Kamer voor het notariaat

De Kamer voor het notariaat is de organisatie die zich in eerste instantie bezighoudt met de tuchtrechtspraak over de notarissen. In ieder ressort is een kamer voor het notariaat. Hoger beroep kan je instellen bij notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam. Juridische basis: Artikel 93 Wna Wet op het Notarisambt.

Notariskamer Gerechtshof Amsterdam

De Notariskamer bij het Gerechtshof Amsterdam is de instantie voor hoger beroep bij uitspraken van de kamers voor het notariaat. Tegen een uitspraak van deze kamers staat hoger beroep open bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit beroep moet binnen zes weken na de uitspraak in eerste instantie ingediend. Het tuchtrecht voor het notariaat kent twee

Handelingsonbekwaam

Iemand is handelingsonbekwaam als hij of zij minderjarig is of onder curatele is gesteld. Een rechtshandeling van een handelingsonbekwame is vernietigbaar en soms nietig. Het tegenovergestelde van handelingsonbekwaam is handelingsbekwaam. Zie ook handlichting en het  model verzoekschrift handlichting op onze zustersite overeenkomsten.nl. Lees ook: Kan ik een BV/Vereniging /Stichting oprichten als ik minderjarig ben?

Onbeheerde nalatenschap

De onbeheerde nalatenschap is een nalatenschap of erfenis van iemand die geen erfgenamen heeft, onbekende erfgenamen heeft of waarvan niemand bereid is de nalatenschap op zich te nemen. Het is dus een erfloze nalatenschap. Het is niet zo dat de notaris die een eventueel testament heeft opgesteld dan automatisch de onbeheerde nalatenschap gaat afwikkelen. Om

Wettelijke overlijdensuitkering

De wettelijke overlijdensuitkering is de uitkering voor nabestaanden van een overleden werknemer. Dat is een eenmalige uitkering. De werkgever moet die uitkering betalen aan de nabestaande. Dat is meestal de langstlevende partner. Verzoek tot betaling Soms betaalt de werkgever niet of niet vrijwillig de overlijdensuitkering. Daarom kan je op onze zustersite Overeenkomsten.nl een gratis brief

Stortingsplicht

De stortingsplicht is de wettelijke plicht voor een aandeelhouder van een BV of NV om het nominale bedrag van een aandeel te storten op het door of hem haar genomen aandeel. Het maakt niet uit of de stortingsverplichting wel of niet in de statuten staat opgenomen. De statuten mogen de stortingsplicht niet uitsluiten. De stortingsplicht

Certificaathouder

De certificaathouder is iemand die certificaten van aandelen van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap heeft. Zowel natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen certificaathouder zijn. Zo kan iemand via zijn of haar persoonlijke holding certificaathouder zijn. Zie ook Stichting Administratiekantoor STAK.

Langstlevendebeding

Het langstlevendebeding is een bepaling die inhoudt dat bij overlijden van de ene partner de langstlevende partner zijn of haar erfgenaam wordt. De wet bevat een langstlevendebeding voor gehuwden en geregistreerd partners. De langstlevende partner is namelijk automatisch de directe erfgenaam van de overleden erflater. Om daarvan af te wijken, moet je een testament maken.

Administratievoorwaarden (STAK)

De administratievoorwaarden zijn de regels die gaan over de verhouding tussen een Stichting Administratiekantoor (STAK) en de certificaathouder. Het is dus eigenlijk niet meer dan een overeenkomst tussen de STAK en de certificaathouders. Inhoud administratievoorwaarden Het belangrijkste wat hierin staat geregeld is de verplichting van de STAK om de winst door te geven aan de

Aandelenoverdracht

De aandelenoverdracht is een rechtshandeling waarmee een aandeelhouder zijn of haar aandelen in eigendom overdraagt aan iemand anders. Een aandelenoverdracht moet altijd via de notaris, omdat voor de levering van een aandeel een notariële leveringsakte nodig is. Bij de aandelenoverdracht moet je een eventuele een blokkeringsregeling naleven, anders is de overdracht niet geldig. Raadpleeg eerst