Legitimaire massa

De legitimaire massa, ook wel legitieme massa genoemd, is het bedrag waarover je de legitieme portie berekent. Het is de waarde van een erfenis, vermeerderd met de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Van dit bedrag gaan de kosten van de nalatenschap af, zoals de uitvaart, een executeur of vereffenaar.

Afwezigheidsbewind

Het afwezigheidsbewind is een bewind of onderbewindstelling voor een vermist of afwezig persoon. Dat houdt in dat een bewindvoerder de financiële zaken van de vermiste persoon beheert. Daarmee kan een bewindvoerder de belangen van een vermiste erfgenaam of erflater behartigen bij de verdeling van de nalatenschap. Let wel op: voor het maken van een aanspraak

Centraal Aandeelhoudersregister

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) is een niet openbaar register waarin specifieke informatie over aandeelhouders van besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s) zal worden geregistreerd. Het CAHR zal onderdeel uitmaken van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Informatie over aandeelhouders is nu maar beperkt via het handelsregister te zien. Wetsvoorstel De ingangsdatum van het

Voorzitter

De voorzitter is iemand in het bestuur van een rechtspersoon. De taak van de voorzitter is om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. Zo mag de voorzitter een beslissend oordeel geven over de uitslag van de stemming over een bestuursbesluit. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en vertegenwoordigt dus de organisatie naar

Secretaris

De secretaris is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de secretaris is in het algemeen om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: het is niet wettelijk verplicht dat de secretaris moet

Penningmeester

De penningmeester is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de penningmeester om de financiën van de organisatie te regelen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen. Let op: Een functie in de statuten zegt niets over de taak

Kamer voor het notariaat

De Kamer voor het notariaat is de organisatie die zich in eerste instantie bezighoudt met de tuchtrechtspraak over de notarissen. In ieder ressort is een kamer voor het notariaat. Hoger beroep kan je instellen bij notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam. Juridische basis: Artikel 93 Wna Wet op het Notarisambt.

Notariskamer Gerechtshof Amsterdam

De Notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam is de instantie voor hoger beroep bij uitspraken van de kamers voor het notariaat. Tegen een uitspraak van deze kamers staat hoger beroep open bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit beroep moet binnen zes weken na de uitspraak in eerste instantie ingediend. Het tuchtrecht voor het notariaat kent twee

Handelingsonbekwaam

Iemand is handelingsonbekwaam als hij of zij minderjarig is of onder curatele is gesteld. Een rechtshandeling van een handelingsonbekwame is vernietigbaar en soms nietig. Het tegenovergestelde van handelingsonbekwaam is handelingsbekwaam. Zie ook handlichting en het  model verzoekschrift handlichting op onze zustersite overeenkomsten.nl. Lees ook: Kan ik een BV/Vereniging /Stichting oprichten als ik minderjarig ben?

Onbeheerde nalatenschap

De onbeheerde nalatenschap is een nalatenschap of erfenis van iemand die geen erfgenamen heeft, onbekende erfgenamen heeft of waarvan niemand bereid is de nalatenschap op zich te nemen. Het is dus een erfloze nalatenschap. Het is niet zo dat de notaris die een eventueel testament heeft opgesteld dan automatisch de onbeheerde nalatenschap gaat afwikkelen. Om