regels voor erfopvolging. Hiermee bepaal je dus zelf wat er met jouw nalatenschap gebeurt. In het dagelijkse taalgebruik bedoelt men er hetzelfde mee als een testament, een legaat of een codicil.
Lees meer

Uitsluitingsclausule

Uitsluitingsclausule is een bepaling (clausule)in een testament of bij een schenking. Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. Voorbeeld Uitsluitingsclausule Stel dat je bent overleden en je kind heeft van jou geërfd. Na ontvangst van de erfenis gaat jouw erfgenaam […]
Lees meer

Uitvaart

De uitvaart is de begrafenis of crematie. Of een andere manier van definitief afscheid nemen van het lichaam van een overledene. Het is verstandig om er voor te zorgen dat jouw gezin, familie of anderen weten hoe jij jouw uitvaart geregeld wilt hebben. Wat jouw bijzondere wensen zijn. Leg dit eventueel vast in een codicil. Of […]
Lees meer

Vereffenaar

Een vereffenaar is door de rechtbank benoemt om een erfenis (waar meerdere erfgenamen zijn) te beheren en te vereffenen. Dit moet als er beneficiair is aanvaard. Of als de executeur niet kan aantonen dat de erfenis voldoende is om alle schulden mee te betalen. De vereffenaar moet onder andere een boedelbeschrijving opstellen. Daarna informeert en […]
Lees meer

Verkrijging door de Staat

Verkrijging door de Staat van een nalatenschap. Als je geen wettelijke erfgenamen (meer) hebt en ook geen testament hebt gemaakt, dan krijgt de Nederlandse Staat op het moment van jouw overlijden jouw nalatenschap. De Staat is dan echter niet een erfgenaam, zodat hij niet voor schulden uit de nalatenschap aansprakelijk kan worden gesteld door schuldeisers. […]
Lees meer

Vermogen

Het vermogen van een persoon bestaat uit het saldo van zijn goederen, geld, vorderingen, etc. Ook wel uitgedrukt als de bezittingen minus schulden. Het vermogen kan via een testament zijn nagelaten aan nabestaanden. Daarbij kan beneficiair aanvaarden soms nuttig zijn. Geldbedragen (geldvorderingen) kunnen via een schenkingsakte worden geschonken. Het soort huwelijk kan jouw vermogen beïnvloeden. Zie […]
Lees meer

Vernietigbaarheid

Vernietigbaar betekent dat een rechtshandeling ongedaan kan worden gemaakt. Dat betekent dat de handeling na vernietiging achteraf nooit heeft bestaan. Een rechtshandeling is in het algemeen vernietigbaar als deze heel nadelig is voor (een van de) betrokken personen. Of bijvoorbeeld als die onder dwaling (verkeerde veronderstellingen), misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, bedreiging of bedrog is […]
Lees meer

Versterferfdeel

Het versterferfdeel is een ander woord voor het wettelijk erfdeel. Dit is het erfdeel waar een erfgenaam recht op heeft als de erflater geen testament heeft. Zo krijgt de echtgenoot van de erflater, als er geen kinderen zijn, op basis van de wet de gehele nalatenschap. Hiervan kun je afwijken door het opstellen van een […]
Lees meer

Versterferfrecht

Het versterferfrecht omvat de regels die gelden als iemand zonder testament overlijdt. Dit noemt men ook wel het wettelijk erfrecht. Deze regels zijn voornamelijk te vinden in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Lees ook Wie zijn mijn erfgenamen volgens de wet? Met een testament kun je afwijken van het versterferfrecht. Zo kan een testament […]
Lees meer

Video-testament

Een video-testament is een testament dat is opgesteld aan de hand van een video gesprek met een notaris. Bijvoorbeeld via Skype. Tijdens de corona crisis was het niet voor iedereen mogelijk om naar een notaris te gaan om een testament op te stellen. Bijvoorbeeld als je in een verpleeghuis zit, in het ziekhuis ligt of […]
Lees meer

Voogd

Een voogd is iemand die de zorg voor jouw minderjarige kind(eren) zorgt als beide ouders zijn overleden. Deze persoon heeft dan het gezag over de minderjarige. De voogd komt pas in beeld als beide ouders zijn overleden. Je kan de voogdij in een testament of in een aparte akte vastleggen.
Lees meer

Voogdbenoeming

De voogdbenoeming is een akte waarin je een voogd aanwijst voor jouw minderjarig kind of minderjarige kinderen. Die voogd oefent het gezag uit over jouw kinderen indien jullie beiden komen te overlijden. Je kunt een voogd benoemen in een losse akte (voogdijtestament) of bij het opmaken van je testament. Je kan ook een eenvoudige voogdbenoeming […]
Lees meer

Voogdij

Voogdij is het geval waarin een voogd voor jouw minderjarige kind(eren) zorgt als beide ouders zijn overleden. Een voogd kun je benoemen in een testament, bij de rechtbank, of in een aparte akte. Voogdij kan ook worden opgelegd door een rechter, bijvoorbeeld bij ontzetting uit de ouderlijke macht.Zie ook bewind.
Lees meer

Voogdijregister

Het voogdijregister is hetzelfde als het gezagsregister. Deze begrippen worden wel eens door elkaar gehaald.
Lees meer

Voogdijtestament

Een voogdijtestament is een heel klein testament waarin je alleen de voogdij voor de kinderen regelt. Het voogdijtestament wijst de voogd en reserve-voogd aan. Je kunt eventueel aanvullende zaken regelen, zoals het beheer over de erfenis van de kinderen, wensen over de verzorging en dergelijke. Het is een testament en moet dus aan alle eisen […]
Lees meer

Vrij van recht

Vrij van recht wil zeggen dat er geen belasting hoeft te worden betaald door de ontvanger. Vrij van recht laten erven betekent dat in het testament is opgenomen dat 1 of meer erfgenamen geen erfbelasting over hetgeen zij erven hoeven te betalen. De erfbelasting moet dan zijn voldaan uit de rest van de erfenis. Vrij van […]
Lees meer

Vrijstelling

Een vrijstelling is een fiscaal begrip. Het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, heet een vrijstelling. Bijvoorbeeld binnen de erfbelasting is er een vrijstelling afhankelijk van de aard van de relatie met de overledene. Over dit bedrag hoeft dan geen erfbelasting te worden betaald. Er is ook een vrijstelling in de schenkbelasting. Vrijstellingen […]
Lees meer

Vrucht (vruchtgebruik)

De juridische vrucht is een opbrengst die een goed min of meer regelmatig oplevert. Zo zijn de vruchten van een geldlening of een erfenis de rente. De vrucht van een aandeel in een besloten vennootschap is het dividend (de winst). De vrucht van geld is rente. Het begrip vrucht is vooral ook van belang bij […]
Lees meer

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het recht om goederen te gebruiken die van een ander zijn, en daarvan de ‘vruchten’ (bijvoorbeeld rente) te genieten. Vruchtgebruik eindigt als de vruchtgebruiker overlijdt. Of eerder, als partijen dat zijn overeengekomen of als dat in een testament is bepaald. Veelvoorkomend is de situatie waarin de langstlevende partner het vruchtgebruik heeft over de […]
Lees meer

Vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker is iemand waaraan de eigenaar van een goed het recht van vruchtgebruik heeft gegeven. Dat recht van vruchtgebruik geeft de vruchtgebruiker het recht om een goed van iemand anders te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Zo heeft de vruchtgebruiker van een aandeel in een besloten vennootschap recht op ontvangst van dividend. […]
Lees meer

Wederzijds testament

Een wederzijds testament dat zijn twee testamenten van partners die precies hetzelfde zijn en voor elkaar zijn gemaakt. Alleen de namen verschillen. De twee personen benoemen elkaar als erfgenaam in hun testamenten.Het is niet mogelijk samen één testament te maken. Een testament is namelijk jouw persoonlijke laatste wil. Een andere term is ook wel een […]
Lees meer

Wettelijk erfdeel

Wettelijk erfdeel is het deel van een erfenis waar je recht op hebt als er geen testament is opgesteld. Alleen kinderen en echtgenoten hebben een wettelijk erfdeel. Er is ook een erfdeel waar je als kind altijd minimaal recht op hebt. Dat deel noemen legitieme portie, de complete uitleg vind je daar.
Lees meer

Wettelijk erfrecht

Het wettelijk erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn als er geen testament is. De regels van het ‘versterferfrecht’ zijn dan van toepassing. In een vaste volgorde komen erfgenamen in aanmerking voor de erfenis. De wet kent vier groepen erfgenamen, namelijk: Partner, kinderen en hun afstammelingen. Ouders, broers, zussen en afstammelingen. Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, […]
Lees meer

Wettelijke verdeling erfenis

Wettelijke verdeling van een erfenis. De wet bevat bepalingen wie de erfgenamen zijn in het geval de overleden persoon geen testament heeft gemaakt.Deze erfgenamen worden in vier groepen verdeeld.Als in de eerste groep (langstlevende echtgenoot en afstammelingen) niemand meer in leven is, komt de tweede groep (ouders, (half) broers en (half) zusters of afstammelingen van broers […]
Lees meer

Wilsbekwaam

Iemand is wilsbekwaam als hij kan overzien wat de gevolgen van een bepaalde handeling zijn. Strikt genomen is wilsbekwaamheid geen juridische term, anders dan handelingsbekwaam. De notaris moet in het kader van zijn zorgplicht wel controleren of iemand wilsbekwaam is. Zoals misschien duidelijk is, dat is een medische vraag en geen juridische. Bij twijfel zal […]
Lees meer

Wilsbeschikking

De wilsbeschikking is een document waarin je beschrijft hoe je wilt dat jouw uitvaart zal gaan verlopen. Denk daarbij aan praktische zaken rondom de uitvaart. Het is belangrijk om de wilsbeschikking te ondertekenen en te voorzien van een datum. Deze wilsbeschikking is iets anders dan de uiterste wilsbeschikking. Dat is een ander woord voor testament. […]
Lees meer

Zaak

Een zaak is een tastbaar objecten waarop men een recht kan hebben. Dat recht kan bijvoorbeeld een eigendomsrecht of een beperkt recht zijn. Zaak in de juridische betekenis heeft dus niets te maken met de zaak in het spraakgebruik, daar kan het een bedrijf zijn, of een rechtszaak. Zaken kun je via een testament nalaten […]
Lees meer