Archief

Home » Woordenboek
8.5
Woordenboek

Maten (in juridische zin)

Degenen die een maatschap oprichten worden maten genoemd. Iedereen die deel neemt aan een maatschap is een maat. De maten zijn allemaal voor een evenredig deel aansprakelijk in een maatschap. De maten werken samen in de maatschap. Zij kunnen samen...

Woordenboek

Maatschap

Een maatschap is een vorm van samenwerking, waarbij twee of meer (rechts)personen (maten) een samenwerking aangaan. De maten brengen allemaal iets in, met als doel daar samen voordeel uit te halen. De maten kunnen arbeid, geld of goederen inbrengen...

Woordenboek

Groninger akte

Een Groninger akte is een akte van levering van een onroerende zaak. In deze akte is bepaald dat de onroerende zaak wel alvast wordt geleverd aan de koper, maar dat deze de koopprijs op een later moment betaalt. Ook de ontbindende of opschortende...

Woordenboek

Stille vennoot

De stille vennoot is alleen financieel betrokken bij de Commanditaire Vennootschap (CV). De stille vennoot stelt geld beschikbaar voor de CV. De vennoot bemoeit zich niet actief met het bedrijf. Hij of zij mag geen daden van beheer verrichten. De...

Woordenboek

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Ook wel vennoten genoemd. De CV kent 2 soorten vennoten. De stille vennoot en de beherende vennoot. De stille vennoot brengt geld is. De beherende vennoot...

Woordenboek

Beherende vennoot

De beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding over de Commanditaire Vennootschap (CV). De vennoot mag daden van beheer verrichten, zoals het aangaan van overeenkomsten. De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle verplichtingen die zijn...

Woordenboek

Bestuur

Het bestuur is een orgaan van een rechtspersoon. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een bepaalde rechtspersoon te leiden. Daarnaast heeft het bestuur de dagelijkse leiding over de rechtspersoon. Samenstelling Een bestuur kan uit meerdere personen...

Woordenboek

Rekening-courant

Een rekening-courant is een aparte rekening van de BV. Via deze rekening worden kleine bedragen over en weer geboekt . Zo verreken je die bedragen doorlopend met elkaar. Op een rekening-courant boekt de BV bedragen over en weer tussen de privé...

Woordenboek

Onrechtmatig

Iets is onrechtmatig als het handelen of nalaten van iemand een inbreuk maakt op het recht, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met ongeschreven recht. Ook wel onrechtmatige daad genoemd. Onder inbreuk op een recht valt...

Woordenboek

Jaarstukken

Jaarstukken is een verzamelnaam, het is ook geen juridisch begrip. Het is een verzameling van documenten die een overzicht geven van de financiële situatie van een onderneming of andere rechtspersoon. De jaarstukken bevatten de jaarrekening, het...